Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 562922
Acord del Consell de Govern de 19 de novembre de 2021 pel qual s’estableixen els serveis mínims per a les jornades de vaga completa convocada per als dies 23 i 30 de novembre i 2 de desembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 12 de novembre de 2021, la Comissió Oberta de vaga estatal per la lluita dels treballadors en precari de les administracions públiques va registrar davant el Ministeri de Treball i Economia Social una comunicació de convocatòria de vaga de jornada completa per als dies 23 i 30 de novembre i 2 de desembre de 2021.

2. Aquesta vaga afecta el personal, independentment del seu vincle laboral o contractual, de les administracions públiques de l'Estat, autonòmiques i locals, i de les entitats de dret públic vinculades o dependents d'aquestes administracions, com també de les universitats públiques.

Consideracions jurídiques

1. L'article 28.2 de la Constitució espanyola estableix com a dret fonamental el dret a la vaga dels treballadors per a la defensa dels seus interessos, si bé matisa que la llei que reguli l'exercici d'aquest dret ha d'establir les garanties que calguin per tal d'assegurar el manteniment dels serveis essencials de la comunitat.

Els termes de l'exercici del dret de vaga venen regulats pel Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, i l'article 10.2 d'aquesta norma disposa que «quan la vaga es declari en empreses encarregades de la prestació de qualsevol gènere de serveis públics o de reconeguda i inajornable necessitat i hi concorrin circumstàncies d'especial gravetat, l'autoritat governativa podrà acordar les mesures necessàries per assegurar el funcionament dels serveis».

2. El Tribunal Constitucional, alhora que reconeix el dret a la vaga com un dret constitucional, tracta de delimitar el sentit del terme serveis essencials (STC 11/1981, 26/1981, 33/1981, 51/1986, 27/1989, entre d'altres) i disposa que, en la mesura que tota la comunitat és la destinatària i la creditora d'aquests serveis i els serveis són, al mateix temps, essencials per a aquesta, la vaga no pot imposar el sacrifici dels destinataris dels serveis essencials. El dret de la comunitat a aquestes prestacions vitals és superior respecte del dret a la vaga.

D'altra banda, la doctrina del Tribunal Constitucional en relació amb l'establiment dels serveis mínims es recull en la Sentència 8/1992, de 16 de gener, la qual afirma que la decisió ha de ser motivada, i la motivació s'ha d'exterioritzar de manera que els destinataris coneguin les raons per les quals el seu dret és restringit, en la forma i amb l'abast en què ho sigui, i els interessos que es tracta de protegir amb això, exigint, en definitiva, la motivació dels actes de restricció dels drets i la proporcionalitat de les mesures adoptades. A més, el mateix Tribunal Constitucional determina que uns dels criteris que s'han de tenir en compte en l'adopció de les mesures que garanteixin el manteniment dels serveis essencials és ponderar l'extensió territorial, temporal i personal de la vaga.

3. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears presta una sèrie de serveis que han de ser considerats essencials per a la comunitat perquè es tracta d'interessos constitucionalment protegits, el funcionament dels quals no pot quedar paralitzat per l'exercici del dret de vaga.

Per això, és obligatori harmonitzar l'interès general i el dret de vaga mitjançant l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el funcionament d'aquests serveis, els quals, limitant el mínim possible el contingut d'aquest dret, han de ser, alhora, suficients per garantir les activitats de caràcter essencial que presta l'Administració pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i permetre l'exercici de drets fonamentals per part de la ciutadania.

4. L'Administració està obligada a garantir el servei sanitari públic per salvaguardar el dret a la salut i a la protecció de la vida de les persones, i més tenint en compte la situació de crisi sanitària actual. De la mateixa manera, s'ha de garantir l'obertura de tots els centres docents públics per a l'exercici del dret al treball del personal que no secundi la vaga, com també del dret a l'educació dels estudiants, perquè sense l'obertura dels centres s'impediria de pla i injustificadament l'exercici d'aquests drets.

A més, l'Administració presta un conjunt de serveis socials, l'essencialitat dels quals deriva del fet de garantir l'assistència d'atenció especial a determinats col·lectius que necessiten un conjunt de mesures protectores per garantir un mínim de condicions de vida dignes i de qualitat.

Així mateix, s'han de garantir la seguretat i la protecció de les persones i els béns, la qual cosa suposa considerar serveis essencials els serveis d'atenció d'emergències, extinció d'incendis i protecció del medi natural i l'àrea de comunicacions i informàtica, perquè existeixen, precisament, per evitar la possibilitat que una emergència es converteixi en sinistre. De la mateixa manera, s'ha de garantir la llibertat de circulació, com a base per fer possible l'exercici d'altres drets fonamentals, com ara l'accés als serveis de salut o la llibertat d'elecció entre l'exercici del dret a la vaga i el dret al treball, així com el compliment de l'obligació que correspon a les persones designades per cobrir els serveis mínims essencials.

