Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 561639
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de novembre de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2021-2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020,de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'han impulsat canvis normatius enfocats a que tots els alumnes tenguin garanties d'èxit escolar mitjançant una major personalització en el seu aprenentatge i, en general, a augmentar les oportunitats educatives i formatives de tota la ciutadania, sempre tenint com objectiu principal una educació de qualitat i d'equitat, com dos principis indissociables.

La Llei orgànica 3/2020, abans assenyalada, estableix en l'article 28 que l'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria és contínua, formativa i integradora i ha de tenir en compte el seu progrés en el conjunt de les matèries. En l'article 31 se regula l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

La Disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020 que fa referència al calendari d'implantació estableix a l'apartat 2, que a l'inici de curs següent a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, s'han d'implantar les modificacions introduïdes en l'avaluació i les condicions de promoció de les diferents etapes educatives. Així, i atès que la Llei orgànica 3/2020 va entrar en vigor el mes de gener de 2021, aquestes modificacions s'han d'implantar a partir del curs escolar 2021-2022.

El 17 de novembre de 2021, s'ha publicat el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regula l'avaluació i la promoció a l'educació primària, així com l'avaluació, la promoció i la titulació a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, fins a la implantació de les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació, en el currículum, l'organització i objectius i programes de cada etapa.

En el marc de la Llei orgànica 3/2020 i del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, en les etapes que integren l'educació obligatòria i el batxillerat, la regulació de l'avaluació, promoció i titulació es basa principalment en l'assoliment dels objectius i en el desenvolupament de les competències que s'estimin necessàries per a la formació dels alumnes en cada moment. Així, en consonància amb aquest marc legal, l'actuació col·legiada de l'equip docent pren una especial rellevància, ja que té la responsabilitat final de la decisió sobre la promoció i la titulació dels alumnes, dins dels marges establerts per les administracions educatives i els projectes educatius dels centres.

La nova redacció de la norma afavoreix l'establiment de mecanismes de suport i reforç. Per això, es disposa que la permanència en un mateix curs escolar en l'educació bàsica ha de ser considerada una mesura excepcional. Aquesta decisió només es podrà adoptar una vegada dins l'educació primària i dues vegades com a màxim al llarg de l'educació bàsica, i haurà d'anar acompanyada d'un pla específic i personalitzat de suport per al desenvolupament complet de les competències.

En finalitzar el segon curs d'educació secundària obligatòria, es lliurarà a cada alumne i als seus pares, mares o tutors legals, un consell orientador, que podrà incloure la incorporació a un programa de diversificació curricular o a un cicle formatiu de grau bàsic.

Tant el Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat, com el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, s'han vist afectats per les modificacions introduïdes per la Llei  orgànica 3/2020, de 29 de desembre, i pel Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, per la qual cosa, els articles que no han estat expressament derogats es mantindran vigents sempre que no s'oposin o contradiguin aquesta nova regulació.

Ateses les modificacions introduïdes per la Llei  orgánica 3/2020, de 29 de desembre i el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, es fa necessari dictar una resolució que estableixi el procés d'avaluació dels alumnes de l'educació secundària obligatòria. Així els centres disposaran d'un instrument que reguli i faciliti l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes durant el curs 2021-2022.

En qualsevol cas, cal destacar que la implantació de les modificacions previstes en la nova Llei orgànica 3/2020 aniran vinculades a l'aplicació del que s'estableix en el Reial decret–llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten les mesures urgents a l'àmbit de l'educació no universitària, fins que les autoritats corresponents no determinin que han deixat de concórrer les circumstàncies extraordinàries derivades de la pandèmia generada per la COVID-19.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula en l'apartat 2 de l'article 36, la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el desplegament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot això, i en virtut del que s'estableix a l'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, dict la següent,

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar les instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2021-2022, establertes en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

Aprovar els models de documents establerts en els annexos 2 i 3 d'aquesta Resolució.

Tercer

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 18 de novembre de 2021

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1

Instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2021-2022

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Aquestes instruccions tenen per objecte regular, el curs 2021-2022, l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria, d'acord amb el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, i el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

1.2. Aquestes instruccions s'han d'aplicar a tots els centres docents públics i privats situats a l'àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments corresponents a l'educació secundària obligatòria.

2. Criteris generals de l'avaluació

2.1. Els criteris generals de l'avaluació a l'educació secundària obligatòria són els que figuren a l'article 10 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, i en l'article 17 del Decret 34/2015.

2.2. Els criteris d'avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a l'educació secundària obligatòria són els que figuren en l'article 22 del Decret 34/2015.

2.3. El Reial decret 984/2021, de 16 de novembre estableix a l'article 3.1, que els estàndards d'aprenentatge avaluables tendran caràcter orientatiu per als centres.

2.4  L'avaluació inicial ha de ser el punt de referència dels equips docents a l'hora de prendre decisions relatives al desenvolupament del currículum.

Com a conseqüència del resultat d'aquesta avaluació inicial, s'hauran d'adequar les programacions didàctiques a les característiques i coneixements dels alumnes i s'adoptaran les mesures pertinents de suport i recuperació per als alumnes que ho necessiten, d'adaptació curricular no significativa per l'alumnat NESE o d'adaptació curricular significativa per l'alumnat NEE.

