Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 271454
Aprovació definitiva de l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Algaida

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment l'Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Algaida pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de dia 13 de maig de 2021, i atès que durant el termini d'exposició pública no s'hi ha presentat cap reclamació, i per tant, esdevé aprovada definitivament, es publica íntegrament en compliment del disposat a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Recursos

Contra l'aprovació definitiva d'aquesta ordenança es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptats des del dia de la present publicació, d'acord amb el disposat en els articles 10.1.b i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient es pot consultar a l'Ajuntament d'Algaida, de dilluns a divendres, de les 9:00 h fins a les 14:00 h, excepte festius.

 

Algaida, 30 de juny de 2021

La batlessa Maria Antònia Mulet Vich

 

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Article 1. Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és la regulació del règim jurídic general de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament d'Algaida i la definició del conjunt de condicions, requisits i procediments a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació, cobrament i si s'escau, el reintegrament de les quantitats no justificades de les subvencions atorgades per l'Ajuntament d'Algaida.

Article 2. Concepte de Subvenció.

1. S'entén per subvenció, als efectes d'aquesta Ordenança General, tota disposició dinerària realitzada per l'Ajuntament d'Algaida, i si s'escau, pels organismes autònoms i/o entitats públiques empresarials del mateix, a favor de les persones jurídiques, públiques o privades, sempre que compleixin els requisits següents:

 1. Que el lliurament es realitzi sense contraprestació directa dels beneficiaris.

 2. Que el lliurament estigui subjecte al compliment d'un determinat objectiu, execució d'un projecte, realització d'una activitat, adopció d'un comportament singular ja realitzat o per desenvolupar o la concurrència d'una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions materials o formals que s'haguessin establert.

 3. Que el projecte, acció, conducta o situació finançada tingui per objecte el foment d'una activitat d'utilitat pública o d'interès social, o de promoció d'una finalitat pública.

2. Les subvencions a concedir per l'Ajuntament d'Algaida poden ser de dos tipus diferents:

 1. Subvencions generals que tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques de caràcter global, la repercussió de les quals es realitzin durant tot l'exercici econòmic.

 2. Subvencions puntuals quan tinguin per finalitat atorgar una subvenció en un moment determinat o aquelles que suposin una ajuda econòmica concreta i puntual a favor d'alguna persona o entitat i com a mitjà per ajudar a l'execució d'una activitat o projecte concret.

Article 3. Exclusions.

Resten fora de l'àmbit d'aplicació d'aquestes bases:

 1. L'atorgament de subvencions impròpies que no impliquin desplaçament o transmissió dinerària o patrimonial i que consisteixi en incentius fiscals, exempcions o bonificacions, avals en operacions de crèdit, bestretes reintegrables, crèdits subvencionats o anàlegs.

 2. L'atorgament de subvencions als/a les concessionaris/àries dels serveis públics procedents de dotacions pressupostàries financeres i que perceben com a contraprestació del funcionament del servei i/o per mantenir el principi d'equilibri econòmic de la concessió.

 3. La cessió d'ús de béns immobles o mobles a favor d'entitats o institucions públiques, les quals es regiran per la normativa reguladora del règim patrimonial dels ens públics.

 4. Les subvencions concedides entres les Administracions Públiques.

 5. Les aportacions dineràries que en concepte de quotes, tant ordinàries com extraordinàries, realitzi aquest Ajuntament a favor de les associacions a les que es refereix la Disposició Addicional Cinquena de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

 6. Els premis que s'atorguin per part d'aquest Ajuntament sense prèvia sol·licitud del beneficiari, entre d'altres, els premis de Castellitx de Cultura.

 7. Les ajudes econòmiques atorgades als Grups Polítics i, si en el seu cas, als regidors no adscrits, d'acord amb el que disposa l'article 75 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.

 8. Les ajudes o auxilis de petites quantitats que s'atorguin directament per atendre necessitats peremptòries i amb la finalitat de resoldre problemes de caràcter social.

 9. Les subvencions finançades a càrrec dels fons de la Unió Europea, que es regiran per la normativa europea aplicable en cada cas, i, per les normes estatals autonòmiques que li siguin d'aplicació, i especialment per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en referència al procediment de concessió i al control de justificació de les quantitats atorgades.

Article 4. Normativa reguladora de les subvencions atorgades per aquest Ajuntament.

1. Les subvencions atorgades per l'Ajuntament d'Algaida a les que fa referència aquesta normativa, es regiran, en primer lloc, per la present Ordenança general, i en lo no previst en la mateixa, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; per la normativa sobre subvencions establertes en el Decret 179/1995, de 13 de juny; per la resta de la normativa de dret administratiu, tant estatal com autonòmic, i per defecte, per les normes del dret privat, principalment les referents a les donacions.