Pel que fa a la resta de dependències de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'han de tenir en compte dues circumstàncies: d'una banda, el dret al treball del personal que no secundi la vaga i, de l'altra, el fet que un gran nombre de les relacions entre la ciutadania i l'Administració estan establertes de forma reglada, subjectes a un seguit de normes en les quals el còmput dels terminis pot tenir una importància cabdal en la defensa dels seus interessos i, en darrer terme, en el dret a la tutela judicial efectiva.

5. D'acord amb la Sentència del Tribunal Constitucional 33/1981, l'al·lusió a l'autoritat governativa que conté l'article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, fa referència a l'Estat o a la comunitat autònoma amb competències en els serveis afectats, segons el cas.

Així, aquesta Sentència reconeix a les comunitats autònomes competències dins el seu àmbit per establir les mesures de garantia dels serveis essencials. El Tribunal Constitucional reconeix el següent:

Quan es tracta de serveis que, considerats conjuntament, estan compresos en l'àrea de les competències autonòmiques [...], vetlar pel seu funcionament regular correspon a la titularitat i a la responsabilitat de les autoritats autonòmiques.

6. El 17 de novembre de 2021 es varen negociar amb els representants de la Comissió Oberta de vaga estatal per la lluita dels treballadors en precari de les administracions públiques, convocant de la vaga, els serveis mínims que es detallen en l'annex adjunt. En el curs d'aquesta reunió, el representant del comitè de vaga va mostrar el seu acord amb el contingut de la proposta de serveis mínims.

7. D'acord amb l'article 10.2 del Reial decret llei 19/1977, en relació amb l'article 17.r) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i l'article 5.2.o) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la competència originària per a l'aprovació de les mesures que garanteixin els serveis mínims en l'àmbit dels serveis públics o essencials correspon al Consell de Govern de les Illes Balears.

Per tot això, atès el que disposa l'article 5.2.o) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Consell de Govern, a proposta de les conselleries amb competència en matèria de personal afectades, en la sessió de 19 de novembre de 2021, adoptà `l'Acord següent

Primer. Fixar els serveis mínims que s'indiquen en l'annex adjunt, el qual forma part d'aquest Acord.

Segon. Establir que la vigilància i la designació del personal que ha d'atendre els serveis mínims esmentats corresponen a la direcció de cada centre. Els serveis mínims han de ser coberts, prioritàriament, pel personal que no secundi la vaga. En el cas que sigui insuficient, les vacants s'han de cobrir obligatòriament.

Tercer. Disposar que, en relació amb els serveis essencials de sectors estratègics i d'emergències, com ara la lluita contra incendis, l'assistència social, accidents laborals i d'altres que tenguin aquesta consideració, en tot el que no estigui previst expressament en aquest Acord, es fixen els serveis mínims equivalents al funcionament d'un diumenge. En el cas dels transports d'ús especial (de persones amb discapacitat física i psíquica), s'ha de garantir el trasllat als serveis assistencials prevists per al dia de la vaga.

Quart. Facultar les persones titulars de les secretaries generals de les conselleries, les persones titulars de la direcció dels organismes autònoms, de les entitats públics i dels centres hospitalaris i les persones responsables de centres de treball per designar de forma expressa i nominal els treballadors i treballadores que hagin d'integrar els serveis mínims en el sector públic establerts en aquest Acord.

Cinquè. Establir que l'incompliment de l'obligació d'atendre els serveis mínims implica responsabilitats i, si escau, ha de ser sancionat de conformitat amb el que preveu la normativa aplicable.

Sisè. Disposar que el que estableix aquest Acord no suposa cap limitació dels drets que la normativa reguladora de la vaga reconeix al personal en aquesta situació. Així mateix, per garantir el lliure exercici del dret de vaga, és aplicable el que estableixen les lletres k), l) i m) de l'article 95.2 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Setè. Establir que, si en el procés de negociació que es dugui a terme en cadascun dels sectors afectats, s'arriba a un acord que no coincideix amb els serveis mínims fixats en aquest Acord, s'ha d'aplicar el que aquest disposa, sempre que els serveis mínims fixats en aquests sectors estiguin per davall dels que preveu l'Acord.

Vuitè. Notificar aquest Acord al convocant de la vaga.

Novè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació o publicació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació o publicació, d'acord amb el que estableixen l'article 45 i els següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que s'hi pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri oportú.

 

Palma, 19 de novembre de 2021

La secretària del Consell de Govern

Mercedes Garrido Rodríguez

  

ANNEX

1. Educació

Els serveis mínims en relació amb el personal docent funcionari i contractat laboral dels centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional són els que s'indiquen a continuació.

