Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 507606
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 75 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que els llocs de feina adscrits a personal funcionari s'han de proveir ordinàriament pels sistemes de concurs o de lliure designació, mitjançant una convocatòria pública.

2. L'article 76 de la Llei 3/2007 preveu el concurs com a sistema normal de provisió de llocs de feina, i l'article 79 estableix les categories de llocs que s'han de proveir pel sistema de lliure designació, pel fet que impliquen una responsabilitat elevada o requereixen una confiança personal per exercir-ne les funcions i tenen establert expressament aquest sistema en la relació de llocs de treball.

3. El Reglament de provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 33/1994, de 28 de març, dedica el capítol II a regular el concurs de mèrits com a procediment normal per proveir llocs de treball. D'altra banda, el capítol III regula el sistema de lliure designació com a procediment excepcional per proveir llocs de feina.

4. D'acord amb allò que disposen els articles 56 i 57 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, a l'efecte de valorar el treball desenvolupat i els mèrits corresponents, s'ha de computar el temps que les persones candidates hagin estat en règims d'excedències, reduccions de jornada, permisos i altres beneficis relacionats amb la maternitat o la paternitat i per raó de guarda legal o cura de familiars.

5. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria per proveir amb personal funcionari de carrera els llocs de feina de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, vacants i dotats pressupostàriament, que figuren en l'annex 4, i aprovar les bases, el barem de mèrits i la designació dels membres de les comissions tècniques de valoració. La provisió es duu a terme pels procediments de concurs de mèrits i de lliure designació.

6. De conformitat amb el que preveu el Reglament de provisió de llocs de treball, el barem de mèrits del concurs ha d'incloure els mèrits de consideració necessària que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament, modificats per la disposició final primera del Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intraadministrativa temporal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi poden incloure altres mèrits de consideració no necessària d'acord amb la forma que preveuen els articles 15 i 16 del Reglament, els quals no poden ser superiors al 35 % de la puntuació màxima que es pot obtenir pels mèrits de consideració necessària.

7. L'Acord del Consell de Govern de 3 de maig de 2021 pel qual s'aprova el III Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2021-2024 (serveis generals), preveu, entre les mesures de suport a les víctimes de violència de gènere i prevenció, la d'aprovar i dur a terme accions per garantir l'anonimat i per protegir les víctimes de violència de gènere quan participin en processos selectius (punt 4.3.1.4). D'acord amb aquesta previsió, amb la finalitat de fer efectiva la protecció de les persones víctimes de violència de gènere que ho sol·licitin, al llarg de tot el procediment s'ha de preservar la seva identitat i les seves dades personals mitjançant l'atribució d'un pseudònim per als actes i tràmits del procediment que s'hagin de publicar en llocs d'accés públic.

Per tot això, de conformitat amb la competència que estableix l'article 6.3.f) de la Llei 3/2007, un cop conclosa la negociació amb les organitzacions sindicals de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de provisió dels llocs de feina corresponents al personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pels sistemes de concurs de mèrits o de lliure designació, segons el procediment de provisió que estableixi expressament la relació de llocs de treball.

2. Aprovar les bases i el barem de mèrits que han de regir aquesta convocatòria, els quals s'adjunten com a annexos 1 i 2 respectivament.

3. Nomenar les persones que són membres de les comissions tècniques de valoració d'aquesta convocatòria, les quals figuren en l'annex 3.

4. Aprovar la relació dels llocs de feina corresponents al personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, objecte d'aquesta convocatòria, que figura en l'annex 4.

5. Especificar els codis corresponents a les característiques dels llocs de feina convocats, que s'enumeren en l'annex 5.

6. Aprovar el model de sol·licitud per participar en aquest procés selectiu, que figura en l'annex 6.

7. Aprovar el model de document per completar la sol·licitud, que figura en l'annex 7.

8. Aprovar el model de memòria que s'ha de presentar i el model d'acta que s'ha d'estendre per als llocs de feina amb complement de destinació de nivell 26 o superior proveïts pel sistema de lliure designació, que figuren en els annexos 8 i 9 respectivament.

9. Aprovar el model de certificat per acreditar l'experiència exigida com a requisit per ocupar un lloc de feina o o l'exercici temporal de funcions diferents de les que s'atribueixen mitjançant l'ordre de funcions corresponents, que figura en l'annex 10.

10. Aprovar el model de sol·licitud de preservació de les dades identificatives de persones víctimes de violència de gènere, que figura en l'annex 11.

11. Aprovar l'annex 12 relatiu a la informació sobre protecció de dades personals.

12. Ordenar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i s'anunciï en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 22 d'octubre de 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX 1 Bases

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és proveir amb personal funcionari de carrera els llocs de feina de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, vacants i dotats pressupostàriament, que figuren en l'annex 4.

2. Forma de provisió

La provisió dels llocs de feina objecte d'aquesta convocatòria es duu a terme pel sistema de concurs de mèrits o pel sistema de lliure designació.

 

3. Requisits i condicions per participar-hi

3.1. Les condicions generals, els requisits i els mèrits de tots els candidats s'han de referir a la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir durant tot el procediment del concurs.

3.2. Tot el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sigui quina sigui la seva situació administrativa, excepte la de suspensió ferma, pot participar en aquesta convocatòria sempre que hagi complert el temps mínim establert legalment de permanència en el lloc de feina, d'acord amb les normes que s'estableixen en els apartats següents i la resta de requisits que s'exigeixen.

3.3. El personal funcionari de carrera en situació d'excedència voluntària per interès particular pot participar en aquesta convocatòria si fa més de dos anys que està en aquesta situació i consigna expressament en la sol·licitud que vol reingressar al servei actiu.

Les persones que estan en situació d'excedència voluntària especial prevista en l'article 28 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, igual que, en general, el personal funcionari que està en alguna situació que implica el dret a la reserva del lloc de feina d'acord amb l'article 23.2 del Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, poden participar en aquesta convocatòria, i han de romandre en la situació que correspongui, amb reserva del lloc obtingut.

3.4. D'acord amb l'apartat 3 de l'article 81 de la Llei 3/2007, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el personal funcionari titular d'un lloc de feina només pot participar en aquesta convocatòria si s'han complert com a mínim dos anys des que en va prendre possessió, o el temps mínim de permanència indicat en la convocatòria mitjançant la qual se l'hi va adjudicar amb caràcter definitiu, en el cas que aquest període de temps mínim sigui més llarg, ja sigui per haver obtingut destinació definitiva en un procés selectiu d'ingrés, pel torn lliure o pel torn de promoció interna (sens perjudici del que disposa l'apartat següent), o bé mitjançant l'adjudicació d'un lloc de feina per un sistema de provisió ordinari anterior, amb les excepcions que preveu l'article 81.4 de la Llei 3/2007: supòsits de remoció o supressió del lloc de feina, de mobilitat forçosa fonamentada en les necessitats del servei o funcionals, o de participació en convocatòries de provisió ordinària de llocs de feina de la mateixa conselleria.

En el supòsit que la persona interessada acrediti que el dia de la presa de possessió del lloc es va ajornar per interès del servei, el termini ha de comptar des del dia en què prengueren possessió del lloc la resta de persones adjudicatàries del mateix procés de provisió o del mateix procés selectiu del seu cos, escala i torn.

D'altra banda, per a totes les persones que varen obtenir un lloc de feina arran de l'estimació d'un recurs derivat de l'anterior procediment de provisió de llocs de feina (BOIB núm. 93, de 23 de juliol de 2016), el termini compta a partir de la presa de possessió de la resta de persones adjudicatàries.

3.5. D'acord amb el que estableix l'article 81.3 de la Llei 3/2007, al personal que accedeix a un altre cos o a una altra escala per promoció interna o per integració i roman en el lloc de feina que ocupava com a titular, se li ha de computar també el temps de serveis prestats en aquest lloc en el cos o l'escala de procedència. Aquesta mateixa regulació s'ha d'aplicar al personal que va accedir a un altre cos o a una altra escala per promoció interna i va optar per la conversió directa de la plaça.

Així mateix, al personal que ha estat objecte d'un canvi d'adscripció del seu lloc de feina en la forma que preveu l'article 91 de la Llei 3/2007, se li ha de computar el temps d'ocupació del lloc abans del canvi d'adscripció des que en va obtenir la titularitat per un sistema reglamentari de provisió ordinària.

3.6. Té l'obligació de participar en aquesta convocatòria tot el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears adscrit amb caràcter provisional a un lloc de feina que estigui en situació de servei actiu, en els termes que estableix l'apartat 5.7 d'aquestes bases.

3.7. També pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l'Administració de l'Estat, d'altres comunitats autònomes i de les corporacions locals, sigui quina sigui la seva situació administrativa, llevat de la de suspensió ferma, respecte de tots els llocs adscrits a aquestes administracions, segons l'apartat AP (administració o administracions públiques d'adscripció del lloc), sempre que compleixi els requisits que estableix la convocatòria. No hi poden participar els funcionaris que no han complert el temps mínim establert legalment des que se'ls va adjudicar amb caràcter definitiu el lloc de feina del qual són titulars.

3.8. Per poder optar a un lloc de feina, les persones interessades han de complir el requisit de pertinença al cos, a l'escala i a l'especialitat a què s'adscriu el lloc en qüestió. En cas que s'exigeixi alguna o algunes titulacions o bé uns altres requisits, cal posseir aquesta titulació o titulacions i complir aquests altres requisits.

A l'efecte d'acreditar el requisit d'una experiència determinada per ocupar alguns llocs de feina, s'ha de tenir en compte allò que disposa l'Acord del Consell de Govern de de 22 de març de 2013 (BOIB núm. 40, de 23 de març), modificat per l'Acord del Consell de Govern de 10 de novembre de 2017 (BOIB núm. 138, d'11 de novembre de 2017) pel qual es declara equivalent una formació determinada amb el requisit d'experiència per ocupar llocs de feina concrets.