2. En el cas de subvencions atorgades de les que es deriven la formalització d'un conveni, es regiran en primer lloc, per les Disposicions contingudes en el mateix, que en tot cas, haurà d'ajustar-se a les disposicions contingudes en la present normativa.

Article 5. Despeses no subvencionables.

En cap cas seran despeses subvencionables:

 1. Els interessos deutors dels comptes bancaris.

 2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

 3. Les despeses de procediments judicials.

 4. Els tributs son despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abona efectivament. En cap cas se consideren despeses subvencionables els imposts indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els imposts personals sobre la renda.

 5. Els costs indirectes hauran d'imputar-se pel beneficiari a l'activitat subvencionada en la part que raonablement correspongui d'acord amb els principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mida en que tals costs corresponguin al període en que efectivament se realitza l'activitat.

 6. Les publicacions, propaganda, rètols, etc., que no es facin en català.

Article 6. Beneficiaris.

Tindran la consideració de beneficiaris de subvencions la persona que hagi de realitzar l'activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobi en la situació que legitima la seva concessió.

Tindran igualment la consideració de beneficiaris les persones jurídiques així com els membres associats a aquesta, que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte de la persona jurídica.

També podran accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o provades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguin personalitat jurídica, puguin desenvolupar els projectes o activitats que motivin la concessió de la subvenció.

En qualsevol cas, els beneficiaris hauran d'estar empadronats a aquest municipi, i estar inscrits en el registre municipal d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament d'Algaida.

Excepcionalment, tractant-se de subvencions emmarcades en la cooperació al desenvolupament, les organitzacions no governamentals hauran d'estar inscrites en el registre públic corresponent i disposar de seu central o delegació en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tant si desenvolupen les seves activitats tant dins com fora d'aquest municipi.

Excepcionalment, previ acord plenari, podran atorgar-se subvencions a entitats amb ànim de lucre, essent objecte de motivació i justificació, estiguin o no inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i desenvolupin les seves activitats tant dins com fora d'aquest municipi.

Article 7. Entitats col·laboradores.

1. Tindran la consideració d'entitats col·laboradores, aquelles que, actuant en nom i per compte de l'òrgan competent a tos els efectes relacionats amb la subvenció, lliurin o distribueixin fons públics als beneficiaris, sempre que així s'estableixi a les bases reguladores específiques de la concessió de subvencions, o col·laborin en la gestió de la subvenció, sense que es produeixi el previ lliurament i distribució de fons distribuïts.

2. També tindran la condició d'entitat col·laboradora els beneficiaris que conforme a la normativa comunitària, tinguin encomanades, exclusivament les funcions enumerades al paràgraf anterior.

3. A aquests efectes, podran tenir la condició d'entitats col·laboradores les societats amb capital íntegrament o majoritàriament municipal d'aquest Ajuntament i si s'escau, els organismes autonòmics i les entitats públiques empresarials que en depenen, així com les associacions a les que fa referència la Disposició Addicional Cinquena de les Bases de Règim Local.

4. Per obtenir la condició de beneficiari o d'entitat col·laboradora hauran ce complir els requisits establerts en aquesta normativa, i si s'escau, a les Bases específiques. En cap cas, podran tenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les persones físiques o jurídiques o entitats de qualsevol naturalesa o agrupacions sense personalitat jurídica, que incorren en algun dels supòsits prevists a l'article 133.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 8. Obligacions dels beneficiaris.

Son obligacions dels beneficiaris:

 1. Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenti la concessió de la subvenció.

 2. Justificar davant l'òrgan que assenyali les bases específiques per a la concessió de la subvenció, el compliment dels requisits o condicions, així com, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat per la qual es va atorgar la subvenció.

 3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i inspecció a efectuar per l'òrgan que assenyali les bases específiques per a la concessió de la subvenció, així com, el control financer al que fa referència el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 4. Comunicar a l'òrgan concedent o a l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen la mateixa activitat o projecte, en els dotze mesos anteriors.

 5. Acreditar abans de la concessió que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, bé mitjançant declaració expressa o mitjançant certificat acreditatiu, així mateix, haurà d'acreditar estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament d'Algaida.

 6. Disposar dels llibres comptables, registres i la resta de documentació, en els casos establerts a la Legislació mercantil i sectorial, o si s'escau, en els exigits a les bases específiques, quan no estigui obligat per llei, a portar l'esmentada documentació, en el termini de tres mesos.