2.5  Per als centres que desenvolupin el currículum de primer d'ESO per àmbits de coneixement, la programació docent ha d'integrar els elements del currículum de les diferents matèries que conformen l'àmbit. La programació de cada àmbit haurà de ser consensuada pels departaments als quals s'adscriuen les matèries que l'integren. En la selecció dels objectius de cada matèria que conforma l'àmbit es prioritzaran aquells de caràcter més global i interdisciplinari.

2.6  D'acord amb el que estableix l'article 10.4 del Decret 34/2015, les programacions docents de Llengua i literatura castellana i de Llengua i literatura catalana han d'estar coordinades per nivells, tant en el seu contingut com en la seva temporització i metodologia.

En aquest sentit, els departaments didàctics implicats han d'acordar una distribució temporal dels elements del currículum, evitant duplicitats,i poder dedicar així el màxim de temps al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge de les diferents destreses lingüístiques des d'una vessant funcional i comunicativa de la llengua. Aquests elements comuns en el desenvolupament de les diferents destreses de la competència lingüística també seran tinguts en compte per part del departament de Llengües estrangeres.

2.7. L'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria ha de ser contínua, formativa i integradora. S'ha de dur a terme a cadascun dels cursos de l'etapa i ha de tenir en compte el grau en què els alumnes desenvolupen les competències i aconsegueixen els objectius. El caràcter integrador de l'avaluació no impedirà que els professors realitzin de manera diferenciada l'avaluació de cada matèria o àmbit tenint en compte els seus criteris d'avaluació.

2.8. A cada grup classe, ha d'impartir cada matèria un professor titular amb l'atribució docent corresponent. El professor titular és el responsable d'avaluar la matèria. L'avaluació de cada matèria establerta en el Decret 34/2015 s'ha de dur a terme tenint en compte els diferents elements del currículum: objectius, competències, continguts, criteris d'avaluació, estàndards d'aprenentatge avaluables orientatius i mètodes pedagògics concretats per a cada curs en les programacions didàctiques.

Als centres públics, els ensenyaments corresponents als àmbits de 1r d'ESO que es determinin, podran ser impartits per professors d'àmbit del departament d'orientació o assignar-se a catedràtics i professors d'ensenyament secundari d'alguna de les especialitats que tenguin atribució docent per impartir qualsevol de les matèries que integren l'àmbit. La normativa de referència on s'indica es determina a l'article primer del Reial Decret 665/2015, de 17 de juliol, (BOE 18/07/2015, núm. 171).

3.  Coordinació i orientació

3.1. El tutor d'un grup d'alumnes té la responsabilitat de coordinar tant l'avaluació dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge com la funció d'orientació individual dels alumnes, amb el suport, si escau, dels serveis d'orientació del centre i de l'equip directiu.

L'acció tutorial ha d'assegurar l'acompanyament personal i emocional dels alumnes i les seves famílies, amb la finalitat de garantir el màxim aprenentatge i benestar dels alumnes.

3.2. La funció d'orientació s'ha de desenvolupar de manera contínua, molt especialment en els moments que impliquin que els alumnes han de prendre decisions de caràcter acadèmic o professional. Atès el canvi normatiu i el caràcter transitori que tindrà el curs 2021-2022, s'haurà de tenir especialment esment:

A 1r d'ESO: Elecció de matèria específica a 2n d'ESO (LOMCE) o la incorporació a un programa de millora de l'aprenentatge i el rendiment (PMAR).

A 2n d'ESO: Orientació acadèmica possible optativitat (LOMLOE), la incorporació a un programa Diversificació Curricular (PDC) o a la formació professional de grau bàsic (FPGB).

A 3r d'ESO: L'elecció de l'opció d'ensenyament o itinerari i de les matèries troncals d'opció i específiques (LOMCE).

A 4t d'ESO: Canvi d'etapa o incorporació al món laboral.

4. Avaluació i atenció a la diversitat

4.1. L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes ha de ser personalitzada, de manera que ha d'atendre les característiques de cada un. Els criteris d'avaluació i els estàndards d'aprenentatge avaluables, que seran orientatius, establerts en el Decret 34/2015 són els referents per valorar el grau en què els alumnes han desenvolupat les competències i han assolit els objectius.

4.2. En el context d'avaluació contínua, quan es detectin dificultats en el procés d'aprenentatge d'un alumne durant el curs, s'han de dissenyar activitats de regulació del procés d'ensenyament-aprenentatge i, si escau, s'han d'establir mesures ordinàries de suport educatiu perquè l'alumne pugui anar recuperant les parts no superades envers l'avaluació final. Aquestes mesures es poden adoptar en qualsevol moment del curs, quan es detectin les dificultats, i s'han d'adreçar a garantir l'adquisició dels aprenentatges i les competències imprescindibles per continuar el procés educatiu.

4.3. L'avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu s'ha de regir pels mateixos referents establerts per a la resta d'alumnes. Aquesta avaluació és competència de l'equip docent, assessorat pel servei d'orientació del centre. S'han d'establir les mesures més adequades perquè les condicions de realització de les avaluacions, s'adaptin a les necessitats dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. Aquestes mesures en cap cas es tindran en compte per minorar la qualificacions obtingudes.

4.4. Els criteris d'avaluació i els estàndards d'aprenentatge avaluables orientatius establerts en les adaptacions curriculars significatives (ACS) dels alumnes amb necessitats educatives especials són els referents per valorar tant el grau de desenvolupament de les competències com el de consecució dels objectius d'aquests alumnes.