3.9. Coneixements de llengua catalana

3.9.1. De conformitat amb l'article 3 del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per participar en aquesta convocatòria s'ha d'acreditar un nivell de coneixement de llengua catalana d'acord amb els criteris següents:

— Per concursar a llocs de feina adscrits exclusivament a cossos o a escales de l'Administració general:

a) Si el lloc de feina està adscrit als grups A1, A1/A2, A2, A2/C1 i C1, i C1/C2, s'exigeix el certificat C1 de coneixements de llengua catalana.

b) Si el lloc de feina està adscrit al grup C2 i C2/agrupacions professionals, s'exigeix el certificat B2.

c) Si el lloc de feina està adscrit al grup d'agrupacions professionals, s'exigeix el certificat B1.

— Per concursar a llocs de feina adscrits exclusivament a cossos o escales de l'Administració especial:

a) Si el lloc de feina està adscrit als grups A1; A1/A2; A2; A2/C1 i C1, i C1/C2, s'exigeix el certificat B2.

b) Si el lloc de feina està adscrit als grups C2, C2 / agrupacions professionals i agrupacions professionals, s'exigeix el certificat B1.

— Per concursar a llocs de feina adscrits conjuntament a cossos i escales de l'Administració general i de l'Administració especial, s'ha de tenir el certificat de coneixements de català corresponent al cos o a l'escala de més exigència.

No obstant l'anterior, en els casos en què, d'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona del Decret 11/2017 esmentat, la relació de llocs de treball tengui com a requisit específic per a un lloc de treball un nivell de coneixements de llengua catalana superior als esmentats amb caràcter general, per participar en el proveïment d'aquest lloc de feina s'ha d'exigir aquest nivell superior.

3.9.2. No obstant el que estableix l'apartat anterior, d'acord amb la disposició addicional sisena del Decret 11/2017, el personal funcionari d'altres administracions que participa en un procediment de proveïment de llocs de feina de l'Administració autonòmica que tingui establerta aquesta possibilitat en la relació de llocs de feina, si no pot acreditar el nivell mínim exigit de coneixements de llengua catalana corresponent al lloc de feina al qual opta, està obligat a assolir-lo i a acreditar-lo en un termini de dos anys, comptadors a partir de la data d'ocupació del lloc de feina.

Si el personal esmentat no ha obtingut el nivell corresponent de català una vegada transcorregut aquest termini, serà remogut del lloc de feina per manca d'adequació a les funcions d'aquest, mitjançant un procediment contradictori i oïda la junta de personal corresponent.

3.9.3. El nivell de coneixements de llengua catalana ha de ser igual o superior al que s'exigeix a la base 3.9.1, i s'ha d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent d'entre els següents:

— Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

— Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

— Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014, per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014).

— Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

3.10. Llocs de feina de nivell 26 o superior amb forma de provisió pel sistema de lliure designació.

3.10.1. Per als llocs de feina de nivell 26 o superior la forma de provisió dels quals sigui pel sistema de lliure designació, els candidats han de presentar una memòria sobre les funcions del lloc de feina en què s'inclogui un pla de treball i una descripció de les aportacions que farien en cas d'ocupar-lo.

3.11. Llocs de feina que impliquen contacte habitual amb menors.

3.11.1 D'acord amb l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, per participar en la provisió de llocs de feina que impliquin contacte habitual amb menors, és un requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, que inclogui agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com tràfic d'éssers humans.

3.11.2. Aquesta circumstància ha de ser comprovada d'ofici per l'Administració mitjançant la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL) si les persones interessades hi consenten expressament.

3.11.3. Si la persona interessada no hi dona el consentiment, aquesta ha d'adjuntar a la sol·licitud de participació en el concurs la certificació negativa preceptiva expedida pel Registre Central de Delinqüents Sexuals.

4. Persones amb discapacitat

4.1. Les persones interessades a participar en el concurs amb alguna discapacitat reconeguda davant l'Administració poden instar en la sol·licitud de llocs de feina vacants que s'adapti el lloc o els llocs de feina sol·licitats de manera que no suposi modificar substancialment el context de l'organització.

4.2. L'Administració ha de demanar a la persona interessada la informació que consideri necessària, com també el dictamen dels òrgans tècnics de què disposa, sobre la procedència de l'adaptació i sobre la compatibilitat d'aquesta adaptació amb les tasques i les funcions del lloc en concret.

4.3. En la resolució que posa fi al concurs de mèrits s'ha de resoldre, així mateix, l'adaptació sol·licitada del lloc o dels llocs de feina de què es tracti.

5. Sol·licituds i documentació

5.1 De conformitat amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'EBAP ha de comprovar d'ofici els mèrits al·legats que constin en documents emesos per administracions públiques que figurin en la plataforma d'intermediació de dades o bé en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública. D'acord amb això, llevat que la persona aspirant hi manifesti expressament la seva negativa, l'EBAP ha de verificar els mèrits que constin en el Registre de Personal, les dades relatives al document nacional d'identitat, la titulació, els certificats acreditatius de la condició legal de discapacitat i els certificats de coneixement de llengua catalana següents:

— Certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

— Certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent de les Illes Balears.

— Certificats de català que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

Excepcionalment, si l'EBAP no pot comprovar aquests documents, pot requerir a la persona interessada que els aporti.

5.2. El personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en situació de servei actiu pot emplenar i registrar telemàticament la sol·licitud en el model normalitzat fent ús de l'aplicació Portal de Serveis al Personal, accessible des de la Intranet o mitjançant l'adreça portaldelpersonal.caib.es, d'acord amb les instruccions que s'hi indiquen.

En aquest cas, si un cop que ha tramitat la sol·licitud i l'ha registrada telemàticament ha de presentar documentació que no consta en l'expedient personal, ho ha de fer d'acord amb el model adjunt (annex 7) Documentació per completar la sol·licitud, amb indicació del número, procedència i data, que està a disposició de les persones interessades a la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en el web de l'EBAP http://ebap.caib.es, dins el termini establert, en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.3. Les persones interessades també poden presentar la sol·licitud en qualsevol de les formes establertes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

La tramitació electrònica es fa mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), en el qual han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment, que estarà disponible a la seu electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

També es pot presentar la sol·licitud de manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració general de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

El model de sol·licitud que s'ha de fer servir en aquest cas està a disposició de les persones interessades a l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) i en el web de l'EBAP http://ebap.caib.es, i s'ha de presentar presencialment, juntament amb la documentació que no consti en l'expedient personal, dins el termini establert en el Registre de l'EBAP.

5.4. El termini per presentar sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o bé l'anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat si és posterior, data de la qual s'informarà en el web de l'EBAP.

5.5. Les persones interessades poden sol·licitar fins a un màxim de quinze llocs de feina, excepte si estan en situació d'adscripció provisional o si sol·liciten el reingrés, tal com s'indica en el punt 5.7 d'aquestes bases.

5.6. Les comissions tècniques de valoració només han de prendre en consideració els quinze primers llocs de les sol·licituds que incompleixen aquesta limitació. En cas que s'hagi presentat més d'una sol·licitud, si hi ha dubtes sobre l'ordre de preferència consignat per la persona interessada, la Comissió Tècnica de Valoració ha de prendre en consideració l'ordre en què s'indiquen els llocs de feina en la sol·licitud amb el darrer número de registre d'entrada.

5.7. S'exceptua de la limitació del punt 5.5 d'aquestes bases el personal funcionari que es troba en una de les situacions que indiquen els apartats 5.7.1 i 5.7.2.

5.7.1. El personal funcionari adscrit provisionalment a un lloc de feina té l'obligació de participar en aquesta convocatòria, tal com disposa la base 3.6, amb les condicions següents:

a) D'acord amb l'article 93.2 de la Llei 3/2007, quan l'adscripció provisional és a causa d'haver estat remogut d'un lloc de feina, la persona afectada ha de sol·licitar la totalitat dels llocs de feina del mateix municipi o d'un altre de limítrof, corresponents al seu cos o la seva escala o especialitat, no inferiors en més de dos nivells al del seu grau personal, per als quals compleixi els requisits. Aquesta darrera limitació no s'aplica al personal remogut d'un lloc de feina per la causa que regula la lletra a) de l'article 92.1, que resta obligat a participar en les convocatòries de provisió i a sol·licitar tots els llocs de feina, independentment del nivell.

b) Quan l'adscripció provisional és conseqüència del reingrés en el servei actiu, la persona afectada està obligada a participar en el procediment i a sol·licitar tots els llocs de feina de l'illa de residència inclosos en la convocatòria els requisits dels quals compleixi.

c) En cap cas el personal funcionari adscrit provisionalment no té l'obligació de sol·licitar els llocs de feina el sistema de provisió dels quals és el de lliure designació.

d) Al personal funcionari adscrit provisionalment que incompleixi l'obligació reglamentària que s'indica en les lletres a) i b) i no obtingui un lloc de feina, se li ha d'adjudicar el primer lloc vacant del concurs corresponent al seu cos, escala o especialitat segons l'ordre de publicació dels llocs de feina vacants oferts, sempre que en compleixi els requisits i la destinació adjudicada sigui del mateix municipi o d'un altre de limítrof.

5.7.2. El personal funcionari que sol·licita el reingrés mitjançant la participació en aquesta convocatòria pot sol·licitar tots els llocs de feina per als quals compleix els requisits.

5.8. La presentació de la sol·licitud per participar en aquest procediment de provisió suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes en l'annex 12. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

5.9. En el termini d'un mes comptador des del dia en què la resolució d'adjudicació dels llocs de feina objecte d'aquesta convocatòria sigui ferma, les persones que hi han participat poden sol·licitar la devolució de la documentació original aportada. Transcorregut aquest termini, l'Administració pot destruir d'ofici els documents que no s'hagin reclamat.

5.10. Amb el venciment del termini de presentació de sol·licituds caduca el termini per renunciar a participar en el concurs o per desistir-ne. Una vegada transcorregut aquest període, les sol·licituds formulades són vinculants per a la persona sol·licitant, i les destinacions són irrenunciables, llevat que, abans de la presa de possessió, s'hagi obtingut una altra destinació mitjançant una convocatòria pública.

