Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 561637
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de novembre de 2021 per la qual s’aproven les Instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears per al curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020,de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'han impulsat canvis normatius enfocats a que tots els alumnes tenguin garanties d'èxit escolar mitjançant una major personalització en el seu aprenentatge i a augmentar les oportunitats educatives i formatives de tota la ciutadania, sempre tenint com objectiu principal una educació de qualitat i d'equitat, com a dos principis indissociables.

La Llei orgànica 3/2020, abans assenyalada, estableix en l'article 20, apartat 1, que l'avaluació dels alumnes en l'educació primària, serà continua i global i tindrà en compte el seu progrés en el conjunt dels processos d'aprenentatge. Per altra banda, l'apartat 4 del mateix article indica que l'alumne, amb el fi de garantir la continuïtat del procés de formació, disposarà al finalitzar l'etapa d'un informe sobre la seva evolució i les competències desenvolupades, segons estableixin les administracions educatives. Així mateix, aquestes establiran els pertinents mecanismes de coordinació entre els centres d'educació primària i d'educació secundaria obligatòria.

La Disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020 que fa referència al calendari d'implantació estableix a l'apartat 2, que a l'inici de curs següent a l'entrada en vigor d'aquesta Llei, s'han d'implantar les modificacions introduïdes en l'avaluació i les condicions de promoció de les diferents etapes educatives. Així, i atès que la Llei orgànica 3/2020 va entrar en vigor el mes de gener de 2021, aquestes modificacions s'han d'implantar a partir del curs escolar 2021-2022.

El 17 de novembre de 2021, s'ha publicat el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regula l'avaluació i la promoció a l'educació primària, així com l'avaluació, la promoció i la titulació a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, fins a la implantació de les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020,de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació, en el currículum, l'organització i objectius i programes de cada etapa.

La nova redacció de la norma afavoreix l'establiment de mecanismes de suport i reforç. Per això, es disposa que la permanència en un mateix curs escolar en l'educació bàsica ha de ser considerada una mesura excepcional que només es podrà adoptar una vegada dins l'educació primària. Aquesta decisió només es pot prendre als cursos segon, quart o sisè d'aquesta etapa.

En aplicació del que preveu a l'article 20.3 de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020 de 29 de desembre, els tutors de segon i quart han d'emetre, quan finalitzi el curs, un informe sobre el grau d'adquisició de les competències de cada alumne, indicant en el seu cas les mesures de reforç que s'han de contemplar en el cicle següent.

Tant el Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Primària, com el Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears, i l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes de l'educació primària a les Illes Balears, s'han vist afectats per les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, i pel Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, per la qual cosa, els articles que no han estat expressament derogats es mantindran vigents sempre i quan no s'oposin o contradiguin a aquesta nova regulació.

Ateses aquestes modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, i el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre es fa necessari dictar una resolució que estableixi el procés d'avaluació dels alumnes de l'educació primària. Així, els centres disposaran d'un instrument que reguli i faciliti l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes de primària durant el curs 2021-2022.

En qualsevol cas, cal destacar que la implantació de les modificacions previstes en la nova Llei orgànica 3/2020 anirà vinculada a l'aplicació del que s'estableix en el Reial decret–llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten les mesures urgents a l'àmbit de l'educació no universitària, fins que les autoritats corresponents no determinin que han deixat de concórrer les circumstàncies extraordinàries derivades de la pandèmia generada per la COVID-19.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula en l'apartat 2 de l'article 36, la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el desplegament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot això, i en virtut del que s'estableix a l'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, dict la següent,

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'educació primària a les Illes Balears per al curs 2021-2022, establertes en l'annex d'aquesta Resolució.

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 18 de novembre de 2021

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antoni Morante Milla

  

ANNEX

Instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'educació primària a les Illes Balears per al curs 2021-2022

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Aquestes instruccions tenen per objecte establir diversos aspectes de l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes de l'educació primària, establerts a l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes de l'educació primària a les Illes Balears, per al curs 2021-2022, d'acord amb les modificacions introduïdes pel Reial decret 984/2021, de 16 de novembre.

