Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 270545
Reglament de Prestacions Econòmiques d'Urgència Social de l'Ajuntament de Palma

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple Municipal, en sessió ordinària de 17 de juny de 2021 i seguint les prescripcions de l'article  102 del Reglament orgànic del Ple de l'Ajuntament de Palma, dels articles 22 i 123 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'establert al RDL 2/2004, de 5 de març, que aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, va acordar:

“...

PRIMER.- Aprovar definitivament, de conformitat amb el procediment d'aprovació de normes determinat als articles 99 i següents del Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament de Palma i amb  l'Acord de Junta de Govern de 26 de maig de 2021, el Reglament de Prestacions Econòmiques d'Urgència Social de l'Ajuntament de Palma.

SEGON.- Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, als efectes oportuns, el text íntegre del Reglament.

...”

De conformitat amb aquest Acord plenari, a continuació es procedeix a publicar el text íntegre d'aquest Reglament.

 

Palma, 30 de juny del 2021

La cap de servei de Benestar Social

p.d. Decret de batlia núm. 3000/2014, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30, de 04/03/2014)

M. Pilar Perelló Muñoz

 

REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D'URGÈNCIA SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'article 2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases del Règim Local, modificat per l'article 1 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local disposa que “Per a l'efectivitat de l'autonomia garantida constitucionalment a les Entitats Locals, la legislació de l'Estat i la de les Comunitats Autònomes, reguladora dels diferents sectors d'acció pública, segons la distribució constitucional de competències, haurà d'assegurar als Municipis, les Províncies i les Illes el seu dret a intervenir en quants assumptes afectin directament al cercle dels seus interessos, atribuint-los les competències que procedeixi en atenció a les característiques de l'activitat pública que es tracti i a la capacitat de gestió de l'Entitat Local..”

Així mateix, l'art. 26.1 lletra c) estableix que els Municipis amb població superior a 20.000 habitants, duran a terme a més, i entre d'altres, competències d'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social Finalment a l'article 27.3.c) estableix que l'Administració de l'Estat i la de les Comunitats Autònomes podran delegar entre d'altres, competències en matèria de prestació dels serveis socials, promoció de la igualtat d'oportunitats i la prevenció de la violència contra la dona.

La llei 4/2009 ,d'11 de juny  de serveis socials de la CAIB preveu a l'art. 14. o).- que correspon als serveis socials comunitaris bàsics: “gestionar  prestacions d'urgència social “ i al apt.- q) “ gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques municipals i les altres que li siguin atribuïdes”.

A l'art. 22.- defineix allò que són les prestacions econòmiques: “Són prestacions econòmiques les aportacions dineràries que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones  que no disposen de recursos econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d'aconseguir-ne o rebre-ne d'altres fonts”.-

A l'art 38. 2.-  sobre competències dels municipis preveu que :” a més de les funcions que es relaciones al punt anterior , pel que fa al municipi de Palma també serà d'aplicació el que s'estableix a la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de Capitalitat de Palma.”

Dita  Llei 23/2006 de Capitalitat de Palma preveu a l'art, 99.3.- que “Les funcions en matèria de serveis socials  que se desenvoluparan  en l'àmbit municipal de Palma són les següents:…..- Concessió d'ajudes econòmiques no periòdiques per necessitats bàsiques de persones amb dificultats (lloguers, alimentació, etc, ), - Concessió de beques de menjador i guarderia per a infants en situació de risc o desamparament i – Concessió de beques de inserció formativo-laboral” 

El Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la  Cartera Bàsica de Serveis Socials de la CAIB i regula en el punt 3.11. del seu annex únic les prestacions econòmiques per a la cobertura de les necessitats bàsiques previstes a l'article 22 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials. Concretament defineix aquestes prestacions com prestacions no periòdiques de naturalesa econòmica, subvencional i finalista, destinades a les persones integrades en una unitat de convivència amb recursos insuficients per atendre les despeses específiques, de caràcter ordinari o extraordinari, necessàries per prevenir, evitar o pal·liar situacions de marginació social. Afegeix el Decret 66/2016 que aquestes prestacions tenen caràcter subsidiari i complementari de qualsevol tipus de recurs i prestació social de contingut econòmic i que d'acord amb el tipus de necessitat a la qual donen cobertura poden ser:

a. Despeses necessàries per a l'habitatge: lloguer, energia, aigua, clavegueram, fems, habitabilitat i equipament bàsic de l'habitatge o allotjament habitual.

b. Necessitats primàries d'una o més persones de la unitat de convivència no cobertes pels sistemes públics: alimentació, vestit, educació i formació i atenció sanitària.

c. Deutes previs originats per qualsevol dels conceptes esmentats abans o per atendre necessitats bàsiques de la vida.

El ple de l'Ajuntament de Palma va aprovar definitivament, en sessió ordinària de 30 de novembre de 2017, la Cartera Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma, la qual inclou en el punt 7.1 els ajuts econòmics no periòdics.

Amb la modificació de la disposició final vintena de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, l'article 22.3 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears exclou les prestacions econòmiques que es derivin del desenvolupament d'aquest article de l'àmbit d'aplicació de la normativa general de subvencions.

La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, estableix a l'art. 19 que “el sistema públic de serveis socials ha d'integrar en la cartera de serveis socials ajuts d'emergència destinats a resoldre situacions de necessitat que afectin a famílies. Aquests ajuts no tenen caràcter subvencional.”

El decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, que regula, entre d'altres, les prestacions econòmiques d'urgència social dels serveis comunitaris bàsics municipals, estableix a l'art. 2.c) relatiu a la naturalesa de les prestacions i àmbit d'aplicació que “les prestacions socials de caràcter econòmic d'aquest decret llei no tenen caràcter de subvenció”.

Les prestacions econòmiques municipals de l'Ajuntament de Palma es troben regulades per un reglament específic aprovat pel Ple de la Corporació en data de 30 d'octubre de 2014. Des de llavors, s'han succeït una sèrie de modificacions legislatives que afecten a les prestacions econòmiques municipals; així, i com ja s'ha esmentat anteriorment, una nova normativa autonòmica ha desenvolupat amb més detall l'àmbit d'aplicació i la naturalesa de les prestacions d'urgencia social municipal.

Entre aquesta nova normativa, el Decret Llei 10/2020, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, és determinant, ja que introdueix modificacions substancials que cal incorporar en el reglament municipal.

D'aquesta forma, no es pot obviar l'aparició de dues noves prestacions econòmiques i socials, de dret subjectiu, incorporades al sistema de protecció social: la Renda Social Garantida i l'Ingrés Mínim Vital, i la desaparició de la Renda Mínima d'Inserció; modificacions que provoquen la necessitat d'adaptar el catàleg prestacional municipal.

A més, el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears, preveu en la disposició transitòria única que les prestacions per a la cobertura de les necessitats bàsiques corresponents a l'art 22 de la Llei 4/2009 de serveis socials tindran el caràcter de prestacions garantides a partir de l'1 de gener de 2018.

Per tot això, s'estableix aquest nou reglament de prestacions econòmiques municipals d'atenció social de l'Ajuntament de Palma

CAPÍTOL I Disposicions generals

 

Article 1.

Objecte

1.- El present reglament té per objecte establir les condicions necessàries  dintre de l'àmbit municipal per a la concessió de les prestacions econòmiques municipals d'urgència social, quan concorrin situacions de necessitat i de recolzament a processos d'inclusió i d'integració social valorades pels serveis socials municipals.

2.- Amb aquestes prestacions es pretén atendre la cobertura de necessitats bàsiques  i afavorir processos d'inclusió i d'integració social  a persones que no disposen de recursos econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d'aconseguir-ne o rebre-ne d'altres fonts.

3.-No són objecte d'aquest reglament la regulació d'aquelles altres prestacions municipals no econòmiques que també tenen com a finalitat la cobertura de necessitats bàsiques.

Article 2.

Definició i classes

1.- Las prestacions econòmiques municipals d'urgència social són prestacions no periòdiques de naturalesa econòmica i finalista, de caràcter directe o indirecte, destinades a les persones físiques amb insuficiència de recursos econòmics amb la finalitat d'atendre les situacions de cobertura de necessitats bàsiques i de recolzar processos d'inclusió i d'integració social  que s'especifiquen en l'art. 5.- del present reglament. D'acord amb el tipus de necessitat a la qual donen cobertura poden ser:

a. Despeses necessàries per a l'habitatge: lloguer, energia, aigua, clavegueram, fems, habitabilitat i equipament bàsic de l'habitatge o allotjament habitual.

b. Necessitats primàries d'una o més persones de la unitat de convivència no cobertes pels sistemes públics: alimentació, vestit, educació i formació i atenció sanitària.

c. Deutes previs originats per qualsevol dels conceptes esmentats abans o per atendre necessitats bàsiques de la vida.

2.- Segons el procediment de concessió de les prestacions, aquestes podran ser:

a) Directes: quan s'atorguin i abonin personalment a la pròpia persona beneficiària o al seu representant legal.

b) Indirectes: quan es concedeixin a la persona beneficiària i s'abonin al proveïdor, institució o entitat que presti el servei o subministrament al que es destina l'ajuda.

 

Article 3.

Naturalesa jurídica de les prestacions econòmiques municipals

Les prestacions econòmiques municipals d'urgència social venen definides en el Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears,  en el Decret 66/2016, de 18 de novembre, de la Cartera Bàsica de Serveis Socials  de la CAIB que desenvolupa específicament les prestacions socials  econòmiques municipals previstes a la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de la CAIB i on es defineix que la garantia de concessió de dites prestacions municipals ve determinada per “la valoració professional prèvia sobre la reducció o insuficiència d'ingressos i amb l'acreditació que les persones adultes poden gestionar els ajuts i que gestionen adequadament els propis”.   

Per tant, les prestacions previstes al present reglament no son prestacions de dret subjectiu i estan subjectes a disponibilitat pressupostària. Són conseqüència d'una valoració prèvia, per part dels professionals dels serveis socials municipals, de les situacions de necessitat i insuficiència d'ingressos de les persones sol·licitants.

Per aquelles situacions de persones i/o famílies sense cap ingrés es garantirà la cobertura de les necessitats bàsiques d'acord amb els termes previstos  a l'annex del catàleg.

Les ajudes regulades en el present reglament no tenen naturalesa subvencional.

Article 4.

Persones beneficiàries, requisits i obligacions

4.1.- Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries de la prestacions econòmiques municipals d'urgència social previstes a l'art. 5.- del present reglament, les persones físiques que no disposen de recursos econòmics suficients per fer front a les seves necessitats bàsiques vitals i d'integració social que no estan en condicions d'aconseguir-ne o rebre'n d'altres fonts.

De manera complementària a la valoració de la insuficiència d'ingressos per a la cobertura de necessitats bàsiques, es tindrà en compte el barem màxim d'ingressos anuals definit a l'art. 4.3.- d'aquest reglament.

A efectes d'aquest reglament, les persones físiques poden tenir la consideració de nucli de convivència familiar  o nucli de convivència unipersonal.

4.2.- Requisits de les persones beneficiàries

a) Ser major de 18 anys o estar emancipades legalment.

b) Estar empadronades i ser residents en el municipi de Palma i disposar de DNI-NIE o NIF. 

c) Que el nucli familiar o unipersonal no disposi de cap ingrés econòmic o que, en cas de disposar-ne, aquests ingressos siguin inferiors al barem màxim d'ingressos econòmics de la unitat de convivència indicat a l'annex 1 de Catàleg de Prestacions Econòmiques.

d) No disposar de recursos econòmics suficients per fer front a la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajuda i no estar en condicions d'aconseguir-ne o rebre'n d'altres fonts.

e) No tenir dret a l'accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la totalitat de la necessitat sorgida.

f) No ser persona beneficiària d'ajudes i/o subvencions pel mateix concepte, naturalesa i finalitat. En cas de que aquestes ajudes o subvencions no s'hagin concedit pel total de la despesa, l'import de les ajudes concedides en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes destinades al mateix fi, superi el cost de la necessitat a cobrir.

g) No disposar de béns mobles o immobles, diferents a l'habitatge habitual, envers els quals es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit i que, per les seves característiques, valoració, possibilitats de venda o explotació, permetin apreciar existència de mitjans econòmics suficients per a fer front a les despeses objecte de la sol·licitud.

h) No haver renunciat, en els tres anys previs a la sol·licitud, a prestacions municipals no econòmiques que tenen com a finalitat la cobertura de les mateixes necessitats bàsiques per a les que es sol·liciten les prestacions econòmiques.

i) Els nuclis familiars o unipersonals amb menors en edat d'escolarització obligatòria han d'acreditar l'assistència d'aquests als centres escolars.

j) Tenir valorada la situació personal i/o familiar de necessitat social i insuficiència de recursos econòmics  que justifiqui la proposta de concessió de la prestació sol·licitada i no superar, en caràcter general, el nivell d'ingressos màxims del barem establert en l'article 4.3. del reglament.

k) Haver fet un ús adequat i haver justificat les ajudes anteriors concedides pels serveis socials municipals en els termes previstos a l'article 16 del present reglament.

4.3.- Barem d'ingressos màxims del nucli  familiar de convivència o unipersonal.

Als efectes de ponderar la insuficiència d'ingressos o recursos econòmics s'estarà a allò establert en el barem resultat de multiplicar l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) vigent en el moment de cada sol·licitud i un coeficient segons nombre de membres de la família, definit en l'annex 1 del Catàleg de Prestacions Econòmiques o en els programes d'actuació específics de reallotjament, sinistres o altres situacions d'emergència.

El Catàleg de Prestacions Econòmiques s'actualitzarà anualment i fixarà a més del barem econòmic d'ingressos màxims, les quanties per concepte i la temporalització per a cada tipus d'ajuts, i s'aprovarà per resolució.

