Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 3908
Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2018, es va aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018 corresponent al personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 157, de 15 de desembre). En els annexos d’aquest acord hi figuren les places que constitueixen l’oferta ordinària i les incloses en el procés d’estabilització de l’ocupació temporal, amb indicació dels cossos i de les escales i les destinacions, i s’hi diferencien les places que s’han de cobrir pel torn lliure de les places que s’han de cobrir pel torn de promoció interna.

2. Mitjançant la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 de març de 2019 (BOIB núm. 33, de 12 de març), es varen aprovar les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals previstes en les ofertes d’ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloses en les ofertes d’ocupació pública aprovades per acord del Consell de Govern per a l’any 2018.

3. D’acord amb el que disposa l’article 59.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, en les ofertes d’ocupació pública s’ha de reservar una quota no inferior a un 7 % de les vacants perquè les cobreixin persones amb discapacitat, sempre que superin els processos selectius i acreditin la discapacitat i la compatibilitat amb l’exercici de les tasques. Es consideren persones amb discapacitat les que defineix l’article 4.2 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

La reserva s’ha de desglossar de la manera següent:

— Un mínim d’un 2 % de les places vacants perquè les cobreixin persones que acreditin una discapacitat de tipus intel·lectual.

— Un mínim d’un 5 % de les places vacants perquè les cobreixin persones que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.

D’acord amb el que estableix l’article 2 del Decret 36/2004, de 16 d’abril, pel qual es regula l’accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aquesta reserva s’ha de fer sobre el còmput global de les vacants incloses en l’oferta d’ocupació, i cada convocatòria ha d’especificar, si escau, el nombre de places reservades per a aquest torn.

4. El punt 5 de les bases generals fixa les modalitats, els requisits d’accés i les condicions de la promoció interna, i el punt 1 d’aquesta Resolució preveu els percentatges de places per a les modalitats d’aquest torn. Així, en aplicació de l’article 68 de la Llei 3/2007 i, amb la finalitat de facilitar la promoció interna del personal funcionari mitjançant l’accés als cossos o escales del grup immediatament superior al propi, o al mateix grup, per al supòsit de la promoció interna creuada, s’ha de reservar un mínim d’un 30 % global de les places de l’oferta pública que es convoquen.

Les convocatòries específiques han d’establir la reserva de places per a les diferents modalitats del torn de promoció interna, sempre que sigui factible pel nombre i per les característiques de les places que es convoquen.

Per accedir al cos subaltern pel torn de promoció interna, entre les modalitats previstes, es considera que la més adequada és la promoció interna, modalitat per a personal laboral fix, tenint en compte el personal funcionari que compleix els requisits i, per tant, que pot ingressar al cos per aquest torn.

El procés selectiu per cobrir les places del torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, es durà a terme pel sistema de concurs oposició, d’acord amb l’annex 3 («Exercicis i temari per a l’accés al cos subaltern») i l’annex 9 («Barem de mèrits de la fase de concurs del torn de promoció interna»).

5. D’altra banda, el procés selectiu per cobrir les places del torn lliure (corresponents tant a la taxa de reposició d’efectius ordinària com a la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal), inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per a l’ingrés al cos subaltern es durà a terme pel sistema de concurs oposició.

6. Les 52 places del cos subaltern de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears objecte d’aquesta convocatòria corresponen a l’oferta pública de l’any 2018, i es distribueixen per illes, en els torns corresponents, inclosa la reserva de persones amb discapacitat, si n’hi ha.

Per tot això, una vegada practicada i conclosa la negociació amb les organitzacions sindicals més representatives de l’Administració de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i fent ús de les competències que m’atorga de l’article 6.3.c) de la Llei 3/2007, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria de proves selectives per cobrir 52 de personal funcionari de carrera del cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, d’acord amb la distribució següent:

a) Mallorca

— 29 places del torn lliure, 4 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat (en concret pertany a la reserva del 5 %).

— 3 places del torn de promoció interna, modalitat per a personal laboral fix.

b) Menorca

— 6 places del torn lliure, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat (en concret pertany a la reserva del 5 %).

c) Eivissa

— 13 places del torn lliure, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat (en concret pertany a la reserva del 5 %).

— 1 plaça del torn de promoció interna, modelitat per a personal laboral fix.

2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria, que s’adjunten a aquesta Resolució com a annex 1.

3. Designar el Tribunal Qualificador d’aquest procés selectiu, el qual està constituït pels membres que figuren en l’annex 2 d’aquesta Resolució.

4. Aprovar els exercicis i el temari que s’exigiran en les proves selectives per a l’ingrés en el cos subaltern de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018, els quals consten en l’annex 3 d’aquesta Resolució.

5. Aprovar el barem de mèrits de la fase de concurs per a l’accés, pel torn lliure, al cos subaltern de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que figura en l’annex 4 d’aquesta Resolució.

6. Fer públic el model de sol·licitud i declaració responsable per participar en aquest procés selectiu, i les recomanacions per tramitar-la, que figuren en l’annex 5 d’aquesta Resolució.

7. Fer públic el model de relació de mèrits al·legats per a la fase de concurs, que figura en l’annex 6.

8. Fer públic el model de la documentació que han de presentar les persones que han superat el procés selectiu, que figura en l’annex 7.

9. Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura en l’annex 8.

10. Aprovar el barem de mèrits de la fase de concurs per a l’accés, pel torn de promoció interna, al cos subaltern de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que figura en l’annex 9 d’aquesta Resolució.

11. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 25 d’abril de 2019

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera i Crespí

  

ANNEX 1

Bases específiques de la convocatòria

1. Normativa reguladora

Aquesta convocatòria es regula per aquesta normativa:

a) Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, de 30 d’octubre, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (en endavant, TREBEP).

b) Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

c) Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

e) Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

f) Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

g) Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2018.

k) Reglament d’ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994, d’11 de març.

l) Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l’Administració, aprovat pel Decret 33/1994, de 28 de març.

m) Decret 36/2004, de 16 d’abril, pel qual es regula l’accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

n) Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

o) Decret 11/2017, de 24 de març, d’exigència de coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

p) Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 5 de març de 2019 per la qual s’aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals previstes en les ofertes d’ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l’oferta d’ocupació pública aprovada per acord del Consell de Govern el 14 de desembre de 2018 (BOIB núm. 33, de 12 de març) (en endavant, bases generals).

2. Places i procediment selectiu

2.1. L’objecte de la convocatòria és la provisió de 52 places del cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució següent:

 

a) Mallorca

— 29 places del torn lliure, 4 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat (en concret pertany a la reserva del 5 %).