 7. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, al manco durant un període de cinc anys.

 8. Adoptar les mesures de difusió, en el sentit, d'establir, si s'escau, que dita activitat o projecte, s'ha realitzat amb ajuda o subvenció de l'Ajuntament d'Algaida.

 9. Procedir al reintegrament dels fons percebuts i que no puguin justificar-se, o al reintegrament total dels fons en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei General de Subvencions.

Article 9. Obligacions de les entitats col·laboradores.

1. Son obligacions de les entitats col·laboradores:

 1. Lliurar al beneficiari els fons rebuts, d'acord amb els criteris establerts a les Bases reguladores de la subvenció, i si s'escau, del conveni subscrit.

 2. Comprovar el compliment i efectivitat de les condicions i requisits determinats per l'atorgament de la subvenció; així com, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que va determinar la concessió de la subvenció.

 3. Justificar el lliurament dels fons davant l'òrgan que assenyali les bases de concessió de la subvenció.

 4. Sotmetre, a les actuacions de comprovació, que respecte als esmentat fons, puguin efectuar davant l'òrgan que assenyali les bases de concessió de la subvenció i el control financer al que fa referència el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2. Aquestes obligacions també seran exigides a les entitats col·laboradores en el cas de la concessió de subvencions mitjançant conveni entre l'Administració concedent i l'entitat concedida.

Article 10. Caràcter de la Subvenció.

Les subvencions objectiu d'aquesta normativa tenen caràcter voluntari i eventual, el qual és lliurament revocable i reduïble en qualsevol moment, sense generar cap dret d'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors. L'atorgament d'una subvenció no podrà al·legar-se com a precedent.

Article 11. Finalitat.

Les subvencions estan afectades al compliment de la finalitat a què es condiciona l'atorgament i no tenen caràcter devolutiu; sense perjudici del reintegrament inherent, en cas de l'incompliment de les condicions o característiques imposades en l'acord de concessió de la subvenció o, si s'escau, a les condicions establertes al conveni de la concessió de la subvenció.

Article 12. Principis generals.

La gestió de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament d'Algaida s'ajustarà als principis generals següents:

 1. Principi de liberalitat. En cap cas les subvencions poden respondre a criteris de mera liberalitat, so pena de incorre en causa de nul·litat.

 2. Principi de publicitat. Transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. Les concessions de subvencions s'efectuaran d'acord amb els principis de publicitat, concurrència, objectivitat, igualtat i garantirà la transparència de les actuacions administratives.

 3. Principi d'acceptació. Les subvencions hauran de ser acceptades per les persones beneficiaries, als efectes, de donar compliment a les condicions fixades per a la seva aplicació i el que disposa els article 618 i concordants del Codi Civil. Això no obstant, si no s'aporta l'acord exprés d'acceptació de la subvenció en el termini dels 15 dies següents s'entendrà acceptada la subvenció.

 4. Principi d'incompatibilitat. L'atorgament de subvencions s'haurà d'ajustar als règims d'incompatibilitats vigent i ha de tenir en compte les vinculacions derivades del dret estatal, autonòmic i comunitari europeu en aquesta matèria.

 5. Principi de silenci negatiu i els seus efectes. La petició de subvencions segueix el règim general de dret de petició i, per tant, en el cas que per part de l'Ajuntament no es dictés resolució expressa respecte a la sol·licitud en el termini de 3 mesos, aquesta produirà efectes desestimatoris. Aquest termini s'aplicarà, amb caràcter supletori, en el cas que les bases específiques no estableixin un termini de resolució inferior o superior. En aquest cas, si en el termini establert a les bases específiques, els peticionaris no reben resolució expressa de la concessió de la seva petició de subvenció, hauran d'entendre denegada la mateixa. La denegació de la sol·licitud de subvenció no donarà lloc a cap tipus d'indemnització per responsabilitat patrimonial, sense perjudici del dret del peticionari a interposar els recursos, administratius o judicials, que tinguin per convenient, en la defensa dels seus interessos.

 6. Principi d'eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Ajuntament.

 7. Principi d'eficiència en l'assignació dels recursos públics, d'acord amb el que disposa l'article 31 de la Constitució Espanyola.

Article 13. De les bases específiques.

Amb caràcter previ a la concessió de subvencions haurà d'aprovar-se unes bases específiques reguladores de les subvencions, i que contindran, com a mínim, els requisits següents:

 1. L'objecte, condicions i finalitats de la concessió de la subvenció.

 2. El termini de presentació de la sol·licitud.

 3. Els requisits i destinataris/ries de la mateixa.

 4. El crèdit pressupostari a que s'atribueix la subvenció.

 5. Criteris de valoració, en el cas de realitzar-se mitjançant concurs i la composició, si s'escau, de la comissió qualificadora encarregada de realitzar la proposta de la resolució de la concessió.

