Govern de les Illes Balears

Registre de Convenis i Acords

Dades del conveni

Conveni

Secció: 6 - Altres
Número: 2018/6/126
Matèria: Educació
Títol: Conveni entre el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars d'estudiants de grau i postgrau de títols oficials i propis de la UIB

Subscripció

Lloc: Palma
Data: 23/05/2018

Parts (Entitats signants)

Altres entitats signants

  • Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES)
  • Universitat de les Illes Balears (UIB)

Objecte

Establir el marc de col·laboració entre la UIB i l'entitat col·laboradora per possibilitar la realització de pràctiques externes segons les condicions particulars de cada modalitat, establertes en l'annex 1 del conveni.
Modalitat I: Pràctiques curriculars: les que els estudiants realitzen com a activitats acadèmiques integrants del seu pla d'estudis.
Modalitat II: les que els estudiants realitzen amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, tot i no estar incloses als seus plans d'estudis, poden ser objecte de reconeixement de les comissions de reconeixement i transferència de crèdits, de conformitat amb el que estableix l'art. 1.4.b) de la normativa de pràctiques de la UIB.

Vigència

Estat: Vigent
Termini inicial de vigència des de: 23/05/2018
Previsió de pròrroga: Si
Observacions vigència: La vigència s'estendrà fins a la finalització de l'any acadèmic i serà renovable automàticament per anys acadèmics en cas que no es denunciï.

Document del conveni

PDF del conveni (PDF)
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears