Torna

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

CONSEJO DE GOBIERNO

Núm. 289798
Decreto 16/2022, de 23 de mayo, por el que se desarrolla el canon sobre el vertido y la incineración de residuos de las Illes Balears, se regula el Fondo de Prevención y Gestión de Residuos y se modifica el Decreto 14/2019, de 15 de marzo, de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

PREÀMBUL

L'article 30.28 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva per ordenar la seva hisenda, d'acord amb les normes que conté el mateix Estatut, particularment en l'article 120 i els següents. També, l'article 30.46 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva pel que fa al medi ambient, sens perjudici de la legislació bàsica de l'Estat. Així mateix, l'article 30.36 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en el procediment administratiu derivat de les especialitats de l'organització pròpia.

En exercici de la competència legislativa autonòmica en matèria mediambiental, la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, estableix en la disposició addicional sisena que, en cas que no es compleixin els objectius que marca aquesta Llei per a l'any 2020, el Govern de les Illes Balears ha de promoure l'establiment d'un cànon per gravar la disposició del rebuig dels residus municipals destinats a dipòsit controlat i a incineració, amb recuperació energètica o sense.

Aquesta disposició addicional preveu, així mateix, les característiques bàsiques del tribut i la seva finalitat, que ha de ser fomentar la prevenció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus, amb la fracció orgànica com a fracció preferent, com també desincentivar l'eliminació en abocador i la incineració.

A més de la Llei 8/2019 i en exercici de la competència exclusiva en matèria d'hisenda, el Parlament de les Illes Balears va aprovar, mitjançant la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, la creació del cànon sobre l'abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, la recaptació del qual ha de nodrir el Fons de Prevenció i Gestió de Residus a què es refereix l'article 33 de la Llei 8/2019.

Aquesta Llei 3/2020 crea, doncs, el cànon sobre l'abocament i la incineració de residus de les Illes Balears i en defineix també els elements tributaris essencials i les principals normes d'aplicació i gestió. No obstant això, per a la plena efectivitat del nou tribut és necessari el desplegament reglamentari de determinats aspectes i també l'aprovació dels models de declaracions i liquidacions corresponents, la qual cosa es fa mitjançant aquest Decret.

En tot cas, i tenint en compte que l'abast propi de tota norma reglamentària ha de ser, únicament, desplegar els aspectes legals que ho requereixen, i per tant no reiterar la regulació legal preexistent, aquest Decret es limita a regular allò que es considera estrictament necessari per al desplegament correcte dels articles 40 a 54 de la Llei 3/2020 esmentada, de manera que tot el que es regula suficientment en la Llei no és objecte de cap menció en el Decret.

Aquest Decret consta d'un preàmbul, divuit articles estructurats en tres títols, una disposició addicional, cinc disposicions transitòries i dues disposicions finals. Així mateix, conté dos annexos en els quals es determinen els models de les diferents declaracions que s'aproven en l'articulat del Decret.

Pel que fa a l'articulat, el títol preliminar (article 1) fa referència a l'objecte del Decret, que és desplegar els articles 40 a 54 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, pels quals es regula el cànon sobre l'abocament i la incineració de residus de les Illes Balears, com també establir els criteris de gestió, organització i distribució del Fons de Prevenció i Gestió de Residus a què fa referència l'article 33 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

El títol I del Decret desplega, en allò que és necessari, les normes d'aplicació del cànon sobre l'abocament i la incineració de residus de les Illes Balears. El capítol I (articles 2 i 3) concreta els aspectes relatius a determinats supòsits de no subjecció i d'exempcions prevists en la Llei 3/2020. El capítol II concreta el règim específic de la base imposable per al rebuig procedent dels abocadors que, d'acord amb la normativa europea vigent, s'ha de sotmetre a un procés de triatge en les plantes de selecció autoritzades. En efecte, la normativa europea obliga a sotmetre els residus municipals o domèstics —de procedència domiciliària, en definitiva— a un procés previ de selecció abans de l'eliminació en abocador. Aquesta tasca es desenvolupa, principalment, en les instal·lacions de tractament mecanicobiològic (TMB), de les quals surt un rebuig (allò no valoritzable) que, pel fet d'acabar en abocador, ha de meritar el cànon. Ara bé, aquest procés no té lloc només en aquestes instal·lacions, sinó que també es produeix en les de compostatge o biometanització de la fracció orgànica dels mateixos residus municipals o domèstics, on també es dona el mateix cas d'un rebuig que acaba en abocador i, per tant, igual que l'anterior, ha de meritar el tribut. Es preveu així l'aplicació del percentatge d'eficiència de cada planta de selecció o de triatge sobre el conjunt dels residus de cada subjecte passiu, de tal manera que només es tributi sobre la part del rebuig pròpiament dit, d'acord amb l'article 45.1.a) de la Llei 3/2020 esmentada, que declara no subjectes la part dels residus que es recuperin en aquestes plantes de selecció.