6. Acreditació dels requisits i dels mèrits

6.1. Els requisits i els mèrits de tots els candidats han d'haver estat assolits en la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds.

6.2. Els requisits i els mèrits corresponents al personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte els del personal funcionari dels cossos docents i el personal estatutari, s'han d'acreditar de la manera següent:

a) Els requisits s'acrediten amb els documents que consten en l'expedient personal i, si s'escau, amb les dades que puguin ser comprovades per l'Administració mitjançant plataformes d'intermediació de dades.

b) L'Administració ha d'incorporar d'ofici en l'expedient del concurs un extracte dels mèrits que figuren en l'expedient personal de cada aspirant, així com els que hagin estat al·legats per la persona aspirant i puguin ser comprovats per l'Administració mitjançant plataformes d'intermediació de dades, i sempre amb referència a la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds.

c) A l'efecte de tenir la informació necessària per participar en aquesta convocatòria, el personal funcionari que vulgui comprovar les dades que figuren en el seu expedient en pot sol·licitar un extracte per conèixer els requisits i els mèrits que hi consten i, si pertoca, per aportar al Servei de Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques, abans que finalitzi el termini per presentar sol·licituds, la documentació que no hi consti i que consideri adient que figuri en el procediment del concurs.

d) Això no obstant, els candidats han d'acreditar el compliment dels requisits i dels mèrits al·legats que no són susceptibles d'inscripció en l'expedient personal o que no són susceptibles de comprovació per part de l'Administració mitjançant plataformes d'intermediació de dades amb documents originals o còpies dels certificats o títols corresponents, els quals s'han d'adjuntar a la sol·licitud.

En els casos en què la persona aspirant al·legui com a mèrit o com a requisit d'accés dues o més titulacions acadèmiques de la mateixa branca o família (per exemple, branca de ciències socials o jurídiques), ha de presentar originals o còpies dels certificats, expedients acadèmics o suplements europeus als títols d'aquestes titulacions, per tal que es pugui comprovar el nombre de crèdits corresponent a les assignatures convalidades (reconegudes o adaptades) i les assignatures efectivament cursades.

e) Les persones interessades també poden adjuntar a la sol·licitud l'original o una còpia de la documentació que considerin pertinent per completar o aclarir els certificats o títols que figuren en l'expedient personal o que han acreditat amb la sol·licitud, quan pertoqui, i que poden plantejar dubtes a les comissions tècniques sobre la procedència de valorar-los.

f) En el supòsit que la documentació acreditativa d'un mèrit consti en llengua estrangera, la persona interessada ha d'adjuntar-ne una traducció jurada. Sense aquesta traducció, el mèrit no es pot considerar acreditat i, per tant, no s'ha de valorar.

g) Quan el lloc de feina sol·licitat té un requisit d'experiència en determinades unitats administratives o funcions, si es tracta d'un lloc singularitzat, s'han de tenir en compte la unitat d'adscripció i les funcions que estableix per a aquests llocs l'ordre de funcions corresponent. A aquest efecte, les persones interessades han d'indicar en el model de sol·licitud que figura en l'annex 6 o, si presenten la sol·licitud telemàticament, en el model que figura en l'annex 7 (Document per completar la sol·licitud, amb indicació del número, procedència i data) els llocs de feina que hagin ocupat les funcions dels quals pretenen fer valer per acreditar aquesta experiència, el codi, la referència temporal concreta en què va tenir lloc aquesta ocupació i la referència del BOIB en què està publicada l'ordre de funcions corresponent a aquest període.

En cas que l'experiència requerida s'hagi adquirit en llocs base, o s'hagin exercit temporalment funcions diferents de les que atribueix l'ordre de funcions corresponent, les persones interessades han d'acreditar-la mitjançant un certificat, expedit per la secretaria general de la conselleria d'adscripció del lloc base, relatiu a les funcions que han duit a terme en cada una de les adscripcions que els interessa al·legar. Se n'adjunta un model com a annex 10.

En cas que les persones interessades al·leguin formació equivalent a l'experiència requerida per a determinats llocs, han de presentar el certificat del Servei de Registre de Personal, segons el que estableix l'Acord del Consell de Govern de 10 de novembre de 2017 (BOIB núm. 138, d'11 de novembre de 2017).

6.3. El personal funcionari dels cossos docents, el personal estatutari i el personal funcionari d'altres administracions que participa en aquest concurs ha d'acreditar, juntament amb la sol·licitud de participació presentada dins el termini establert, els requisits i els mèrits que al·lega mitjançant l'aportació dels originals o de còpies dels certificats i dels títols acreditatius que pertoquen, en la forma que estableixen aquestes bases. També han de presentar un certificat expedit per l'òrgan competent que acrediti el compliment del temps mínim de permanència en el seu lloc de feina per poder concursar, d'acord amb la normativa que els és d'aplicació.

El paràgraf anterior també s'aplica a l'acreditació dels serveis prestats com a personal estatutari o com a personal docent en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atès que no s'inscriuen en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques.

6.4. El personal indicat en els punts 6.2 i 6.3 ha d'aportar amb la sol·licitud de participació al concurs el certificat dels serveis prestats com a personal funcionari docent, com a personal estatutari, o bé el certificat dels serveis prestats en altres administracions com a personal funcionari, expedit per l'administració corresponent, amb l'expressió de la data d'inici i d'acabament, el cos, l'escala o l'especialitat, així com el nivell corresponent a cada un dels llocs ocupats com a personal funcionari.

No és necessari que aporti aquest certificat el personal esmentat en el punt 6.2 que ha estat transferit.

6.5. Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o hi hagi dubtes que derivin de la qualitat de la còpia, l'Administració pot sol·licitar a la persona interessada que exhibeixi el document o la informació original per tal de fer l'acarament de les còpies que hagi aportat.

7. Documentació corresponent a la provisió de llocs de lliure designació

Els aspirants han d'adjuntar a la sol·licitud de participació un currículum en el qual consti el cos o l'escala a què pertanyen, el grup o subgrup de classificació, les titulacions acadèmiques, els anys de servei, els llocs de feina ocupats amb anterioritat i tots els altres mèrits que considerin escaients per apreciar-ne la idoneïtat per desenvolupar la feina.

Per als llocs de feina amb complement de destinació de nivell 26 o superior, els candidats han de presentar, a més, una memòria sobre les funcions del lloc de feina, en què incloguin un pla de treball i una descripció de les aportacions que farien en cas d'ocupar-lo.

Els requisits establerts i els mèrits al·legats que no constin en l'expedient personal s'han d'acreditar mitjançant documents originals o còpies.

8. Llistes de persones admeses i excloses

8.1. En haver acabat el termini per presentar sol·licituds, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de dictar una resolució mitjançant la qual aprovi i faci pública la llista provisional de persones admeses i excloses del concurs o d'alguns dels llocs convocats, amb expressió de la causa d'exclusió per a cada persona i lloc de feina.

8.2. Aquesta resolució s'ha de publicar en la pàgina web http://ebap.caib.es.

8.3. Les persones excloses disposen d'un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la resolució en aquesta pàgina web per esmenar les deficiències detectades i per aportar els documents preceptius.

8.4. En haver acabat el termini indicat, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de dictar una resolució per la qual aprovi la llista definitiva de persones admeses i excloses del concurs o d'algun dels llocs convocats, amb expressió de les causes d'exclusió. Aquesta resolució s'ha de publicar en la pàgina web de l'EBAP i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

9. Relacions amb les persones aspirants

9.1. Al llarg del procediment de concurs s'ha de publicar tota la informació relacionada amb els diferents aspectes del desenvolupament d'aquest procediment en la pàgina web de l'EBAP: http://www.ebap.caib.es.

D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren aquest procediment i s'hagin de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d'audiència), en comptes de notificar-se, s'han de publicar en la pàgina web http://www.ebap.caib.es. Tot això sens perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els actes administratius que segons les bases d'aquesta convocatòria s'hi hagin de publicar. En tot cas, només tenen efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de publicació prevists en aquesta convocatòria.

9.2. Preservació de les dades identificatives de les persones víctimes de violència de gènere.

Amb la finalitat de fer efectiva la protecció de les persones víctimes de violència de gènere, al llarg de tot el procediment s'han de preservar la seva identitat i les seves dades personals.

A aquest efecte, l'EBAP els ha d'assignar un pseudònim, que ha de consensuar amb la víctima i que ha de consistir en l'atribució d'un nom i dos llinatges ficticis, així com un número de document nacional d'identitat també fictici.

En tots els actes i tràmits del procediment que s'hagin de publicar en diaris oficials, pàgines web, seu electrònica, taulers d'anuncis i, si s'escau, en altres llocs d'accés públic, s'ha d'utilitzar el pseudònim per referir-se a la persona interessada.

L'EBAP ha d'emetre un certificat que acrediti la identitat de la víctima, així com el pseudònim que se li ha atribuït, perquè el pugui utilitzar als efectes oportuns l'òrgan competent, en particular per acreditar la seva identitat en el moment de prendre possessió del lloc que li hagi estat adjudicat.

Les persones interessades han de sol·licitar aquesta protecció en qualsevol moment del procediment mitjançant el model de sol·licitud que s'adjunta en l'annex 11 i han d'acreditar la situació de violència de gènere que han patit o que pateixen pels mitjans següents:

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, encara que no sigui ferma, en què es declari que la persona interessada ha patit alguna de les formes de violència de gènere.

b) L'ordre de protecció vigent.

c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

d) Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció, de seguretat o d'assegurament vigent.

e) L'informe de l'Institut Balear de la Dona i dels departaments competents en aquesta matèria dels consells insulars.

f) Qualsevol altre dels mitjans de prova prevists en l'article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

10. Barem de mèrits

10.1. El barem de mèrits que s'ha d'aplicar per resoldre el concurs és el que figura en l'annex 2. La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat pot dictar les instruccions que consideri oportunes per homogeneïtzar els criteris d'aplicació de les bases i del barem de mèrits per part de les comissions.