Excepcionalment, la secció de prestacions o la direcció tècnica podrà autoritzar ajudes per a persones o nuclis familiars que superin l'esmentat barem quan es donin una de les següents circumstàncies:

-El nucli familiar o unipersonal pot acreditar que a pesar de superar els barems, presenten despeses per necessitats bàsiques extraordinàries a les que no poden fer front amb els seus ingressos.

-A pesar de que no haver-se acreditat la insuficiència d'ingressos conforme al barem econòmic per part del nucli familiar o unipersonal, aquest es nega explícitament a cobrir les necessitats bàsiques de tots o alguns dels seus membres. En aquest cas la concessió de l'ajuda econòmica estarà condicionada, i serà complementària a les corresponents actuacions jurídico-administratives per part dels serveis socials municipals. 

Es tindran en compte com a ingressos:    

• Ingressos del treball.

El rendiment net procedent dels ingressos de treball per compte aliena s'obtindrà deduint dels ingressos bruts del nucli de convivència familiar o unipersonal l'import a que pugen les cotitzacions satisfetes a la seguretat social, deduccions de l'IRPF, les quantitats abonades per drets passius i mutualitats de caràcter obligatori, les cotitzacions obligatòries a col·legis d'orfes o institucions familiars.

L'estimació dels rendiments per compte pròpia i, en particular, els procedents d'explotacions agrícoles, comercials o professionals se realitzaran mitjançant el sistema d'estimació objectiva per mòduls i coeficients.

• Prestacions del règim general de la seguretat social tant contributives com no contributives.

• Prestacions i/o ajudes econòmiques tant d'institucions públiques com privades, incloses les prestacions regulades en el present reglament, excepte les pensions d'orfandat per a fills i filles de víctimes de violència de gènere ni les ajudes que concedeix el Govern Balear per a menors que igualment es quedin orfes o òrfenes com a conseqüència d'un episodi de violència de gènere.

• Interessos de capital i saldos bancaris.

• Rendes de capital moble i immoble

• Ingressos percebuts per infants a càrrec.

• Altres ingressos.

Als efectes de determinar la quantia que pot donar dret al reconeixement d'una prestació per la persona sol·licitant, es deduirà el 25% dels ingressos computats si s'acredita dintre del nucli de convivència familiar una discapacitat amb un grau igual o superior al 33% .

Al present reglament  es considerarà  nucli de convivència familiar,  un grup de convivència –segons el padró municipal- per vincle de matrimoni o una relació estable anàloga, o de parentiu de consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau. La relació de parentiu està prevista prenent com a referència la persona sol·licitant. En els casos en què se'n justifiqui degudament la necessitat, el professional dels serveis socials municipals podrà autoritzar motivadament la consideració de membre de nucli de convivència per a persones amb grau de parentiu més allunyat.

El nucli de convivència familiar haurà de considerar-se com a unitat econòmica respecte als ingressos.

Es considera unitat de convivència familiar el conjunt de dos o més nuclis de convivència familiar, que conviuen en el mateix domicili i que estan emparentades segons les relacions especificades en aquest article.

Es considera nucli de convivència unipersonal al constituït per una sola persona.

A efectes d'aquest reglament s'equiparen a descendents fins al primer grau de consanguinitat les figures de tutela, acolliment i situacions anàlogues.

Ningú pot formar part de més d'un nucli de convivència familiar a excepció dels menors objecte de règim jurídic de  custòdia compartida.

Es considera llar independent al marc físic de residència d'un nucli de convivència familiar  o d'un nucli de convivència unipersonal.

En una mateixa llar independent i si hi ha més d'un nucli de convivència familiar o unipersonal , no podran concórrer simultàniament ajudes pels diferents nuclis de convivència familiar destinades a cobrir les mateixes necessitats d'habitatge pels concepte previstos a l'annex únic del catàleg: despeses comunitat, deutes lloguer, entrada lloguer i subministres energètics. 

4.4.- Obligacions de les persones beneficiàries

Les obligacions de les persones beneficiàries són:

a) Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les prestacions aportant els documents justificatius necessaris per l'acreditació corresponent previst a l'art. 8.- quan l'Ajuntament no ho pugui obtenir per mitjans propis i autoritzar a l'Ajuntament de Palma per fer les comprovacions corresponents.

b) Signar i complir l'acord-contracte assistencial basat en un pla individualitzat d'atenció de la personal o família, consensuat amb el professional del servei

que proposa la concessió, per aquelles prestacions destinades a cobrir necessitats socials de suport familiar o suport a la inserció recollides a l'article 5 apartat B) del present reglament. Dintre de l'acord s'haurà d'incloure necessàriament itineraris d'orientació laboral, recerca de feina, tractament terapèutic i mesures formatives-ocupacionals segons les circumstàncies del cas.

c) Acceptar les ofertes de treball, qualsevol que sigui la seva naturalesa formulades pels serveis públics d'ocupació o altres institucions competents, sempre que no s'acrediti impediment.

d) Comunicar als serveis socials municipals de l'Ajuntament de Palma les variacions o canvis existents en la situació social i econòmica de la persona o nucli de convivència familiar que puguin modificar les circumstàncies que varen provocar la sol·licitud i resolució.

e) Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar i justificar el destí.

f) Fer-se càrrec de la part de la despesa en el cas que la prestació només prevegi una part del cost total.

g) Comunicar als serveis socials municipals de l'Ajuntament de Palma l'obtenció d'altres ajudes per a la mateixa finalitat.

j) Mantenir l'empadronament i la residència efectiva a Palma durant el temps de percepció de l'ajuda.

k) Qualsevol altra obligació relacionada directament amb l'objecte de la prestació i que específicament s'estableixi en l'acord de concessió i que serà proposada conforme al criteri professional dels serveis socials  municipals.

l) Aquelles obligacions específiques segons la tipologia de prestació que es detallaran a la proposta de concessió de la prestació.

 

Article 5.

Tipologia de prestacions

Dintre de la tipologia de prestacions regulades en el present reglament hi podem distingir dues línees d'ajuts :

A). Prestacions d'urgència social destinades a cobrir necessitats bàsiques:

Són ajudes econòmiques d'urgència social destinades a atendre demandes o carències que incideixin en preservar la  subsistència física de la persona  sol·licitant  i de la seva família:

a.1.- Necessitats bàsiques (Senalla Bàsica): destinades a atendre el consum bàsic individual de les persones:

 • Alimentació.

 • Articles d'higiene personal.

 • Productes de neteja domèstica.

 • Roba i calçat d'us personal.

 • Bolquers.

a.2.- Necessitats bàsiques de l'Habitatge:  destinades a mantenir la persona i/o família en el seu entorn físic i/o llar habitual, evitar desnonaments o a facilitar l‘accés a la vivenda en situacions de carència real o potencial:

 • Rebuts pendents de lloguer o hipoteca: les despeses d'arrendaments o les que es formalitzin a través de la constitució de crèdits hipotecaris.

 • Despeses per allotjament temporal: destinades a cobrir despeses derivades de necessitats d'allotjament temporal. En particular, allotjament a hostals, pensions, habitació o similars.

 • Rebuts pendents de comunitat: s'inclouen el pagament de rebuts pendents deduïts de despeses de comunitats de propietaris.

