Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 525204
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 2 de novembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria per al desenvolupament del programa «Observació entre iguals com a eina per al desenvolupament professional docent» per al curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix en l'article 102 que la formació permanent constitueix un dret i una obligació del professorat i preveu que s'han d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tenguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres.

2.Així mateix, el Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la formació permanent és un element clau en qualsevol professió en la mesura que es relaciona de forma directa amb les possibilitats d'innovació, canvi i millora de les institucions i de les organitzacions preocupades per complir encara més les seves finalitats, objectius i funcions. Aquest fet és especialment rellevant en la professió docent, que es troba subjecta a una renovació constant i profunda, tant pel que fa a les transformacions socials i econòmiques de l'entorn en què es desenvolupa com per l'evolució dels contexts educatius, cada vegada més complexos.

3.El mateix Decret, en l'article 8.1.e), estableix com a modalitat de formació els programes d'experiència formativa que impulsen i reconeixen la participació en experiències d'innovació i en projectes de recerca per a la investigació educativa, entre d'altres.

4.El Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024, aprovat per la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 22 de setembre de 2020, estableix, en el punt 5.2, que la modalitat de programes d'experiència formativa (PEF) es basa en l'aprenentatge a partir de l'experiència, amb la participació en programes de recerca o d'innovació educativa o d'altres similars. Aquests programes han de tenir una durada d'entre vint i cent hores i han d'anar lligats a una memòria reflexiva i d'aplicació a la pràctica docent.

5.Ja fa diversos cursos que el Servei de Normalització Lingüística i Formació, a través dels centres de professorat, desenvolupa activitats d'observació entre iguals (OEI) als centres educatius, amb la col·laboració i l'assessorament de la Universitat de les Illes Balears.

6.La Universitat de les Illes Balears, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, desenvolupa el projecte de recerca «Observació entre iguals com a desenvolupament professional docent: cap a una cultura col·laborativa en centres de primària i secundària (PeerObserv)», que forma part del projecte d'R+D+I amb número de referència PID2020-113719RB-I00, finançat per MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/. Aquest projecte pretén mostrar com els processos sistemàtics d'observació i retroacció entre iguals poden portar millores en la pràctica docent i quines són les característiques procedimentals, i també personals, que faciliten o entorpeixen l'efectivitat de l'OEI.

7.La mostra d'estudi desitjable d'aquest projecte de recerca és d'un màxim de 300 parelles de docents de centres educatius sostinguts amb fons públics d'educació primària i d'educació secundària de les Illes Balears.

8.Per aquest motiu, la col·laboració entre la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i la Universitat de les Illes Balears per convocar els docents interessats a participar en el programa d'experiència formativa «Observació entre iguals com a eina per al desenvolupament professional docent» durant el curs 2021-2022 és convenient i beneficiosa per a ambdues parts.

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

2.El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3.La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 22 de setembre de 2020 per la qual s'aprova el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024 (BOIB núm. 169, d'1 d'octubre de 2020).

4.El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar les instruccions de la convocatòria per al desenvolupament del programa «Observació entre iguals com a eina per al desenvolupament professional docent» per al curs escolar 2021-2022, que es troben en l'annex d'aquesta Resolució.

2.Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (dgpice.caib.es).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, en el dia de la signatura electrònica (3 de novembre de 2021)

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa Amanda Fernández Rubí

 

ANNEX ​​​​​​​ Instruccions per al desenvolupament del programa «Observació entre iguals com a eina per al desenvolupament professional docent» per al curs 2021-2022

Primer  Objectius

Els objectius d'aquest programa són:

a)Col·laborar en el projecte de recerca «Observació entre iguals com a eina per al desenvolupament professional docent», gestionat per la UIB i la UAB.

b)Identificar les característiques d'una retroacció de qualitat i la seva aplicació en la pràctica diària.

c)Millorar la pràctica docent a través de l'observació entre iguals.

Segon Modalitat i línia estratègica del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024 i vinculació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

1.Les característiques d'aquest programa amb relació al Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024 són:

·Modalitat de formació: programa d'experiència formativa (PEF)

·Línia estratègica: 1. Metodologies i avaluació competencials i inclusives

2.D'altra banda, el programa es vincula amb l'ODS número 4, «Educació de qualitat».

Tercer Destinataris

1.Aquesta programa s'adreça al personal docent en actiu de centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears (educació primària, educació secundària, formació professional i educació de persones adultes).

2.Els docents interessats a participar en el programa ho han de fer per parelles del mateix centre. El nombre màxim de parelles que es poden inscriure en el programa és de 300.

3.S'oferirà una sessió informativa en format de seminari web (webinar) per donar a conèixer els detalls del programa (16 de novembre de 2021).

Quart Descripció del programa i activitats

1.Aquest programa es desenvolupa gràcies a la col·laboració entre el Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i la Universitat de les Illes Balears i s'emmarca en el projecte de recerca «Observació entre iguals com a desenvolupament professional docent: cap a una cultura col·laborativa en centres de primària i secundària (PeerObserv)». A més, forma part del projecte d'R+D+I amb número de referència PID2020-113719RB-I00, finançat per MCIN/AEI/10.13039/ 501100011033/.

2.Els continguts que desenvolupa són:

a)La recerca sobre l'OEI: efectivitat de la pràctica d'observació entre iguals per a la millora del desenvolupament professional docent.

b)La millora de la pràctica educativa a través de l'observació entre iguals.

c)Elements d'una retroacció de qualitat.

d)Definició d'objectius de millora i transferència a la pràctica.