4.5. D'acord amb l'article 23.3 del Decret 34/2015, i sense perjudici de la permanència prevista en l'article 18.4 d'aquest mateix Decret, l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials en aquesta etapa a centres ordinaris es pot prolongar un any més, sempre que això afavoreixi la seva integració socioeducativa. Aquesta decisió l'ha de prendre l'equip docent, assessorat pels serveis d'orientació, després d'haver escoltat el parer dels pares o tutors legals.

5. Sessions d'avaluació

5.1. Les sessions d'avaluació són les reunions de l'equip docent del grup, coordinades pel tutor i amb l'assessorament, si escau, del servei d'orientació del centre, en què es valoren tant l'aprenentatge dels alumnes en relació amb l'assoliment de les competències i els objectius de l'etapa com la informació procedent de les famílies i el desenvolupament de la pràctica docent i en què s'adopten les mesures pertinents de millora.

5.2. Cada grup d'alumnes ha de ser objecte, a cada curs acadèmic, de les sessions d'avaluació següents, en aquest ordre:

 • Una sessió d'avaluació inicial.

 • Com a mínim, tres sessions d'avaluació.

 • Una sessió d'avaluació final de matèries pendents, si s'escau.

 • Una sessió d'avaluació final el mes de juny.

Es pot fer coincidir la darrera sessió d'avaluació amb l'avaluació final.

5.3.  El director, o el membre de l'equip directiu que aquest delegui, ha d'assistir a les reunions d'avaluació. Així mateix, el director, o el membre de l'equip directiu que aquest delegui, ha de presidir les sessions d'avaluació final de quart.

5.4. Els representants dels alumnes han de participar en les sessions d'avaluació quan s'hi hagin de tractar aspectes generals del grup.

5.5. El tutor ha d'estendre una acta del desenvolupament de les sessions d'avaluació, en la qual han de constar, com a mínim, els noms dels membres assistents i els dels absents, els acords presos i el resultat de les votacions, en el cas que n'hi hagi. Només ha de signar aquesta acta el tutor.

6. Presa de decisions a les sessions d'avaluació

6.1. L'equip docent ha d'actuar de manera col·legiada en l'adopció de les decisions generals resultants del procés d'avaluació.

6.2. En cada sessió d'avaluació la qualificació de cada matèria és competència del professor titular.

6.3. Les decisions s'han de prendre per consens. En el cas que no n'hi hagi, s'han d'adoptar per majoria simple. En cas d'empat, el vot de qualitat del tutor el dirimeix. En tot cas, només tenen dret de vot els professors titulars que han impartit alguna matèria a l'alumne en concret i cada professor pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides a aquest alumne.

6.4.  A les sessions d'avaluació s'ha de valorar també el resultat de les mesures organitzatives i curriculars adoptades a les sessions anteriors i s'ha de decidir quines noves mesures es considera pertinent implantar. S'han de comunicar als alumnes i als pares o tutors legals els resultats del procés d'aprenentatge i les actuacions adoptades per superar, quan calgui, les disfuncions detectades.

7. Avaluacions

Les avaluacions que es desenvolupen al llarg del curs són el reflex del procés d'avaluació contínua. En el marc d'aquest procés, els centres, mitjançant la intervenció dels departaments didàctics, després de cada avaluació, han d'arbitrar mesures que ajudin als alumnes a reforçar aquells elements del currículum en les matèries que han estat qualificats negativament.

8. Avaluació final

A la sessió d'avaluació final del mes de juny s'han de dur a terme les actuacions següents:

a) S'han d'estendre les actes de desenvolupament de la sessió final, d'acord amb l'apartat 5.5 d'aquestes instruccions.

b) S'han d'estendre les actes d'avaluació de les matèries pendents.

c) S'han d'estendre les actes de l'avaluació final, d'acord amb el model de l'annex 2.

d) Decidir la proposta del Consell orientador a 2n i 4t d'ESO que s'ha de trametre a les famílies.

e) S'han de dur a terme altres actuacions previstes en el projecte educatiu del centre.

9. Promoció

9.1. Els centres educatius han d'establir uns criteris de promoció en la concreció curricular del centre. Aquests criteris s'han de fonamentar en la progressió de l'alumne i en la consecució dels objectius generals de l'etapa i el desenvolupament de les competències clau per davant dels objectius d'avaluació específics de cada matèria.

S'ha de tenir especialment en compte la maduresa de l'alumne i les possibilitats de continuar els seus estudis.

La repetició es considera una mesura de caràcter excepcional i condicionada a les possibilitats que aquesta sigui realment profitosa per l'alumne. S'adoptarà de manera col·legiada per l'equip docent en funció de l'evolució acadèmica de l'estudiant, globalment considerada sense que únicament en siguin la causa les matèries no superades. El nombre de matèries suspeses no serà una limitació per a la promoció dels alumnes.

9.2. En tot cas, han de promocionar els alumnes que han superat totes les matèries o àmbits o tenguin avaluació negativa en una o dues matèries. Els àmbits del PMAR s'han de comptabilitzar de la forma descrita en l'apartat 15 d'aquestes instruccions. Això mateix és d'aplicació per als possibles agrupaments de matèries per àmbits a primer d'ESO.

9.3. La decisió de la promoció l'ha de prendre l'equip docent corresponent, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 6.3 d'aquestes instruccions i amb els criteris establerts pel centre.