 • Rebuts pendents d'electricitat, gas i aigua: seran cobertes les despeses derivades dels subministraments anteriorment indicats, així com els produïts per la seva alta i/o reposició.

 • Altes de serveis de subministraments: ajudes destinades a cobrir les despeses d'alta de comptadors d'aigua, llum i gas. S'inclouen despeses necessàries per adaptar instal·lacions dels subministraments quan és condició indispensable per a l'alta del servei.

 • Sinistres de la llar: ajudes destinades a cobrir les despeses derivades d'incendis, inundacions, explosions, esfondrament o risc d'esfondrament, etc.. Els sinistres hauran de ser acreditats per informes tècnics de les autoritats competents.

 • Desnonaments: ajudes que tenen per objectiu evitar la pèrdua del domicili habitual per desnonaments decretats per sentència judicial.

 • Allotjament residencial d'emergència: ajudes per a cobrir despeses de necessitats residencials inajornables per a persones amb problemes d'autonomia, sense xarxa de suport i en llista d'espera de places residencials públiques de prioritat social.

a.3.- Prestacions per a atendre necessitats extraordinàries i/o sobrevingudes de manteniment i equipament de la llar: destinades a cobrir un tipus de necessitat o situació conjuntural que, no essent decisiva per a la subsistència de la persona sol·licitant i la seva família , poden impedir el manteniment de les mínimes condicions higiènico-sanitàries del seu entorn físic i/o llar habitual.

a.3.1.-Manteniment de la llar: destinades a afrontar despeses que resultin necessàries  per a l'ús i manteniment de la vivenda habitual:

 • Neteja domestica de manteniment. Ajudes que tenen per finalitat garantir unes adequades condicions higièniques d'habitabilitat.

 • Neteja domèstica de xoc. Ajudes destinades a la neteja profunda de domicilis en estat important d'insalubritat.

 • Petites reparacions domèstiques: cobertura de despeses per obra menor destinades al condicionament la vivenda per a garantir les condicions d'habitabilitat mínimes. La necessitat d'aquestes ajudes hauran de ser justificades per un l'informe tècnic corresponent.

a.3.2.-Equipament de la llar:  destinades  a cobrir les despeses derivades de carències puntuals en l'equipament de la llar. Aquestes ajudes tindran un període de carència per a una nova concessió pel mateix concepte i article de 5 anys.

 • Equipament mobiliari: cobertura de despeses per al mobiliari imprescindible per a dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària. 

 • Equipament electrodomèstic: despeses per a electrodomèstics bàsics quan no es compti amb ells o reposar els que siguin inutilitzables.

 • Parament de la llar: ajudes per a l'adquisició de complements de la llar de cuina i taula (vaixella, coberteria, cristalleria, estris de cuina, ...).

a.4.- Altres cobertura de necessitats bàsiques de subsistència: ajudes destinades a cobrir altres tipus de necessitats bàsiques extraordinàries no especificades en els punts anteriors.

B) Prestacions d'urgència social destinades a cobrir necessitats socials

b.1.- Prestacions de suport familiar orientades a la prevenció i integració de la infància/adolescència: ajudes que tenen per objectiu prevenir situacions de risc a la infància i/o afavorir la integració social i educativa d'infants i joves

 • Despeses de canguratge: destinat a cobrir despeses de serveis d'atenció i cuidats a la infància a domicili.

 • Despesa d'escoleta matinera: ajudes per a afrontar despeses de serveis d'escoleta matinera dels centres educatius.

 • Activitats extraescolars: ajudes destinades a cobrir despeses d'activitats extraescolars complementaries educatives, esportives o culturals.

 • Activitats de vacances/campaments: ajudes per al pagament d'activitats de temps lliures durant períodes no lectius.

 • Despeses de centre de dia: ajudes destinades a la cobertura d'activitats de lleure i suport escolar de caire intensiu.

 • Material educació infantil: ajudes per a l'adquisició de material escolar en el cicle d'educació infantil.

 • Material altres cicles: ajudes per a l'adquisició de material escolar en altres cicles o cursos formatius.

b.2.- Prestacions orientades a atendre necessitats derivades del suport a processos d'inserció formativo-laborals: Beques i ajudes d'atenció personal destinades a recolzar els objectius específics proposats , consensuats i formalitzats a l'acord- contracte assistencial i signades entre ambdues parts a l'acord – contracte corresponent per a persones majors de 16 anys:

 • Despeses de formació: ajudes periòdiques o no periòdiques destinades al pagament despeses relacionades amb processos formatius que incrementin les probabilitats d'inserció laboral.

 • Transport urbà e interurbà:  destinades a cubrir les necessitats de transport col·lectiu a les persones per a facilitar l'accés a serveis bàsics i a la seva integració socio-laboral i educativa-formativa. En particular es contemplen els bons de transport. Queden excloses d'aquestes ajudes les persones amb possibilitats d'accés a transport gratuït i/o bonificat.

 • Desplaçaments fora de l'illa: destinades a subvencionar bitllets i passatges d'avió i vaixell únicament pel recolzament de processos d'inserció laboral fora de l'illa i per la tramitació de documentació identificativa personal. Caldrà acreditar-ho amb l'oferta concreta de treball corresponent i amb l'informe consular, respectivament. En cap cas podrà ser substitutiu del programa de retorn voluntari per a immigrants.

 • Despeses de tramitació: ajudes per a pagar gestions administratives varies.

 • Pròtesis i ortesis: En particular, es contempla la adquisició d'ulleres graduades, pròtesis auditives i tractaments dentals. Aquestes ajudes només s'atorgaran quan des del règim general de la seguretat social no es cobreixin, estiguin prescrites per part dels serveis facultatius mèdics corresponents i suposin una millora objectiva per la salut de la persona i per la seva integració socio-laboral i formativa. Tindran un període de carència per a una nova concessió de 2 anys.

2.- Atès que no són prestacions garantides de dret subjectiu, els serveis socials municipals podran establir prèviament a la proposta de concessió de la prestació compromisos i obligacions específiques que assegurin el compliment de la finalitat i objecte de la concessió de les ajudes recollides al present article, així com la seva correcta justificació.

3.- L'annex de Catàleg de Prestacions d'Urgència Social, que s'adjunta i forma part del present reglament, concretarà la tipologia d'ajudes i establirà per a cadascuna d'elles la seva periodicitat i quanties màximes anuals.

Article 6.

Finançament i quantia de les prestacions

1.-  Aquestes ajudes seran finançades a càrrec dels crèdits anuals que, a tal fi, es consignin en els pressuposts municipals per a cada exercici econòmic.

2.- La concessió d'ajudes tindrà com a límit la disponibilitat pressupostària existent a les corresponents partides pressupostàries. La cobertura de la línia A) d'ajuts tindrà caràcter preferent a la línia d'ajuts B).

3.-  La persona beneficiària podrà participar en el pagament del cost de les prestacions d'acord amb allò que preveu l'art. 24.6.- de la Llei 4/2009 de serveis socials de la CAIB

4.- Els imports màxims pels distints conceptes d'ajudes a concedir seran els qui es determinen i detallen en l'annex únic de catàleg  del present reglament

5.- L'import de les ajudes concedides en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes destinades al mateix fi, superin el cost de les necessitats a cobrir.