El capítol III estableix les normes relatives al tipus de gravamen, el qual s'ha de veure afectat per la implantació municipal dels sistemes de recollida selectiva de la fracció orgànica i del pagament per generació.

A continuació, en els articles 7 a 11 (capítol IV), es despleguen les obligacions de caire documental, com és la del substitut d'exigir el tribut al contribuent i d'emetre un justificant del pagament de l'impost que ha de lliurar al contribuent i que tant pot formar part de la factura com ser un document a part. Així mateix, el substitut ha de dur un llibre de registre dels justificants de pagament, portament que s'ha de fer de manera telemàtica, amb el contingut que es detalla en l'article 9 i amb els terminis d'anotacions registrals que regula l'article 10. A més, tenint en compte que el portament ha de ser telemàtic, ha de fer servir un sistema de codificació que permeti clarament la interpretació de les dades.

L'article 11 regula el cens de substituts que es conforma amb la llista que cada any la Conselleria de Medi Ambient i Territori ha de trametre a l'Agència Tributària de les Illes Balears, amb la informació del Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears.

El capítol V (articles 12 i 13) regula les normes relatives a la liquidació de l'impost, que es concreten en l'aprovació dels models de declaració liquidació trimestral i anual i els terminis de presentació d'ambdues declaracions.

Finalment, i pel que fa al títol I, en el capítol VI (article 14) s'estableix l'obligació de presentar les declaracions i declaracions liquidacions d'aquest impost per via telemàtica a la seu electrònica de l'Agència Tributària de les Illes Balears, a l'adreça web https://sede.atib.es.

El títol II (articles 15 a 18) regula el Fons de Prevenció i Gestió de Residus a què es refereix l'article 33 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, l'execució del qual, d'acord amb l'article 35 de la Llei 8/2019, queda sota la responsabilitat de l'Ens de Residus, segons les directrius marcades per la conselleria competent en matèria de medi ambient. No obstant això, aquest ens no s'ha creat, la qual cosa implica que el Govern de les Illes Balears ha d'establir els mecanismes necessaris —dins el marc legal i d'acord amb la distribució de competències efectuada pel Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears— per gestionar el Fons esmentat sense la intervenció d'aquest ens i, al mateix temps, facilitar que, en cas que es creï, pugui exercir les atribucions que li corresponen legalment. Així, d'una banda, disposa, d'acord amb l'article 33 esmentat, que els ingressos del cànon s'integren en el Fons de Prevenció i Gestió de Residus i regula les normes sobre el destí de la totalitat dels recursos del Fons, tant des del punt de vista objectiu, és a dir, en relació amb les actuacions que es poden finançar amb recursos del Fons, com des del punt de vista subjectiu, de manera que determina les persones o entitats que poden ser destinatàries dels recursos. L'article 17 crea les comissions insulars encarregades de l'aplicació dels recursos, n'estableix la composició i el règim jurídic de funcionament i adopció d'acords. Així mateix, es disposa que les actuacions del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus Perillosos de les Illes Balears que s'hagin de finançar amb recursos del Fons de Prevenció i Gestió de Residus les ha de decidir la Direcció General de Residus i Educació Ambiental, amb la consulta prèvia a les comissions insulars.

La part final del Decret consta d'una disposició addicional única, que conté una clàusula d'estil en matèria de gènere; cinc disposicions transitòries, que estableixen les particularitats de l'exercici fiscal corresponent a l'any 2022 —que comença el dia 1 de juliol— i també les obligacions formals dels ens locals de proveir la informació relativa a la recollida selectiva de la fracció orgànica i a la implantació del pagament per generació a què fa referència l'article 9 de la Llei 8/2019, informació que servirà per a la determinació dels tipus de gravamen regulats en l'article 49 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, i, en la disposició transitòria tercera, un termini per a la constitució de les comissions insulars.