10.1.1. Els apartats d'aquest barem 1 (grau personal), 2 (valoració de la feina feta en els llocs de feina ocupats en l'Administració), 3 (antiguitat), 4.1 (coneixements orals i escrits de la llengua catalana), 5.2 (cursos de formació i perfeccionament superats en escoles d'administració pública o homologats per aquestes) i 7 (comissió de serveis forçosa i en atribució temporal de funcions i prestació de serveis en la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció competent en matèria de funció pública) fan referència als mèrits de consideració necessària que preveu l'article 13 del Reglament de provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 33/1994. La valoració d'aquests mèrits s'adequa a la regulació que estableix l'article 14 del Reglament.

10.1.2. Els apartats 4.2 (coneixements d'altres llengües), 5.3 (altres accions formatives), 6 (estudis acadèmics oficials) i 8 (publicacions) d'aquest barem inclouen els altres mèrits que preveu l'article 15 del Reglament la valoració dels quals s'adequa a les previsions que contenen els articles 15 i 16 del Reglament de provisió de llocs de treball. Aquests mèrits, en conjunt, no poden superar el 35 % de la puntuació màxima que es pot obtenir per mèrits de consideració necessària en la convocatòria corresponent.

10.2. Amb caràcter general, per poder obtenir un lloc de feina cal arribar a la puntuació mínima d'1,5 punts. Pel que fa als llocs de prefectura orgànica o que tenen un nivell equivalent, s'estableix la puntuació mínima següent:

— Caps de negociat: 4 punts

— Caps de secció: 6 punts

— Caps de servei: 8 punts

10.3. El concurs de mèrits és independent per a cada lloc de feina.

10.4. A l'efecte de valorar el treball desenvolupat i els mèrits corresponents, s'ha de computar el temps que els candidats hagin estat en les situacions d'excedències, reduccions de jornada, permisos o altres beneficis relacionats amb la maternitat o paternitat i per raó de guarda legal o cura de familiars.

10.5. En cas d'empat en la puntuació total obtinguda, s'ha de dirimir amb la puntuació atorgada juntament amb els mèrits de consideració necessària i, en cas de persistir la igualtat, s'ha d'atorgar el lloc de feina al candidat o candidata amb més antiguitat en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Si encara persisteix l'empat, s'ha d'adjudicar el lloc de feina al funcionari o funcionària que acrediti més antiguitat en altres administracions.

10.6. Això no obstant, de conformitat amb l'article 43 de la Llei 11/2016, si hi ha una infrarepresentació de dones en un cos, escala o especialitat, en cas d'empat s'ha de seleccionar la dona, llevat que concorrin en l'altre candidat circumstàncies que no siguin discriminatòries per raó de sexe i que justifiquin que no s'apliqui la mesura, com ara la pertinença a altres col·lectius amb dificultats especials per accedir a una feina, una vegada considerades objectivament totes les circumstàncies concurrents en els candidats d'ambdós sexes amb l'informe previ de l'Institut Balear de la Dona. En el cas que siguin dues o més dones, s'han d'atendre els criteris generals que indica l'apartat anterior.

11. Lliure designació

El procediment de lliure designació que preveu l'article 79 de la Llei 3/2007 s'aplica únicament a la provisió dels llocs que tenen establert expressament aquest sistema en la relació de llocs de treball.

Una vegada publicada la resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses, s'ha de lliurar a cada conselleria o organisme públic on estigui adscrit el lloc de fenia que s'ha de proveir la relació de persones candidates a aquest lloc, juntament amb la documentació aportada, a l'efecte que el titular en proposi, de forma motivada, l'adjudicació a la persona més idònia amb relació als requisits exigits per desenvolupar la feina.

Per als llocs de feina amb complement de destinació de nivell 26 o superior, s'han de convocar les persones candidates per fer una entrevista personal amb la persona titular de l'òrgan directiu al qual està adscrit el lloc. L'entrevista ha de versar sobre el contingut de la memòria i el currículum presentats, i s'han de valorar, entre d'altres, les competències directives per ocupar el lloc de treball.

De totes les entrevistes fetes se n'ha d'estendre una acta en la qual es deixi constància dels principals aspectes tractats i de la valoració, així com de la motivació d'aquesta, d'acord amb el model d'acta de l'annex 9.

El conseller o consellera o l'òrgan equivalent al qual està adscrit el lloc de feina n'ha de proposar, de forma motivada, l'adjudicació. Aquesta proposta s'ha de fonamentar en la capacitat de la persona proposada per assumir les funcions del lloc segons el seu currículum, la memòria presentada i l'entrevista feta.

12. Comissions tècniques de valoració

12.1. Hi ha sis comissions tècniques de valoració:

— Per als llocs adscrits al grup A1.

— Per als llocs adscrits als grups A1/A2.

— Per als llocs adscrits al grup A2 o al grup C1.

— Per als llocs adscrits als grups A2/C1.

— Per als llocs adscrits als grups C1/C2.

— Per als llocs adscrits al grup C2 o a les agrupacions professionals (antic grup E).

12.2. Les comissions tècniques de valoració han d'estar formades pels membres següents:

— Un president o presidenta, que designa la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

— Quatre vocals, designats per sorteig segons els criteris que s'acordin en la Mesa Sectorial de Serveis Generals.

— Un o una vocal en representació de les organitzacions sindicals amb presència a la Mesa Sectorial de Serveis Generals proposat per acord d'aquesta Mesa.

En la composició de les comissions tècniques de valoració, amb incidència especial en els càrrecs més representatius (presidència i secretaria), s'ha de procurar respectar el principi de presència equilibrada de dones i homes, sempre que això no impliqui vulnerar els principis de professionalitat i especialització dels seus membres. En aquest sentit, en els col·lectius en què, tradicionalment, hi hagi una infrarepresentació de la dona, s'ha de procurar, de manera especial, que se n'incrementi el nombre, llevat que per raons fundades i objectives, degudament motivades, no es pugui fer efectiva la mesura. A aquest efecte, s'ha de desagregar la informació sobre el sexe dels membres dels tribunals i de les comissions de valoració.

12.3. D'entre els membres que són vocals (excepte els que són vocals en representació sindical), cada comissió ha de designar, en la primera sessió, el que ha d'actuar com a secretari o secretària, que pot ser substituït, en cas d'absència d'alguna de les sessions de la comissió, per qualsevol altre dels vocals que hi assisteixin.

12.4. Per a cada membre de la comissió tècnica de valoració (president o presidenta i vocals) s'ha de designar una persona titular i una de suplent. La composició de cada comissió figura en l'annex 3.

12.5. Les persones que són membres de la comissió tècnica de valoració, incloses les que ho són per representació sindical, han de pertànyer, en tot cas, com a personal funcionari de carrera, a un grup de titulació igual o superior al que s'exigeix per ingressar en els cossos o les escales als quals corresponen els llocs de feina de la seva comissió.

12.6. Les persones que són membres de la comissió tècnica de valoració s'han d'abstenir de formar-ne part si hi concorren els motius d'abstenció que preveu la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Els interessats també poden promoure la seva recusació mitjançant un escrit en què n'indiquin la causa o les causes en les quals es fonamenta.

12.7. Al funcionament de la comissió tècnica de valoració li és d'aplicació el règim jurídic previst a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, amb les especialitats que es deriven del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

12.8. Perquè la comissió tècnica de valoració es constitueixi vàlidament per dur a terme les sessions, les deliberacions, les valoracions, les puntuacions i la presa d'acords, es requereix sempre la presència del president o presidenta i del secretari o secretària, i que hi siguin presents la majoria de membres, titulars o suplents.

12.9. Les funcions bàsiques de les comissions tècniques de valoració són les següents:

a) Valorar els mèrits que al·leguen i acrediten els candidats en la forma que estableix aquesta convocatòria per als llocs objecte de provisió.

A aquest efecte, cada comissió ha de requerir als aspirants, abans que es publiqui la llista provisional d'adjudicació del lloc de treball, que acreditin els mèrits que hagin al·legat de manera defectuosa; també pot reclamar formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que consideri necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat tal com estableix la convocatòria.

b) Elaborar una llista en la qual han de figurar tots els candidats per ordre de puntuació i les puntuacions obtingudes per a cada lloc de feina i cada apartat dels mèrits.

c) Fer la proposta del nomenament del candidat o candidata que hagi obtingut la puntuació més alta per a cada lloc de feina inclòs en la convocatòria.

12.10. Les comissions tècniques de valoració poden sol·licitar a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que designi personal assessor perquè, en qualitat d'expert, amb veu però sense vot, els presti suport tècnic.

12.11. Cada membre d'una comissió tècnica de valoració ha de puntuar els diversos mèrits que al·leguen els candidats. El secretari o secretària de la comissió ha de signar els fulls de barem dels mèrits, si bé tots els membres han de donar la conformitat a l'acta a la qual s'adjunten els fulls de barem.

12.12. El secretari o secretària ha d'estendre una acta de totes les sessions de la comissió tècnica de valoració, que, en acabar la sessió o abans de començar-ne la següent, han de signar tots els membres que hi hagin assistit.

12.13. Si algun membre d'una comissió no vol signar l'acta, se n'ha de deixar constància a l'acta, la qual s'ha de donar per vàlida sense la seva signatura.

12.14. Quan a una comissió li resulti necessari aplicar criteris d'interpretació de les bases per valorar determinats mèrits, en aplicació de la denominada discrecionalitat tècnica, aquests criteris s'han d'indicar clarament en l'acta de la sessió en què s'han acordat.

12.15. Els acords han de ser adoptats per majoria de vots. El president o presidenta dirimeix els empats amb el seu vot. Els membres de les comissions tècniques de valoració poden fer constar en l'acta el vot contrari a l'acord i els motius que el justifiquen, i fins i tot el sentit del vot favorable.