 6. Possibilitat, si s'escau, de concessió de bestretes sobre la quantitat subvencionada.

 7. Els requisits, procediments i termini de justificació i d'aplicació de les subvencions.

 8. Procediment de la concessió de la subvenció.

 9. Òrgan competent per a la concessió de la subvenció.

 10. Possibilitat, si fos el cas, de poder modificar l'objecte de la concessió de la subvenció i les circumstàncies per fer viable dita possibilitat.

 11. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, atorgada per una altra Administració Pública.

Article 14. Quantia màxima de la subvenció.

1. En les convocatòries de la concessió de subvencions es regularà per a cadascun dels diferents tipus de subvenció el seu import màxim, atesa a la singularitat de cadascuna. Com a regla general, les subvencions no han d'excedir del 100% de l'activitat a la qual s'apliqui.

2. L'import de la subvenció rebuda no podrà, en cap cas, ser d'una quantia que, en concurrència amb altres subvencions o ajudes rebudes d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superin en el seu conjunt el cost de l'activitat a desenvolupar pel/per la beneficiari/ària de l'activitat. En aquest cas, l'Ajuntament es reserva la possibilitat de reduir la subvenció fins el cost màxim de l'activitat.

3. Així mateix, l'atorgament de subvencions no podrà donar com a resultat que el beneficiari de la subvenció assenyalada pugui oferir preus per sota dels considerats de mercat o que signifiqui una alteració de les condicions de lliure competència, conforme regulin, en el seu cas, “les Lleis Comunitàries”.

Article 15. Forma de concessió i òrgans resolutòries competents.

1. Com a regla general, el procediment ordinari per l'atorgament de les subvencions serà el règim de concurrència competitiva.

A aquests efectes tindran la consideració de concurrència competitiva, el procediment mitjançant el qual la concessió de subvencions es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds rebudes, a fi d'establir una relació entre les mateixes, d'acord amb els requisits de valoració prèviament fixats a les bases reguladores de la convocatòria;, i, adjudicar, dins del límit fixat a la convocatòria i d'acord amb el crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut la major valoració en aplicació dels criteris aprovats prèviament.

2. L'òrgan concedent serà l'Alcaldia Presidència, el Ple Municipal, la Junta de Govern Local, o els Tinents d'Alcalde o Regidors Delegats, d'acord amb les quanties que es determinen a les Bases d'Execució dels Pressupostos Generals de cada any. En cas que no és reguli en les Bases d'Execució, correspondrà a Batlia quan l'import total objecte de la convocatòria no superin l'import del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, i al Ple en els restants supòsits.

3. L'òrgan competent concedirà la subvenció, d'acord amb la proposta realitzada per l'Instructor, o si s'escau, per la Comissió Qualificadora, quan així s'hagués establert a les bases específiques. En aquest cas, la Comissió actuarà com a òrgan col·legiat.

4. Excepcionalment, i sempre que així s'estableixi a les Bases Reguladores, l'òrgan competent per a la concessió, procedirà al prorrateig, entre els beneficiaris de la subvenció, de l'import global màxim destinat a les subvencions.

Article 16. Aprovació de les bases específiques.

Un cop aprovades aquestes bases i exposades al públic dins del termini, es procedirà, mitjançant acord de l'Alcaldia Presidència, Ple Municipal, Junta de Govern Local o resolució de la Tinença de l'Alcaldia o Regidoria Delegada, segons el que disposin les bases d'execució del pressupost, a efectuar la convocatòria de la concessió de les subvencions específiques. En cas què les bases d'execució no ho disposin, correspondrà a la Batlia quan l'import total de la convocatòria no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, i al Ple en els restants casos.

Article 17. Acord de convocatòria.

1. L'acord o, si s'escau, la resolució de la convocatòria per a la concessió de les subvencions específiques hauran d'adaptar-se íntegrament a la present ordenança general i haurà de contenir com a mínim els extrems següents:

 1. Indicació de les bases generals de la convocatòria, així com, el número i data del BOIB en el qual s'hagi publicat.

 2. Indicació del crèdit pressupostari al que s'atribueix la subvenció.

 3. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció.

