Compromís/implicació

Sentir com a propis els objectius de l'Organització. Donar suport i instrumentar decisions, compromís amb l'assoliment dels objectius comuns. Complir amb els compromisos.

Conductes associades:

1. És puntual quan se'l requereix o se'l convoca per algun assumpte de treball. La persona avaluada mostra interès quan se la requereix. Ho demostra deixant l'activitat que du a terme per més tard i acudint puntualment on se sol·licita la seva presencia.

2. Es manté actualitzat per millorar el seu acompliment. La persona avaluada es preocupa per formar-se i per estar al dia de les novetats legislatives o procedimentals que s'aproven, sobre tot en els temes relacionats amb la feina que desenvolupa.

3. Dedica el temps necessari quan les circumstàncies ho requereixen. Quan hi ha més volum de treball o treballs més complexos del que és habitual, perquè són nous o perquè s'han introduït canvis, la persona avaluada dedica el temps necessari per poder donar una resposta correcta als requeriments i a les funcions del seu lloc de feina.

4. Participa en les reunions, sessions, grups de treball, etc. Quan es convoca una reunió de treball, la persona avaluada hi participa i demostra interès per arribar a acords que permeten resoldre les situacions plantejades.

5. Col·labora quan la situació ho necessita. La persona avaluada mostra la seva disposició a col·laborar i així ho fa quan es donen determinades circumstàncies que fan que sigui necessària la seva participació.

6. Aporta propostes per millorar processos o mètodes de treball. La persona avaluada, encara que no se li demani, aporta propostes i dóna idees per millorar els procediments de treball en els quals està implicada.