12.16. Qualsevol persona que sigui membre de les comissions tècniques de valoració té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti, en el mateix moment o en el termini que indiqui el president o presidenta, un escrit que contingui fidelment la intervenció o la proposta.

12.17. Quan es consideri necessari per exercir les funcions pròpies dels membres de les comissions tècniques de valoració, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat pot decidir la comissió de serveis d'atribució temporal de funcions un cop consultades les conselleries afectades.

12.18. Les sessions de les comissions tècniques de valoració s'han de dur a terme preferentment durant la jornada laboral.

13. Resolució de la convocatòria

13.1. El termini per resoldre el concurs és d'un mes, comptador des del dia que acabi el termini per presentar sol·licituds. La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat pot ampliar aquest termini un altre mes mitjançant una resolució motivada.

13.2. Cinc dies hàbils abans, com a mínim, de complir-se el termini màxim per resoldre el concurs, les comissions tècniques de valoració han de publicar en la pàgina web de l'EBAP i en el tauler d'anuncis de l'EBAP la proposta provisional d'adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria.

En aquesta llista també s'han d'incloure les propostes d'adjudicació dels llocs de feina de lliure designació d'acord amb la proposta motivada feta pel titular de la conselleria o organisme públic a què estigui adscrit el lloc de feina.

13.3. Atesa la proposta provisional esmentada, les persones interessades hi poden formular observacions o reclamacions en el termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la data d'exposició pública de la proposta provisional en la pàgina web de l'EBAP i en el tauler d'anuncis de l'EBAP.

13.4. Després d'haver examinat les observacions i les reclamacions presentades dins el termini establert i d'haver oït, si pertoca, les persones interessades, la comissió tècnica de valoració ha d'elevar a definitiva la proposta d'adjudicació dels llocs de feina, la qual pot incloure, en tot cas, els canvis que siguin conseqüència de les observacions i les reclamacions esmentades abans.

13.5. Així mateix, la proposta definitiva pot incloure, respecte de la provisional, l'esmena d'ofici dels errors materials, aritmètics o de fet detectats.

13.6. S'ha de donar la mateixa publicitat a la proposta definitiva d'adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria que a la proposta provisional, i també s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, si és necessari, en el Butlletí Oficial de l'Estat.

13.7. Després d'haver vist la proposta definitiva, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat n'ha de dictar la resolució.

13.8. El personal funcionari que sol·liciti el reingrés mitjançant aquest concurs i no obtingui cap lloc ha de ser adscrit provisionalment a algun dels llocs vacants del concurs o de resultes del concurs, sempre que ho sol·liciti expressament.

13.9. En cas que algun funcionari o funcionària perdi el lloc de feina obtingut en el concurs com a conseqüència de l'estimació d'un recurs i no resti vacant el lloc de feina següent indicat en la seva sol·licitud, se li ha d'adjudicar definitivament un lloc d'entre els disponibles en la relació de llocs de feina amb dotació pressupostària, de la mateixa naturalesa al que li correspondria si s'hagués produït l'efecte encadenat (la mateixa forma de provisió, el mateix grup de titulació, funcions semblants i les mateixes retribucions complementàries).

Si no hi ha cap lloc de feina disponible de la mateixa naturalesa amb dotació pressupostària, el funcionari o funcionària ha de quedar adscrit provisionalment a un lloc de feina tan semblant com sigui possible al que li hauria correspost si s'haguessin produït els efectes encadenats o bé, alternativament, si resulta més favorable, pot retornar al lloc d'origen si està vacant.

14. Presa de possessió

14.1. El termini per prendre possessió de la nova destinació obtinguda és de tres dies hàbils si la destinació radica a la mateixa localitat a la qual ja estava destinat, o d'un mes si la nova destinació radica en una localitat diferent.

No obstant això, en el cas de les persones que estan en situació d'excedència voluntària especial prevista en l'article 28 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, el termini per prendre possessió s'entén ajornat fins que acabi el període de l'excedència. El personal funcionari que està en alguna situació que implica el dret a la reserva del lloc de treball d'acord amb l'article 23.2 del Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, romandrà en la situació que correspongui, amb reserva del lloc obtingut.

14.2. En els casos en què la persona adjudicatària ho demani i, a més, ho justifiqui degudament, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat pot concedir una pròrroga del termini, tal com s'exposa en el punt 14.5.b).

14.3. El termini per prendre possessió comença a comptar a partir de l'endemà del cessament en el lloc de feina, el qual s'ha de fer dins els tres dies hàbils següents a la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

14.4. La persona titular de la conselleria en què presta serveis el funcionari o funcionària que hagi de cessar en el lloc de feina pot proposar a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que el cessament s'ajorni fins a un màxim de vint dies hàbils per necessitats del servei. La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de dictar la resolució tenint en compte la proposta.

14.5. La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat pot decidir excepcionalment:

a) Ajornar la data del cessament del funcionari o funcionària durant un termini màxim d'un mes, completada la pròrroga que preveu l'apartat anterior, per exigències del funcionament normal dels serveis. En aquest cas, si el funcionari o funcionària ho sol·licita, se li han de respectar les retribucions del nou lloc de feina.

b) Prorrogar la incorporació del funcionari o funcionària a la nova destinació durant un termini de fins a vint dies hàbils si implica canvi de localitat i s'al·leguen i s'acrediten raons justificades de la pròrroga sol·licitada.

14.6. En tot cas, el còmput dels terminis per prendre possessió s'ha d'iniciar quan acabin els permisos o les llicències que s'hagin pogut concedir a les persones interessades, tret que per causes justificades l'òrgan competent decideixi suspendre'n el gaudi.

15. Període mínim de permanència en el lloc de feina adjudicat

15.1. El personal funcionari que obtingui com a titular un lloc de feina en aquesta convocatòria hi ha de romandre un mínim de dos anys. Durant aquest període no pot participar en convocatòries ordinàries de provisió de llocs de feina.

 

ANNEX 2 Barem de mèrits

1. Grau personal

1.1 La possessió d'un grau personal consolidat i reconegut en relació amb el lloc de feina sol·licitat es valora de la manera següent:

a) Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, superior en dos o més nivells al del lloc al qual es concursa: 5,5 punts.

b) Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, superior en un nivell al del lloc al qual es concursa: 5 punts.

c) Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, igual al del lloc al qual es concursa: 4,5 punts.

d) Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, inferior en un nivell al del lloc al qual es concursa: 4 punts.

e) Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, inferior en dos nivells al del lloc al qual es concursa: 3,5 punts.

f) Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, inferior en tres o més nivells al del lloc al qual es concursa: 3 punts.

1.2. Aquest mèrit no es valora al personal estatutari ni al personal docent, atès que no disposen de grau personal.

2. Prestació de serveis

2.1. Valoració de la feina feta en els llocs ocupats en l'Administració.

2.1.1 Criteris de valoració.

Es valora el temps en què s'han ocupat llocs de feina com a personal funcionari en les diferents administracions públiques, segons el nivell dels llocs.

Només es valoren els mesos sencers en còmput global dels períodes corresponents a cada un dels apartats que s'indiquen en el punt 2.1.3.

2.1.2. Les fraccions inferiors a un mes en llocs de diferents administracions públiques amb un mateix nivell de complement de destinació s'han d'acumular fins a completar 30 dies per tal de poder computar el mes.

En cap cas es pot valorar en aquest apartat el temps en què aquests llocs s'han ocupat com a personal laboral o com a personal funcionari en pràctiques.

S'han de valorar dins aquest apartat el temps de serveis prestats en qualsevol de les situacions relacionades amb la maternitat o paternitat i per raó de guarda legal o cura de familiars descrites en el punt 10.4 de les bases, així com el temps en què la persona està en la situació de serveis especials.

2.1.3. Puntuació

Es valora el temps de feina de la manera següent:

a) Llocs de feina amb un nivell de complement de destinació superior al del lloc al qual es concursa: 0,02 punts per mes.

b) Llocs de feina amb un nivell de complement de destinació igual al del lloc al qual es concursa: 0,016 punts per mes.

c) Llocs de feina amb un nivell de complement de destinació inferior, fins a un màxim de quatre nivells, al del lloc al qual es concursa: 0,012 punts per mes.

d) Llocs de feina amb un nivell de complement de destinació inferior en més de quatre nivells al del lloc al qual es concursa: 0,008 punts per mes.

2.1.4 La puntuació màxima de l'apartat 2 (valoració de la feina feta en els llocs ocupats en l'Administració) és de 4 punts.

3. Antiguitat

D'acord amb el que preveu la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració pública, es valora el temps de serveis prestats i reconeguts en l'Administració pública amb la puntuació següent: 0,044 punts per mes complet. Només es valoren els mesos sencers.

Les fraccions inferiors al mes corresponents a diferents cossos, escales o especialitats s'han d'acumular fins a completar 30 dies per poder computar el mes sencer.

En aquest apartat sí que s'han de valorar els serveis prestats com a personal laboral o com a personal funcionari en pràctiques, i el temps en què la persona aspirant ha estat en situació de serveis especial o en qualsevol de les situacions relacionades amb la maternitat o paternitat i per raó de guarda legal o cura de familiars .

La puntuació màxima de l'apartat 3 (antiguitat) és d'11 punts.

4. Coneixements de llengües

4.1. Coneixements de llengua catalana

4.1.1. Es valoren els certificats expedits, declarats equivalents o homologats a què fa referència el punt 3.9.3 de les bases, corresponents als nivells de coneixements que s'indiquen a continuació:

Certificat de nivell B1

0,8 punts

Certificat de nivell B2 (abans certificat B)

1 punt

Certificat de nivell C1 (abans certificat C)

2 punts

Certificat de nivell C2 (abans certificat D)

2,50 punts

Certificat de coneixements de llenguatge administratiu (certificat E)

0,50 punts

4.1.2. Només es valora el certificat del nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior al que s'exigeix com a requisit d'ocupació del lloc de feina a què es concursa, segons el que estableix la base 3.9. Si hi ha dubtes sobre la validesa d'algun certificat o sobre la puntuació que s'hi ha d'atorgar, es pot sol·licitar un informe a l'òrgan competent de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

4.1.3. No s'han de valorar en aquest apartat ni en el de formació les certificacions acadèmiques de cursos específics de nivells superats o cursats però que no acreditin l'obtenció, mitjançant la superació de la prova corresponent, d'un dels nivells de coneixements de llengua catalana que es corresponen amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Tampoc no es valora, ni en aquest apartat ni en el de formació, la impartició de formació en llengua catalana.

