Torna

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

CONSEJO DE GOBIERNO

Núm. 318848
Corrección de la errata advertida en la publicación del edicto 4568 (BOIB 70 de fecha 31-05-2022) referido al “Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2022 por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de 13 de mayo de 2022 relativo a la modificación del Pacto de 24 de febrero de 2012 por el que se regulan los criterios generales de la promoción interna temporal del personal estatutario del Servicio de Salud de las Islas Baleares”

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

En el Boletín Oficial de las Illes Balears nº. 70, de 30 de mayo de 2022, se ha detectado una errata en la versión catalana. La errata consiste en transcripción errónea del texto  de una nota al pie incluída dentro del Anexo.

Por ello, de acuerdo con los artículos 19.2 y 19.4 del Decreto 68/2012, de 27 de julio, por el cual se regula el Boletín Oficial de las Illes Balears, dicto la siguiente:

Resolución

Rectificar la errata advertida en la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears de la versión catalana del edicto 4568 de 2022, en el sentido expresado en la motivación de esta resolución. Dada la naturaleza del error, la rectificación se hace volviendo a publicar íntegramente el Anexo del edicto 4568.

 

Palma, 2 de mayo de 2022

El secretario general

Benito Prósper Gutiérrez

 

ANNEX

Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 13 de maig de 2022 relatiu a la modificació del Pacte de 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

Parts

Per l'Administració, la directora general de Funció Pública, designada per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i el director general del Servei de Salut de les Illes Balears —o les persones en qui deleguin—, de conformitat amb el punt 2 de l'annex de l'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per la part sindical, els representants de les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial que consten com a signants d'aquest acord.

Antecedents

1. L'article 35 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, regula la promoció interna temporal (d'ara endavant, PIT) en els termes següents:

Article 35. Promoció interna temporal

1. Per necessitats del servei i en els casos i sota els requisits que s'estableixin a l'efecte a cada servei de salut, es pot oferir al personal estatutari fix l'acompliment temporal, i amb caràcter voluntari, de funcions corresponents a nomenaments d'una categoria del mateix nivell de titulació o de nivell superior, sempre que tingui la titulació corresponent. Aquests procediments han de ser objecte de negociació a les meses corresponents

2. Durant el temps en què realitzi funcions en promoció interna temporal, l'interessat s'ha de mantenir en servei actiu a la seva categoria d'origen, i percebre les retribucions corresponents a les funcions efectivament exercides, a excepció dels triennis, q

3. L'exercici de funcions en promoció interna temporal no suposa la consolidació de cap dret de caràcter retributiu o en relació amb l'obtenció de nou nomenament, sense perjudici de la seva possible consideració com a mèrit en els sistemes de promoció interna que preveu l'article anterior.

2. La Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears ha detectat que es produeixen les situacions següents amb el personal estatutari:

  • Supòsits de personal estatutari amb nomenament fix del Servei de Salut de les Illes Balears (SSIB) al qual s'ofereix(1) un nomenament de caràcter temporal per ocupar una plaça corresponent a una altra categoria estatutària. Aquest personal no accepta el nomenament ofert ja que això implicaria una reducció retributiva atès que, com a personal temporal, no perceben íntegrament el complement de carrera professional que, si és el cas, perceben en la seva condició de personal estatutari amb nomenament de caràcter fix.
  • Supòsits de personal estatutari amb nomenament fix del SSIB de la categoria auxiliar administratiu de la funció administrativa (subgrup C2) que està percebent un complement de productivitat per la realització de funcions pròpies de la categoria administratiu de la funció administrativa (subgrup C1).

Cal assenyalar que aquesta situació ha estat objecte de constants objeccions per part de la Intervenció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que insta el SSIB a proveir aquestes places de categoria superior acudint als sistemes de provisió establerts a aquest efecte per la normativa.

(1) Oferiments de nomenaments temporals efectuats per mitjà de qualsevol dels procediments —ordinaris i extraordinaris— prevists en l'Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016 pel qual s'aprova el Text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del SSIB per mitjà de la creació de borses úniques de treball temporal (d'ara endavant, Acord de Borsa).

3. Atenent l'anterior, la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears entén que és necessari solucionar la situació. Per això, es considera convenient modificar el Pacte del 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del SSIB a l'efecte de disposar d'un instrument àgil i eficaç que permeti convocar (i resoldre) els procediments per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, places del SSIB amb major celeritat. Es preveu que la modificació del Pacte esmentat pot estar formalitzada abans del 31 de desembre de 2022.