Finalment, per mitjà de la disposició final primera, es modifica el Decret 14/2019, de 15 de març, de notificació i comunicació electròniques en l'àmbit de l'Agència Tributària de les Illes Balears, amb la finalitat de millorar-ne la redacció, tenint en compte les millores operatives i els avenços fets a la seu electrònica de l'Agència Tributària de les Illes Balears (d'ara endavant, ATIB). En particular, s'aclareix la regulació relativa a la realització i als efectes de les notificacions electròniques que conté l'article 5 del Decret esmentat, a fi de deixar clar, d'una banda, que aquesta regulació es refereix exclusivament a les notificacions electròniques (i no a les comunicacions, atès que aquestes es prediquen d'actuacions que, pel seu contingut o finalitat, no requereixen pròpiament el compliment de les formalitats de les notificacions perquè no determinen l'eficàcia de l'actuació que és objecte de comunicació). D'altra banda, per tal de ser congruents amb el que disposa l'article 41.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'estableix que la manca de la comunicació o avís informatiu d'una notificació electrònica al correu electrònic del destinatari no impedeix que aquesta notificació electrònica sigui considerada vàlida. Al seu torn, la disposició final segona estableix el dia a partir del qual el Decret comença a vigir.

Per acabar amb el contingut del Decret, s'inclouen com a annexos 1 i 2 els models de les declaracions tributàries per a l'aplicació correcta de les normes relatives a la liquidació de l'impost que conté el capítol V del títol I.

És preceptiu fer una referència als principis de bona regulació prevists en l'article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, principis legals sota els quals ha d'actuar el Govern de les Illes Balears en l'exercici de la iniciativa legislativa i de la potestat reglamentària. Aquests principis són els de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, eficiència, qualitat i simplificació:

a) En relació amb els principis de necessitat i eficàcia, les normes que s'aproven mitjançant aquest Decret estan justificades per raó de l'interès general, per aconseguir reduir la producció de residus a les Illes Balears mitjançant una de les mesures recomanades per la Unió Europea en la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de desembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives, i la Directiva 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus. Aquestes directives recomanen, entre d'altres, que es facin servir mesures impositives per desincentivar la producció de residus i per obtenir recursos per finançar instruments de gestió de residus, ja que s'ha demostrat com un dels millors per redirigir la gestió dels residus cap a tractaments més respectuosos i adequats als principis d'economia circular.

b) En relació amb el principi de proporcionalitat, en aquest Decret es regulen els aspectes imprescindibles per a l'aplicació del cànon de residus i del Fons de Prevenció i Gestió de Residus, en desplegament de la Llei 3/2020 i de la Llei 8/2019, respectivament.

c) El principi de seguretat jurídica queda salvaguardat, atès que aquest Decret s'insereix plenament i sense contradiccions en l'ordenament jurídic, tant dins la normativa estatal d'aplicació general que té alguna incidència sobre aquesta matèria, com dins la normativa autonòmica, tant pel que fa a la tributària com a la mediambiental.

d) Així mateix, el principi de transparència es garanteix durant la tramitació del procediment d'elaboració de la norma, amb la possibilitat d'accedir a tots els documents rellevants que s'emetin, i amb la possibilitat de participar activament en l'elaboració esmentada mitjançant els tràmits d'audiència i d'informació pública que preveu l'article 58 de la Llei 1/2019 esmentada.

e) Pel que fa al principi d'eficiència, aquest Decret crea noves càrregues administratives i tindrà un impacte pressupostari en el vessant dels ingressos amb la finalitat d'obtenir recursos per millorar la gestió dels residus i per fomentar que se'n redueixi la producció, com també en el vessant de les despeses, encara que gairebé insignificant, amb un increment derivat de les tasques de gestió.

f) Els principis de qualitat i simplificació, que tenen per finalitat millorar la qualitat normativa, es manifesten en els principis esmentats fins ara (a saber, necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, eficiència, transparència) i en el de simplicitat o simplificació, ja que tots aquests coadjuven en l'elaboració d'unes normes de més qualitat que impliquin la menor distorsió possible, una avaluació dels impactes de la norma i la millora de la regulació existent.

La simplificació, com a principi que forma part del contingut del principi de qualitat, es manifesta en el tràmit d'audiència, que permet als destinataris de la norma plantejar els dubtes i les propostes de millora que considerin oportuns, de tal manera que sigui possible detectar les deficiències de la norma i corregir-les; com també en l'opció per la regulació mínima imprescindible, de tal manera que el Decret complementi les lleis que desplega només en allò que exigeix un desplegament reglamentari.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Medi Ambient i Territori, consultats el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i el Consell General de l'Agència Tributària de les Illes Balears, d'acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 23 de maig de 2022,

DECRET

TÍTOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1

Objecte

1. L'objecte d'aquest Decret és desplegar els articles 40 a 54 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, pels quals es regula el cànon sobre l'abocament i la incineració de residus de les Illes Balears.