4.1.4. La puntuació màxima de l'apartat 4.1 (coneixements de llengua catalana) és de 3 punts.

4.2. Coneixements d'altres llengües

4.2.1. Es valora el coneixement d'altres llengües oficials de la Unió Europea per a tots els llocs de feina.

A aquest efecte, s'han de valorar els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua oficial de les escoles oficials d'idiomes (EOI) i altres certificats que consten en la Instrucció 3/2021 de la directora general de Funció Pública, per establir les titulacions i els certificats que, amb referència als nivells que estableix el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, acrediten el nivell de coneixement de llengües estrangeres en els processos de provisió (temporals i definitius) de llocs de feina de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb la puntuació següent:

Certificat de nivell

Puntuació

A1

0,2

A2

0,3

B1

0,5

B2

0,6

C1

0,8

C2

0,9

4.2.2 No s'han de valorar, ni en aquest apartat ni en el de formació, les certificacions acadèmiques de cursos superats o estudis cursats que no acreditin el nivell d'idiomes mitjançant la superació de la prova corresponent.

Tampoc no es valora, ni en aquest apartat ni en el de formació, la impartició de formació de llengües estrangeres.

4.2.3. Per a una mateixa llengua, només es valora el nivell superior dels que s'acrediten. A l'efecte d'establir la valoració que correspon a cada lloc de feina, es considera que els certificats d'un nivell de coneixements d'un idioma acrediten els coneixements dels nivells inferiors.

4.2.4. Quan els coneixements d'una llengua són un requisit del lloc de feina, es valoren els nivells superiors al que estigui establert com a requisit, amb els criteris indicats.

4.2.5. Es poden valorar simultàniament llengües diferents, amb els criteris esmentats.

4.2.6. La puntuació màxima de l'apartat 4.2 (coneixements d'altres llengües) és d'1 punt.

5. Formació

5.1. Criteris generals

La valoració de tota la formació es regeix pels criteris generals que s'indiquen a continuació:

5.1.1. Es valoren per a cada lloc de feina les accions formatives d'aprofitament la matèria de les quals estigui directament relacionada amb les funcions pròpies del lloc de què es tracti.

5.1.2. A aquest efecte, les comissions tècniques de valoració han d'aplicar per a cada lloc de feina els criteris de valoració que s'indiquen a continuació. Les àrees de formació o categories de cursos que s'enumeren són les que estableix l'Escola Balear d'Administració Pública i són indicatives per a les accions formatives d'altres escoles o les que s'imparteixen en el marc dels acords de formació contínua i continuada, i també per a les que s'inclouen a l'apartat 5.3 (altres acciones formatives), quan el certificat aportat no especifica l'àrea a què correspon l'activitat o bé l'activitat no coincideix exactament amb una de les àrees relacionades. En aquest cas, les comissions han de considerar el contingut de l'acció formativa i el seu enquadrament dins una de les àrees o categories definides, de conformitat amb la Resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública de 17 de novembre de 2015, a proposta del director gerent, per la qual es fixen les àrees de formació en què s'han d'estructurar els plans de formació que organitza l'EBAP (BOIB núm.182, de 15 de desembre).

Cursos

Llocs per als quals s'ha de valorar

Cursos de l'àrea juridicoadministrativa

Tots els llocs de feina

Cursos de l'àrea economicopressupostària

Tots els llocs de feina

Cursos de l'àrea de gestió i desenvolupament de recursos humans

Tots els llocs de feina

Cursos de l'àrea de tecnologies de la informació i la comunicació

Tots els llocs de feina

Cursos de l'àrea de gestió de l'organització i innovació

Tots els llocs de feina

Cursos de l'àrea de comunicació i habilitats personals

Tots els llocs de feina

Cursos de l'àrea sanitària

Tots els llocs de feina adscrits a escales sanitàries o que tenen entre les seves funcions les relacionades amb la sanitat

Curs Competències directives de nivell inicial (Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu)

Tots els llocs de feina singularitzats de nivell 25

Cursos inclosos en el Programa de Formació i Acreditació de Personal Directiu

Tots els llocs de feina singularitzats de nivell 26 o superior

Els cursos no inclosos en la llista anterior es valoren sempre que estiguin relacionats directament amb les funcions del lloc de feina sol·licitat.

5.1.3. Els cursos s'han de valorar en funció de les hores de durada.

Si el certificat acreditatiu d'un curs indica només els crèdits d'aquest sense fer esment de les hores, s'ha de valorar cada crèdit a raó de deu hores de durada, excepte quan el certificat especifiqui una altra cosa.

Si el certificat acreditatiu d'un curs indica hores de durada i crèdits, han de prevaldre les hores en valorar-lo.

Els certificats dels cursos d'aplicacions d'informàtica com a usuari han d'acreditar el nivell o el nombre d'hores de durada del curs, d'acord amb el que indica l'apartat 5.1.7.c).

5.1.4. Els treballs d'investigació, tant si estan becats com si no, no poden ser objecte de valoració com a mèrit, sense perjudici de valorar les publicacions que en siguin el resultat dins l'apartat corresponent (punt 8).

Tampoc no poden ser objecte de valoració les pràctiques derivades de convenis de formació amb universitats o amb altres entitats del sector públic.

5.1.5. No s'han de valorar les certificacions acadèmiques de cursos superats o estudis cursats en llengües que no acreditin l'obtenció, mitjançant la superació de la prova corresponent, d'un dels nivells que es correspongui amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

5.1.6. No es valora en aquest apartat, ni com a cursos superats, ni com a cursos impartits, la formació relacionada amb els coneixements de llengua catalana o altres llengües.

5.1.7. La puntuació de les accions formatives és la següent:

a) 0,0975 punts per cada deu hores de durada, o proporcionalment per les fraccions, quan el certificat acrediti l'aprofitament. Puntuació màxima per curs: 2 punts.

b) 0,13 punts per cada deu hores de durada, o proporcionalment per les fraccions, d'acord amb els criteris de la lletra a), quan el certificat n'acrediti la impartició. La participació en un curs pot ser total o parcial. En aquest darrer cas només es valora la part corresponent a les hores impartides. Puntuació màxima per curs: 2 punts.

La impartició de cursos només s'ha de valorar com a mèrit quan la funció del formador sigui exposar, transmetre o avaluar coneixements de la matèria objecte del curs.

c) Els cursos de l'àrea de tecnologies de la informació i la comunicació corresponents a cada una de les aplicacions d'ofimàtica (processadors de textos, fulls de càlcul i eines de presentació, entre d'altres) s'han de valorar per nivells o per hores, d'acord amb la puntuació següent:

Curs de nivell elemental

0,0975 punts

Curs de nivell mitjà

0,195 punts

Curs de nivell superior

0,39 punts

 

Cursos d'entre 10 i 19 hores de durada

0,0975 punts

Cursos d'entre 20 i 29 hores de durada

0,195 punts

Cursos de 30 o més hores de durada

0,39 punts

Si el certificat del curs indica el nivell i les hores, s'ha de valorar de la manera que resulti més beneficiosa per a l'aspirant.

Els cursos es valoren per aplicacions, independentment de la versió de l'aplicació.

Sempre que indiquin el contingut i les hores, els cursos que inclouen diverses aplicacions d'ofimàtica (paquets) s'han de valorar de forma separada per cada aplicació. Si el certificat del curs no diferencia la càrrega d'hores lectives de cada aplicació, s'ha de pressuposar que totes les aplicacions tenen la mateixa càrrega lectiva i el total d'hores del curs s'ha de dividir per parts iguals entre les diferents aplicacions.

Si el paquet no identifica el contingut, s'ha de valorar com una sola acció formativa.

Si concorren aquests tipus de cursos que inclouen un paquet d'aplicacions d'ofimàtica amb altres cursos específics sobre aquestes mateixes aplicacions, la comissió ha de procedir de la manera següent:

a) S'han de valorar ambdós cursos si entre si hi ha una diferència de contingut rellevant en relació amb l'aplicació o les aplicacions comunes.

b) Només s'ha de valorar un dels dos cursos si el contingut relatiu a l'aplicació o les aplicacions comunes és substancialment el mateix, d'acord amb els criteris següents:

 

— Si el certificat del curs diferencia la càrrega per hores lectives de cada una de les aplicacions del paquet d'ofimàtica, s'ha de valorar separadament cada aplicació segons el nombre d'hores que li corresponen, de manera que, en relació amb les aplicacions comunes a ambdós cursos, s'ha de valorar el curs que li assigni un major nombre d'hores.

— Si el certificat del curs no diferencia la càrrega d'hores lectives per a cada aplicació del paquet, s'ha de pressuposar que el total d'hores es divideix per parts iguals entre les diferents aplicacions i s'ha d'aplicar el mateix criteri que s'ha establert en el paràgraf anterior.

 

c) Només es valora el certificat de nivell superior o, si no especifica el nivell, el certificat que acredita un nombre superior d'hores d'entre els que es refereixen a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

d) Els cursos de formació regulats en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, s'han de valorar per a tots els llocs de feina amb una puntuació màxima de 30 hores (nivells bàsic, intermedi o superior de prevenció de riscos laborals).