En conjunt, la quantia otorgada per expedient social i any natural, sumada a la resta d'ingressos de l'unitat familiar, no superarà 1 vegada l'IPREM anual vigent.

Article 7.

Règim de compatibilitat de les prestacions econòmiques municipals

Les prestacions contemplades en el present reglament seran compatibles amb les ajudes i prestacions  de dret subjectiu, i tindran la consideració de subsidiàries i complementàries d'aquestes. La compatibilitat amb altres tipus ajudes d'altres d'organismes públics o entitats es valorarà en cada cas i sempre d'acord amb allò previst en aquest reglament. 

No es podrà concedir una prestació econòmica municipal per un  mateix concepte ja subvencionat per un altre organisme  públic o entitat que cobreixi la totalitat de la despesa.

Article 8.

Documentació

1.- Els serveis socials municipals en funció  de la valoració social que justifica la proposta de la necessitat de  concessió de l'ajuda corresponent, podran requerir alguna de la següent documentació:

a) Document nacional d'identitat o document oficial que acrediti la identitat de la persona i d'altres membres de la unitat de convivència.

b) Certificat d'empadronament i convivència.

c) Llibre de família.

d) Justificants dels ingressos econòmics de cadascun dels membres del nucli de convivència familiar, que inclouran els actius i els saldos bancaris.

e) Certificat de vida laboral de la Tresoreria de la Seguritat Social, de cadascun dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys.

f) Declaració de la renda o en el seu defecte, certificat negatiu corresponent al darrer exercici fiscal de la seva presentació.

g) Pressupost o factura proforma de la despesa que motiva la petició de l'ajuda en els casos que procedeixi o factura si la despesa ja s'hagués realitzat.

h) Full de dades bancàries per a efectuar el pagament via transferència bancària i els extractes bancaris que es requereixin.

i) Prescripció mèdica oficial en els casos de pagament d'ulleres, audiòfon o tractaments dentals.

j) Contractes de treball i/o nòmines.

k)Convenis reguladors, sentències en cas de separacions o divorcis i reclamacions de pensions d'aliments.

l) Contractes de lloguer.

m) Certificacions negatives de percepció de pensions i/o subsidis

o) Targeta acreditativa de demanda d'ocupació.

p) Qualsevol altra documentació que es cregui necessària per a la justificació de la situació de necessitat a valorar per part dels serveis socials municipals.

q) Declaració jurada d'acceptar els termes i condicions de les prestacions econòmiques.

2.- En cas d'actuar a través de representant legal, s'aportarà documentació acreditativa de la seva identitat  i de la seva representació.

3.- La documentació relativa a l'acreditació de la situació de necessitat requerida passarà a formar part de l'expedient social. Es demanarà sempre original de la documentació acreditativa de la situació de necessitat que genera la proposta de concessió de l'ajuda així com de la documentació justificativa de la despesa o fotocòpia degudament acarada i compulsada. Les fotocòpies que romanguin dintre de l'expedient seran còpies acarades respecte de l'original amb el segell dels serveis socials municipals. No es demanarà documentació que ja consti dintre de l'expedient si aquesta és vigent i vàlida per a la tramitació de l'ajuda.

4.- Els serveis socials municipals podran exigir a la persona sol·licitant qualsevol altra documentació no especificada als apartats anteriors que es consideri pertinent i necessària per a la resolució de la sol·licitud.

 

CAPÍTOL II

Del procediment

Article 9.

Inici

El procediment de tramitació de prestació econòmica municipal s'iniciarà d'ofici  a instància dels professionals dels serveis socials municipals, que prèvia

valoració de la situació de necessitat, i signatura de la declaració jurada de les condicions de les ajudes i l'acord-contracte (si s'escau), realitzaran una proposta de concessió d'ajuda econòmica motivada de si procedeix o no la concessió de l'ajuda i la determinació de la quantia de la mateixa dintre dels criteris i límits establers en el present reglament i catàleg de prestacions. Aquesta proposta iniciarà l'expedient administratiu de concessió.

Article 10.

Òrgan competent de tramitació

Correspon la incoació, ordenació i instrucció de l'expedient de tramitació per a la concessió de les prestacions municipals als professionals de serveis socials municipals a través de les unitats administratives i tècniques amb atribucions de funcions en aquesta matèria.

Article 11.

Òrgan competent per resoldre

L'òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les ajudes serà Batlia o l'òrgan en qui delegui.

Article 12.

Criteris de concessió

Les prestacions previstes al present reglament es concedeixen amb la valoració i diagnòstic professional prèvia i preceptiva  de la situació de necessitat per part dels serveis socials municipals. A tal efecte, es duran a terme les entrevistes individuals o familiars necessàries amb els interessats, visites domiciliàries, o altres actuacions tècniques. En base a l'aplicació dels criteris de valoració social i econòmica que a continuació es defineixen.

Criteris de valoració tècnica social

a) Problemàtica social: valoració de situacions de risc social  i de la prevenció de les mateixes.

b) Menors i persones amb discapacitat amb situació de risc.

c) Famílies monoparentals.

d) El grau de necessitat i urgència de l'ajuda sol·licitada.

e) Idoneïtat i eficiència de l'ajuda sol·licitada en la resolució de la necessitat.

f) El grau de participació o resposta efectiva en els processos d'inserció socio-laboral previst a l'acord-contracte assistencial signat amb els serveis socials municipals.

g) El compliment de les obligacions acordades en relació a altres ajudes atorgades amb anterioritat.

h) Freqüència, import i concepte de les ajudes anteriorment  concedides i eficàcia de les mateixes. 

Criteris de valoració tècnica econòmica

a) Ingressos de la unitat familiar:

 • Ingressos del treball.

 • Prestacions del règim general de la seguretat social tant contributives com no contributives.

 • Prestacions i/o ajudes econòmiques tant d'institucions públiques com privades, incloses les prestacions regulades en el present reglament.

 • Interessos de capital, així com actius i saldos bancaris.

 • Rendes de capital mobiliari i immobiliari.

 • Ingressos percebuts per infants a càrrec.

 • Altres ingressos.

Si els ingressos acreditats dels darrers mesos pel nucli de convivència familiar no són fixos mensuals i són variables, es traurà, a efectes de càlcul, un promig dels 3 darrers mesos que servirà per a determinar el dret d'accés a les prestacions, segons l'ajust al barem màxim d'ingressos de l'annex 1 del catàleg de prestacions d'urgència social municipals.

b) Despeses del nucli de convivència familiar que podran tenir-se en compte:

 • Totes les despeses necessàries pel manteniment de la unitat familiar que serveixen per assegurar la cobertura de les necessitas bàsiques: alimentació, vestit,  habitatge, subministres energètics i tractaments de salut.

 • Totes les despeses  necessàries per a garantir la integració social i prevenir situacions de risc d'exclusió dels membres de la unitat familiar: inserció laboral, transport, educació, formació, conciliació de la vida familiar/laboral i promoció de l'autonomia.

 • S'exclouen les despeses destinades a l'oci dels membres de la unitat familiar i totes aquelles que no incideixin de manera directa en els aspectes anteriorment assenyalats.

De la ponderació, una vegada realitzada la valoració entre ingressos i despeses acreditades i els criteris de valoració tècnica social, es fixarà proporcionalment i d'acord amb criteris de progressivitat la quantia a concedir dintre de les quanties màximes previstes a l'art. 6.4. d'aquest reglament. 

12.2.- Pel càlcul dels rendiments del treball s'estarà a les següents regles:

 - El rendiment net procedent dels ingressos de treball per compte aliena  s'obtindrà deduint dels ingressos bruts de la unitat familiar l'import a que pugen  les cotitzacions satisfetes a la seguretat social, IRPF, les quantitats abonades per drets passius i mutualitats de caràcter obligatori, les cotitzacions obligatòries a col·legis d'orfes o institucions familiars.

 - L'estimació dels rendiments per compte pròpia i, en particular, els procedents d'explotacions agrícoles, comercials o professionals se realitzaran mitjançant el sistema d'estimació objectiva per mòduls i coeficients.

- Als efectes de determinar la quantia que pot donar dret al reconeixement d'una prestació el sol·licitant es deduirà el 25% dels ingressos computats si s'acredita dintre del nucli familiar un discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.

 

Article 13.

Resolució

Una vegada sol·licitada i autoritzada la proposta de concessió de les prestacions per part dels professionals dels serveis socials municipals amb atribucions en aquesta matèria s'elevarà a l'òrgan competent per emetre resolució i procedir al pagament de la mateixa.

Article 14. 

Pagament de les prestacions

1.- El pagament de les prestacions s'efectuarà, una vegada formalitzada la resolució, bé de forma directe o bé de forma indirecte, d'acord amb lo disposat a l'art 2.2.- del present reglament.

2.- En el cas de les ajudes de pagament indirecte, el mecanisme de control que resulti d'aplicació de conformitat amb lo disposat en els apartats segon i següents de l'art. 15 d'aquest reglament, haurà de constar a l'expedient en el moment d'efectuar-se la preceptiva proposta de resolució.

 3.- L'import de la prestació podrà abonar-se en la seva totalitat o bé fraccionat si així ho estableix la resolució corresponent.

4.- El mitjà preferent de pagament de les prestacions municipals serà la transferència bancària. Excepcionalment podran utilitzar-se altres mitjans de pagament contemplats en les bases d'execució de pressupost de l'Ajuntament de Palma.

5.- La tramitació de la gestió de pagament s'efectuarà per procediment ordinari, a través de la tresoreria de la Corporació; procediment extraordinari de “pagaments a justificar” a través d'habilitacions de caixa, en qualsevol de les unitats administratives que participin en la tramitació d'aquestes prestacions; o per qualsevol altre procediment que es consideri més adequat i oportú atenent a la urgència de la necessitat a atendre, import de l'ajuda, possibilitats de pagament en forma indirecte o altres circumstàncies concorrents en cada cas i moment.

6.-El termini de pagament, en règim ordinari, per a les prestacions adreçades a la cobertura de les necessitats bàsiques  no serà superior als 10 dies des de la proposta de concessió, exceptuant aquells casos en que es produeixin errades i incidències en la tramitació que suposin suspendre de manera temporal o definitiva el procediment.

7.- La quantia de les ajudes previstes del present reglament no podran superar el límit màxim anual i/o mensual previst a l'annex de Catàleg que s'adjunta.

Excepcionalment, se podrà prescindir d'aquesta regla, si prèviament els serveis socials municipals han motivat justificadament circumstàncies concretes que motivi la necessitat del pagament d'una quantia superior a la fixada i s'autoritzi per part de la secció de prestacions o la direcció tècnica.

8.- En la tramitació de les prestacions previstes al present reglament, l'aplicació de l'àmbit temporal de l'anualitat s'ajustarà al principi d'anualitat pressupostària.

Article 15.

Comprovació de l'ús de l'ajuda i justificació de la despesa

1.- Per a la tipologia de prestacions a.1 i a.2 previstes en l'article 5 del present reglament adreçades a la cobertura de necessitats bàsiques (concretament alimentació, roba i calçat d'us personal, articles higiene personal, productes de neteja domèstica i bolquers) prestacions que poden ser garantides d'acord amb la disposició transitòria única del decret 66/2016 i les d'habitació, no es requerirà d'altra justificació que la valoració professional prèvia informada i signada, completada amb la declaració jurada de despeses de la persona beneficiària on s'acrediti que l'ajuda s'ha destinat a la finalitat i objecte per la qual ha estat concedida, sense perjudici dels controls que poguessin establir-se per a verificar l'ús adequat de la mateixa per part del professional responsable tècnic de la seva tramitació.

Per a la resta de les prestacions regulades en aquest reglament s'estableix en caràcter general i com a mecanisme bàsic de control per a verificar i comprovar que les prestacions han estat destinades a l'objecte que motiva la concessió, l'obligació dels perceptors o persones beneficiàries d'aportar als serveis socials municipals les factures, documents o rebuts privats i/o qualsevol altre document de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que permetin tenir constància de la correcta aplicació de l'ajuda o prestació a dita finalitat i així justificar la despesa.

2.- El termini ordinari per a la presentació de documentació de control de verificació o justificació de la despesa serà d'un mes a comptar a partir de la percepció de la prestació. La manca de justificació o la justificació incorrecta de l'ajuda rebuda suposarà l'obligació de reintegrament total o parcial d'aquesta i podrà ser motiu de sanció d'acord amb allò establert en el present reglament.

3.- No es podran sol·licitar noves ajudes mentre no s`hagin justificat totes les ajudes anteriors per a un mateix concepte.

4.- Els professionals dels serveis socials municipals que han proposat la concessió de la prestació són els responsables de comprovar l'adequat compliment de la finalitat que ha motivat dita concessió i de la correcte justificació documental que ha de romandre a l'expedient d'acord amb allò que es preveu en aquest reglament. La no destinació de l'ajuda al fi corresponent és motiu de falta greu.

5.- Abans de retornar als beneficiaris/àries les factures i resta de documents justificatius originals de la despesa tinguts en compte en el mecanisme de control necessari per a verificar que les ajudes s'han destinat a la finalitat concreta per la qual foren concedides, les còpies es sotmetran a un sistema de validació i estampillat conforme en allò que disposa la normativa al respecte per romandre l'expedient

Article 16.

Denegació, suspensió, infraccions  i reintegrament de la prestació

1.- La prestació sol·licitada es denegarà si s'incompleixen els requisits previstos a l'art. 4.-  d'aquest reglament, o així es desprèn de la valoració tècnica social i econòmica prèvia dels serveis socials municipals d'acord amb els criteris previst a l'art. 12.

L'incompliment de les obligacions relacionades amb l'aportació de la documentació acreditativa de la despesa serà motiu de denegació en futures sol·licituds d'ajudes.

