Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Normativa pròpia 

img_boib.jpg 

Lleis

Llei 13/2019, de 29 de març, per la qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears

Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears

Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies

Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018 (veure disposició addicional 8a i disposició final 17a)

Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015

Llei 10/2013, de 23 de desembre, de modificació de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears

Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autónoma de les Illes Balears per a l'any 2014

Llei 15/2012 , de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior
Llei 4/2009, d’11 de juny de serveis socials de les Illes Balears

Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l'atenció i dels drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

Decrets-lleis

Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local

Decrets

Decret 63/2017 de 22 de desembre, de principis generals dels procediments d’accés als serveis de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència per a gent gran en situació de dependència

Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s’estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals

Decret 31/2016, de 27 de maig, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població

Decret 6/2016, de 5 de febrer, pel qual es regulen els principis generals que han de regir el funcionament de les entitats tutelars de les persones adultes incapacitades judicialment

Decret 5 /2016, de 5 de febrer, de modificació del Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears

Decret 18 /2015, de 10 d'abril de 2015, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials

Decret 9/2015, de 13 de març, de modificació del Decret 35/2011, de 8 d'abril, pel qual es crea el Centre Coordinador d'Atenció Primerenca i Desenvolupament Infantil de les Illes Balears

Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població

Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit suprainsular

Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s'aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears 2011-2014
Decret 48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics

Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població

Decret 85/2010, de 25 de juny, pel qual es regula la xarxa pública i concertada d'atenció primerenca en l'àmbit dels serveis socials de les Illes Balears

Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat econòmica amb la finalitat d'establir la participació econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears, i per concretar les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència 

Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals del procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears 

Decret 62/2010, de 23 d’abril, pel qual es regulen la composició, el funcionament i les atribucions del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de les Illes Balears

Decret 61/2010, de 23 d’abril, pel qual es regulen la composició, l’organització i el funcionament del Consell de Serveis Socials de les Illes Balears

Decret 97/2009, de 29 de desembre, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Consell de Coordinació de Benestar Social de les Illes Balears

Decret 96/2009, de 29 de desembre, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Comitè d’Avaluació de Necessitats Socials

Ordres

Ordre del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 26 d'abril de 2016, de modificació de l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 4 de gener de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions al lloguer d'habitatges, rehabilitació edificatòria, regeneració i renovació urbanes, per a la implantació de l'informe d'avaluació d'edificis i rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'accessibilitat

Ordre de la consellera de Família i Serveis Socials de 4 de juliol de 2014 de modificació de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració de 8 de febrer de 2011 per la qual s'estableix el catàleg de serveis socials d'àmbit suprainsular de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Ordre de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 8 de febrer de 2011 per la qual s’estableix el catàleg de serveis socials d’àmbit suprainsular de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Acords

Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 pel qual es modifica el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016

Acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2011 pel qual s’autoritza la modificació dels estatuts de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears

Acord del Consell de Govern de 28 d'abril de 2006, pel qual s'autoritza la constitució de la Fundació Balear d'Atenció i Suport a la Dependència. Residència Joan Crespí

Resolucions

Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació, de 31 de maig de 2016, per a la convocatòria del primer concert social del servei residencial per a persones grans en situació de dependència

Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 23 de maig de 2016 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen projectes en matèria de serveis ocupacionals per a l'atenció social especialitzada a persones amb discapacitat per malaltia mental greu

Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 26 d'abril de 2016 per la qual es desplega el règim jurídic de l'acció concertada amb entitats prestadores de serveis socials

Resolució de la secretària general de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, de 10 març de 2016, per la qual es publica l'Acord, de 9 de març de 2016, d'encàrrec de gestió a la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears, de diverses actuacions derivades de l'execució de la normativa vigent en matèria de serveis socials i promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 8 de març de 2016 per la qual s'actualitzen els indicadors de referència dels serveis assistencials de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència de les Illes Balears per a l'any 2016

Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de desembre de 2015 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú "PC00009" del Pla Anual de Polítiques per a l'Ocupació (PAPE 2015)

Resolució de la secretària general de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, de 2 de desembre de 2015, per la qual es publica l'Acord, de 30 de novembre de 2015, de modificació de l'encàrrec de gestió a la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears de 14 de març de 2014