Si els cursos anteriors es corresponen amb una titulació acadèmica, es valora amb la mateixa puntuació que en el punt anterior excepte en el cas que aquesta titulació estigui directament relacionada amb les funcions del lloc; en aquest darrer cas, s'ha de valorar a l'apartat de titulacions acadèmiques (tècnic superior de formació professional en prevenció de riscos laborals, màster en prevenció de riscos laborals).

5.1.8. La impartició de cursos amb uns mateixos continguts i objectius només es pot valorar una vegada. En cas d'haver rebut o impartit més d'un curs sobre la mateixa matèria, s'ha de valorar el que atorgui més puntuació a la persona participant. En tot cas, la persona interessada pot acreditar que el contingut de dos o més cursos que es denominen igual no és el mateix com a conseqüència de canvis normatius o d'altres variacions que hagin motivat la modificació dels continguts.

5.1.9. Només es pot valorar un curs quan la majoria del contingut estigui directament relacionat amb les funcions del lloc, sense que es pugui valorar de forma separada una part de l'acció formativa, excepte allò que disposa el punt 5.1.7.d) respecte dels cursos d'aplicacions d'ofimàtica.

5.1.10. No es valoren en l'apartat de formació els certificats que no indiquen les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, o el nivell en el cas dels cursos d'ofimàtica com a usuari, els cursos de doctorat o els que deriven de processos selectius. Tampoc no es valora la superació d'assignatures que formen part d'uns estudis acadèmics.

5.1.11. Les accions formatives anteriors a l'1 de gener de 2006 no s'han de valorar en cap cas.

5.1.12 No es valoren els cursos de formació que siguin un requisit per ocupar el lloc de feina, segons la relació de llocs de treball, ni els que s'hagin fet servir com a equivalents al requisit d'experiència que s'exigeix per ocupar determinats llocs de feina, d'acord amb el que disposa l'Acord del Consell de Govern de 22 de març de 2013 (BOIB núm. 40, de 23 de març), modificat per l'Acord del Consell de Govern de 10 de novembre de 2017 (BOIB núm. 138, d'11 de novembre de 2017) pel qual es declara equivalent una formació determinada amb el requisit d'experiència per ocupar llocs de treball concrets.

5.2. Cursos de formació i de perfeccionament superats en escoles d'administració pública o homologats per aquestes escoles

5.2.1. S'inclouen en aquest apartat:

a) Els cursos certificats per les escoles d'administració pública o homologats per aquestes escoles.

b) Els cursos realitzats en el marc dels acords de formació contínua i per a l'ocupació de les administracions públiques, promoguts per qualsevol administració pública o sindicat.

c) Els cursos certificats per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de la Salut, per als llocs de treball que tenen com a requisit pertànyer a un cos de l'escala sanitària o una titulació sanitària. En aquests casos, els cursos es valoren d'acord amb les hores certificades per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de la Salut.

d) Els cursos certificats pels centres de professorat per als llocs de feina que estan oberts a la participació del personal docent.

5.2.2. La valoració de les accions formatives indicades s'ha de fer de conformitat amb els criteris de l'apartat 5.1 per a tota la formació. Això no obstant, en aquest apartat, com a mèrit de consideració necessària, només es valoren els cursos superats i només quan se n'acredita l'aprofitament. No es valoren els certificats que només acrediten l'assistència ni la seva impartició.

5.2.3. La puntuació màxima de l'apartat 5.2 (cursos de formació i de perfeccionament superats en escoles d'administració pública o homologats per aquestes escoles) és de 7 punts.

5.3. Altres accions formatives

5.3.1. En aquest apartat es valoren els cursos o similars impartits o promoguts pels següents centres o organismes de caràcter oficial, no inclosos en l'apartat anterior 5.2:

— L'Administració general de l'Estat.

— Les administracions de les comunitats autònomes.

— Les entitats que integren l'Administració local.

— Els organismes del sector públic instrumental administratiu (organismes autònoms i consorcis).

— Els organismes del sector públic instrumental empresarial (entitats públiques empresarials i les societats mercantils públiques).

— El sector públic fundacional (fundacions).

— Les universitats.

— Les federacions o associacions d'entitats locals (com la FELIB).

— Les corporacions de dret públic (com col·legis professionals).

5.3.2. Les accions formatives incloses en aquest apartat s'han de valorar d'acord amb les regles que estableix el punt 5.1 per a tota la formació. En qualsevol cas, ja sigui com a cursos superats o com a cursos impartits, només es valoren quan se n'acredita l'aprofitament. No es valoren els certificats que només acrediten l'assistència.

5.3.3. S'ha de valorar dins aquest apartat la impartició, total o parcial, com a docent dels cursos prevists en els punts 5.2 i 5.3, sempre i quan compleixen els requisits establerts en el punt 5.1.1, això és, que siguin accions formatives d'aprofitament la matèria dels quals està directament relacionada amb les funcions pròpies del lloc de feina de què es tracta.

5.3.4. Es valoren els diplomes, els títols, els certificats i altres documents acreditatius de l'acció formativa feta, sempre que n'indiquin les hores de durada o els crèdits, o el nivell en el cas dels cursos d'aplicacions d'ofimàtica com a usuari.

5.3.5. La puntuació màxima de l'apartat 5.3 (altres accions formatives) és de 3 punts.

6. Estudis acadèmics

6.1. Estudis que es valoren

a) En aquest apartat es valoren les titulacions acadèmiques (inclosos els cursos de postgrau) el caràcter oficial o l'equivalència de les quals tingui reconegut i establert el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, així com les titulacions universitàries no oficials i els títols propis de postgrau de les universitats espanyoles en la regulació dels ensenyaments propis.

b) La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es valora el de nivell inferior o el primer cicle que sigui imprescindible per obtenir-lo, excepte pel que fa als títols de postgrau.

c) En cap cas s'ha de valorar una diplomatura si forma part del primer cicle o ha estat la via d'accés al segon cicle d'una llicenciatura (configurada com a de primer i segon cicle) que és el requisit d'accés o és objecte de valoració com a mèrit. A aquest efecte s'han de tenir en compte les ordres ministerials que estableixen les titulacions i els estudis de primer cicle per a l'accés a un segon cicle.

d) No es valora la titulació necessària per accedir al cos corresponent.

Això no obstant, si la persona interessada acredita dues titulacions que compleixen el requisit per accedir al cos corresponent i la comissió tècnica considera que una de les titulacions està relacionada directament amb les funcions del lloc de feina, l'ha de valorar com a mèrit, de manera que es considera que l'altra titulació és la que compleix el requisit per accedir al cos corresponent.

e) Per tal d'evitar la doble valoració, en cas que es presenti més d'una titulació universitària (ja sigui com a requisit, ja sigui com a mèrit), només s'ha d'atorgar la puntuació màxima prevista al barem si s'han cursat de manera efectiva totes les assignatures. En cas contrari, s'han de seguir els criteris establerts en els punts 6.2.2.b), 6.2.3.a) i b).

6.2. Puntuació

6.2.1. Estudis de postgrau

a) Per cada títol de doctor directament relacionat amb les funcions del lloc de feina: 3 punts.

En els casos en què no s'hagi obtingut el títol de doctor, s'ha de valorar, si és el cas, el diploma d'estudis avançats (DEA) amb 0,75 punts.

b) Per cada títol oficial de màster directament relacionat amb les funcions del lloc de feina: 2 punts.

c) Els títols propis de postgrau (màster propi, especialista universitari, expert universitari, diploma universitari, curs d'actualització universitària…) que estiguin directament relacionats amb les funcions del lloc de feina es valoren de la manera següent:

 

— Igual o més de 60 crèdits: 1,5 punts

— Entre 30 i 59 crèdits: 0,75 punts

— Entre 15 i 29 crèdits:0,375 punts

— Menys de 15 crèdits: 0,15 punts

Quan el títol no indiqui el nombre de crèdits, s'ha d'assignar 1 crèdit a cada 10 hores de durada.

En aquest apartat s'han de valorar tots els títols propis de postgrau que així estiguin prevists en les normatives reguladores de cada universitat independentment de la titulació amb la qual s'hi hagi accedit.

6.2.2. Estudis universitaris

a) Per cada titulació acadèmica oficial relacionada amb el lloc de feina:

— Llicenciatura, enginyeria, arquitectura (de primer i segon cicle): 5 punts.

— Grau universitari: 4 punts (excepte els graus universitaris de nivell 3 MECES, que s'han de valorar amb 5 punts).

— Diplomatura, primer cicle, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica: 3 punts.

— Llicenciatura, enginyeria o arquitectura (de només segon cicle o quan només s'ha de valorar el segon cicle universitari): 2 punts.

b) Les puntuacions establertes en el paràgraf anterior s'han d'atorgar en els casos en què s'hagi obtingut la titulació havent cursat totes les assignatures.

En cas contrari, si la titulació s'ha obtingut mitjançant la convalidació, en part, d'algunes assignatures, s'ha de puntuar pels crèdits d'assignatures efectivament cursades, a raó de 0,017 punts per crèdit. No es pot superar la puntuació màxima establerta per la titulació cursada de forma completa.

Si la titulació que no s'hagi de valorar per ser requisit d'accés té assignatures convalidades amb una titulació valorada com a mèrit, de la puntuació del mèrit se n'han de restar 0,017 punts per crèdit convalidat.

Per a les titulacions anteriors a la configuració per crèdits, s'ha de considerar que les llicenciatures equivalen a 300 crèdits i les diplomatures a 180 crèdits. D'aquesta manera, s'ha de dividir el total de crèdits (300 per llicenciatures i 180 per diplomatures) pel nombre d'assignatures de la titulació i s'ha d'atorgar aquest nombre de crèdits resultant a cada assignatura efectivament cursada.

En el supòsit d'una persona titulada amb un doble o triple grau un dels quals sigui requisit d'ocupació i els altres mèrits, la puntuació que s'atorgui ha de ser el resultat de restar, del total de crèdits cursats de la doble o triple titulació, el valor de crèdits de la titulació que hagi estat requisit d'ocupació.

c) Per cada títol propi de grau (o llicenciatura, diplomatura, segon cicle o primer cicle universitari propi d'una universitat determinada, sense caràcter oficial) directament relacionat amb les funcions del lloc de feina: 1 punt.