2.- Se podrà suspendre el pagament de la prestació quan concorrin alguna de les següents circumstàncies :

a) Defunció de la persona beneficiària.

b) Desaparició dels requisits que motivaren la concessió.

c) L'incompliment de les obligacions establertes a l'art. 4.- del present reglament.

d) Actuació fraudulenta de la persona beneficiària per obtenir la prestació.

e) Renúncia voluntària de la persona beneficiària.

f) Qualsevol altre supòsit de suspensió que impedeixi o desnaturalitzi l'objecte de l'ajuda sol·licitada abans de procedir al seu pagament.

g) Qualsevol altra causa o circumstància prevista en la normativa general que li sigui d'aplicació.

3.- A més de les establertes al Reglament de Centres Municipals de Serveis Socials vigent, es tipifiquen com a infraccions:

a) L'obtenció de l'ajuda sense reunir els requisits exigits per a la seva concessió.

b) El falsejament de qualsevol de les dades declarades o ocultació de les mateixes.

c) Incompliment de la finalitat o condicions imposades en la concessió.

d) La percepció d'idèntica ajuda amb posterioritat per altra organisme o administració.

e) Incompliment de les obligacions establertes a l'art 4.-

f) Qualsevol altra causa o circumstància prevista en la normativa general que li sigui d'aplicació.

La comissió d'aquestes infraccions es podrà sancionar amb el reintegrament de les quantitats percebudes.

Disposició Addicional Primera. Concessió d'ajudes excepcionals

1.- Per raons d'interès social, humanitari o per raons de reconegut interès públic, podran atorgar-se les ajudes previstes en el present reglament, quan manquin algun dels requisits previstos a l'art.4.- , i/o quan no sigui possible aportar la documentació determinada a l'art. 8.-, havent-se de fer constar a través d'informe d'excepcionalitat per part dels serveis socials municipals la corresponent acreditació de les circumstàncies excepcionals que concorren i la motivació de l'exempció del/s requisit/s i/o documentació a obviar.

2.- Excepcionalment, i prèvia autorització de la secció de prestacions, les quanties màximes definides en l'annex únic de catàleg del present reglament  podran ser augmentades fins a un 25% del seu límit màxim en aquells casos de carència absoluta d'ingressos de la unitat familiar, previ informe motivat i favorable dels serveis socials municipals.

Disposició Addicional Segona.  Acords de Col·laboració

1.- Es podran establir acords de col·laboració amb empreses i entitats de tot tipus que puguin facilitar a les persones beneficiàries d'ajudes socials el subministrament de béns i serveis als quals es destinen dites ajudes a través del corresponent procediment previst a la normativa vigent.

2.- La finalitat d'aquesta acords de col·laboració es facilitar a les persones beneficiàries la cobertura de la necessitat que es pretén cobrir amb la concessió de les ajudes, reduir els temps de resposta per a la resolució de situacions d'urgència, garantir el destí final de les ajudes atorgades i millorar el control de la despesa pública.

3.- Les empreses i entitats amb les quals s'estableixin aquest acords de col·laboració, assumiran la figura de “endosataris” en el marc d'una gestió d'ajudes en la seva modalitat de pagament indirecte. No els hi serà d'aplicació la figura de “entitat col·laboradora” prevista a la LGS, en tant que no actuen en nom i per compte de l'administració municipal. Així mateix, tampoc els hi serà d'aplicació la figura de “contractista”, en tant en quan no es tracta d'adquisició de béns per part de l'administració per a la seva posterior entrega a les persones beneficiàries.

Disposició Addicional Tercera. Convocatòries específiques

La Regidoria competent podrà realitzar en el marc d'aquest reglament, convocatòries específiques de prestacions d'acord amb allò que preveu la llei Aquestes convocatòries respondran a una necessitat social justificada tècnicament que requereix d'una resposta pública a nivell municipal així com a  una gestió més eficaç  del pressupost.

Disposició addicional Quarta Seguiment i avaluació

Amb independència dels mecanismes de control i supervisió tècnics establerts durant la tramitació de les prestacions, la regidoria competent incorporarà els instruments de seguiment, control i avaluació de la gestió tècnica efectuada pel personal instructor de les ajudes amb la finalitat d'homogeneïtzar la gestió i els criteris professionals de valoració, detectar incidències al respecte, elevar propostes d'interpretació del continguts del present reglament així com millorar l'eficàcia i eficiència de la gestió de les prestacions econòmiques municipals  d'atenció social.

La resolució dels dubtes d'interpretació del present reglament i qualsevol eventualitat no recollida en les mateixes correspon a la regidoria competent. En aquest sentit aquesta podrà definir i concretar a través de les corresponents instruccions aquelles qüestions que calgui corregir i interpretar de forma comuna i general per tal d'assegurar una gestió unificada dels criteris, dels procediments i de la gestió pel conjunt dels serveis socials municipals.

Disposició Addicional Cinquena. Protecció de dades

Les dades de caràcter personal que es recullin  durant la tramitació, valoració i seguiment de les prestacions regulades del present reglament, passaran a formar part dels fitxers municipals, que estaran sotmesos a lo previst a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Disposició Addicional Sisena . Desenvolupament

Correspondrà a la regidoria competent l'aprovació dels documents normalitzats necessaris per a una adequada gestió, així com dictar les instruccions necessàries pel seu correcte desenvolupament i aplicació.

Disposició  Addicional Setena. Règim jurídic

En allò que afecta al procediment li serà d'aplicació la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pel que fa a la concessió o denegació de les ajudes s'estarà al que disposa l'article 11 del present reglament.

Disposició Addicional Octava. Revisió de quanties

1.- Les quanties màximes i els conceptes per tipologia establertes a l'annex únic de catàleg es podran actualitzar mitjançant resolució de l'òrgan competent  per a la seva adequació a les necessitats que sorgeixin, als valors de mercat, finalitat i eficiència de les mateixes o altres raons que ho aconsellin.

2.- No es podrà acordar revisió de les quanties i conceptes fins que hagi transcorregut al menys un any des de l'entrada en vigor del present reglament  o des de la seva darrera actualització.

Disposició addicional novena. Cartera Bàsica de Serveis Socials Municipal

Les prestacions previstes en aquest reglament, formen part de la cartera bàsica de serveis socials aprovada per acord plenari de dia 30 de novembre de 2017 i publicada al BOIB núm 3 de dia  6 de gener de 2018 . Als efectes de gestió de les prestacions previstes en aquest reglament s'entendrà com a serveis socials municipals els serveis de l'ajuntament de palma amb capacitat i autorització per a gestionar i tramitar  les prestacions previstes a l'annex de catàleg.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa

A partir de l‘entrada en vigor del present reglament, quedarà derogat l'actual Reglament de les Prestacions Econòmiques de l'Ajuntament de Palma, aprovat pel plenari de la corporació en sessió ordinària el 30 d'octubre de 2014. (BOIB núm. 156 de 13 de novembre de 2014).

Disposició final única. Entrada en vigor

Aquest reglament no entrarà en vigor fins que no s'hagi publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i fins que no hagin transcorregut quinze dies des de la recepció de la norma per les administracions autonòmica i estatal.