 4. Termini de presentació de la mateixa.

 5. Destinatari de la subvenció.

 6. Criteris de valoració en el cas de realitzar-se mitjançant concurrència competitiva.

 7. Possibilitat, en el seu cas, de la concessió de bestreta sobre la quantitat subvencionada.

 8. Termini, justificació de l'ús, gaudi i de l'aplicació de la subvenció per part dels beneficiaris o entitats col·laboradora.

2. L'acord de la convocatòria, junt amb les bases específiques, haurà de subjectar-se al principi de publicitat.

3. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir del següent de la publicació de convocatòria, o si s'escau, de les bases al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament. No obstant això, a la convocatòria podrà establir-se un termini diferent per la presentació de les sol·licituds.

4. No s'admetrà en cap cas sol·licituds fora d'aquest termini, a excepció del cas de les subvencions puntuals, ja que aquestes no estan subjectes a cap tipus de termini de sol·licitud.

Article 18. Sol·licitud de la concessió de subvencions.

1. El procediment per a la concessió de subvencions s'iniciarà sempre a instància de la persona interessada, en la forma prevista a les bases específiques o si s'escau, a la convocatòria.

2. Sense perjudici d'això, la sol·licitud contindrà, com a mínim, els requisits següents:

 1. Nom i cognoms de la persona interessada; o, en el cas de persona jurídica, de l'entitat, associació, societat, comunitat de béns a qui representa, serà necessari el nom, cognoms, NIF del seu representant, així com la direcció a efectes de notificació, tant de les persones físiques com jurídiques.

 2. Fet, motius i import de la subvenció que es sol·licita, fent referència, si escau, a la convocatòria de l'Ajuntament i a l'àrea a la qual es dirigeix.

 3. Declaració expressa de que compleixen tots els requisits exigits per obtenir la subvenció.

 4. Declaració expressa i responsable d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Hisenda, l'Ajuntament d'Algaida i la Seguretat Social.

 5. La documentació específica que en cada cas s'exigeixi d'acord amb les bases reguladores de la subvenció concreta.

 6. Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant.

Article 19. Requisits i fiscalització en el procediment per l'atorgament de subvencions.

L'expedient administratiu de la concessió se sotmetrà a la fiscalització prèvia o limitada prèvia de la Intervenció Municipal i aquesta comprendrà els extrems següents:

 1. Competència de l'òrgan administratiu concedent.

 2. Exigència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció.

 3. Tramitació del procediment de concessió, d'acord amb les normes que resultin d'aplicació.

 4. L'aprovació de la despesa per òrgan competent.

Article 20. Formes de Concessió de subvencions.

1. D'acord amb l'article 16 d'aquesta ordenança, una vegada realitzada la convocatòria i presentada la sol·licitud, conforme a l'article 18, es procedirà per part de l'òrgan competent a la concessió de la subvenció, d'acord amb algunes de les formes següents de concessió de subvenció:

a) Mitjançant el procediment en règim de concurrència competitiva o no competitiva.

Quan la finalitat o naturalesa de la subvenció, així ho exigeixi, la subvenció es concedirà mitjançant una convocatòria de concurs públic. En aquest cas, prèviament s'hauran d'aprovar dins de les bases específiques i de la convocatòria, els criteris objectius per a la concessió de les mateixes. En aquest cas, la proposta d'atorgament haurà d'ésser formulada per l'instructor o per la comissió qualificadora, d'acord amb el que disposi en aquest sentit les bases reguladores. El instructor o la comissió qualificadora, elevarà a l'òrgan competent la proposta de concessió junt amb l'acta en la qual es determina la valoració dels criteris prèviament fixats; acta de la que donarà fe, un/una funcionari/a de l'àrea corresponent.

b) Mitjançant concessió directa. S'entendran concedides directament les subvencions següents:

 1. Les previstes nominal i singularment en els Pressuposts Generals de l'Ajuntament d'Algaida.
 2. Aquelles que l'atorgament del qual, vingui imposat per norma jurídica amb rang de Llei.
 3. Aquelles subvencions que s'atorguen per raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, i son diferents a les subvencions atorgades per a casos d'emergència per raons peremptòries.
 4. Totes aquelles que siguin com a conseqüència d'un instrument aprovat, amb caràcter general, o d'un acte, contracte o concert que hagi completat les exigències de publicitat o concurrència.

2. Excepcionalment, també podran ser atorgades directament les subvencions singulars, en les quals no és possible la concurrència pública per les especificacions de les característiques que ha de complir l'entitat o l'activitat destinatària de la subvenció. En qualsevol cas, la proposta de resolució de la concessió haurà de contenir l'objecte de la concessió, el termini de justificació, la seva forma, l'aplicació dels fons i, si s'escau, l'obligació del/de la beneficiari/a de facilitar tota la informació i documentació requerida i la declaració expressa de compatibilitat o no amb altres subvencions.