— 3 places del torn de promoció interna, modalitat per a personal laboral fix.

b) Menorca

— 6 places del torn lliure, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat (en concret pertany a la reserva del 5 %).

c) Eivissa

— 13 places del torn lliure, 1 de les quals correspon a la reserva de persones amb discapacitat (en concret pertany a la reserva del 5 %).

— 1 plaça del torn de promoció interna per a personal laboral fix.

2.2. S’estableix com a procediment selectiu el de concurs oposició per a tots els torns, inclosa la reserva de persones amb discapacitat.

3. Requisits i condicions generals de les persones interessades

Per a l’admissió a aquestes proves selectives, les persones interessades han de complir, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits generals establerts en el punt 3 de les bases generals («Requisits i condicions generals dels aspirants»), amb les especificacions següents:

a) Per l’accés al cos subaltern de l’Administració general no s’exigeix cap titulació acadèmica.

b) El nivell de coneixements de llengua catalana exigible per a l’accés al cos subaltern és el corresponent al certificat de nivell B1 (nivell llindar), de conformitat amb el que estableix l’article 3.a) del Decret 11/2017. Els certificats han de ser els expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

Els aspirants han de complir els requisits exigits en aquesta convocatòria el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, i han de mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.

El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que es compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

4. Reserva per a persones amb discapacitat i adaptació de les proves

4.1. Places reservades per a persones amb discapacitat

En aquesta convocatòria es reserven 6 places (torn lliure) de l’oferta pública de l’any 2018 perquè siguin cobertes per persones amb discapacitat.

4.2. Requisits específics per a la reserva

Els requisits específics exigits als aspirants que accedeixin al procés selectiu pel torn de reserva de persones amb discapacitat, i també el procediment per acreditar-los, són els que determina el punt 4 de les bases generals.

4.3. Adaptacions de temps i de mitjans

Per a les persones amb discapacitat que ho sol·licitin, el Tribunal Qualificador ha d’establir les adaptacions possibles de temps i de mitjans que consideri pertinents per realitzar les proves selectives.

Els aspirants han d’efectuar la petició de les adaptacions en la sol·licitud de participació, i el Tribunal tindrà en compte el certificat expedit per l’equip multiprofessional corresponent de la Direcció General d’Atenció a la Dependència o de l’organisme equivalent a què fa referència el punt 4.3 de les bases generals.

 

5. Condicions i requisits específics per als aspirants del torn de promoció interna

5.1. Requisits

El personal funcionari que accedeixi al procés selectiu pel torn de promoció interna ha de complir, a més de les condicions generals dels aspirants, els requisits específics que estableix el punt 5.4 de les bases generals. Així mateix, ha de complir els requisits que s’indiquen a continuació.

a) Aspirants del torn de promoció interna per a personal laboral fix

— No s’exigeix cap titulació acadèmica.

— Pertànyer com a personal laboral fix a una categoria laboral del grup E del conveni laboral vigent de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Haver prestat serveis efectius com a personal funcionari de carrera en el cos o l’escala des del qual promocionen durant un període mínim de dos anys.

5.2. Condicions d’accés

Les condicions d’accés a la promoció interna són les que s’estableixen en l’annex 3 («Exercicis i temari del cos subaltern»).

6. Sol·licituds

6.1. Procediment

El procediment per a la presentació de sol·licituds i els documents que s’hi han d’adjuntar es detallen en l’annex 5.

La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l’acceptació inequívocs de l’aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l’òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Els aspirants han d’indicar en la sol·licitud el torn a les places del qual opten. Són incompatibles entre si el torn lliure, la reserva de persones amb discapacitat o una de les modalitats del torn de promoció interna. Així mateix, han d’indicar l’illa a la qual opten.

Si algun aspirant és nomenat personal funcionari de carrera del mateix cos, escala o especialitat a què opti, si escau, durant el transcurs d’aquest procés selectiu, o bé ja té aquesta condició, en serà exclòs, amb la corresponent devolució de taxes.

Els aspirants han de fer constar en la sol·licitud, si escau, la disposició a prestar serveis com a personal interí en una illa diferent de l’illa a les places de la qual opten, sempre que aprovin com a mínim un exercici de les proves selectives corresponents.

6.2. Termini

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució d’aprovació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

6.3. Quantia

La taxa dels drets d’examen per a aquesta convocatòria és de 14,14 euros per als aspirants del torn lliure, i de 7,07 euros per als aspirants del torn de promoció interna.

Queden exemptes del pagament de la taxa les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

7. Tribunal Qualificador. Adaptació de les proves

7.1. Composició de l’òrgan de selecció

El Tribunal Qualificador està constituït per les persones que figuren en l’annex 2 de la Resolució.

El Tribunal ha d’actuar d’acord amb els principis d’objectivitat, imparcialitat, agilitat i eficàcia. També ha de vetlar pel compliment del principi d’igualtat d’oportunitats entre ambdós sexes.

La pertinença al Tribunal ho és sempre a títol individual, motiu pel qual els membres són personalment responsables de complir estrictament les bases de la convocatòria i de subjectar-se als terminis establerts per a la realització i la valoració dels exercicis del procés selectiu, com també de complir el deure de sigil professional.

Els membres del Tribunal poden fer constar en acta el seu vot contrari a l’acord adoptat, la seva abstenció o el sentit del seu vot favorable. L’abstenció únicament pot ser exercida i posteriorment recollida en l’acta corresponent quan estigui degudament justificada. El Tribunal ha de considerar i tenir en compte aquests motius.

Correspon al Tribunal, en el desenvolupament del procés selectiu, aplicar, interpretar i integrar aquestes bases específiques, amb ple respecte al principi d’igualtat. També està habilitat per considerar i apreciar les qüestions d’ordre i les incidències que sorgeixin en el desenvolupament dels exercicis o altres qüestions, com ara horaris, calendari, procediment de crida o desenvolupament dels exercicis. Així mateix, el Tribunal pot adoptar les decisions motivades que consideri pertinents.

De conformitat amb el punt 8.6.5 de les bases generals que regeixen els processos selectius, el Tribunal ha d’observar les directrius orientatives que dicti la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el funcionament dels òrgans de selecció.

Els actes que derivin de les actuacions dels òrgans de selecció poden ser impugnats per la persona interessada en els casos i amb formes que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si en qualsevol moment el Tribunal té coneixement que un aspirant no compleix algun dels requisits exigits, o si en el moment de revisar la documentació es detecten errades o falsedats en la sol·licitud que impossibilitin l’accés al cos o escala corresponent en els termes establerts en aquesta convocatòria, una vegada feta l’audiència prèvia a la persona interessada, ha de proposar-ne l’exclusió a la consellera d’Hisenda i Administració Pública. En la proposta ha de comunicar les inexactituds o falsedats formulades per l’aspirant en la sol·licitud.