9.4. El professor titular de la matèria ha d'avaluar cada assignatura tenint en compte els diferents elements del currículum. La resta de decisions, incloent-hi el consell orientador per a l'alumne, s'han de prendre d'acord amb el que s'especifica en l'apartat 6.3 d'aquestes instruccions.

10. Proposta d'incorporació a un PMAR o a l'FPGB

10.1   En la proposta d'incorporació d'un alumne a un PMAR s'ha de continuar com fins ara, tal com està establert a l'Ordre de la consellera d'educació, cultura i universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

 10.2  Els equips docents podran proposar la incorporació d'un alumne a l'FPGB, quan el seu perfil acadèmic i vocacional ho aconselli i compleixi els següents requisits:

a) Que tengui 15 anys o els compleixi l'any natural en curs.

b) Que hagi cursat tercer d'ESO o, excepcionalment, segon d'ESO.

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, mitjançant resolució, establirà el procediment i els models de documentació corresponents.

11. Incorporació a un Programa de Diversificació Curricular

11.1. Els alumnes que es troben en alguna de les següents situacions podran ser proposats per l'equip docent per incorporar-se al tercer curs d'ESO en un programa de Diversificació Curricular en el curs 2022-2023:

a) El curs 2021-2022 finalitzen el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria, no estan en les condicions de promocionar al tercer curs i l'equip docent consideri que la permanència un any més al mateix curs no suposarà un benefici per a la seva evolució acadèmica.

b) El curs 2021-2022 finalitzen el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria, no estan en les condicions de promocionar al tercer curs i s'hagi incorporat a l'etapa de forma tardana.

c) El curs 2021-2022 finalitzen el tercer curs d'Educació Secundària Obligatòria i no estan en condicions de promocionar al curs següent.

Els equips docents poden fer la proposta d'incorporació al PDC si consideren que aquests alumnes necessiten una metodologia específica associada a una organització del currículum diferent a la que s'estableix amb caràcter general, per tal d'assolir els objectius de l'etapa i desenvolupar les  competències corresponents. Aquest acord ha de recollir-se a l'acta de l'avaluació final del grup.

En tots aquests casos, per a la incorporació a aquest programa caldrà oir l'alumne, tenir la conformitat dels seus pares o tutors legals i serà requisit, a més de l'avaluació acadèmica, un informe de la idoneïtat d'aquesta mesura elaborat i signat per l'orientador amb el vistiplau del director del centre.

11.2. Els alumnes que en el curs 2021-2022 hagin cursat el segon curs d'ESO en un programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment, podran incorporar-se de manera automàtica al tercer curs d'ESO en un programa de diversificació curricular en el curs 2022-2023. Així mateix podran fer-ho els qui hagin finalitzat el tercer curs d'ESO en un programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment i no estiguin en condicions de promocionar a quart curs, sempre que la incorporació al programa els permeti obtenir el títol dins dels límits d'edat establerts en l'article 4.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, tenint en compte així mateix la prolongació excepcional de la permanència en l'etapa que preveu la pròpia llei en l'article 28.5.

11.3. Els alumnes amb NEE que participin en el PDC tendran els recursos de suport que, amb caràcter general, es prevegin per a aquest alumnat.

 12. Titulació

12.1. Els alumnes que, en finalitzar l'educació secundària obligatòria, hagin assolit els objectius d'aquesta etapa i hagin desenvolupat les competències corresponents obtindran el títol de graduat en educació secundària obligatòria. En cas contrari, i d'acord amb l'article 21 del Decret 34/2015, obtindran un certificat oficial.

12.2. Els centres educatius han d'establir uns criteris de titulació en la concreció curricular del centre. Aquests criteris s'han de fonamentar en la progressió de l'alumne i en la consecució dels objectius generals de l'etapa i el desenvolupament de les competències clau per davant dels objectius d'avaluació específics de cada matèria. S'ha de tenir especialment en compte la maduresa de l'alumne i les possibilitats de continuar els seus estudis. El nombre de matèries suspeses no serà una limitació per a la titulació dels alumnes. Per tant, aquest nombre no pot ser un criteri determinant per a la no titulació.

12.3. La decisió de la titulació ha de garantir l'adquisició dels objectius generals de l'etapa i el desenvolupament de les competències de tal manera que permetin a l'alumne continuar el seu itinerari acadèmic i l'ha de prendre l'equip docent corresponent, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 6.3 d'aquestes instruccions i amb els criteris establerts pel centre.

12.4. La decisió sobre la titulació d'un alumne s'ha de prendre a l'avaluació final per acord de l'equip docent. La decisió de no titulació d'un alumne ha de constar, de forma motivada a l'acta de desenvolupament de la sessió d'avaluació, d'acord amb els criteris de titulació de la concreció curricular del centre.

12.5. Encara que no sigui un criteri determinant per a la titulació, el nombre de matèries o àmbits suspesos s'ha de comptabilitzar d'acord amb el punt 9.2.

12.6. El professor titular de la matèria ha d'avaluar cada assignatura tenint en compte els diferents elements del currículum. La resta de decisions, incloent-hi el consell orientador per a l'alumne i, en el cas que n'hi hagi, les indicacions per elaborar el pla específic personalitzat per als alumnes que hagin de repetir curs, s'han de prendre d'acord amb el que s'especifica en l'apartat 6.3 d'aquestes instruccions.