3. Dins de l'apartat anterior podrà incloure's la concessió de subvencions atorgades per l'Ajuntament d'Algaida a entitats o organitzacions no governamentals comunitàries o que tinguin delegada l'execució dels projectes o activitats en entitats col·laboradores, per a l'ajuda econòmica a països del Tercer Món. En aquest cas, també podran modificar-se el termini i forma de justificació de la subvenció, quan així s'estableixi expressament a la convocatòria i a l'acord de concessió de la subvenció.

Article 21. Comissió qualificadora.

Quan en les bases específiques o en la convocatòria, expressament s'assenyali que la concessió es realitzarà mitjançant el règim de concurrència competitiva. La proposta de resolució serà determinada per una comissió qualificadora, que tindrà el caràcter d'òrgan col·legiat i mixt, compost per polític/tiques i tècnic/iques de l'Ajuntament. La finalitat de dita comissió qualificadora serà la de, un cop estudiada les sol·licituds presentades en temps i forma, aplicar els criteris de valoració; aixecar un acta de la reunió i realitzar la proposta de concessió a l'òrgan competent, d'acord amb el criteris de valoració prèviament fixats.

Article 22. Resolució de la Concessió.

1. La resolució de la concessió de la subvenció podrà ser:

 1. Mitjançant resolució expressa i motivada de l'òrgan competent per la concessió.

 2. Mitjançant conveni de concessió de les subvencions.

2. Com a regla general, la forma de finalitzar el procediment de la concessió de la subvenció serà mitjançant conveni. El conveni tindrà caràcter de col·laboració entre l'òrgan concedent i l'entitat a la qui es concedeix la subvenció i en ell s'haurà d'establir, com a mínim:

 1. Definició de l'objecte de la subvenció i drets i obligacions d'ambdues parts.

 2. La identificació de la normativa reguladora especial de la subvenció.

 3. La quantitat subvencionada.

 4. El termini de duració i, si s'escau, les pròrrogues.

 5. El termini, forma de justificació i d'aplicació de l'ús i gaudi de la subvenció per part del beneficiari.

 6. L'obligació de reintegrar els fons en els supòsits d'incompliment dels requisits i obligacions establertes i, en tot cas, en els supòsits establerts a l'article 35 de la Llei General de Subvencions.

 7. Obligacions i compensació , si s'escau, a favor de l'entitat col·laboradora.

 8. La declaració sobre la compatibilitat o no amb altre subvenció.

 9. Si fos el cas, les mesures de garantia, així com la possibilitat de bestretes anticipades.

3. En cas que en el termini establert en les bases específiques o si s'escau, a la convocatòria, el peticionari no rebi resolució expressa per part de l'Ajuntament de la concessió de la subvenció sol·licitada, haurà d'entendre desestimat la seva petició.

En cas que no es fixi un termini exprés a la convocatòria per a l'aplicació del silenci administratiu negatiu, el termini serà de tres mesos per aplicació de les regles generals de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4. En tot cas, concedida la subvenció, bé per acord o per conveni, haurà de notificar-se a la persona interessada en la forma prevista a l'article 58 de la Llei Reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Règim Administratiu Comú.

Article 23. Reformulació de les sol·licituds.

Excepcionalment i sempre que la subvenció tingui per objecte el finançament d'activitats a desenvolupar pel sol·licitant i l'import de la proposta de resolució provisional, sigui inferior al que figuri a la sol·licitud de la persona interessada, l'Ajuntament a través de l'àrea corresponent, podrà instar al beneficiari/a, si així s'ha previst en les bases específiques, a reformular la seva petició per ajustar-la a la quantitat de la subvenció proposada.

Una vegada realitzada la reformulació de la sol·licitud es procedirà a concedir la subvenció en la quantitat inicialment proposada.

Article 24. Publicitat de la concessió de subvencions.

1. Haurà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears, la concessió de les subvencions, la persona beneficiaria, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la mateixa, així com a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en els termes de l'article 20 LGS 38/2003.

2. Això no obstant, no serà necessari la publicació al Diari Oficial anteriorment assenyalats, en el casos següents:

a) En el casos de subvencions públiques que tinguin assignació nominativa en el pressupost municipal.

b) Quan el seu atorgament i quantia vingui imposat per norma jurídica amb rang de llei.

c) Quan la publicació de les dades del beneficiari/ia per raó de l'objecte de la subvenció pugui vulnerar el dret a l'honor, la intimitat personal o familiar de les persones físiques, d'acord amb la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Article 25. Prohibició d'alteració de les subvencions.