El Tribunal ha d’adoptar les mesures oportunes que permetin als aspirants amb discapacitat que així ho hagin indicat en la sol·licitud poder participar en les proves selectives en igualtat de condicions que la resta de participants.

Durant el desenvolupament dels exercicis, si les circumstàncies ho requereixen pel nombre d’aspirants o l’extensió o el tipus de proves, els membres titulars i suplents del Tribunal poden actuar de forma conjunta.

El Tribunal pot sol·licitar a l’òrgan gestor del procés que nomeni el personal col·laborador o el personal assessor especialista que consideri necessaris per al desenvolupament dels exercicis. A aquest efecte, són aplicables les mateixes prohibicions de participació i les causes d’abstenció i recusació que tenen els membres dels òrgans de selecció.

Durant el desenvolupament de les proves selectives, el Tribunal ha de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació de les bases de la convocatòria, i també com s’hagi d’actuar en els casos no prevists.

A l’efecte de comunicacions i de la resta d’incidències, el Tribunal té la seu a l’Escola Balear d’Administració Pública (c. del Gremi de Corredors, 10, 3r, pol. de Son Rossinyol, 07009 Palma).

7.2. Adaptacions de les proves

El Tribunal Qualificador ha de fixar les adaptacions de temps i de mitjans sol·licitades per les persones amb discapacitat i que consideri necessàries per realitzar els exercicis del procés selectiu, d’acord amb el que disposa el punt 8.4 de les bases generals. El Tribunal ha de tenir en compte el certificat expedit per l’equip multiprofessional corresponent de la Direcció General d’Atenció a la Dependència o l’organisme equivalent a què fa referència l’apartat 4.3 de les bases generals.

7.3. Declaració d’aspirants aprovats

El Tribunal Qualificador no pot aprovar ni declarar que ha superat l’oposició un nombre de persones superior al de places convocades per a cada una de les illes, d’acord amb l’article 52.3 de la Llei 3/2007, en concordança amb l’article 61.8 del TREBEP.

Això no obstant, amb la finalitat d’assegurar que es cobreixin les places convocades, quan hi hagi renúncies d’aspirants seleccionats abans del nomenament o presa de possessió, el Tribunal ha d’elevar a l’òrgan convocant una relació complementària dels aspirants que estiguin situats a continuació de les persones proposades, per ordre de puntuació, per al seu possible nomenament com a personal funcionari de carrera en substitució de les qui hi renunciïn.

8. Relacions amb els ciutadans

Al llarg del procés selectiu es publicarà al Portal de l’Opositor (http://oposicions.caib.es) tota la informació relacionada amb els diferents aspectes del desenvolupament d’aquest procés.

Addicionalment, les persones interessades podran accedir a la informació a través de la pàgina web de l’Escola Balear d’Administració Pública (www.ebap.caib.es i https://oposicionscaib2019.caib.es).

En tot cas, només tindran efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de notificació i publicitat prevists en les bases generals i en aquesta convocatòria.

9. Fase d’oposició

9.1. Torn lliure

La fase d’oposició, de caràcter i superació obligatoris, constitueix com a màxim el 75 % de la puntuació màxima assolible del procés selectiu.

9.2. Torn de promoció interna

La fase d’oposició, de caràcter i superació obligatoris, constitueix com a màxim el 70 % de la puntuació màxima assolible del procés selectiu.

9.3. Exercicis dels diferents torns d’accés

Els exercicis per a l’ingrés al cos subaltern de l’Administració general corresponents a l’oposició del torn lliure i a la fase d’oposició del torn de promoció interna, modalitat per a personal laboral fix, inclòs el torn de reserva per a persones amb discapacitat, són els que s’indiquen en l’annex 3.

El desenvolupament dels exercicis d’aquest procés selectiu s’ha d’ajustar a la normativa publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o en el Diari Oficial de la Unió Europea, en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds, encara que la normativa esmentada estigui en període de vacatio legis en la data de realització de les proves selectives.

9.4. Ordre d’actuació de les persones que participen en l’oposició

En el cas que s’hagin d’organitzar torns per dur a terme els exercicis, els torns han de començar per les lletres NS corresponents al primer llinatge de la primera persona admesa, segons el resultat del sorteig duit a terme en la sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals del dia 29 d’abril de 2016.

9.5. Qualificació dels exercicis

La qualificació dels exercicis, llevat dels casos de qüestionaris amb respostes alternatives de tipus test —que tenen una correcció mecanitzada—, és a càrrec el Tribunal Qualificador, d’acord amb els criteris que s’estableixen en l’annex 3.

10. Fase de concurs. Valoració de mèrits

10.1. Torn lliure

La fase de concurs constitueix com a màxim un 25 % de la puntuació màxima assolible del procés selectiu.

El barem de mèrits de la fase de concurs del torn lliure és el que figura en l’annex 4.

L’al·legació i l’acreditació dels mèrits s’han de fer en la forma que estableix l’apartat 11.2.1 de les bases generals.

Els mèrits s’han d’acreditar i valorar amb referència a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

10.2. Torn de promoció interna

La fase de concurs constitueix com a màxim un 30 % de la puntuació màxima assolible del procés selectiu.

El barem de mèrits de la fase de concurs de la promoció interna és el que figura en l’annex 9.

L’al·legació i acreditació dels mèrits s’ha de fer en la forma que estableix l’apartat 11.2.1 de les bases generals.

Els mèrits s’han d’acreditar i valorar amb referència a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés selectiu.

 

11. Calendari i desenvolupament dels exercicis

Els exercicis s’han de desenvolupar d’acord amb el calendari següent:

— Primer exercici (torn lliure i promoció interna per a personal laboral fix, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): de l’1 al 31 de març de 2020.

— Segon exercici (torn lliure i promoció interna per a personal laboral fix, inclosa la reserva de persones amb discapacitat): de l’1 al 31 de maig de 2020.

12. Resultat del concurs oposició i ordre de prelació final de les persones aspirants del torn lliure i del torn de promoció interna

12.1. Resultat del concurs oposició

La relació d’aspirants que hagin superat el concurs oposició, que no pot contenir un nombre de persones superior al de places convocades per a cada una de les illes i per a cada torn, quedarà determinada per la suma de la puntuació obtinguda en el conjunt dels exercicis obligatoris i eliminatoris de la fase d’oposició i de la valoració dels mèrits corresponents a la fase de concurs.

En el cas del torn lliure, la puntuació final del concurs oposició s’ha de calcular amb la fórmula següent:

75 x

Nota de l’aspirant en l’oposició

+ 25 x

Mèrits de l’aspirant en el concurs

Nota màxima de l’oposició

Puntuació màxima en el concurs

En el cas del torn de promoció interna, la puntuació final del concurs oposició s’ha de calcular amb la fórmula següent:

70 x

Nota de l’aspirant a l’oposició

+ 30 x

Mèrits de l’aspirant en el concurs

Nota màxima de l’oposició

Puntuació màxima en el concurs

12.2. Ordre de prelació final

L’ordre de prelació final dels aspirants que resultin seleccionats en el concurs oposició, referent a cada una de les illes, es determina per la suma de la puntuació de la fase d’oposició i de la puntuació obtinguda en la fase de concurs.

13. Desempats

En cas d’empat, l’ordre de prelació s’ha d’establir tenint en compte la major puntuació obtinguda en la fase d’oposició. Si l’empat continua, s’ha de resoldre amb els criteris de l’apartat 10.3 de les bases generals («Resolució d’empats»).

14. Acumulació de places dels diferents torns

En cas que quedin places no cobertes s’han de tenir en compte els criteris d’aquest apartat 14.

Les places que no es cobreixin pel torn lliure s’han d’acumular a les places del torn de promoció interna.

En canvi, les places que no es cobreixin pel torn de promoció interna, si n’hi ha, no es poden acumular a les del torn lliure, atès que no computen dins el límit màxim derivat de la taxa de reposició i per complir la regla general, establerta amb caràcter bàsic, en la Llei de pressuposts de l’Estat de l’any 2018, de no incorporació de nou personal al sector públic.

Les places no cobertes en els torns de promoció interna creuada i promoció interna horitzontal i del personal laboral fix, si n’hi ha, de cada una de les modalitats esmentades, s’acumulen al torn de promoció interna vertical, si n’hi ha.

Així mateix, les places de reserva per a persones amb discapacitat del torn de promoció interna no cobertes, si n’hi ha, només es poden acumular a les places de reserva per a persones amb discapacitat del torn lliure, si n’hi ha.

D’altra banda, les places de reserva per a persones amb discapacitat, si n’hi ha, no s’acumulen a les places que no són d’aquesta reserva, sinó que s’acumulen al torn de reserva per a persones amb discapacitat de la següent oferta d’ocupació pública.

 

15. Publicació de la llista d’aspirants que hagin superat el procés selectiu i adjudicació de llocs de treball

15.1. Publicació de la llista d’aspirants seleccionats i presentació de documents

La resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques que ordeni la publicació de les llistes d’aspirants que hagin superat les proves selectives per a l’ingrés al cos subaltern, separades per torns i per illes, contindrà la relació de llocs de treball que s’ofereixin.

En el termini de vint dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual es faci pública la relació d’aspirants que superin el procés selectiu, les persones seleccionades han de presentar en el Registre general de l’EBAP, en el de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques o en qualsevol altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents indicats en l’apartat 13.1 de les bases generals, i han de comunicar l’ordre de preferència dels llocs de treball oferts.

15.2. Incompliment dels requisits

Si no es presenta la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, si escau, apreciats per l’Administració mitjançant una resolució motivada, o si en el moment d’examinar la documentació es dedueix que hi manca algun dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser nomenada personal funcionari de carrera i les seves actuacions quedaran anul·lades, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

15.3. Adjudicació dels llocs de treball

L’adjudicació es farà per ordre de prelació, atenent les preferències de les persones seleccionades.

Les persones seleccionades que hagin accedit al procés selectiu mitjançant el sistema de promoció interna tindran preferència per cobrir els llocs de treball vacants que s’ofereixin respecte de les persones que no procedeixin d’aquest torn, en la forma que estableix el punt 14.2 de les bases generals.

Les persones seleccionades de la reserva per a persones amb discapacitat elegiran segons l’ordre de prelació que els correspongui en la llista general del torn lliure o del torn de promoció interna.

Això no obstant, d’acord amb el que disposa l’article 5 del Decret 36/2004, s’han d’oferir a les persones amb discapacitat que hagin superat les proves selectives llocs de treball adaptats o adaptables a la seva discapacitat.

16. Nomenament i presa de possessió

16.1. Nomenament

Una vegada revisada de conformitat la documentació a què fa referència l’apartat anterior, les persones que hagin superat les proves selectives seran nomenades, per resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, personal funcionari de carrera del cos subaltern de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

16.2. Presa de possessió

La presa de possessió s’efectuarà en la forma establerta en l’apartat 14.3 de les bases generals, en el termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució esmentada, sens perjudici de l’aplicació del que disposa el paràgraf segon de l’article 37 del Decret 27/1994.

17. Permanència en la destinació

El personal funcionari que obtengui una destinació definitiva no podrà participar en els procediments de provisió de llocs de treball durant un termini mínim de dos anys, comptadors des del dia en què prengui possessió del lloc de treball, de conformitat amb l’article 3.7 del Decret 33/1994.

Tampoc no podrà participar, durant el període d’un any, en les convocatòries per atorgar comissions de serveis, excepte si hi ha hagut una primera convocatòria de la comissió de serveis corresponent a un lloc de prefectura orgànica que hagi quedat desert perquè no hi hagi personal funcionari de carrera que compleixi els requisits establerts.

Al personal funcionari que accedeixi al cos subaltern per promoció interna, que exerceixi el dret d’opció establert en l’article 41.8 del Decret 33/1994 i que romangui en el lloc de treball que ocupava, se li computarà el temps de serveis prestats en aquest mateix lloc en el cos o l’escala de procedència.

18. Publicació de la composició de les borses de personal interí

18.1. Borses de personal interí

Les borses de personal interí del cos subaltern derivades d’aquesta convocatòria quedaran formades per illes.

18.2. Borses ordinàries

Les borses de les illes de Mallorca, de Menorca, i d’Eivissa, si pertoca, estaran integrades pels aspirants del torn lliure que hagin aprovat algun exercici de l’oposició en el procés selectiu corresponent a l’illa on hi ha les places a les quals opten; a continuació d’aquestes persones, amb el seu ordre de prelació, hi figuraran els aspirants que en la sol·licitud hagin fet constar la seva disponibilitat a prestar serveis com a personal interí en una illa diferent de l’illa a les places de la qual opten. A aquest efecte, es constituirà la borsa amb els aspirants que hagin aprovat algun exercici amb una puntuació mínima de 5 punts, i no és necessari haver superat l’exercici o fase corresponent de l’oposició.

De cada una de les borses s’elaborarà una llista de tots els aspirants del torn lliure, incloses les persones de la reserva per a persones amb discapacitat, i una altra llista específica dels aspirants que hagin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

En aquestes borses únicament s’integraran els aspirants que hagin aprovat almenys el primer exercici obligatori de les proves selectives.

18.3. Borses específiques de la reserva per a persones amb discapacitat

Es formarà una borsa específica de persones que hagin optat a les places de la reserva per a persones amb discapacitat del cos subalterno en la forma establerta en el reglament que regula el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

18.4. Ordre de prelació dels aspirants

L’ordre de prelació dels aspirants en cada borsa i la publicitat corresponent s’executaran d’acord amb el reglament que regula el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

   

ANNEX 2

Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés al cos subaltern

President: designat per la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.

Titular:  José Manuel Busquets Sánchez

Suplent:  Fernando Jara Zozaya

Vocals:

—Primera. Designada per sorteig entre el personal funcionari de carrera del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Titular: Alicia Boix Galmés

Suplent: Eva Maria Biarnes Cortés

—Segon. Designat per sorteig entre el personal funcionari de carrera del cos superior de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Titular:  Alberto Gómez Martí

Suplent:  Jorge M. Jofre Pujol

—Tercera. Designada per sorteig entre el personal funcionari de carrera del cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Titular:  Mª Isabel Piqueras Fernández

Suplent:  Mª Felicidad Roncero Blázquez

—Quarta. Designada per sorteig entre el personal funcionari de carrera del cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Titular:  Francisca Capellá Coll

Suplent:  Esther Cifre Magraner

Secretari o secretària: designat pels membres del Tribunal entre els vocals.

  

ANNEX 3

EXERCICIS I TEMARI

1. Exercicis del cos subaltern

1.1. Torn lliure i promoció interna per a personal laboral fix

1.1.1. Primer exercici

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 65 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 60 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 5 darreres seran de reserva. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l’oposició.

L’exercici es qualificarà de 0 a 10 punts. Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 0,1666 punts; les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d’una resposta o si s’ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les alternatives previstes en l’exercici, no es valoraran. Les preguntes amb cap resposta marcada es penalitzaran amb un terç del valor assignat a la resposta correcta. El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de tres alternatives diferents.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 85 minuts.

Per superar-lo serà necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts, excepte quan hi hagi més de 8 aspirants per plaça convocada (200 aspirants a l’illa de Mallorca, 40 aspirants a l’illa de Menorca i 96 aspirants a l’illa d’Eivissa) amb una puntuació igual o superior a 5 punts. En aquest cas, la puntuació mínima per superar l’exercici serà la que quedi fixada per la nota obtinguda per l’aspirant situat per ordre de puntuació en el número 200 a l’illa de Mallorca, en el número 40 a l’illa de Menorca i en el número 96 a l’illa d’Eivissa. En cas d’empat en la puntuació mínima fixada per aquest procediment, el nombre d’aspirants que superin aquest exercici podrà ser superior a l’indicat per a cada una de les illes, atès que s’hi inclouran totes les persones aspirants que hagin obtingut la puntuació final fixada com a nota de tall com si haguessin superat l’exercici.

Aquesta limitació afecta els aspirants del torn lliure, excepte les persones que participen en el torn de reserva de persones amb discapacitat, que han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts per superar l’exercici, i no hi ha cap limitació en funció del nombre de places convocades.

La qualificació de l’exercici es farà de manera mecanitzada i garantint l’anonimat.

En el cas que s’acordi anul·lar alguna pregunta perquè el plantejament és incorrecte, perquè totes les respostes plantejades són incorrectes o perquè n’hi ha més d’una de correcta, i també perquè no hi ha coincidència substancial entre la formulació de les preguntes en les dues versions oferides en les llengües oficials de la Comunitat Autònoma, el Tribunal establirà en el mateix acord la substitució, a l’efecte del càlcul de la qualificació resultant, de les anul·lades per altres tantes de reserva, i així successivament, d’acord amb l’ordre en què figuren en el qüestionari.

El Tribunal podrà acordar l’anul·lació d’alguna o algunes de les preguntes durant la realització de l’exercici o bé com a resultat de les al·legacions presentades a la llista provisional d’aprovats. També pot anul·lar preguntes si es detecta d’ofici un error material, de fet o aritmètic en qualsevol moment anterior a la publicació de la llista definitiva d’aprovats de l’exercici.

Si una vegada duita a terme l’operació anterior el Tribunal acorda anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta s’ajustarà perquè la puntuació màxima sigui de 10 punts.

1.1.2. Segon exercici

És de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a resoldre dos casos pràctics triats per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de cinc alternatives diferents, desglossat en cinc preguntes cada cas pràctic, referides al temari i a les funcions del cos subaltern.

El temps per resoldre aquest exercici serà de 90 minuts.

Es valoraran els coneixements exposats en relació amb les preguntes formulades com també la correcta expressió escrita.

En el cas que el Tribunal acordi altres criteris en desenvolupament dels criteris de valoració anteriors, els haurà de publicar abans de la realització de l’exercici.

La qualificació de l’exercici es farà de la manera següent: cada cas pràctic es qualificarà de 0 a 10 punts i la qualificació final de l’exercici serà la mitjana de la nota obtinguda en cada cas pràctic. Per superar aquesta prova serà necessari obtenir la nota mínima en cada cas pràctic de 3 punts i que la nota mitjana dels dos casos pràctics sigui igual o superior a 5 punts.

Els aspirants del torn de promoció interna per a personal laboral fix podran triar d’entre quatre els dos casos pràctics que hagin de resoldre. A aquest efecte, s’han de triar en el sorteig dos casos pràctics més.

2. Temari del cos subaltern

Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios generales. Los derechos y  los deberes fundamentales. La reforma constitucional.

Tema 2. Las Cortes Generales. Composición y funciones. El Gobierno. Composición y funciones. El poder judicial. Regulación constitucional.

Tema 3. Diferentes niveles de la Administración pública. Administración del Estado, Administración autonómica y Administración local.

Tema 4. El Estatuto de autonomía de las Illes Balears. Contenido básico y principios fundamentales. La reforma del Estatuto. El Parlamento de las Illes Balears. Composición, organización y funciones. El presidente de las Illes Balears. El Gobierno. La Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Tema 5. Nociones generales sobre la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Los principios de organización administrativa. Competencia, eficacia, jerarquía, descentralización,  desconcentración y coordinación.