  • A tots els centres educatius: els directors i els secretaris dels centres.

Addicionalment a l'anterior:

a) Al centres  de primer cicle d'educació infantil (0 a 3 anys): 1 educador infantil per cada 3 unitats o fracció.

b) Als centres d'educació infantil (3-6 anys): 1 docent per cada 3 unitats o fracció.

c) Als centres d'educació especial: 1 docent per cada 3 unitats o fracció.

d) Als centres d'educació infantil i/o primària: 1 docent per cada 3 unitats d'educació infantil o fracció; 1 docent per cada 4 unitats d'educació primària o fracció.

e) Als instituts d'educació secundària obligatòria: 1 docent per cada 4 unitats o fracció.

Obligacions dels directors

Procurant assolir el consens entre els afectats, als directors dels diferents centres educatius esmentats els correspon:

a) Garantir que el centre educatiu estigui obert durant tota la jornada escolar i que tot l'alumnat que acudeixi al centre sigui atès.

b) Vetlar perquè el personal que no vulgui secundar la vaga pugui desenvolupar la seva activitat amb normalitat, així com controlar-ne l'assistència al treball i tenir cura del compliment de les normes d'organització i funcionament que l'afectin.

c) Designar, nominativament o per sorteig públic, els funcionaris docents i els contractats laborals les funcions dels quals s'estableixin com a serveis mínims, preferentment entre els que hagin manifestat voluntàriament la voluntat de no exercir el seu dret de vaga.

d) Facilitar a l'Administració educativa, mitjançant el GESTIB, la informació referent al seguiment de la vaga i qualsevol incidència significativa.

e) Informar les famílies que els seus fills seran atesos adequadament el dia de la vaga.

2. Sanitat

1. Han de romandre oberts els serveis de registre i també els serveis d'atenció a l'usuari amb la cobertura mínima requerida.

2. Es considera servei mínim assistencial el funcionament normal dels serveis d'urgències, tant pel que fa a l'atenció de pacients externs que hi arribin com a la dels pacients ingressats a les unitats d'observació d'urgències que han de rebre assistència plena segons el criteri del metge que se n'encarregui.

3. En l'àmbit de l'atenció especialitzada:

a) Amb caràcter general, els serveis mínims han de ser els equivalents als prevists per als diumenges i per als dies festius.

b) En els serveis d'oncologia mèdica, oncologia radioteràpica, diàlisi, hospital de dia i farmàcia hospitalària, hi ha d'haver el nombre d'efectius indispensables per garantir el cent per cent de l'assistència.

c) En les intervencions quirúrgiques programades de pacients oncològics i d'altres patologies que no es puguin ajornar a causa del risc que implicaria per als pacients, hi ha d'haver el nombre d'efectius indispensables per garantir el cent per cent de l'activitat.

d) L'assistència dels pacients ingressats ha de ser amb cobertura de festiu o diumenge.

e) Es considera servei mínim assistencial el funcionament de les unitats especials, de les unitats de cures intensives, de les unitats de vigilància intensiva, de les unitats coronàries, de les unitats d'hemodiàlisi de neonatologia, de les unitats de cremats, de tots els serveis que puguin ser d'urgència vital i també dels parts.

4. En l'àmbit de l'atenció primària, han de romandre oberts els centres de salut, els quals, a l'efecte de prestar l'assistència sanitària adequada, han de disposar d'una plantilla mínima de 2 metges, 1 pediatre, 2 efectius de personal d'infermeria i 1 auxiliar administratiu. Els centres de salut que presten servei com a PAC a partir de les 17.30 h han de tenir la cobertura de plantilla idèntica a un festiu o diumenge.

5. En els serveis d'urgència i emergència (SUAP i 061), atesa la seva naturalesa i la dels serveis que presten, la cobertura ha de ser del cent per cent en tots els serveis sanitaris.

6. Els serveis d'hoteleria han d'atendre la dieta de tots els malalts ingressats.

7. Les empreses dedicades al transport de malalts han de garantir l'atenció al cent per cent de les urgències i les emergències, els tractaments d'oncologia i la diàlisi. Per a la resta del transport programat, han d'establir uns equips de guàrdia com en dissabte.

8. Així mateix, es fixa una cobertura del 100 % al personal inclòs en els serveis que desenvolupen tasques directament o indirectament relacionades amb l'atenció, la vacunació i el tractament de la pandèmia de la COVID-19, inclòs el personal desplaçat en els centres de vacunació constituïts a l'efecte.

3. Serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma, llevat dels serveis lligats a les competències docents i sanitàries

Les dependències han de romandre obertes durant la situació de vaga, llevat que, per raons fonamentades, el departament, l'organisme o el servei decideixi tancar-les.

Es consideren serveis mínims dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels organismes públics que en depenen, llevat dels serveis sanitaris i docents, els següents:

— Registres

S'ha de mantenir un funcionari en el registre general de cada conselleria, designat pel secretari o secretària general respectiu. En el cas de l'Agència Tributària de les Illes Balears, s'ha de mantenir una persona en el Registre General dels serveis centrals, una persona en el Registre General de la Delegació Insular d'Eivissa i una persona en el Registre General de la Delegació Insular de Menorca.

S'ha de mantenir també una persona en el registre de cada centre de treball de les entitats del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears convocades a la vaga

— Recursos humans

S'ha de mantenir una persona a cada conselleria i a cada ens del sector públic instrumental.

— Centres públics docents

Per garantir el control d'accés als centres, a cada centre públic ha de romandre en el seu lloc de treball una persona de consergeria del torn de matí i una altra del torn de capvespre, designades pel director del centre. Atesa la situació sanitària i les mesures higièniques establertes per fer front a la COVID-19, també s'han d'establir serveis mínims de neteja en els centres on només hi hagi personal empleat públic: una persona de la categoria professional de netejador o empleat de serveis en torn de matí i una altra en torn de capvespre, designades pel director.

— Seguretat

S'ha de mantenir un treballador o treballadora a cada edifici.

— Manteniment

S'han de mantenir tres treballadors per a totes les instal·lacions de la Comunitat Autònoma, que ha de designar la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

— Informàtica i comunicació

S'han de mantenir els serveis equivalents als serveis dels diumenges.

— Servei de Gestió Forestal

S'han de mantenir els treballadors de guàrdia d'aquest dia.

— Servei d'Agents de Medi Ambient (AMA)

Mallorca:

1 agent d'incidències a la zona de Tramuntana

1 agent d'incidències a la zona de Llevant

Menorca:

1 agent d'incidències

Eivissa i Formentera:

1 agent d'incidències

Arxipèlag de Cabrera:

1 agent d'incidències

Caps de guàrdia (coordinació Illes Balears):

1 cap de guàrdia

La designació del personal que ha de complir els serveis mínims correspon als secretaris generals de cada conselleria i, en les entitats públiques, als directors, als gerents o als càrrecs equivalents.

La designació s'ha de comunicar per escrit al treballador o treballadora, amb una antelació mínima d'un dia hàbil.

4. Institut Balear de la Natura

Per garantir la capacitat de resposta del dispositiu contra incendis forestals arreu de les Illes Balears, s'estableixen com a serveis mínims els treballadors que per quadrant aquest dia tenen servei dins aquest dispositiu.

5. Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

Els serveis mínims necessaris per garantir l'emissió del servei públic de comunicació audiovisual de les Illes Balears, en els seus canals d'IB3 Televisió, IB3 Ràdio i IB3 plataformes digitals, són els següents:

— 4 treballadors per àrea: a direcció tècnica, a direcció transmèdia i a producció pròpia de televisió.

— 3 treballadors per departament a direcció de televisió.

— 2 treballadors per departament a les àrees de direcció general, gestió, publicitat-màrqueting, direcció d'informatius i a les delegacions de Menorca i Eivissa i Formentera.

— 1 treballador per departament a IB3 Ràdio.

 

6. Ports de les Illes Balears

En el port comercial de Ciutadella es fixen com a serveis mínims els equivalents al 100 % dels serveis que s'han de prestar aquest dia.

7. Transport

En relació amb els transports públics regulars interurbans de viatgers per carretera i els serveis ferroviaris, tal com estableix l'article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, com també la Sentència del Tribunal Constitucional de 8 d'abril de 1981, atès que són serveis públics, s'han d'establir uns serveis mínims que han de ser compatibles amb el dret fonamental dels treballadors a la vaga i que han de garantir un mínim de mobilitat als ciutadans, mobilitat que els ha de permetre desplaçar-se per exercir, si volen, el dret a complir la jornada laboral, arribar als centres sanitaris i moure's per qualsevol altre motiu imprescindible.

— Transport ferroviari i servei de metro

Els serveis mínims són els equivalents al 100 % del servei habitual d'un dia feiner en atenció a la situació de pandèmia que obliga a limitar les ocupacions dels trens d'acord amb la normativa sanitària vigent. Reduir les circulacions dels trens i dels metros implicaria un increment d'usuaris que farien ús del servei reduït, la qual cosa contravindria aquesta normativa.

— Consorci de Transports de Mallorca

Es fixen un serveis mínims d'una persona d'informació i atenció al públic i d'una persona a l'àrea jurídica.