1. Les subvencions atorgades per aquest Ajuntament tindran sempre caràcter finalista i, les persones perceptores no podran alterar-les en cap cas.

2. Això no obstant, en el cas que es procedeixi a realitzar petites modificacions de l'activitat o projecte pel qual va ésser atorgada la subvenció, s'haurà de posar en coneixement de l'Ajuntament aquestes modificacions, reservant-se aquest la possibilitat de la revocació o anul·lació de la concessió, en el cas que es produeixi desviacions substancials respecte a l'objecte de la subvenció atorgada.

Article 26. Requisit per la percepció de subvencions.

1. Per la percepció de les subvencions es requerirà la presentació d'un ofici signat pel /per la representant legal de l'entitat en el qual s'assenyali les dades bancàries; el nom de la persona beneficiària a favor del qual s'ha d'ingressar l'import de la subvenció, o si s'escau, el nom de l'entitat col·laboradora.

2. En el cas de persones jurídiques, la representació legal, haurà de justificar-se en qualsevol de les modalitats permeses en Dret.

Article 27. Justificació de la subvenció.

1. La justificació del compliment de les condicions imposades o de la consecució dels objectius previstos a l'acord de la concessió d'una subvenció es tramitarà, mitjançant la presentació de factures i la resta de documents de valor probatori i amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, davant de l'òrgan que determina la justificació d'acord amb les bases específiques.

2. Les factures hauran de reunir els requisits expressats al Real Decret 1619/2012, de 30 de novembre, per el que s'aprova el Reglament per el que es regulen les obligacions de facturació.

3. Excepcionalment, podran acreditar-se les despeses mitjançant factures electròniques, sempre que compleixen els requisits exigits per la seva acceptació a l'àmbit tributari.

4. En les Bases específiques, podran preveure la possibilitat d'establir despeses subvencionables en la forma prevista a l'article 31 de la Llei General de Subvencions.

Article 28. Termini de la presentació de la justificació.

El termini màxim per a la presentació de la documentació justificativa al que fa referència l'article anterior serà de tres mesos, a comptar des del dia hàbil següent en fer-se efectiu l'import de la subvenció i sempre que en la convocatòria no s'hagi atorgat altre termini.

En tot cas, les subvencions hauran d'ésser satisfetes abans del 31 de desembre de l'any de la seva concessió.

Excepcionalment, podrà l'òrgan competent per l'atorgament de la subvenció, atorgar un termini, màxim de tres mesos, de pròrroga per justificar la subvenció.

El termini per justificar la subvenció concedida a entitats o associacions sense ànim de lucre per finançar projectes o activitats d'ajuda al tercer Món, serà el que es determini en cada cas en l'acord de concessió de la subvenció, en funció de la duració del projecte o de l'activitat que se subvenciona.

Article 29. Causes del reintegrament.

El beneficiari o, si s'escau, l'entitat col·laboradora estarà obligada a procedir al reintegrament de les quantitats atorgades en els supòsits previstos en els articles 36 i 37 de la Llei General de Subvencions i, en especial, en els supòsits següents:

 1. En casos de declaració de nul·litat de l'acord de concessió, en els casos previstos a l'article 36 de la Llei General de Subvencions.

 2. En el cas haver obtingut la subvenció, falsificant les condicions requerides per això, o ocultant les dades que haguessin impedit la seva concessió.

 3. En cas d'incompliment total o parcial dels objectius, de l'activitat o del projecte.

 4. En cas d'incompliment de l'obligació de la justificació, al que fa referència l'article 28 d'aquesta ordenança.

 5. En cas d'incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió i publicitat previstes en aquesta ordenança i en la Llei General de Subvencions.

 6. En cas de resistència, excusa, obstrucció o negativa, a les actuacions de comprovació i control financer previstes en aquesta ordenança i en la Llei General de Subvencions.

 7. En cas d'incompliment de les obligacions específiques imposades als beneficiaris o entitats col·laboradores.

 8. En cas d'incompliment de les condicions establertes en la concessió de les subvencions.

Article 30. Prescripció del dret de l'Administració al reintegrament.

1. Prescriurà als quatre anys el dret d'aquest Ajuntament a reconèixer o liquidar el reintegrament.

2. Aquest termini es computarà:

 1. Des del moment en què va vèncer el termini de justificació de la subvenció per part del beneficiari o entitat col·laboradora.

