Composició i òrgans

 

El CES s'estructura en tres grups. En el Grup I hi estan representades les organitzacions empresarials, en el Grup II, els sindicats i en el Grup III, diversos sectors productius i socials.

El CES té òrgans unipersonals i col·legiats.


ÒRGANS UNIPERSONALS

President Rafel Ballester Salvà
Vicepresident 1r Lorenzo Navarro Jimeno
Vicepresidenta 2a Carmen Planas Palou
Secretari general Josep Valero GonzálezÒRGANS COL·LEGIATS

PLE

GRUP I

Està format per 12 persones designades per les organitzacions empresarials més representatives:

a) Designats per la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB)
b) Designats per la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB)
 

GRUP II

Està format per 12 persones designades per les organitzacions sindicals més representatives:

a) Designats per la Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO)
b) Designats per la Unió General de Treballadors (UGT)

GRUP III

Està format per 12 persones designades per diverses organitzacions sectorials i institucionals públiques:

a) Un representant del sector agrari
b) Un representant del sector pesquer
c) Un representant del sector d'economia social
d) Un representant de les associacions de persones consumidores i usuàries
e) Un representant de la Universitat de les Illes Balears
f) Un representant de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals
g) Un representant de les associacions i organitzacions que tinguin com a finalitat principal la protecció del medi ambient
h) Cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental
 


COMISSIÓ PERMANENT

És l'òrgan de suport al Ple. Està formada pel president, sis vocals, dos per cada grup, i la secretària general del CES. Els vicepresidents poden assistir a totes les reunions de la Comissió Permanent.

President: Rafel Ballester Salvà

Titulars Suplents
Sergio Bertrán Damián Margalida Adrover Caldentey
Jordi Mora Vallbona Alfonso Rojo Serrano
Josep Ginard Vallcaneras José Luis García Vidal
Xisca Garí Perelló Sonia Saavedra Ferreira
Antonio Serra Puig Josep A. Mayans Mesquida
Malena Riudavets Suárez Pau A. Monserrat ValentíCOMISSIONS DE TREBALL

Són grups d'estudi per elaborar informes, projectes o propostes per sotmetre'ls al Ple.
La composen un mínim de 3 i un màxim de 6 membres, determinats pel Ple.
Les comissions de treball poden ser permanents o específiques. Les comissions específiques s'extingeixen una vegada finalitzen les seves funcions.

Actualment estan en funcionament les comissions de treball permanents següents:

1. Economia, desenvolupament regional i medi ambient

Àrees d'actuació: Economia i fiscalitat, Unió Europea i desenvolupament regional i cooperació per al desenvolupament, polítiques sectorials i medi ambient, ordenació del territori, habitatge i transports.

Presidenta: Margalida Adrover Caldentey

Vicepresident: Justo Saura Mercadal

Titulars Suplents
Margalida Adrover Caldentey Antònia M. Pou Rotger
Justo Saura Mercadal Jordi Mora Vallbona
Francesc Mellado Serra Eva Cerdeiriña Outerial
José García Relucio Ana Landero Recio
Sebastià Ordinas Capó Santiago Ferrer Costa
Mariano Reaño Lambea Josep Antoni Mayans Mesquida


2. Ocupació i relacions laborals

Àrees d'actuació: Polítiques actives per a l'ocupació, relacions laborals i riscs laborals, ocupació i Seguretat Social, formació professional i polítiques d'ocupació relacionades amb els fons estructurals de la Unió Europea.

Presidenta: Ana Landero Recio

Vicepresidenta: Yolanda Calvo Rodríguez

Titulars Suplents
Ana Landero Recio José García Relucio
Yolanda Calvo Rodríguez Silvia Montejano Cofreces
Margalida Adrover Caldentey Antonio Gayà Gayà
Justo Saura Mercadal Alfonso Rojo Serrano
Antonio Serra Puig pendent
Alfons X. Méndez Vidal Sebastià Ordinas Capó

 

3. Àrea Social

Àrees d'actuació: Salut i consum, assumptes socials, polítiques d'igualtat i polítiques d'integració, educació i cultura

President: Pau A. Monserrat Valentí

Vicepresident: Gabriel Ferragut Enseñat

Titulars Suplents
Pau A. Monserrat Valentí Carles Mulet Forteza
Gabriel Ferragut Enseñat Domingo Bonnin Bautista
Francisco Martorell Esteban Antonio Gayà Gayà
Alfonso Rojo Serrano Jordi Mora Vallbona
Eva Cerdeiriña Outerial Francesc Mellado Serra
Xisca Garí Perelló Sonia Saavedra Ferreira

 

4. Comissió de treball elaboració Memòria anual

Presidenta: Carles Mulet Forteza

Vicepresidenta: Silvia Montejano Cofreces

Titulars Suplents
Carles Mulet Forteza Alfons X. Méndez Vidal
Silvia Montejano Cofreces Yolanda Calvo Rodríguez
Antònia M. Pou Rotger Margalida Adrover Caldentey
Rafael Roig Grimalt Eduardo López Ramos
Miguel Ángel Romero Barrones José García Relucio
Ferrán Navinés Badal Santiago Ferrer Costa5. Comissió de treball de Seguiment H2030

President: Rafel Ballester Salvà

Vicepresident: Ferran Navinés Badal

Titulars Suplents
Ferrán Navinés Badal Gabriel Ferragut Enseñat
Sergio Bertrán Damián Azucena Jiménez Ruiz
Antònia M. Pou Rotger Margalida Adrover Caldentey
Yolanda Calvo Rodríguez Eva Cerdeiriña Outerial
Ana Landero Recio Xisca Garí Perelló
Mariano Reaño Lambea Josep A. Mayans Mesquida6. Comissió de treball de revisió del Reglament del CES

President: Gabriel Ferragut Enseñat

Vicepresidenta: Sonia Saavedra Ferreira

Titulars Suplents
Gabriel Ferragut Enseñat Santiago Ferrer Costa
Sonia Saavedra Ferreira Miguel A. Romero Barrones
Sergio Bertrán Damián Antònia M. Pou Rotger
Margalida Adrover Caldentey Azucena Jiménez Ruiz
Francesc Mellado Serra Eva B. Cerdeiriña Outerial
Ferrán Navinés Badal Mariano Reaño LambeaNOTA: S'ha de tenir en compte que la composició del CES es pot modificar en produir-se canvis en la designació dels seus membres (Vegeu l'apartat de Normativa)