2. También es objeto de este decreto establecer los criterios de gestión, organización y distribución del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos a que hace referencia el artículo 33 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.

3. Asimismo, mediante la disposición final primera se modifica el Decreto 14/2019, de 15 de marzo, de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.

 

TÍTULO I

NORMAS DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO

 

Capítulo I

Normas relativas a determinados supuestos de no sujeción y a exenciones

 

Artículo 2

Supuestos de no sujeción

A efectos de la aplicación de lo previsto en el artículo 45.1.a) de la Ley 3/2020, no están sujetos al canon los supuestos, así autorizados, de valorización material del desecho o impropios procedentes de las plantas de tratamiento o selección de residuos de origen municipal o asimilables, incluidos los de la construcción y demolición, de origen público o privado, como son los de producto bioestabilizado o compuesto fuera de especificaciones (LER 19 05 03 o 19 05 99) utilizado como capa de cobertura en la gestión o clausura de vertederos, de acuerdo con lo que prevea la autorización administrativa correspondiente.

Artículo 3

Exenciones

1. A los efectos de la aplicación de la exención que prevé el artículo 45.2.a) de la Ley 3/2020, relativa a las situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe, el sustituto debe mantener a disposición de la Administración tributaria la certificación emitida por la autoridad pública competente que acredite las órdenes recibidas respecto de la eliminación de residuos por fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe.

2. A los efectos de la aplicación de la exención que prevé el artículo 45.2.b) de la Ley 3/2020, el sustituto del contribuyente debe mantener a disposición de la Administración tributaria las liquidaciones originarias correspondientes que acrediten la entrega de los residuos y el pago previo del canon correspondiente.

Capítulo II

Régimen específico sobre la base imponible

 

Artículo 4

Especificación de la base imponible para los residuos destinados a vertedero

1. El desecho procedente de instalaciones como las de compostaje, biometanización u otras de tratamiento de residuos que puedan generar desechos, así como el de las plantas de tratamiento mecánico biológico de la fracción resto, merita el canon de acuerdo con las reglas generales establecidas, y, a efectos de la base imponible de cada contribuyente, el desecho mencionado se debe asignar de manera proporcional, de acuerdo con el porcentaje de eficiencia de estas instalaciones, en función de las cantidades entregadas por los servicios municipales y otros productores.

2. A estos efectos, dentro de la segunda quincena del mes de noviembre de cada año, y atendiendo al valor de la media aritmética correspondiente a los doce meses previos, los operadores de las instalaciones antes mencionadas, deben informar a la Dirección General de Residuos y Educación Ambiental respecto del porcentaje de eficiencia que corresponde aplicar durante el ejercicio anual siguiente.

Capítulo III

Normas particulares relativas al tipo de gravamen

 

Artículo 5

Tipo de gravamen de la fracción resto eliminada en vertedero

La aplicación del tipo de gravamen de los apartados 1 y 2 del artículo 49 de la Ley 3/2020, relativos a la eliminación de residuos mediante vertedero, se debe hacer en función de las ordenanzas fiscales o instrumentos jurídicos a que hace referencia la disposición transitoria cuarta de este decreto.

Artículo 6

Tipo de gravamen de la fracción resto destinada a incineración

La aplicación del tipo de gravamen de los apartados 3 y 4 del artículo 49 de la Ley 3/2020, relativos a la eliminación de residuos mediante incineración, se debe hacer en función de las ordenanzas fiscales o instrumentos jurídicos a que hace referencia la disposición transitoria cuarta de este decreto.

 

Capítulo IV

Obligaciones documentales y registrales

 

Artículo 7

Obligaciones documentales y exigencia del pago

1. Una vez pesados los residuos domésticos o municipales, de acuerdo con los sistemas de peso homologados, el sustituto del contribuyente está obligado a exigir el pago del impuesto al contribuyente.

2. El sustituto del contribuyente debe emitir un documento acreditativo del pago y entregar una copia al contribuyente.

Esta acreditación se puede hacer mediante la factura o documento análogo en el cual el impuesto ha de aparecer claramente diferenciado de los otros conceptos. También se puede exigir en un documento diferente del anterior en el que solo conste la repercusión del tributo.

3. El sustituto está obligado a guardar una copia del documento que acredite el pago del impuesto, y también de los justificantes de las exenciones aplicadas, ordenadas cronológicamente.