1.2. Aquestes instruccions s'han d'aplicar a tots els centres docents públics i privats situats a l'àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments corresponents a l'educació primària.

2. Criteris generals de l'avaluació

2.1. Els criteris generals de l'avaluació a l'educació primària són els que figuren en l'article 2 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015.

2.2. Els criteris d'avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a l'educació primària són els que figuren en l'article 5 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015.

2.3. En fer referència a l'adaptació del currículum i de les programacions didàctiques, els estàndards d'aprenentatge avaluables tendran caràcter orientatiu per als centres, d'acord amb el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre.

2.4. L'avaluació inicial ha de ser el punt de referència dels equips docents a l'hora de prendre decisions relatives al desenvolupament del currículum.

Com a conseqüència del resultat d'aquesta avaluació inicial, s'hauran d'adequar les programacions docents a les característiques i coneixements dels alumnes i s'adoptaran les mesures pertinents de suport per als alumnes que ho necessitin, d'adaptació curricular no significativa per als alumnes NESE o d'adaptació curricular significativa per als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).

3. Promoció i permanència

3.1. Les condicions de promoció i permanència dels alumnes són les establertes en els articles 11 i 12 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015. Les decisions sobre la promoció es prendran al finalitzar els cursos segon, quart i sisè. A la resta de cursos de l'etapa la promoció serà automàtica.

3.2. Els centres educatius han d'establir uns criteris de promoció a la seva Concreció Curricular. Aquests criteris s'han de fonamentar en la progressió de l'alumne i en la consecució dels objectius generals de l'etapa i el desenvolupament de les competències clau per davant dels objectius d'avaluació específics de cada matèria.

3.3. Amb referència a la promoció, l'equip docent ha d'adoptar de manera col·legiada les decisions que resultin més favorables per al procés formatiu dels alumnes. Aquestes decisions s'han de prendre per consens i, en el cas que no n'hi hagi, s'ha de fer d'acord amb el mecanisme establert a aquest efecte en la Concreció Curricular del centre, on s'ha de tenir en especial consideració la informació i el criteri del tutor.

3.4. A l'article 16.3 del Decret 32/2014 del currículum de l'educació primària s'estableix que la repetició de curs es considera una mesura excepcional, per la qual cosa només s'ha d'adoptar quan, de manera justificada i objectiva, es pugui demostrar que és la més beneficiosa per a l'alumne d'entre totes les alternatives que es puguin plantejar.

3.5. En els casos excepcionals als quals fa referència el punt anterior, quan l'equip docent hagi proposat a la segona avaluació la permanència en el mateix curs com la mesura més beneficiosa per a l'alumne, el tutor ha de mantenir informats per escrit d'aquesta possible permanència els pares o tutors legals, com a tard, en finalitzar la segona avaluació ordinària.

3.6. En l'avaluació final l'equip docent haurà d'elaborar el Pla específic de reforç i suport per als alumnes que no hagin superat els objectius i les competències i han de romandre un any més al mateix curs.

4. Informe

Els tutors de segon, quart i sisè emetran al finalitzar el curs un informe sobre el grau d'adquisició de les competències de cada alumne, indicant en el seu cas les mesures de reforç que s'han de contemplar en el cicle o etapa següent.

5. Registre de les entrevistes individuals amb les famílies

S'ha de guardar registre de les entrevistes individuals amb les famílies que figuren a l'article 13.1 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015. En el cas dels centres públics, aquest registre s'ha de fer utilitzant el mòdul d'informació per a la tutoria del GestIB, que també està disponible per a la resta de centres.

6. Reclamacions

Els pares o tutors legals poden presentar reclamacions per escrit contra les qualificacions obtingudes o contra les decisions de permanència a un mateix curs, d'acord amb l'establert a l'article 9 del Decret 121/2010, de 10 de novembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

S'han d'establir canals de comunicació entre les famílies i els centres per tal de garantir l'atenció a totes les reclamacions, dubtes o aclariments respecte de l'avaluació final.