12.7. Els alumnes que, un cop finalitzat el procés d'avaluació de quart curs d'ESO, no hagin obtingut el títol, i hagin superat els límits d'edat establerts a l'apartat 2 de l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, tenint en compte també la prolongació excepcional de la permanència en l'etapa que avalua la pròpia llei a l'apartat 5 de l'article 28, podran fer-ho en els dos cursos següents mitjançant la realització de proves o activitats personalitzades extraordinàries de les matèries que no hagin superat, d'acord amb el procediment que estableixi la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

13. Titulació dels alumnes que han cursat un PMAR

La proposta de titular aquests alumnes s'ha de fer d'acord amb el punt anterior, tenint en compte aquesta particularitat:

El nombre de matèries suspeses s'ha de comptabilitzar d'acord amb l'apartat 15 d'aquestes instruccions.

 14.  Titulació dels alumnes que han cursat a quart d'ESO matèries amb adaptacions curriculars significatives (ACS)

Atès que els referents de l'avaluació durant l'educació bàsica per a aquests alumnes són els que s'inclouen en les corresponents adaptacions del currículum, aquest fet no pot impedir-los obtenir el títol d'ESO.

15. Promoció, permanència i matèries pendents en un PMAR

15.1. La proposta de promoció o titulació d'aquests alumnes s'ha de fer d'acord amb l'apartat 10, tenint en compte aquesta particularitat:

Si un alumne no supera l'àmbit lingüístic i social de 2n o 3r d'ESO o l'àmbit científic i matemàtic de 3r ESO, s'ha de comptabilitzar com si no hagués superat tres matèries per cadascun d'aquests àmbits. Si l'àmbit no superat és l'àmbit pràctic o l'àmbit científic i matemàtic de 2n d'ESO, s'ha de comptabilitzar com si no hagués superat dues matèries. En el cas que l'àmbit no superat sigui l'àmbit de llengües estrangeres, s'ha de comptabilitzar com si no hagués superat una matèria.

15.2. Els alumnes que s'incorporen a un PMAR, només han de recuperar les matèries pendents que apareixen a continuació:

a) Els alumnes que cursen 2n d'ESO PMAR, només es poden matricular de les següents matèries pendents:

1r d'ESO: Educació física, música I i valors ètics/religió.

b) Els alumnes que cursen 3r d'ESO PMAR, i han cursat 2n d'ESO PMAR només es poden matricular de les següents matèries pendents:

1r d'ESO: Educació física, música I i valors ètics/religió.

2n d'ESO PMAR: Tots els àmbits o matèries suspeses.

c) Els alumnes que cursen 3r d'ESO PMAR, i no han cursat 2n d'ESO PMAR només es poden matricular de les següents matèries pendents:

1r d'ESO: Educació física, música I i valors ètics/religió.

2n d'ESO: Educació física, música II, segona llengua estrangera i valors ètics/religió.

Les matèries que no s'han de recuperar no s'han de tenir en compte ni per a la promoció ni per a la titulació.

15.3. Els alumnes no poden abandonar el PMAR durant el curs escolar.

15.4.  Una vegada acabat el curs escolar, i de forma excepcional, els alumnes, amb el consentiment dels pares o tutors legals, poden decidir abandonar el PMAR. També de forma excepcional i en acabar el curs escolar l'equip docent pot decidir treure un alumne del PMAR. En aquest darrer cas, l'equip docent ha d'haver constatat la falta d'estudi i d'esforç de l'alumne. A més, el tutor ha d'haver informat prèviament per escrit els pares o tutors legals d'aquesta situació i els ha d'haver advertit que, si persisteix, l'alumne haurà de sortir del programa en acabar el curs. Aquesta informació s'ha de donar, com a tard, en finalitzar la segona avaluació.

Aquestes decisions comporten les conseqüències següents:

 • No afecten la promoció o la permanència de l'alumne. 

 • Les matèries pendents d'aquest curs o de cursos anteriors que no s'hagin recuperat s'han de tenir en compte en la matrícula del curs següent i s'han de recuperar.

15.5.  En el supòsit que s'especifica en el punt 4 de l'apartat 7 de l'annex 3 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015, les matèries pendents del primer curs d'ESO, no s'han de comptabilitzar per a la promoció o la titulació.

15.6.  Els àmbits o les matèries de segon i tercer de PMAR pendents de superar s'han de comptabilitzar als efectes de promoció o titulació.

16. Pla específic personalitzat per als alumnes repetidors

D'acord amb l'article 18 del Decret 34/2015, la permanència dels alumnes al mateix curs és una mesura de caràcter excepcional i ha d'anar acompanyada d'un pla específic personalitzat orientat a la superació de les dificultats detectades anteriorment. El centre ha de determinar qui és el responsable de l'elaboració d'aquest Pla, que ha d'incloure, com a mínim:

 1. El disseny de les tutories específiques, que sempre que sigui possible, seran individuals, i que com a mínim, s'han de dur a terme una vegada cada mes.

 2. Els responsables de les tutories d'aquests alumnes.

 3. Els objectius del pla.

 4. La planificació de les accions que impliquin l'aprofitament i/o l'ampliació d'activitats i aprenentatges duits a terme el curs anterior, així com les estratègies d'aprenentatge per superar les dificultats.

 5. L'avaluació i el seguiment del pla. L'avaluació ha de ser interna (prefectura d'estudis i comissió de coordinació pedagògica, o els òrgans corresponents als centres privats) i externa (Departament d'Inspecció Educativa).

Els aspectes concrets d'aquest pla s'han d'incloure en la programació general anual (PGA) del centre. Els resultats de l'avaluació del pla i les propostes de millora per al curs següent s'han d'incloure en la memòria anual.