3.El programa consta de les parts següents:

a)Una formació de tres sessions presencials per videoconferència, de dues hores de durada cada una, sobre les característiques del programa (sessió formativa 1), els condicionants d'una retroacció de qualitat (sessió formativa 2) i el retorn dels resultats (sessió formativa 3).

b)Una fase d'experimentació, que es correspon amb el procés d'observació entre iguals i retroacció.

c)La incorporació de les dades a les plataformes específiques habilitades.

4.El programa es desenvoluparà de gener a juny de 2022, i la participació de les parelles implicarà el següent:

a)Assistència a la sessió formativa 1: «Per què i com observar» (gener 2022)

b)Respondre al qüestionari pretest i a les preguntes inicials (gener 2022)

c)Acord preobservació entre les parelles (gener 2022)

d)Sessió d'observació (febrer 2022)

e)Sessió de retroacció entre les parelles (feedback) (febrer-març 2022)

f)Informe d'observació (febrer-març 2022)

g)Assistència a la sessió formativa 2, de seguiment: «retroacció de qualitat» (febrer-març 2022)

h)Informe final observat (març 2022)

i)Qüestionari posttest i preguntes finals (abril-maig 2022)

j)Assistència a la sessió formativa 3: «reflexió sobre els primers resultats» (juny 2022)

5.Durant els mesos d'abril a juny del 2022 es demanarà un informe d'una segona observació a una mostra estratificada representativa de grups, establerts segons els criteris següents: titularitat (centres públics/concertats); etapa educativa (primària/secundària); territori (Catalunya/Illes Balears), gènere (dones i homes).

6.Atès que la pràctica d'observació entre iguals té lloc en horari lectiu, el Servei de Normalització Lingüística i Formació sol·licitarà el vistiplau i la confirmació de les parelles als directors dels centres amb docents participants.

Cinquè Compromisos de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

La Conselleria d'Educació i Formació Professional es compromet a:

a)Planificar, gestionar i avaluar el programa en col·laboració amb l'equip de recerca de la Universitat de les Illes Balears.

b)Certificar 30 hores de formació permanent del professorat als docents participants que desenvolupin totes les parts del programa.

Sisè Compromisos de la Universitat de les Illes Balears

 La Universitat de les Illes Balears es compromet a:

a)Planificar, gestionar i avaluar el programa de forma coordinada amb el Servei de Normalització Lingüística i Formació.

b)Organitzar i coordinar les sessions de formació sobre les característiques del programa i els elements d'una retroacció de qualitat, així com les diferents fases del programa.

c)Informar el professorat sobre les característiques del programa i donar-li suport al llarg del seu desenvolupament.

d)Donar retroacció sobre la recerca al professorat que participa en el programa.

Setè Compromisos dels docents participants

Els docents que participen en el programa es comprometen a:

a)Comptar amb l'acord d'un altre docent del mateix centre per fer les observacions i les retroaccions mútues.

b)Participar en el programa durant el curs 2021-2022, atenent les tasques i activitats detallades en el punt quart d'aquestes instruccions.

c)Formalitzar la inscripció a la formació a través del Portal de Serveis al Personal quan es faci pública la convocatòria dins els terminis que s'estableixin en la convocatòria. Per fer-ho, és important actualitzar les dades personals i, en l'apartat d'observacions, incloure el nom de la parella amb la qual es durà a terme l'observació.

Vuitè Selecció dels docents participants

 Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, es prioritzarà la selecció dels docents que treballin amb grups d'alumnes a l'aula. En cas que no es cobreixin totes les places, les vacants s'adjudicaran a la resta dels docents per ordre d'inscripció.

Novè Finalització del programa

1.El programa finalitza el mes de juny de 2022, amb el lliurament del qüestionari de valoració final del procés per part dels participants.

2.Abans de finalitzar el programa, els docents participants rebran la informació sobre els primers resultats i conclusions extrets.

Desè Certificació i inscripció al registre de formació

1.El Servei de Normalització Lingüística i Formació és el responsable de fer la certificació i la inscripció al registre de formació permanent del professorat.

2.Els docents que hagin participat en totes les activitats incloses en el programa tenen dret al reconeixement de 30 hores de formació permanent, sempre que comptin amb una valoració positiva.

Onzè Informació sobre el projecte de recerca

El projecte de recerca «Observació entre iguals com a desenvolupament professional docent: cap a una cultura col·laborativa en centres de primària i secundària (PeerObserv)» forma part del projecte d'R+D+I amb número de referència PID2020-113719RB-I00, finançat per MCIN/AEI/10.13039/ 501100011033/. La persona responsable és Begoña de la Iglesia (UIB), amb adreça de correu electrònic bego.delaiglesia@uib.es.

Els antecedents es poden trobar en els articles següents, publicats pels membres del grup de recerca de la UIB i de la UAB:

·De la Iglesia, B.; Rosselló, M. R. (2018). «Aplicación del Sistema Internacional de Observación y Feedback Docente (ISTOF‐II) en un Contexto Educativo No‐Anglosajón». A: REICE: Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 16(1), 89‐104.

·Duran, D.; Corcelles, M.; Miquel, E. (2020). «La observación entre iguales como mecanismo de desarrollo profesional docente. La percepción de los participantes de la Xarxa de Competències Bàsiques». A: Ámbitos de Psicopedagogía y Orientación, 53, 49‐61.

Dotzè Servei responsable de la coordinació del programa

El servei que s'encarrega de coordinar el programa és el Servei de Normalització Lingüística i Formació. En concret, la persona responsable és Magdalena Oliver Torelló, amb les dades de contacte següents:

·Adreça de correu electrònic: mmolivertorello@dgpice.caib.es

·Telèfon: 971 17 77 76