6.2.3. Estudis no universitaris

a) Per cada titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent directament relacionada amb les funcions del lloc de feina: 2 punts.

En els casos en què s'hagi obtingut una segona titulació de tècnic superior per haver convalidat el primer curs: 1 punt.

b) Per cada titulació, directament relacionada amb les funcions del lloc de feina, de tècnic de formació professional, de batxillerat o equivalent a l'efecte acadèmic: 1 punt.

En els casos en què s'hagi obtingut una segona titulació de tècnic per haver convalidat el primer curs: 0,5 punts.

c) Pel títol de graduat en educació secundària o formació professional bàsica directament relacionat amb les funcions del lloc de feina: 0,5 punts.

6.3. Criteris de valoració dels estudis acadèmics segons els llocs de feina als quals s'opta

Es valoren les titulacions acadèmiques, si és procedent segons el que estableix l'apartat 6.2, en relació amb els llocs de feina que s'indiquen a continuació:

a) Els títols de postgrau (doctor, màster oficial i títols propis de postgrau) es valoren per a tots els llocs de feina.

b) Per als llocs de feina adscrits al grup A1 o als grups A1/A2:

— Es valoren a partir de la segona titulació de grau, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

— Per a aquests llocs de feina, també es valoren com a titulacions addicionals les diplomatures universitàries, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent, llevat que formin part de la titulació que és el requisit d'accés o objecte de valoració com a mèrit o bé hagin estat absorbides per aquesta titulació.

c) Per als llocs de feina adscrits al grup A2 o als grups A2/C1:

— Es valora la primera titulació de segon cicle universitari (llicenciatura, enginyeria superior, arquitectura o equivalent). La primera titulació de segon cicle s'ha de valorar amb la puntuació corresponent a un segon cicle.

— Es valoren a partir de la segona titulació d'entre les següents: grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura universitària, primer cicle universitari, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent.

En cap cas s'ha de valorar una diplomatura o un primer cicle que formi part de la titulació que sigui el requisit d'accés o hagi estat valorada com a mèrit, o bé hagi estat absorbida per aquesta titulació.

— Per a aquests llocs de feina, també es valoren com a titulacions addicionals les de tècnic superior de formació professional o equivalent.

— En cas que la titulació que hagi estat requisit d'accés s'hagi obtingut mitjançant la convalidació amb un primer cicle d'una titulació de segon cicle, només s'ha de valorar com a mèrit el segon cicle d'aquesta titulació.

d) Per als llocs de feina adscrits al grup C1 o als grups C1/C2:

— Es valora a partir de la primera titulació universitària de les que s'esmenten a l'apartat 6.2.2.a), així com de la primera titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent.

— Es valoren a partir de la segona titulació de tècnic de formació professional o equivalent, o de la primera titulació si s'ha acreditat el títol de batxillerat per ingressar en el cos.

e) Per als llocs de feina adscrits al grup C2:

— Es valoren a partir de la primera titulació universitària de les que s'esmenten a l'apartat 6.2.2.a), així com de la primera titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent, i de la primera titulació de tècnic de formació professional o equivalent i el títol de batxillerat.

f) Per als llocs de feina adscrits a altres agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E):

— Es valora a partir de la primera titulació acadèmica.

g) Per als llocs de doble adscripció (A1/A2, A2/C1, C1/C2) no es valora la titulació que sigui requisit d'ocupació del grup superior al qual està adscrit el lloc.

6.4. La puntuació màxima de l'apartat 6 (estudis acadèmics) és de 5 punts.

7. Comissió de serveis forçosa i en atribució temporal de funcions o en la Unitat de Suport Conjuntural

En aquest apartat es valora la prestació de serveis mitjançant una comissió de serveis forçosa o una comissió de serveis en atribució temporal de funcions, o els serveis prestats en la Unitat de Suport Conjuntural de la direcció general competent en matèria de funció pública.

Al personal funcionari a qui s'adjudiqui una d'aquestes comissions se li valora el temps que romangui en aquesta situació amb 0,025 punts per mes complet.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 0,6 punts.

8. Publicacions

8.1. Es valoren les publicacions amb ISBN o ISSN, o dipòsit legal, sobre estudis o treballs en mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals sobre matèries o temes relacionats directament amb les funcions del lloc sol·licitat, d'acord amb els criteris que s'exposen a continuació:

a) Per articles divulgatius en revistes i publicacions periòdiques especialitzades: 0,1 punts per coautoria; 0,2 punts per autoria individual.

b) Per l'autoria de llibres o reculls normatius comentats, o edicions equivalents en altres suports audiovisuals: 0,5 punts per coautoria; 1 punt per autoria individual.

En el cas de documents en format electrònic, per ser valorats s'han d'acompanyar d'un informe en el qual l'organisme emissor certifiqui en quina base de dades bibliogràfica apareix la publicació. En aquest document també s'hi han d'indicar les dades següents: el títol de la publicació, l'autor o els autors, la data de la publicació i ISBN o ISSN, o dipòsit legal.

8.2. La puntuació màxima per a aquest apartat és d'1 punt.

 

ANNEX 3 Comissions tècniques de valoració

Grup A1

Comissió tècnica titular

President/a: Pilar Díaz de Castro

Vocal 1r/1a: Francesc Esteve Beneito

Vocal 2n/2a: Miriam El Harrak Moreno

Vocal 3r/3a: Carlos Guillermo Gil Mir

Vocal 4t/4a: Alicia Florit Garcia

Representant sindical: Mariano Socias Morell (CSIF)

Comissió tècnica suplent

President/a: Mireia Escalas Mayol

Vocal 1r/1a: Jesús Garcia Garriga

Vocal 2n/2a: Sonia Fernandez de Alba

Vocal 3r/3a: Andrés Xavier Haro Martín

Vocal 4t/4a: Maria del Rosario Fuster Salvà

Representant sindical: Laura Antònia Jaume Gadea (CSIF)

 

Grup A1/A2

Comissió tècnica titular

President/a: Mercedes Garcia Dopico

Vocal 1r/1a: Oscar Juan Lladó Arrieta

Vocal 2n/2a: Ana Maria Gilabert Cortès

Vocal 3r/3a: Francisco José Mascaró Jaume

Vocal 4t/4a: Maria del Carme Jaume Bosch

Representant sindical: Per determinar (SINTTA)

Comissió tècnica suplent

President/a: Catalina Ramis Munar

Vocal 1r/1a: Vicente López Salas

Vocal 2n/2a: Margarita González Valle

Vocal 3r/3a: Juan Damian Morell Marquès

Vocal 4t/4a: Cristina Llovet Morell

Representant sindical: Per determinar (SINTTA)

Grup A2 i Grup C1

Comissió tècnica titular

President/a: Bàrbara Barceló Ordines

Vocal 1r/1a: Juan Oliver Porquer

Vocal 2n/2a: Bàrbara Marquès Domingo

Vocal 3r/3a: Daniel Eugenio Albertí

Vocal 4t/4a: Maria Gloria Escudero Tomàs

Representant sindical: Ferran Dídac Lluch Dubon (STEI Intersindical)

Comissió tècnica suplent

President/a: Maria Vanesa Verger Martínez

Vocal 1r/1a: Toni Pizà González

Vocal 2n/2a: Margarita Mas Bauzà

Vocal 3r/3a: Francisco Javier Gambus Saiz

Vocal 4t/4a: Maria Antònia Galmés González

Representant sindical: Margalida Bauzà Bover (STEI Intersindical)

Grup A2/C1

Comissió tècnica titular

President/a: Eudald Puigferrat Pol

Vocal 1r/1a: Antoni Ques Bisbal

Vocal 2n/2a: Margarita Mayol Martínez

Vocal 3r/3a: Sergio Llambias Ribot

Vocal 4t/4a: Magdalena Genovard Abad

Representant sindical: Isabel Mas de Wispelaere (CCOO)

Comissió tècnica suplent

President/a: Rafael Maura Reus

Vocal 1r/1a: David Ramos Bestard

Vocal 2n/2a: Nieves Margarita Nadal Gil

Vocal 3r/3a: Joan Matamalas González

Vocal 4t/4a: Catalina Grimalt Ferragut

Representant sindical: Mariano Reaño Lambea (CCOO)

Grup C1/C2

Comissió tècnica titular

President/a: Joan Matas Gayà

Vocal 1r/1a: Marta Pia Juan Castro

Vocal 2n/2a: Jaime Ochogavia Colom

Vocal 3r/3a: Maria Estarellas Ferrer

Vocal 4t/4a: Francisco José Espinosa Trujillo

Representant sindical: Margalida Amengual Tormo (USO)

Comissió tècnica suplent

President/a: Pablo Giménez Vera

Vocal 1r/1a: Maria Agustina Luque Rigo

Vocal 2n/2a: Guillermo Quetglas Quetglas

Vocal 3r/3a: Leonor Maria Frau Aguilera

Vocal 4t/4a: Alejandro Fernández López

Representant sindical: Antonio Pascual García (USO)

Grup C2 i grup AP

Comissió tècnica titular

President/a: Mercedes Haro Galbis

Vocal 1r/1a: José Miguel Galmés Vaquer

Vocal 2n/2a: Carmen García Belmonte

Vocal 3r/3a: Alejandro Escriche Cots

Vocal 4t/4a: Susana de Elvira López

Representant sindical: Per determinar (UGT)

Comissió tècnica suplent

President/a: Francisca Socias Granada

Vocal 1r/1a: Manuel González Tauste

Vocal 2n/2a: Maria Jesús Gómez Guasp

Vocal 3r/3a: Oscar Fiol Llamas

Vocal 4t/4a: Caterina Estradas Estaràs

Representant sindical: Per determinar (UGT)

 

ANNEX 4 Llocs de treball inclosos a la convocatòria de provisió

Documents adjunts