4. Mentre no es formalitzi la modificació projectada es considera convenient adoptar, de manera transitòria i excepcional, una sèrie de mesures a l'efecte de no perllongar la situació exposada en l'antecedent segon.

5. La Mesa Tècnica i d'Estudi de la Mesa Sectorial de Sanitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha adoptat un Acord relatiu a la modificació del Pacte de 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per tot això, d'acord amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut i de conformitat amb l'establert en la Resolució de la Consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears, les parts que integram la Mesa Sectorial de Sanitat ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el següent

Acord

1. Modificar el Pacte de 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears a l'efecte de disposar d'un instrument àgil i eficaç que permeti convocar (i resoldre) els procediments per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, places del SSIB amb major celeritat.

2. Aprovar, de manera transitòria i extraordinària, l'adopció de les mesures que s'indiquen a continuació:

a. Permetre que el personal estatutari amb nomenament fix del Servei de Salut de les Illes Balears al que, per mitjà de qualsevol dels procediments —ordinaris i extraordinaris— prevists en l'Acord de Borsa, se li ofereixi un nomenament temporal en una altra categoria estatutària, sigui declarat en situació de promoció interna temporal (durant el temps que correspongui); tot això tret que la persona interessada manifesti de manera expressa la seva preferència pel nomenament temporal ofert.

b. Convocar un procediment per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, seixanta places del grup administratiu de la funció administrativa (C1) del Servei de Salut de les Illes Balears.

A tall de resum, les principals característiques del procediment esmentat són les següents:

  • Els terminis administratius es redueixen a l'efecte d'agilitar la tramitació i resolució del procediment.
  • Les places objecte de la convocatòria es distribuiran entre les diferents gerències i, si escau, serveis. Aquesta distribució quedarà degudament reflectida en la resolució per la qual es convoqui el procediment.
  • Es durà a terme una convocatòria restringida, dirigida únicament i exclusiva al personal estatutari de la gerència a la qual estiguin adscrites les places objecte de la convocatòria.
  • Han de valorar-se preferentment els serveis prestats en la categoria a la qual s'opta (grup administratiu de la funció administratiu, C1) o en categories inferiors en les quals, si escau, es desenvolupin funcions pròpies de la categoria a la qual s'opti.

En aquest últim cas, per poder-se valorar aquests serveis prestats, l'interessat haurà d'aportar un informe emès pel superior jeràrquic a l'efecte d'acreditar que les funcions efectivament realitzades per l'interessat corresponen a les funcions pròpies de la categoria del grup administratiu de la funció administrativa.

Així mateix, també seran objecte de valoració preferent els serveis prestats en el servei al que estiguin adscrites les places objecte de la convocatòria.

En cap cas els serveis prestats durant el mateix període de temps podran ser objecte de més d'una valoració.

3. Determinar que l'aplicació de les mesures establertes en el punt anterior exigirà en tot cas el compliment dels requisits establerts en l'article 35 de l'estatut marc. En particular, cal destacar que, en tots els supòsits, és necessari que les persones afectades per aquestes mesures compleixin els requisits de titulació exigits per la normativa bàsica d'aplicació.

Així mateix, també hauran de complir amb els requisits de coneixement de català exigits per la normativa que, en el moment de ser declarat en situació de promoció interna temporal, reguli la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut.

No obstant l'anterior, en supòsits de necessitat determinats per la inajornable i urgent cobertura sanitària de la població i sempre que quedi degudament acreditada la manca de professionals sanitaris, es podrà declarar en situació de promoció interna temporal el personal estatutari amb nomenament fix del Servei de Salut de les Illes Balears al que, per mitjà de qualsevol dels procediments —ordinaris i extraordinaris— prevists en l'Acord de Borsa, se li ofereixi un nomenament temporal d'una altra categoria estatutària.

4. Establir que aquestes mesures únicament es podran aplicar quan, atenent les circumstàncies concurrents en cada cas, quedi degudament justificat i sempre abans del moment en què es formalitzi la modificació del Pacte de 2012.

Com a prova de conformitat, signam aquest document.

Palma, 13 de maig de 2022

Per l'Administració

 

Per les organitzacions sindicals

​​​​​​​

SATSE                               USAE

UGT                                   CSIF