Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 450840
Decret 9/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En ús de les atribucions que em confereixen l'article 56.1 de l'Estatut d'autonomia i l'article 10.e) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, d'acord amb els quals la presidenta de les Illes Balears nomena i separa els membres que han de formar el Govern, i en consonància amb les previsions del Decret 8/2023, de 10 de juliol, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict el següent

 

DECRET

Primer

Es nomenen membres del Govern de les Illes Balears, i assumeixen la titularitat de les conselleries que se'ls assignen, les persones següents:

 • Sr. Antoni Costa Costa, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació.
 • Sra. Antònia Maria Estarellas Torrens, consellera de Presidència i Administracions Públiques.
 • Sr. Alejandro Sáenz de San Pedro García, conseller d'Empresa, Ocupació i Energia
 • Sra. Manuela García Romero, consellera de Salut
 • Sr. Antoni Vera Alemany, conseller d'Educació i Universitats
 • Sra. Marta Vidal Crespo, consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat
 • Sr. Jaume Bauzá Mayol, conseller de Turisme, Cultura i Esports
 • Sra. Catalina Cirer Adrover, consellera de Famílies i Afers Socials
 • Sr. Juan Manuel Lafuente Mir, conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua
 • Sr. Joan Simonet Pons, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

Segon

1. Es nomena portaveu del Govern el senyor Antoni Costa Costa, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació.

2. En els casos en què pertoqui la substitució d'aquest càrrec, ha d'exercir les funcions de portaveu la senyora Antònia Maria Estarellas Torrens, consellera de Presidència i Administracions Públiques.

Tercer

Aquest Decret té efectes des del moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 10 de juliol de 2023

La presidenta Margarita Prohens Rigo