 2. Des del moment de la concessió de la subvenció, en el cas que es tracti de subvencions que es concedeixen al perceptor per una situació peculiar del mateix.

 3. En el cas que la subvenció s'hagués atorgat condicionada al compliment d'obligacions o termini. En aquest cas, el termini de prescripció començarà a comptar des del moment en que no s'hagués complert l'obligació imposada, o en el termini fixat a l'acord de concessió.

3. El còmput del termini de prescripció s'interromprà:

a) Per qualsevol acció de l'Ajuntament, realitzada amb coneixement formal del beneficiari, amb el fi de determinar l'existència de les causes de reintegrament.

b) Per interposició de qualsevol classe de recurs, per remissió de tant de culpa a la Fiscalia o per la presentació de denúncia davant el Ministeri Fiscal.

c) Per qualsevol actuació fefaent del beneficiari o entitat col·laboradora, dirigida a la liquidació de la subvenció o al seu reintegrament.

4. Estan obligats a reintegrar les quantitats subvencionades, en tot o en part, segons els casos, els beneficiaris i, si s'escau, les entitats col·laboradores.

En tot cas, estaran obligats a reintegrar la quantitat que correspongui més el interessos de demora.

Article 31. Procediment de reintegrament.

1. L'òrgan competent per la concessió de la subvenció serà l'òrgan competent per exigir el reintegrament de la mateixa en els supòsits establerts als articles anteriors.

2. Pel reintegrament de la subvenció es procedirà a la incoació d'un procediment, els tràmits dels quals seran els següents:

a) El procediment s'iniciarà d'ofici, per acord de l'òrgan competent, bé a iniciativa pròpia, o com a conseqüència d'un ordre superior, petició raonada o per denúncia; també s'iniciarà com a conseqüència del control financer de la Intervenció Municipal.

b) En tot cas, es garantirà el dret d'audiència a la persona interessada.

c) El termini per resoldre i notificar la resolució del reintegrament serà de dotze mesos des de la seva iniciació. Això no obstant, l'esmentat termini es podrà suspendre o ampliar-se d'acord amb el que estipula la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

d) La resolució del procediment de reintegrament posa fi a la via administrativa.

e) En tot el que no reguli el present article, serà d'aplicació el procediment administratiu general previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 32. Revocació.

L'Ajuntament podrà, en qualsevol moment, reservar-se el dret de poder revocar la subvenció, per motius d'oportunitat o canvis de criteri. En aquest cas la revocació comportarà la indemnització dels danys i perjudicis causats al o la beneficiari, sempre que els mateixos siguin degudament acreditats.

Article 33. Modificació.

1. Sense perjudici, que com a regla general les subvencions hauran d'estar destinades per l'activitat o projecte pel qual van ser atorgades; excepcionalment, l'Ajuntament podrà autoritzar l'alteració o modificació de les condicions o finalitats que van donar lloc a la concessió de la subvenció.

2. També podrà autoritzar la possibilitat de la concurrència de varies subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions Públiques, sempre que la suma de les quals excedeixi el cost de l'activitat a la qual va adreçada la subvenció, no excedeixi del 100% del cost de l'activitat o del projecte subvencionat, mitjançant el corresponent acord de modificació.

Article 34. Renúncia.

1. La persona beneficiària, podrà renunciar a la subvenció en qualsevol moment; la qual cosa comporta que quedarà lliure del compliment de la càrrega, condicions o afectació que s'hagués imposat amb motiu de la seva concessió.

2. La renúncia produïda, una vegada iniciada l'activitat subvencionada, o, si s'escau, el seu cobrament, comportarà el reintegrament de la quantitat total o parcial de la quantia percebuda, sense dret a indemnització de cap mena. En aquest cas, el reintegrament no comportarà el pagament de l'interès de demora, sempre que la renúncia estigui degudament justificada.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.

Disposició Addicional primera.- L'Ajuntament quedarà lliure de qualsevol responsabilitat administrativa, laboral o de qualsevol altres tipus, derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones beneficiàries, entitats col·laboradores o destinatàries de la subvenció.

Disposició Addicional segona.- La Batlia es reserva el dret a interpretar els dubtes o discrepàncies que sorgeixin tant en la interpretació d'aquesta Ordenança, i, si escau, resoldre-les, així com modificar la normativa municipal aplicable per raó d'interès públic.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogats tots els acords de Ple, Reglaments o resolucions de la Batlia que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb les disposicions d'aquesta Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL.

Disposició Final Segona.- Aquesta Ordenança serà objecte de publicació íntegre en el BOIB, i entrarà en vigor l'endemà de la publicació de l'aprovació definitiva.