Tema 6. El personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. El personal funcionario y el personal laboral. Sistemas de selección. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

Tema 7. Los deberes y las incompatibilidades de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Nociones sobre el régimen disciplinario.

Tema 8. Organización del trabajo administrativo. El archivo. Tramitación de correspondencia y paquetería interna y externa. Servicio de correos y mensajería externa. Tipo de documentos administrativos. La comunicación telefónica. La comunicación telemática.

Tema 9. Atención a la ciudadanía. Los derechos de la ciudadanía ante la Administración. Acogida e información. La imagen corporativa. Protocolos de actuación y normas de seguridad. Nociones básicas de protocolo.

Tema 10. Uso y cuidado de las instalaciones públicas. Custodia y vigilancia de las instalaciones. Los protocolos de actuación según las normativas de seguridad y salud laboral. Planes de emergencia de edificios e instalaciones.

Tema 11. El apoyo en la habilitación y en la preparación de salas e instalaciones para diferentes usos y acontecimientos. Especificidades de los centros docentes. Uso, cuidado y control de material y maquinaria. Registro y control básico de material y equipos de oficina. Material fungible y no fungible. Gestión básica de inventarios. Tipología, clasificación y control de stocks Los equipos de reproducción, informáticos y de encuadernación. Métodos de reproducción. Reprografía, multicopista y digitalización. Criterios de seguridad. Criterios de sostenibilidad.

Tema 12. Normativa europea, estatal y autonómica en materia de igualdad y violencia de género. El Plan de Igualdad del personal de Servicios Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

  

 

ANNEX 4

Barem de mèrits de la fase de concurs del torn lliure

La puntuació màxima de la valoració dels mèrits és de 25 punts.

1. Mèrits professionals: serveis prestats. Puntuació màxima: 13,75 punts

a) Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en el cos, escala o especialitat a què s’opta, o en l’equivalent d’altres administracions públiques: 0,18 punts per mes.

A aquest efecte, s’ha de computar l’experiència professional, en qualsevol administració pública, en una categoria laboral equivalent, segons el nivell de titulació i les funcions.

b) Per cada mes de serveis prestats i reconeguts en altres cossos, escales o especialitats de qualsevol administració pública: 0,06 punts.

A aquest efecte, s’ha de computar l’experiència professional, en qualsevol administració pública, en altres categories laborals no equivalents al cos, escala o especialitat a què s’opta, segons el nivell de titulació i les funcions.

2. Coneixements de llengua catalana. Puntuació màxima: 2,5 punts

a) Certificat de nivell B2 de coneixements de llengua catalana o equivalent: 0,50 punts.

b) Certificat de nivell C1 de coneixements de llengua catalana o equivalent: 1 punt.

c)Certificat de nivell C2 de coneixements de llengua catalana o equivalent: 1,5 punts.

d) Certificat de coneixements específics de llenguatge administratiu: 1 punt.

Només es valora el certificat del nivell més alt que s’acredita, a més del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s’ha d’acumular a la de l’altre certificat que s’acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l’exigit com a requisit d’accés.

3. Estudis acadèmics. Puntuació màxima: 3,75 punts

a) Per títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics o cada títol de professional bàsic: 2 punts

No s’han de valorar com a mèrit els estudis que són un requisit previ i necessari per cursar els estudis que es valoren. A aquest efecte, es considerarà com a requisit previ i necessari la titulació conduent a altra titulació o que quedi absorbida per una altra titulació valorada com a mèrit.

b) Pel títol de batxiller, títol de tècnic o equivalents a efectes acadèmics o titulació superior (grau, diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura, enginyeria, arquitectura): 3,75 punts

4. Formació. Puntuació màxima: 5 punts

Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol administració pública de base territorial, universitats i escoles d’administració pública.

També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d’administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l’Administració, així com els títols propis de postgrau de les universitats espanyoles en la regulació d’ensenyaments propis.

Els cursos es valoraran a raó de 0,005 punts per hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o crèdits de l’acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d’assignatures d’un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS.

Si no s’indica el tipus de crèdit, s’entendrà que són crèdits de l’anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d’una acció formativa, prevaldran les hores.

En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n’hagi repetit la participació.

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d’hores d’entre els referits a una mateixa aplicació d’ofimàtica a nivell d’usuari.

5. Acreditació dels mèrits.

Els mèrits al·legats pels aspirants es poden acreditar mitjançant la documentació següent:

a) Serveis prestats: certificat expedit per les administracions públiques corresponents.

b) Estudis acadèmics oficials: còpia autèntica del títol o del resguard acreditatiu (anvers i revers). En cas de presentació de títols d’estudis fets a l’estranger, s’ha d’acreditar l’homologació concedida pel Ministeri competent en matèria d’educació.

c) Coneixement de llengua catalana: certificats expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), o bé expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística o reconeguts com a equivalents d’acord amb la normativa autonòmica vigent.

d) Cursos de formació: certificats d’aprofitament.

 

ANNEX 5

Instruccions per tramitar les sol·licituds

1. Formalització de la sol·licitud

1.1. Els aspirants als processos selectius poden presentar la sol·licitud per participar en les proves selectives sempre que compleixin els requisits per participar-hi que estableix la base 3.1 de les bases generals (BOIB núm. 33, de 12 de març de 2019). En la sol·licitud s’han de consignar, en les caselles que s’indiquin, les dades següents:

a. El cos, l’escala o l’especialitat a la qual es presenten.

b. L’illa a la qual opten (només poden presentar-se a les places d’una illa).

c. El torn pel qual opten (lliure o de promoció interna) i, si escau, si es presenten pel torn de reserva per a persones amb discapacitat. Els aspirants que es presentin pel torn de reserva per a persones amb discapacitat no poden participar en cap dels altres torns de la convocatòria general. El torn lliure és incompatible amb qualsevol de les modalitats del torn de promoció interna.

d. La titulació acadèmica que posseeixen per accedir-hi (en cas d’ésser un títol universitari, s’ha d’assenyalar la universitat d’expedició).

e. El nivell de coneixements de llengua catalana i el tipus de certificat que l’acredita entre els següents:

— certificat expedit per l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears

— certificat expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública

— certificat homologat per l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears (s’ha de disposar de la corresponent resolució d’homologació del certificat)

— certificat equivalent segons l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

1.2. Amb la sol·licitud de participació no cal aportar la titulació exigida per a l’accés al cos, l’escala o l’especialitat. L’aspirant ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que disposa d’aquesta titulació, cosa que l’EBAP només comprovarà d’ofici un cop superades les proves selectives, tret que l’aspirant s’hi oposi expressament, supòsit en el qual haurà d’aportar una còpia autèntica d’aquesta titulació un cop superades les proves selectives.

