Torna

Avaluació de competències professionals

El procés d'avaluació

Abans d'iniciar el procés d'avaluació, la direcció general competent en matèria de funció pública informarà tot el personal del nom de les persones que hauran d'avaluar-les en qualitat de superior jeràrquic. Així mateix, el personal serà informat de qualsevol canvi respecte de la comunicació realitzada.

El procés d'avaluació consta de les següents avaluacions:

1. Autoavaluació.

2. Avaluació de la persona superior jeràrquica.

3. Avaluació dels companys i companyes.

4. Avaluació del personal subordinat.

Sempre que sigui possible, els qüestionaris d'avaluació s'hauran d'emplenar telemàticament, mitjançant el Portal del Personal, per agilitzar el procés i facilitar l'accés de les persones a tota la informació generada, assegurant a la vegada la màxima confidencialitat i la transparència del procediment.

De les avaluacions realitzades sortiran dues puntuacions: una referida a la valoració del personal superior jeràrquic i l'altra resultant de calcular la mitjana de les valoracions del personal subordinat i/o col·laborador, atès que l'autoavaluació no computa. Amb aquestes dues puntuacions s'ha de fer la mitjana per obtenir la puntuació final. Aquestes puntuacions sempre han d'anar referides a cadascuna de les competències avaluades.

Els resultats de l'avaluació s'han de comunicar a la persona avaluada mitjançant una entrevista personal.

Els alts càrrecs avaluaran exclusivament al personal que presti serveis sota la seva dependència directa i/o que no tingui altre superior jeràrquic que ho pugui fer.

Una vegada finalitzada l'entrevista, si la persona avaluada no està conforme amb les puntuacions atorgades podrà presentar al·legacions a la Comissió de Seguiment del Sistema d'Avaluació de Competències, mitjançant el model d'al·legacions, en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la realització de l'entrevista.

Si s’han formulat al·legacions a l’informe d’avaluació provisional, la Comissió de Seguiment del Sistema d'Avaluació de Competències ha de realitzar les actuacions que consideri oportunes per recaptar informació i redactar un informe amb les conclusions que constituiran la base per a la redacció de l'informe definitiu de l’avaluació.