Resolució del director general de Dependència  de 26 de novembre de 2015, per la qual es crea la Comissió de Valoració per a la Declaració de la Situació de Dependència i es deleguen les competències de l'Equip Tècnic de Valoració per a la Declaració de la Situació de Dependència

Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 24 de setembre de 2015 per la qual es modifiquen els requisits de formació dels treballadors socials per exercir les funcions d'elaboració dels programes individuals d'atenció en els procediments d'execució de la Llei 39/2006

Resolució del conseller d'Hisenda i Pressuposts de 7 de gener de 2015 per la qual es publica l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015

Resolució conjunta de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració i del conseller de Salut i Consum de 22 de desembre de 2010 per la qual s’ordena l’atenció integral i el seguiment de les persones dependents mitjançant un pla de cures conjunt entre els centres de salut d’atenció primària i els serveis socials comunitaris

Resolució de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració d'11 de novembre de 2010 per la qual s'estableixen els procediments d'ingrés i de trasllat a residències i centres de dia de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència per a gent gran en situació de dependència.

Resolució de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració de 18 d'octubre de 2010, per la qual es crea l'Equip Tècnic de Valoració per a la Declaració de la Situació de Dependència i es revoca la Resolució de 7 de setembre de 2007 modificada per la Resolució de 27 de novembre de 2008 

Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 10 de juny de 2010 per la qual es fixen els criteris d’acreditació en matèria de formació i informació de cuidadors no professionals

Resolució de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració de 13 de març de 2009 per la qual es deixa sense efectes la Resolució de 20 d'octubre de 2008 per la qual s'afegeix la part setena 'PIA de continuïtat', formada pel punt 41, a l'annex de la Resolució de 8 de novembre de 2007 per la qual es regula amb caràcter urgent i transitori el procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) en l'àmbit de les Illes Balears

Resolució de la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració de 20 d'octubre de 2008 per la qual s'afegeix la part setena 'PIA de continuïtat', formada pel punt 41, a l'annex de la Resolució de 8 de novembre de 2007 per la qual es regula amb caràcter urgent i transitori el procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) en l'àmbit de les Illes Balears

Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 14 de febrer de 2008 per la qual es regula l’habilitació de les persones que han de dur a terme les funcions establertes en els procediments d’execució de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, i en la normativa de desplegament en l’àmbit de les Illes Balears

Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 8 de novembre de 2007 per la qual es regula amb caràcter urgent i transitori el procediment per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l’Autonomia personal i Atenció a la Dependència, a l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Resolució del secretari general de la Conselleria de Presidència i Esports de 28 de maig de 2007 per la qual es publica l’Acord de 24 de maig de 2007 d’encàrrec de gestió a la Fundació Balear d’Atenció i Suport a la Dependència. Joan Crespí per dur a terme les valoracions per a la declaració de la situació de dependència

Resolució de la consellera de Presidència i Esports de correcció dels errors observats en la Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 20 de febrer de 2007, per la qual s’aprova, mentre no es produeixi l’entrada en vigor del barem per a la valoració de les persones en situació de dependència en l’àmbit nacional, l’instrument de valoració que s’ha d’aplicar als serveis i a les prestacions econòmiques de la Conselleria de Presidència i Esports destinats a les persones en situació de dependència

Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 20 de febrer de 2007, per la qual s’aprova, mentre no es produeixi l’entrada en vigor del barem per a la valoració de les persones en situació de dependència en l’àmbit nacional, l’instrument de valoració que s’ha d’aplicar als serveis i a les prestacions econòmiques de la Conselleria de Presidència i Esports destinats a les persones en situació de dependència

Resolució del secretari general de la Conselleria de Presidència i Esports per la qual es publica l'Acord pel qual s'actualitza l'annex de l'encomanda de gestió a la Fundació Balear d'Atenció i Suport a la Dependència. Residència Joan Crespí, de data 28 de juliol de 2006

Resolució del secretari general de la Conselleria de Presidència i Esports per la qual es publica l'Acord d'encomana de gestió a la Fundació Balear d'Atenció i Suport a la Dependència. Residència Joan Crespí, de data 28 de juliol de 2006