1.3. A l’efecte de millorar l’agilitat de les borses d’interins, els aspirants han de fer constar en la sol·licitud, si escau, la seva disponibilitat per prestar serveis com a personal interí en una illa diferent de l’illa a les places de la qual opten, sempre que aprovin, com a mínim, un exercici de l’oposició de les proves selectives corresponents.

També la poden fer constar amb posterioritat, abans que s’exhaureixi la borsa corresponent, i en aquest cas passaran a ocupar el darrer lloc de la llista.

Els aspirants quedaran vinculats a les dades que facin constar en la seva sol·licitud. El domicili que hi figuri es considerarà vàlid a efectes de notificacions, i seran responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

La sol·licitud s’ha de signar. Quedaran exclosos del procediment els aspirants que no signin les seves sol·licituds o que no esmenin la manca de signatura en el termini que s’hi concedeixi en la publicació de les llistes provisionals de persones admeses.

2. Torn de reserva per a persones amb discapacitat

Els aspirants que participin pel torn de reserva de persones amb discapacitat no poden participar en cap dels altres torns de la convocatòria general.

Les persones que optin per aquest torn han de fer constar en la sol·licitud, mitjançant una declaració responsable, el percentatge de discapacitat que tenen reconegut i les adaptacions de temps o mitjans que necessiten per realitzar les proves.

Aquests aspirants han d’aportar, juntament amb la sol·licitud de participació en les proves selectives, la documentació que acrediti que han sol·licitat l’informe d’aptitud o adaptació de l’equip multiprofessional de la Direcció General d’Atenció a la Dependència o organisme públic equivalent sobre les condicions personals per exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual aspirin i, si escau, sobre les adaptacions del lloc de treball i de realització de l’examen.

Aquest informe s’ha d’emetre abans del començament de les proves selectives i l’EBAP l’aportarà d’ofici al procés selectiu, llevat que l’aspirant hi manifesti expressament la seva negativa. En aquest darrer cas, l’aspirant ha d’aportar l’informe amb quinze dies d’antelació al començament de les proves selectives.

3. Documentació que cal presentar

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran d’aportar els documents següents:

· Una fotocòpia del document nacional d’identitat en vigor o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat; o bé, en cas de caducitat, el resguard corresponent de la sol·licitud de renovació. No obstant això, no cal presentar cap d’aquests documents si l’aspirant no s’oposa al fet que l’Administració els comprovi d’ofici mitjançant la plataforma d’intermediació de dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi.

· El resguard acreditatiu de l’abonament de la taxa de drets d’examen. La manca de justificació del pagament de la taxa indicada determina l’exclusió de l’aspirant del procés selectiu. Aquest pagament no substitueix en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud de participació en les proves selectives en el termini i en la forma prevists en aquesta Resolució.

· La sol·licitud registrada d’entrada de l’emissió de l’informe d’aptitud o adaptació de l’equip multiprofessional de la Direcció General d’Atenció a la Dependència o organisme públic equivalent (només per al torn de reserva de persones amb discapacitat).

· Una còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana. No cal presentar aquest document si l’aspirant no s’oposa que l’EBAP el comprovi d’ofici mitjançant la plataforma d’intermediació de dades o altres sistemes habilitats a aquest efecte, amb l’excepció dels certificats de coneixement de català declarats equivalents que no es trobin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública. En aquest darrer cas, l’EBAP comprovarà d’ofici el certificat sense que sigui necessari que l’aspirant n’aporti una còpia autèntica, sempre que manifesti que n’ha aportada una en algun altre procediment tramitat per l’EBAP, tot indicant el procediment concret i si no han transcorregut més de cinc anys des que finalitzà.

Els aspirants han de presentar tota la documentació per acreditar el compliment dels requisits exigits en la convocatòria mitjançant l’original o una còpia autèntica.

4. Declaració responsable

El model oficial de sol·licitud incorpora la declaració responsable del compliment dels requisits per participar en les proves selectives convocades. No és necessari aportar cap document addicional per acreditar els aspectes declarats. En particular, l’aspirant declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits dels apartats c), e) i f) de la base 3.1 de les bases generals:

· No haver estat separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d’un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.

· Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions del cos, l’escala o l’especialitat en què s’inclouen les places que s’ofereixen.

· Estar en possessió del títol acadèmic exigit o del nivell de titulació exigit en la convocatòria específica, o en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.

En el cas de titulacions expedides a l’estranger, cal aportar, juntament amb la sol·licitud de participació, l’homologació o reconeixement corresponent del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

No obstant tot l’anterior, l’Administració pot requerir a l’aspirant en qualsevol moment del procés selectiu que acrediti que compleix els requisits anteriors.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s’incorpori o la no presentació davant l’Administració competent de la documentació que, si escau, es requereix per acreditar el compliment del que s’ha declarat, determina la impossibilitat de continuar el procediment des del moment en què es tengui constància d’aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

5. Consentiment

D’acord amb el que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, l’EBAP ha de comprovar d’ofici els documents emesos per administracions públiques que constin en la plataforma d’intermediació de dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi.

D’acord amb l’anterior, llevat que l’aspirant hi manifesti expressament la seva negativa, l’EBAP verificarà les dades relatives al document nacional d’identitat, la titulació acadèmica que consti al registre del Ministeri d’Educació i Formació Professional, els mèrits, els certificats acreditatius de la condició legal de discapacitat i els certificats de coneixement de llengua catalana següents:

· els certificats expedits per l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears

· els certificats homologats que constin en la base de dades de l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears

· els certificats de català que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

Així mateix, l’EBAP ha de comprovar d’ofici que els aspirants del torn de promoció interna compleixen el requisit d’haver prestat serveis efectius durant un període mínim de dos anys com a personal funcionari de carrera en el cos o escala des del qual promocionen.

Excepcionalment, si l’EBAP no pot comprovar aquests documents podrà requerir a la persona interessada que els aporti.

Si l’aspirant s’oposa expressament que l’Administració comprovi els documents mitjançant la plataforma d’intermediació de dades o altres sistemes habilitats a aquest efecte, haurà d’aportar juntament amb la sol·licitud els documents següents:

a) Una còpia autèntica del document nacional d’identitat, del certificat de coneixements de llengua catalana i del certificat de serveis prestats (per al torn de promoció interna).

b) Una còpia autèntica de la titulació acadèmica exigida per participar en el procés selectiu o de la certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol, així com la del certificat de reconeixement de la condició legal de discapacitat, una vegada superat el procés selectiu.

Si l’aspirant vol rebre les notificacions o comunicacions a través de mitjans electrònics, d’acord amb el que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha de donar el seu consentiment exprés. En el cas de no donar aquest consentiment, les notificacions i comunicacions amb la persona interessada es realitzaran en paper, sens perjudici que la notificació o comunicació es posi a disposició de la persona interessada en la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè pugui accedir al contingut de manera voluntària.

6. Formularis de sol·licitud

Els impresos de les sol·licituds per participar en les proves selectives estaran a disposició de les persones interessades a l’EBAP, a totes les conselleries, als consells insulars i al web del Govern (http://oposicionscaib2019.caib.es).

Atès que es preveu una participació elevada en els diferents processos selectius, es recomana emplenar les sol·licituds a través d’Internet, a l’efecte d’agilitar-ne la gestió, d’acord amb les instruccions següents:

· La pàgina web http://oposicions.caib.es ofereix la possibilitat d’emplenar i imprimir les sol·licituds a través d’Internet.

· La persona interessada ha d’emplenar el formulari amb les dades corresponents a cada apartat, seguint les instruccions que s’indiquen en el formulari. El sistema comprovarà la coherència de les dades introduïdes, per a la qual cosa indicarà els errors amb relació a la convocatòria corresponent.

7. Presentació de la sol·licitud

Les sol·licituds per participar en les proves selectives s’han de presentar en el Registre General de l’EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquestes sol·licituds s’han d’ajustar al model oficial que s’estableix en l’annex 5. S’ha de presentar la sol·licitud en una de les tres modalitats alternatives següents:

7.1. Sol·licitud telemàtica

La persona interessada que tengui DNI electrònic, certificat digital vàlid, usuari corporatiu o estigui donat d’alta a Cl@ve, té la possibilitat d’emplenar la sol·licitud, pagar la taxa i registrar-la de forma telemàtica.

Per a això, la persona interessada ha d’accedir al Portal de l’Opositor (http://oposicions.caib.es) i crear una sol·licitud. A continuació ha d’emplenar el formulari de dades del sol·licitant i l’apartat de documentació al·legada. Ha de seguir les passes que indica el programa, pagar la taxa telemàticament i finalitzar el procés. El sistema li assignarà un número de registre vàlid i la sol·licitud, sense cap més tràmit, constarà com a presentada correctament, sempre que no s’hagi de presentar la documentació esmentada a l’apartat 3 d’aquest annex.

7.2. Sol·licitud semitelemàtica

L’aspirant pot avançar la sol·licitud manual per via telemàtica. En aquest cas, l’aspirant ha d’emplenar el model de sol·licitud de forma telemàtica i pagar la taxa. Un cop finalitzat el procés en el web (http://oposicions.caib.es), el sistema li assignarà un número de preregistre. A continuació la persona interessada ha d’imprimir la sol·licitud, signar-la i presentar-la, juntament amb la documentació requerida (vegeu l’apartat 3 d’aquest annex), en el Registre de l’EBAP o d’acord amb alguna altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud no serà vàlida fins que no s’hagi presentat degudament.

En cas que la sol·licitud es presenti en algun registre diferent del Registre de l’EBAP, és convenient que s’avanci la sol·licitud registrada al número de fax 971 17 76 20.

7.3. Sol·licitud manual

Si la persona interessada no pot emplenar ni avançar la sol·licitud per via telemàtica, els impresos de sol·licitud per participar en la convocatòria estan a la seva disposició a l’EBAP, a totes les conselleries, als consells insulars i al web del Govern http://oposicionscaib2019.caib.es.

La persona interessada ha d’emplenar el formulari amb les dades corresponents a cada apartat i, a continuació, ha de signar-lo i presentar-lo, juntament amb la documentació requerida (vegeu l'apartat 3 d’aquest annex), en el Registre de l’EBAP o d’acord amb alguna altra de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el cas que la sol·licitud es presenti en algun registre diferent del Registre de l’EBAP, és convenient que s’avanci la sol·licitud registrada al número de fax 971 17 76 20.

La no presentació de la sol·licitud dins el termini establert i en alguna de les modalitats esmentades suposarà l’exclusió de l’aspirant. Així mateix, la manca de justificació de l’abonament dels drets d’examen també en determinarà l’exclusió.

Per pagar la taxa dels drets d’examen, en el cas de les sol·licituds manuals, la persona interessada ha d’entrar al web de l’Agència Tributària de les Illes Balears, imprimir el model 046, emplenar-lo degudament i pagar la taxa en qualsevol de les entitats col·laboradores que figuren en el model. També pot fer el pagament telemàtic mitjançant banca electrònica, sempre que la persona interessada tengui un compte operatiu per via telemàtica en una de les entitats bancàries els anagrames de les quals apareixen en la pantalla, o mitjançant targeta bancària, amb independència de l’entitat emissora de la targeta. L’aplicació indicarà la forma de dur a terme aquest pagament electrònic. Una vegada que el pagament s’hagi fet correctament, cal incorporar el justificant del pagament efectuat a la sol·licitud de participació en les proves selectives. El nom del pagador ha de coincidir amb el de l’aspirant a participar en les proves.

Al web http://oposicionscaib2019.caib.es es publicaran les instruccions per accedir al model 046.

 

8. Informació estadística del Pla d'Igualtat del Personal de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i enquesta de satisfacció

Tots els aspirants que emplenin la sol·licitud rebran un missatge que els remetrà a una adreça electrònica en què se'ls demanarà que emplenin un formulari anònim amb informació estadística exigida en el Pla d'Igualtat del Personal de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La contestació d'aquest qüestionari és voluntària, i les dades que se n'obtenguin seran tractades de forma anònima i només a efectes estadístics. La informació obtinguda en aquest qüestionari es destinarà a millorar els processos selectius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a complir els objectius del Pla d'Igualtat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També està previst fer una enquesta de satisfacció sobre el procés de selecció entre totes les persones que presentin una sol·licitud i participin en la convocatòria. Per a això s'utilitzarà el correu electrònic que facilitin les persones interessades. Aquesta enquesta és de participació voluntària i té la finalitat de recopilar informació per millorar futurs processos d'aquestes característiques.

Documents adjunts