Artículo 8

Libro de registro de justificantes de pago

1. Los sustitutos del contribuyente deben llevar de manera telemática y conservar de manera adecuada el libro de registro de justificantes de pago emitidos.

2. Este registro se debe llevar de manera autónoma para la gestión del tributo, de forma que con esta finalidad no se pueden usar otros libros de registro que, en cumplimiento de otras obligaciones fiscales o contables, lleve el sustituto, aunque se ajusten a los requisitos que establece este decreto.

3. El libro de registro se debe llevar con claridad y exactitud, y los errores o las omisiones que se adviertan se deben corregir inmediatamente.

Su presentación, a requerimiento de la Administración, será por orden de fechas, sin espacios en blanco ni interpolaciones, y las páginas se deben numerar correlativamente.

4. Los sistemas de codificación que se empleen deben permitir claramente la interpretación de los datos.

A tal fin, se debe facilitar la conversión de los datos mencionados a formato legible cuando la lectura o la interpretación no sea posible porque están encriptados o codificados.

5. Los sustitutos que exploten varios vertederos o instalaciones de incineración situados en las Illes Balears deben llevar el libro de registro señalado de manera separada para cada instalación.

Artículo 9

Contenido del libro de registro

1. Se deben inscribir en el libro de registro, uno por uno, los justificantes emitidos, y se deben consignar el número y, en su caso, la serie; la fecha de emisión; el nombre y apellidos en caso de persona física; la denominación social en caso de persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica, y el número de identificación fiscal del contribuyente, la base imponible, el tipo de gravamen y la cuota tributaria.

2. También se deben registrar, con la separación debida y claramente diferenciados de los otros, los justificantes de pago emitidos que hayan sido anulados o que generen una devolución.

En este caso se debe indicar la cuota negativa resultante y el número de justificante que anula o que genera la devolución.

3. Al acabar cada hoja del libro de registro, se debe reflejar el saldo acumulado de la suma aritmética de las cuotas resultantes.

Asimismo, se reflejará el saldo pertinente que corresponda a cada periodo de liquidación del impuesto.

Artículo 10

Plazos para las anotaciones registrales

1. Las operaciones que se deben anotar deben estar asentadas en el libro de registro en el momento en que se liquida y paga el impuesto relativo a las operaciones mencionadas o, en todo caso, antes de que acabe el plazo legal para la liquidación y el pago en el periodo voluntario.

2. Cuando se incurra en algún error material al hacer las anotaciones registrales a que se refieren los artículos anteriores, se debe rectificar antes de que acabe el periodo de liquidación mediante una anotación o grupo de anotaciones que permita determinar, para cada periodo de liquidación, el impuesto meritado, una vez practicada la rectificación correspondiente.

Artículo 11

Censo de sustitutos

1. El censo de sustitutos está formado por las personas y las entidades que son titulares de empresas que explotan los vertederos o las instalaciones de incineración situadas en las Illes Balears y que deben estar inscritas en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de las Illes Balears, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.

2. La Consejería de Medio Ambiente y Territorio, antes del 31 de diciembre de cada año, comunicará a la Agencia Tributaria de las Illes Balears el listado actualizado de empresas que constan como operadoras de los vertederos o las instalaciones de incineración ubicados en las Illes Balears. El listado incluirá los datos siguientes para cada persona o entidad:

a) Nombre y apellidos o denominación social.

b) Número de identificación fiscal.

c) Domicilio fiscal.

d) En su caso, nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio en las Illes Balears del representante a efectos de la aplicación del impuesto.

e) En el caso de las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, la relación de partícipes, la cuota de participación de cada uno y la identificación del representante de la entidad a efectos de la aplicación del impuesto.

f) Número de identificación medioambiental (NIMA).

 

Capítulo V

Liquidación del impuesto

 

Artículo 12

Declaraciones trimestrales

1. Se aprueba el modelo 800, «Declaración-liquidación trimestral del canon sobre el vertido y la incineración de residuos», que consta de dos ejemplares —ejemplar para la Agencia Tributaria de las Illes Balears y ejemplar para el sustituto— y que figura en el anexo 1 de este decreto.

2. El sustituto del contribuyente efectuará la liquidación del impuesto, en la que determinará las cuotas meritadas en el periodo que se liquide mediante la presentación del modelo del anexo 1, e ingresará el total, de acuerdo con las normas que contienen los apartados siguientes.

