Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Núm. 11802
Pressupost i plantilla de personal 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El batle-president de l'Ajuntament de Ses Salines fa públic que, contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de dia 15 de desembre de 2021, d'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici de 2022 i de la Plantilla de Personal que comprèn tots els llocs de feina reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, no s'ha presentat cap reclamació, pel que es considera definitivament aprovat. Es transcriu, a continuació, de conformitat amb allò que disposa l'article 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el seu resum per capítols i la Plantilla de Personal.

RESUM PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST GENERAL ANY 2022

INGRESSOS

 

1.- Imposts directes

3.153.000,00

2.- Imposts indirectes

329.000,00

3.- Taxes i altres ingressos

1.790.232,39

4.- Transferències corrents

1.552.367,61

5.- Ingressos patrimonials

174.200,00

6.- Alienació d'inversions reals

 

7.- Transferències de capital

 

8.- Actius financers

 

9.- Passius financers

 

TOTAL PRESSUPOST

6.998.800,00

 

DESPSESES

 

1.- Despeses de personal

2.862.031,98

2.- Despeses en bens corrents i serveis

3.241.351,60

3.- Despeses financeres

20.000,00

4.- Transferències corrents

444.530,66

5.- Fons de contingència

 

6.- Inversions reals

397.760,88

7.- Transferències de capital

37.124,88

8.- Actius financers

 

9.- Passius financers

 

TOTAL PRESSUPOST

6.998.800,00

 

PLANTILLA  ORGÀNICA DE PERSONAL  ANY 2022

PERSONAL EVENTUAL

NIVELL

 

NÚM. PLACES

 

Personal eventual

Sense determinar

 

1

PERSONAL FUNCIONARI

NIVELL

GRUP

NÚM. PLACES

Administració General

 

 

 

 

Secretari-Interventor

26

A1

1

 

Tècnic d'administració general

22

A1        

2

 

Tècnic grau mitjà assessoria jurídica i contractació               

Administratiu

20

19

A2

C1

1

6

 

Administratiu (Biblioteca i varis)

19

C1

1

 

Cap negociat Adm. General i coordinació

21

C1

1

 

Auxiliar administratiu

16

C2

4

 

Algutzil - Ordenança

14

AP

1

Administració Especial

 

 

 

a) Subescala tècnica

 

 

 

 

Arquitecte

22

A1

1

 

Arquitecte redactor  projectes

22

A1

1

 

Enginyer industrial

20

A2

1

 

Tècnic gestió recursos públics

20 

A2 

1

b) Subescala serveis especials  (policia local)

 

 

 

 

Oficial Policia

18

C1

2

 

Policia local

16

C1

7

 

Policia local

16

C1

3

 

Policia turístic interí

16

C1

3

PERSONAL LABORAL FIX

NIVELL 

 

NÚM. PLACES 

 

Capatàs

Oficial 1ª neteja viària i treballs varis

 

 

1

1

 

Oficial 1ª picapedrer

 

 

1

 

Oficial 1ª mant. (instal·lador electricista, llanterner, altres)

 

 

1

 

Oficial 1º manteniment (llanterner, electricista)

 

 

1

 

Oficial 2ª picapedrer (i serveis múltiples)

 

 

1

 

Oficial 2ª neteja viària i treballs varis (12 mesos)

 

 

1

 

Peó neteja viària i treballs varis (12 mesos)

 

 

3

 

Peó neteja viària i treballs varis (12 mesos)

 

 

1

 

Peó cementiri, neteja viària i treballs varis

 

 

1

 

Neteja edificis públics

 

 

 

 

Neteja edificis públics

 

 

3

 

Assistent social

 

 

1

 

Treballadora familiar (peó)

 

 

3

 

Auxiliar administratiu Serveis Socials (antic atenció públic PAC)

 

 

1

 

Auxiliar administratiu (antic atenció públic PAC)

 

 

1

PERSONAL LABORAL NO FIX

NIVELL

 

NÚM. PLACES 

 

Personal eventual suplència vacances, etc.

 

 

1

 

Treballs Extraordinaris acumulació de tasques

 

 

1

 

Peó treballs neteja i altres (6 mesos) Reservades discapacitats

 

 

3

 

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica (11 de gener de 2022)

El batle

Juan Rodríguez Ginard