17.  Programes de reforç per als alumnes amb matèries pendents

La recuperació de les matèries dels alumnes que han promocionat amb matèries pendents del curs 2020-2021 ha de ser un objectiu prioritari.

D'acord amb l'article 18.3 del Decret 34/2015, els alumnes que passin al curs següent sense haver superat totes les matèries s'han de matricular de les matèries no superades, han de seguir els programes de reforç que estableixin els departaments didàctics o els òrgans responsables dels centres privats i han de superar les avaluacions corresponents als programes de reforç esmentats.

Aquest programa ha d'incloure, com a mínim:

 1. El disseny de les tutories específiques, que sempre que sigui possible, seran individuals, i que com a mínim, s'han de dur a terme una vegada cada mes.

 2. Els responsables de les tutories d'aquests alumnes i de la coordinació amb els diferents departaments didàctics.

 3. Els objectius del programa.

 4. El disseny de les activitats de recuperació, dels materials d'estudi i dels criteris d'avaluació i qualificació, que correspon als departaments didàctics.

 5. L'avaluació i el seguiment del pla. L'avaluació ha de ser interna (prefectura d'estudis i comissió de coordinació pedagògica, o els òrgans corresponents als centres privats) i externa (Departament d'Inspecció Educativa).

Els programes de reforç per als alumnes amb matèries pendents s'han de concretar en les programacions docents dels departaments corresponents.

Els centres podran contemplar que l'alumne ha superat la matèria pendent del curs anterior si durant les dues primeres avaluacions, l'alumne supera la matèria del curs actual. En cas de no aprovar, l'alumne tindrà dret a realitzar una prova/activitat de recuperació final al llarg del tercer trimestre.

Per als alumnes que han promocionat amb matèries no superades i que no tenen continuïtat al curs actual, es podran realitzar durant el primer i segon trimestre activitats/proves de recuperació parcials. Els departaments didàctics podran facilitar activitats per preparar les proves/activitats de recuperació i en faran el seguiment corresponent. En cas de no aprovar la matèria pendent, després de realitzar les activitats proposades/proves parcials, l'alumne tindrà dret a realitzar una prova final de recuperació durant el tercer trimestre.

18. Informació als alumnes i a les famílies

18.1. Amb la finalitat de garantir el dret dels alumnes que el seu rendiment escolar, al llarg del procés d'avaluació contínua, sigui valorat d'acord amb criteris de plena objectivitat, els centres, per mitjà dels professors de cada matèria, els han d'informar per escrit dels criteris d'avaluació i dels criteris de qualificació. Aquesta informació ha d'estar a l'abast dels alumnes, dels pares o dels tutors legals durant tot el curs acadèmic.

18.2. Al llarg de tot el curs, els tutors i els professors han de tenir una comunicació fluida amb els alumnes i amb les seves famílies, amb la finalitat d'informar-los sobre la seva evolució escolar i de facilitar-ne la col·laboració. Aquesta comunicació es pot dur a terme mitjançant informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que es considerin oportuns.

18.3. La periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives amb les famílies les ha de fixar cada centre en la programació general anual. S'ha de garantir, com a mínim, una entrevista individual del tutor amb la família a cada curs de l'etapa i una reunió col·lectiva a l'inici de cada un dels cursos escolars.

S'ha de guardar registre de les entrevistes individuals amb les famílies. En el cas dels centres públics, aquest registre s'ha de fer utilitzant el mòdul d'informació per a la tutoria del GestIB, que també està disponible per a la resta de centres.

18.4. Després de cada sessió d'avaluació o quan es produeixin circumstàncies que ho aconsellin, el tutor ha d'informar per escrit o a través del GestIB a les famílies i als alumnes sobre el rendiment acadèmic, l'evolució del procés educatiu i les mesures adoptades per tal de reforçar aquells elements del currículum de les matèries que han estat qualificades negativament abans de l'avaluació final. A aquest efecte, s'ha d'utilitzar la informació recollida en el procés d'avaluació contínua.

18.5. Després de la sessió d'avaluació final, la informació que es faciliti als alumnes i a les famílies ha d'incloure, almenys, les qualificacions obtingudes en les diferents matèries o àmbits cursats per l'alumne, el grau de desenvolupament de les competències i la decisió sobre la permanència, la promoció o la titulació.

18.6. Els alumnes, la seva família o els tutors legals han de rebre un consell orientador en finalitzar 2n i 4t d'ESO, d'acord amb el model de l'annex 3.

18.7. Després de la sessió d'avaluació inicial, la informació que es faciliti als alumnes i a les famílies o els tutors legals ha d'incloure, en el cas dels alumnes que han de repetir curs, el pla específic personalitzat.

18.8. A fi que els alumnes assoleixin una formació integral, els centres han d'organitzar actuacions d'informació i col·laboració amb les famílies per coordinar i fer el seguiment tant del procés d'aprenentatge com dels aspectes de desenvolupament personal, de convivència i cooperació i d'orientació acadèmica i professional.

19.  Revisió dels materials d'avaluació

19.1. Els alumnes i els seus pares o tutors legals han de tenir accés a tot el material produït per l'alumne que tengui incidència en l'avaluació de les diferents matèries. Si els pares o tutors legals ho demanen, els centres els n'han de facilitar una còpia, en paper o en format digital, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La correcció no es pot limitar a l'expressió d'una qualificació quantitativa, sinó que ha de contenir l'expressió dels errors comesos o l'explicació raonada de la qualificació.

