Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Núm. 274026
Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit 06/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 06/2021

En compliment de l'article 169.3, per remissió del 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, al no presentar-se al·legacions durant el termini d'exposició al públic queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari de dia 26/05/2021, sobre l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2021 en la modalitat de suplement de crèdit , el que és fa públic, resumit per capítols, l'estat d'ingressos i despeses definitiu del Pressupost per al 2021.

PRESSUPOST DE DESPESES

CONSIGNACIÓ INICIAL

MODIFICACIÓ

CONSIGNACIÓ DEFINITIVA

I. DESPESES PERSONAL

2.967.742,49

 

2.967.742,49

II. DESPESES EN BÉNS CTS…

1.846.425,14

-1.500,00

1.844.925,14

III. DESPESES FINANCERES

11.875,00

 

11.875,00

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

618.502,86

+1.500,00

620.002,86

V. FONS DE CONTINGÈNCIA

0,00

 

0,00

VI. INVERSIONS REALS

588.292,95

 

588.292,95

VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00

 

0,00

VIII. ACTIUS FINANCERS

0,00

 

0,00

IX. PASSIUS FINANCERS

106.260,06

 

106.260,06

 

6.139.098,5,00

0,00

6.139.098,50

PRESSUPOST D'INGRESSOS

PREVISIÓ INICIAL

MODIFICACIÓ

PREVISIÓ DEFINITIVA

I. IMPOSTS DIRECTES

2.031.000,00

 

2.031.000,00

II. IMPOSTS INDIRECTES

100.000,00

 

100.000,00

III. TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.496.822,93

 

1.496.822,93

IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.884.350,58

 

1.884.350,58

V. INGRESSOS PATRIMONIALS

38.632,04

 

38.632,04

VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

0,00

 

0,00

VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

345.100,00

 

345.100,00

VIII. ACTIUS FINANCERS

0,00

 

0,00

IX. PASSIUS FINANCERS

243.192,95

 

243.192,95

 

6.139.098,5,00

0,00

6.139.098,50

Contra el present acord, en virtut de lo dispost a l'article 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Sense perjudici d'això, a tenor de l'establert a l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Lloseta en el dia de la signatura electrònica (1 de juliol de 2021)

El batle

José María Muñoz Parez