Torna

Pla Igualtat del personal de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Tornar al llistat de notícies

08/02/2023

Aprovada la modificació del Protocol per a la prevenció i l'actuació en els supòsits d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, d'orientació sexual, d'identitat de gènere i d'expressió de gènere

En el BOIB núm. 22, de 18 de febrer de 2023, s’ha publicat la modificació del Protocol per a la prevenció i l’actuació en els casos d’assetjament. La versió originalment aprovada és del dia 4 de febrer de 2015 (BOIB núm. 21, de 12 de febrer). Des del 2015, s’ha hagut d’activar diverses vegades, i això ha permès detectar les millores necessàries que cal introduir-hi. També ha entrat en vigor normativa nova. Finalment, el mateix III Pla d’Igualtat té una acció que consisteix a «Revisar el Protocol i proposar modificacions com a resultat de l’anàlisi de la seva aplicació».

Les modificacions més importants, en resum, són les següents:

 • S’ha modificat el títol del Protocol, per tal de fer-lo extensiu a més tipus d’assetjament. Així, ha passat de dir-se «Protocol d’actuació per a la prevenció i l’actuació en els supòsits d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe o d’orientació sexual» a dir-se «Protocol per a la prevenció i l’actuació en els supòsits d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere i d’expressió de gènere».
 • S’ha actualitzat d’acord amb la nova normativa aprovada posterior a l’entrada en vigor del Protocol, el 12 de febrer de 2015. Concretament, d’acord amb la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes; la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia, i el Decret 52/2017, de 24 de novembre, de la Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis.
 • En l’apartat «Objecte», s’hi ha inclòs la referència a la vulneració de drets constitucionals que suposa l’assetjament (intimitat, integritat física i moral...).
 • En l’apartat «Àmbit d’aplicació», s’hi especifica amb més detall quan és aplicable el Protocol (tot incloent-hi berenars, desplaçaments al lloc de treball, assistència a cursos...). A més, s’hi ha previst expressament com cal actuar quan la persona denunciant o la persona denunciada no pertanyin als serveis generals.
 • En l’apartat «Principis», s’hi han definit els principis, que només estaven enunciats, i se s’hi han afegit dos més: seguretat jurídica i no-revictimització.
 • S’ha revisat i aplicat l’apartat de «Compromisos»: protecció davant la discriminació, tolerància zero davant l’assetjament, actuació en el cas que s’hagi vulnerat el dret a la privacitat, tolerància zero davant pressions per ocultar, suprimir o negar orientació sexual, identitat o expressió de gènere, promoció de la prevenció contra l’assetjament, protecció de la persona o persones denunciants davant possibles represàlies, diligència en la tramitació de les denúncies i investigació de qualsevol conducta que pugui ser considerada assetjament, garantia de suport i assessorament a les víctimes, garantia de disponibilitat de personal adequat.
 • S’hi han inclòs noves mesures de prevenció: inclusió d’informació sobre aquest Protocol en els plans d’acollida, foment d’un comportament i una relació laboral respectuosos entre les empleades i els empleats públics.
 • S’han afegit noves funcions a l’assessoria confidencial: coordinació i col·laboració amb el Servei de Prevenció de Riscs Laborals, informació a la persona denunciant de la possibilitat de rebre assessorament i seguiment psicològic, seguiment amb la persona denunciant durant els mesos posteriors a la finalització del procediment, intervenció en el procediment formal per donar suport i acompanyament a la persona denunciant.
 • Es crea un nou apartat anomenat «El Servei de Prevenció de Riscs Laborals», el qual tindrà les funcions següents: col·laboració i coordinació amb la Comissió Tècnica de Seguiment, identificació, detecció i avaluació dels factors de risc, estudi tècnic del lloc de treball i de l’entorn laboral, assistència sanitària a la persona denunciant, informació, assessorament i orientació a la víctima, recepció i trasllat de les denúncies, gestions per activar, si escau, altres protocols, informació a la Comissió Tècnica de Seguiment sobre altres gestions o circumstàncies relacionades amb la denúncia.
 • S’ha regulat com i quan es poden adoptar mesures cautelars en el procediment formal: en la resolució que ordeni l’inici de la investigació, en qualsevol moment del procediment, a proposta de la Comissió Tècnica de Seguiment o de la Inspecció de Serveis.
 • S’ha regulat en quins moments i quina informació s’ha de comunicar a la Comissió Tècnica. Per exemple: des del Servei de Prevenció de Riscs Laborals sobre gestions o circumstàncies relacionades amb la denúncia, des dels serveis jurídics de la direcció general competent en matèria de funció pública sobre les conclusions de l’expedient disciplinari.
 • A l’apartat de disposicions complementàries, se n’hi ha afegit una consistent en l’obligació que té el personal amb funcions directives de comunicar-ho immediatament en el cas que estigui assabentat d’una situació d’assetjament.
 • S’ha revisat la llista orientativa de conductes constitutives d’assetjament. S’hi han afegit noves conductes: amenaça o enviament a terceres persones de material sexualment explícit o no, que involucra la víctima, utilització d’humor sexista o LGTBI-fòbic.
 • S’hi ha afegit una llista de conductes agreujants. Per exemple: l’abús d’autoritat, l’actuació amb traïdoria, la reincidència, la víctima pertany a un col·lectiu vulnerable, la relació laboral de la víctima no és estable.
 • S’hi ha afegit una llista d’exemples de conductes no constitutives d’assetjament. Per exemple: propostes respectuoses per quedar, sense insistència, converses íntimes acceptades per les persones interlocutores, comentaris o bromes puntuals, dels quals es demanen disculpes i que no es tornen a repetir.
 • Finalment, s’ha ampliat i detallat més la informació, per tal que, quan arribi la denúncia a la Comissió Tècnica, aquesta pugui prendre les decisions més adequades.

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document