 

ANNEX 1

Catàleg de Prestacions Econòmiques vigent

Quanties màximes de prestacions econòmiques.

 

Tipus de Prestacions

Per Benef./exp.

Quantia màxima

Periodicitat

Màx. Mesos

Alimentació SENALLA BÀSICA: Inclou

Aliments, articles higiene personal,productes neteja llar-calçat i roba dús personals i bolquers

Per 1 beneficiari/ària

150€

Mensual

12

Per 2 beneficiaris/àries

255€

Mensual

12

Per 3 beneficiaris/àries

300€

Mensual

12

Per 4 beneficiaris/àries

330€

Mensual

12

Per 5 beneficiaris/àries

345€

Mensual

12

Per 6 beneficiaris/àries

360€

Mensual

12

Per 7 o més  beneficiaris/àries

375€

Mensual

12

Medicació

Per Beneficiari

300 €

Anual

 

Bugaderia

Per Expedient

50€

mensual

12

Altres cobertura necessitats bàsiques

Per Expedient

600 €

Anual

 

Habitatge: inclou rebuts pendent de lloguer-rebuts pendent comunitat -Entrada lloguer

Per Expedient

3600€*

Anual

 

Pensió/habitació

Per Expedient

3.000€

Anual

 

Subministraments: inclou Rebuts d'electricitat, de gas i d'aigua

Per Expedient

800 €*

Anual

 

Altes serveis (comptadors, instal·lació,..)

Per Expedient

400€*

Anual

 

Sinistres llar

Per Expedient

Situacions a valorar per la Secció de Prestacions

 

 

Desnonaments judicials

Per Expedient

Situacions a valorar per la Secció de Prestacions

 

 

Allotjament residencial a persones majors en situació d'emergència

Per Expedient

Situacions a valorar per la Secció de Prestacions

 

 

Neteja Domèstica de Manteniment

Per Expedient

Situacions a valorar per la Secció de Prestacions

 

 

Neteja Domèstica de Xoc

Per Expedient

Situacions a valorar per la Secció de Prestacions

 

 

Reparacions domèstiques

Per Expedient

500 €*

Anual

 

Equipament mobiliari

Per Expedient

500 €*

Anual

 

Equipament electrodomèstic

Per Expedient

500 €*

Anual

 

Altres despeses manteniment

Per Expedient

500 €*

Anual

 

Servei escoleta matinera

Per Beneficiari

100€

Anual

12

Canguratges

Per Expedient

500 €

Anual

 

Activitats esportives

Per beneficiari/ària

50 €

Mensual

12

Activitats extraescolars

Per beneficiari/ària

50 €

Mensual

12

Activitats vacances

Per beneficiari/ària

300 €

Mensual

Vacances escolars

Altres despeses integració

Per beneficiari/ària

50 €

Mensual

12

Despeses de centre de dia infantil i juvenil

Per beneficiari/ària

200 €

Mensual

12

Material educació infantil

Per beneficiari/ària

150 €

Anual

 

Material altres cicles

Per beneficiari/ària

150 €

Anual

 

Beca d'escoleta

Per beneficiari/ària

225 €

Mensual

12

Beca d'escoleta i menjador

Per beneficiari/ària

325 €

Mensual

12

Beca de menjador

Per beneficiari/ària

175 €

Mensual

12

Beca assistència a serveis laborals

Per beneficiari/ària

100 €

Mensual

6

Beca assistència a serveis formatius

Per beneficiari/ària

200 €

Mensual

12

Transport públic

Per beneficiari/ària

300 €

Anual

 

Desplaçaments fora de l'illa**

Per Expedient

200 €

Anual

 

Despeses de tramitació

Per beneficiari/ària

150 €

Anual

 

Servei de Teleassistència

Per beneficiari/ària

18€

Mensual

12

Inhumació i incineració

Per beneficiari/ària

1.200€

Anual

 

Pròtesis i òrtesis

Per beneficiari/ària

400 €

Anual

 

* Les condicions d'aquest annex 1 seran aplicables durant el període en el que el Catàleg de Prestacions Econòmiques 2020/2021, aprovat per la Junta de Govern de 23 de setembre de 2020, estigui vigent. Aquestes condicions poden ser rectificades per l'aprovació de modificacions en l'actual catàleg, per l'aprovació i entrada en vigor de posteriors catàlegs de prestacions econòmiques o per estar afectades per canvis  en la normativa d'aplicació.

* Aquestes quanties màximes podran ser susceptibles d'una limitació superior si les persones beneficiàries formen part d'algun programa especial de l'Ajuntament de Palma  de reallotjament. I les quanties vindran determinades en el propi programa així com els requisits per accedir. En cas de que el programa no contempli una baremació distinta s'aplicarà els requisits que es contemplen a l'article 4.3. del Reglament de Prestacions Econòmiques.

**Destinades a subvencionar billets i passatges d'avió i vaixell únicament pel recolçament de processos d'inserció laboral fora de l'illa i per la tramitació de documentació identificativa personal. Caldrà acreditar-ho amb l'oferta concreta de treball corresponent i amb l'informe consular, respectivament. En cap cas podrà ser substitutiu del programa de retorn voluntari per a immigrants.

Barem màxim d'ingressos* del nucli de convivència familiar.

Nº de membres de la unitat familiar  de convivència

Límit d'ingressos anuals **

Ingressos mensuals màxims**

1

11.178,36 €

931.53 €

2

13.931,88 €

1.160.99 €

3

16.167,60 €

1.347,30 €

4

17.885,40 €

1.490,45 €

5

19.603,20 €

1.633,60 €

6

21.318,96 €

1.776,58 €

7

22.436,76 €

1.869,73 €

+ de 7

23.554,56

1.962,88 €

(*)Es tindran en compte com a ingressos:    

• Ingressos del treball.

El rendiment net procedent dels ingressos de treball per compte aliena s'obtindrà deduint dels ingressos bruts de la nucli familiar l'import a que pugen les cotitzacions satisfetes a la seguretat social, deduccions de l'IRPF, les quantitats abonades per drets passius i mutualitats de caràcter obligatori, les cotitzacions obligatòries a col·legis d'orfes o institucions familiars.

L'estimació dels rendiments per compte pròpia i, en particular, els procedents d'explotacions agrícoles, comercials o professionals se realitzaran mitjançant el sistema d'estimació objectiva per mòduls i coeficients.

• Prestacions del règim general de la seguretat social tant contributives com no contributives.

• Prestacions i/o ajudes econòmiques tant d'institucions públiques com privades, incloses les prestacions regulades en el present reglament

• Interessos de capital.

• Rendes de capital i béns immobiliaris.

• Ingressos percebuts per infants a càrrec.

• Altres ingressos.

 (**) IPREM mensual per 14 pagues. Es tindran en compte a efectes de càlcul els ingressos dels darrers 3 mesos a la sol·licitud.

 (1) Aquest barem també podrà ser susceptible de modificació si la persona beneficiària forma part d'algun programa especial de l'Ajuntament de Palma  de reallotjament. Aquest vindrà determinat al propi programa.