Per fer efectiu aquest dret, els centres han d'establir el procediment per obtenir aquesta còpia en el reglament d'organització i funcionament (ROF), o en el reglament de règim intern (RRI), en el cas dels centres privats, i l'han de fer públic.

19.2. Els alumnes, o els seus pares o tutors legals, poden presentar reclamacions contra les qualificacions obtingudes o de les decisions de promoció o titulació, d'acord amb la normativa vigent.

20.  Custòdia dels documents i del material d'avaluació

Tot el material que hagi pogut contribuir a determinar la qualificació dels alumnes proves escrites, treballs i qualsevol altra producció dels alumnes s'ha de conservar al centre. En aquest cas, el responsable de conservar-lo i custodiar-lo és la persona que designi el ROF o RRI del centre. Aquest material s'ha de conservar almenys fins passats tres mesos des de l'atorgament de les qualificacions finals, excepte si forma part d'una reclamació; en aquest cas, s'ha de conservar fins que s'hagi resolt el procés de reclamació.

La destrucció dels documents s'ha de dur a terme d'acord amb el que especifiquen les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

21.  Departament d'Inspecció Educativa

Correspon al Departament d'Inspecció Educativa assessorar sobre el procés d'avaluació, supervisar aquest procés i proposar l'adopció de mesures que contribueixin a perfeccionar-lo. En aquest sentit, els inspectors, durant les visites als centres, s'han de reunir amb l'equip directiu i amb els professors i han de dedicar una atenció especial a la valoració i a l'anàlisi dels resultats de l'avaluació dels alumnes, dels plans específics personalitzats per als alumnes repetidors i dels programes de reforç dels alumnes que passen de curs amb matèries pendents, així com del compliment del que disposen aquestes instruccions.

22.  Documents oficials d'avaluació

22.1.  Els documents oficials d'avaluació són els següents:

 • L'expedient acadèmic.

 • L'historial acadèmic.

 • Les actes d'avaluació de final de curs.

 • El consell orientador de 2n i 4t curs.

 • Si escau, l'informe personal per trasllat.

22.2. Els documents oficials d'avaluació han de recollir sempre la norma de l'Administració educativa que estableix el currículum corresponent, han d'estar visats pel director del centre i han de dur les signatures autògrafes de les persones que correspongui en cada cas. Al costat de la signatura hi han de constar el nom i els cognoms del signant, així com la referència al càrrec o a l'atribució docent. Aquests documents es poden substituir pels equivalents en suport informàtic, d'acord amb el punt 9 de la disposició addicional sisena del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat.

22.3. L'historial acadèmic i, si escau, l'informe personal per trasllat es consideren documents bàsics per garantir la mobilitat dels alumnes per tot el territori de l'Estat. Quan aquests documents hagin de tenir efecte en una comunitat autònoma on no sigui cooficial la llengua catalana, el centre els ha de traduir al castellà, d'acord amb l'article 15.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

23.  Expedient acadèmic

23.1. Quan un alumne s'incorpora a un centre, se li ha d'obrir un expedient acadèmic, que ha d'incloure les dades d'identificació del centre i de l'alumne i la informació relativa al procés d'avaluació.

23.2. La custòdia dels expedients acadèmics correspon als centres escolars. La centralització electrònica dels expedients s'ha de fer en els termes que, a aquest efecte, determini la Conselleria d'Educació i Universitat.

23.3. El Departament d'Inspecció Educativa ha de supervisar l'emplenament i la custòdia dels expedients acadèmics.

24.  Historial acadèmic

24.1. L'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria ha de recollir, com a mínim, les dades identificatives de l'alumne, les assignatures cursades i els resultats de l'avaluació final en cada un dels anys d'escolarització, les decisions sobre promoció, la informació relativa als canvis de centre, les mesures curriculars i organitzatives aplicades i les dates en què s'han produït els diversos esdeveniments. L'historial acadèmic, que ha de signar el secretari del centre amb el vistiplau del director, té valor acreditatiu dels estudis cursats.

24.2. En finalitzar l'etapa, l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria s'ha de lliurar als pares o tutors legals de l'alumne i se n'ha d'enviar una còpia al centre d'educació secundària on l'alumne continuarà els estudis, a petició d'aquest centre. Aquests lliuraments s'han de reflectir a l'expedient acadèmic corresponent.

24.3. El Departament d'Inspecció Educativa ha de supervisar l'expedició i la custòdia de l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria.

25. Actes de l'avaluació de final de curs

25.1. Les actes de les avaluacions finals s'han d'estendre per a cada un dels cursos i s'han de tancar el mes de juny.

La informació que s'ha de incloure és:

 • La relació nominal de tots els alumnes que componen el grup.

 • Els resultats de l'avaluació de totes les matèries, expressats en els termes que estableix el punt 27 d'aquestes instruccions.

 • La decisió, per a tots els alumnes, sobre promoció o titulació, indicant “Sí” o “No”.

 • La proposta d'incorporació a PMAR, PDC o FPGB, si s'escau.

25.2.  El tutor i tots els membres de l'equip docent del grup han de signar les actes d'avaluació final, les quals han d'incloure el vistiplau del director del centre.

