Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 271083
Aprovació definitiva de la modificació de les bases d'execució del pressupost del 2021 de l'Ajuntament d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb allò que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local, i l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març per el qual s'aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada dia 27 de maig de 2021, va aprovar inicialment la modificació de les bases d'execució del pressupost consolidat de l'Ajuntament d'Inca de 2021.

Vist que l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març per el qual s'aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, en els seu apartat primer diu que:''aprovat inicialment el Pressupost General, s'exposa al públic, amb l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província, o si escau, de la Comunitat Autònoma uniprovincial, per 15 dies, durant els quals els interessats el poden examinar i presentar-hi reclamacions; en cas contrari, el Ple disposa d'un mes per resoldre-les.”

Vist que, durant el termini abans referit no s'han presentat reclamacions, en compliment d'allò establert a l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local, es realitza la transcripció de la modificació:

  • Modificar les bases d'execució del Pressupost de l'Ajuntament d'Inca per l'exercici 2021 en relació al'annex I referent a les subvencions nominatives d'acord amb el següent detall (modificacions en negreta):

Aplicació pressupostària

Àrea gestora

Beneficiari

C.I.F

Objectiu Estratègic

Finalitat

Objecte

Import

000.23101.4820005

Assistència Social Primària

Càritas

Q070006B

Acció social

Llei 7/1985 (art.25.1)

Suport econòmic persones necessitades

125.000,00

000.23101.4820007

Assistència Social Primària

Dentistas sobre ruedas

G57409062

Acció social

Llei 7/1985 (art.25.1)

Suport econòmic persones necessitades

3.000,00

000.23102.4820006

Entitats socials

Fons Mallorquí Solidaritat

G57290140

Acció social

Llei 7/1985 (art.25.1)

Suport econòmic persones necessitades

20.000,00

000.23102.4820001

Entitats socials

Patronat Joan XXIII

G07064199

Acció social

Llei 7/1985 (art.25.1)

Suport discapacitats

20.000,00

000.23102.4820003

Entitats socials

Projecte Home

G07488059

Acció social

Llei 7/1985 (art.25.1)

Integració persones drogodepenents

25.000,00

000.23105.4610001

Residència Miquel Mir

Institut Mallorquí d'afers socials

Q0700448D

Acció social

Conveni de col·laboració Consell de Mallorca i Ajuntament d'Inca

Diferència preu entre ingressos i despeses residents municipals

180.000,00

000.33000.4810001

Cultura Normalització Lingüística Memòria Democràtica

Fundació Teatre Principal d'Inca (Entitat adscrita)

G07926389

Foment de la Cultura

Llei 7/1985 (art.25.1)

Suport música

150.000,00

000.33000.4850003

Cultura Normalització Lingüística Memòria Democràtica

Unió Musical Inquera

G07447378

Foment de la Cultura

Llei 7/1985 (art.25.1)

Suport música

20.000,00

000.33900.4850004

Joventut

Grup Educatiu Ambiental

G07704950

Foment cultura

Llei 7/1985 (art.25.1)

Suport associacions educatives

8.000,00

000.34100.4830003

Promoció i Foment de l'Esport

Club Esportiu Constància

G0725198

Foment de l'esport

Llei 7/1985 (art.25.1)

Foment de l'esport

50.000,00

000.34100.4830004

Promoció i Foment de l'Esport

Club Esportiu Joventut Constància

G57829806

Foment de l'esport

Llei 7/1985 (art.25.1)

Foment de l'esport

50.000,00

000.34100.4830005

Promoció i Foment de l'Esport

Club Bàsquet Sa Creu

G57772527

Foment de l'esport

Llei 7/1985 (art.25.1)

Foment de l'esport

20.000,00

000.34100.7830001

Promoció i Foment de l'Esport

Club Esportiu Joventut Constància

G57829806

Foment de l'esport

Llei 7/1985 (art.25.1)

Foment de l'esport

50.000,00

Aquesta aprovació definitiva podrà ser impugnada davant la jurisdicció contenciosa administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades a l'article 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març per el qual s'aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals i en la forma i terminis de l'esmentada jurisdicció.

 

Inca,  en el dia de la signatura electrònica (28 de juny de 2021)

El batle

 Virgilio Moreno Saririo