25.3. En el cas de nova incorporació d'alumnes al PMAR de 2n d'ESO, aquesta decisió s'ha de fer constar a l'acta de l'avaluació final de la forma següent:

 • Si la proposta és PMAR, a l'apartat sobre promoció hi ha de figurar «Sí». En el cas d'incorporació a PMAR s'entén que la promoció a 2n d'ESO PMAR està condicionada a que l'alumne cursi aquest programa.

 • Si l'alumne finalment no cursa PMAR, s'ha de fer una diligència a les actes del curs anterior modificant la decisió sobre la promoció, i l'alumne ha de repetir curs.

 • Si l'alumne s'incorpora, de forma excepcional, a un programa PMAR durant el primer trimestre del curs, ho ha de fer després de l'avaluació inicial. En aquest cas, s'ha de fer una diligència a les actes del curs anterior modificant la decisió sobre la promoció, per tal d'adequar-les a la nova situació.

25.4.  La custòdia de les actes correspon als centres escolars. D'acord amb els articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els centres, tant públics com privats, han de tancar les actes utilitzant el programa de gestió GestIB. Per poder fer efectiu aquest tancament centralitzat, tots els centres han de tenir actualitzada la matrícula dels alumnes al programa GestIB durant tot el curs escolar.

25.5.  S'ha d'enviar un informe dels resultats de les avaluacions finals dels cursos de l'etapa al Departament d'Inspecció Educativa en els termes que aquest estableixi.

26.  Resultats de l'avaluació

26.1. Els resultats que han d'aparèixer en les actes de les avaluacions finals s'han d'expressar en els termes següents: insuficient (IN), per a les qualificacions negatives; suficient (SU), bé (B), notable (NT) o excel·lent (EX), per a les qualificacions positives. Aquests termes han d'anar acompanyats d'una qualificació numèrica, sense decimals, en una escala de l'u al deu, amb les correspondències següents:

 • Insuficient: 1, 2, 3 o 4.

 • Suficient: 5.

 • Bé: 6.

 • Notable: 7 o 8.

 • Excel·lent: 9 o 10.

Les qualificacions de les matèries que han estat objecte d'ACS s'han d'expressar en els mateixos termes, als quals s'ha d'afegir un asterisc (*). Aquest asterisc significa que aquesta qualificació fa referència als objectius, a les competències clau, als criteris d'avaluació i als estàndards d'aprenentatge avaluables que figuren en l'ACS de l'alumne.

També s'hi han de fer constar, si n'hi ha, les convalidacions (C) o l'exempció (X), en el cas de la matèria d'Educació física, que deriven de l'aplicació del Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'educació física han de tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de dansa. Així mateix, s'hi ha de fer constar, si s'escau, l'exempció (X) de l'avaluació de la matèria de Llengua catalana i literatura, d'acord amb el que s'especifica a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana. (BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018).

26.2. El Títol d'educació secundària obligatòria, s'expedeix sense qualificació,  per tant, desapareix la nota mitjana de l'etapa.

27.  Consell orientador

El consell orientador, el model del qual figura en l'annex 3, s'ha de lliurar als alumnes després de l'avaluació final de 2n i 4t d'ESO. També s'ha de lliurar als alumnes que finalitzen la seva escolarització a ESO.

28.  Informe personal per trasllat

28.1. L'informe personal per trasllat és el document que el centre ha d'emetre en el cas que un alumne es traslladi durant el curs a un altre centre per continuar-hi els estudis. L'ha d'elaborar el tutor a partir de les dades facilitades pels professors de l'alumne i ha de dur el vistiplau del director del centre. L'informe s'ha de trametre en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del moment en què el centre d'origen rebi del centre de destinació la sol·licitud de trasllat.

28.2. L'informe personal per trasllat ha de contenir els resultats de les avaluacions que s'hagin fet durant el curs i totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrés general de l'alumne, amb un esment especial, si s'escau, a les mesures curriculars i organitzatives aplicades.

29.  Custòdia dels documents oficials d'avaluació

Els documents oficials d'avaluació es custodien als centres docents, d'acord amb el que s'especifica a l'apartat 2.1 de les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

30. Canvi de centre

30.1. Si un alumne es trasllada a un altre centre que imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol, el centre d'origen ha de remetre al de destinació, a petició d'aquest i amb la màxima celeritat possible, un informe personal per trasllat i l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria.

30.2. Amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels alumnes, els centres han d'emetre un certificat acadèmic, a petició de les persones interessades, per presentar al centre on es volen incorporar. Aquest certificat ha de reflectir fidelment la situació acadèmica de l'alumne per permetre'n l'adequada inscripció provisional al centre de destinació.

30.3. La matriculació al nou centre té caràcter definitiu una vegada rebut l'historial acadèmic degudament emplenat. El centre receptor s'ha de fer càrrec de custodiar-lo i ha d'obrir l'expedient acadèmic corresponent i traslladar-hi tota la informació rebuda, que ha de posar a disposició del tutor del grup al qual s'incorpora l'alumne.

30.4. Si un alumne s'incorpora a un centre estranger, a l'Estat espanyol o a l'exterior, que no imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol, no s'hi ha de traslladar l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria. Per facilitar la incorporació als ensenyaments del sistema educatiu estranger, el centre d'origen ha d'emetre un certificat acadèmic. L'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria ha de continuar custodiat al darrer centre on l'alumne hagi estat matriculat fins que aquest es reincorpori al sistema educatiu espanyol o fins que es lliuri a l'alumne en haver finalitzat els estudis equivalents a l'educació secundària obligatòria.

Documents adjunts