3. A todos los efectos, el periodo de liquidación coincide con el trimestre natural. La autoliquidación comprenderá el total de las cuotas meritadas en el trimestre correspondiente, y se declarará y, en su caso, ingresará en los plazos siguientes:

a) Para las cuotas devengadas en el primer trimestre, es decir, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, el plazo es desde el 1 de abril hasta el 20 de abril.

b) Para las cuotas devengadas en el segundo trimestre, es decir, entre el 1 de abril y el 30 de junio, el plazo es desde el 1 de julio hasta el 20 de julio.

c) Para las cuotas devengadas en el tercer trimestre, es decir, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el plazo es desde el 1 de octubre hasta el 20 de octubre.

d) Para las cuotas devengadas en el cuarto trimestre, es decir, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, el plazo es desde el 1 de enero hasta el 20 de enero del año siguiente.

4. La obligación de presentar la declaración-liquidación se mantiene, aunque no se hayan meritado cuotas en el periodo de liquidación, mientras el sustituto a que se refiere la declaración-liquidación esté de alta en el censo que prevé el artículo 11 de este decreto.

Artículo 13

Resumen anual

1. Se aprueba el modelo 890, «Resumen anual del canon sobre el vertido y la incineración de residuos», que consta de dos ejemplares —un ejemplar para el Agencia Tributaria de las Illes Balears y un ejemplar para el sustituto— y que figura en el anexo 2 de este decreto.

2. Además de las declaraciones-liquidaciones trimestrales, los sustitutos presentarán una declaración resumen anual entre el 1 y el 31 de enero del ejercicio siguiente al que corresponda la declaración.

3. En esta declaración anual se harán constar los datos siguientes:

a) La identificación del sustituto.

b) El número total de operaciones sujetas a este tributo realizadas y ordenadas por trimestres.

c) El número de operaciones a las cuales se ha aplicado alguna exención, clasificadas en función del beneficio fiscal aplicado.

d) El importe de las cuotas ingresadas, que debe coincidir con las declaraciones-liquidaciones trimestrales.

e) La cifra total anual de los diversos datos sobre operaciones y cuotas a que se refieren las letras b) a d) anteriores.

f) La relación de contribuyentes e importes repercutidos durante el ejercicio anterior por el sustituto.

 

Capítulo VI

Presentación y pago telemático

 

Artículo 14

Presentación y pago telemático

1. La presentación de las declaraciones y las declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones, incluidos los ingresos por anticipado, y también, en su caso, el ingreso de las deudas tributarias que se derivan, a que se refiere el capítulo V de este título, se efectuará por vía telemática, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, en la dirección web https://sede.atib.es, de acuerdo con la Orden del consejero de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 2009 por la que se regula el procedimiento de pago y presentación de documentación con trascendencia tributaria por vía telemática y se crea el tablón de anuncios electrónico de la Agencia Tributaria de las Illes Balears.

2. La presentación y, en su caso, el pago por vía telemática, los puede hacer el mismo declarante o un tercero que actúe en su representación, de acuerdo con los artículos 79 a 81, ambos inclusive, del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y con la Orden del consejero de Economía y Hacienda mencionada en el apartado anterior.

3. En todo caso, de acuerdo con lo que dispone el segundo párrafo del artículo 4.1 de la citada orden, el usuario debe disponer de un certificado digital en vigor, que acredite su identidad, expedido por una entidad autorizada para prestar los servicios de certificación y, en su caso, debidamente registrado en el Portal de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, en la modalidad que corresponda, mediante la aplicación relativa al registro de usuarios habilitada con esta finalidad.

TÍTULO II

FONDO DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

 

Artículo 15

Naturaleza y régimen jurídico

1. De acuerdo con lo que dispone el artículo 43 de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2021, los ingresos derivados del canon sobre el vertido y la incineración de residuos de las Illes Balears, una vez deducidos los costes de gestión del tributo, quedan afectados al Fondo de Prevención y Gestión de Residuos creado por el artículo 33 de la Ley 8/2019, de 21 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears.

2. A tal efecto, las leyes anuales de presupuestos deben prever la dotación correspondiente en los presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio.

Hasta que no se cree el Ente de Residuos de las Illes Balears previsto en la Ley 8/2019, que ha de gestionar el Fondo de Prevención y Gestión de Residuos, la Dirección General de Residuos i Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Territorio asumirá las funciones de este ente en relación con el citado Fondo.

Artículo 16

Normas particulares sobre el destino del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos

1. El Fondo de Prevención y Gestión de Residuos, una vez deducidos los costes de distribución, incluidos los de personal, se destinará a fomentar la mejor gestión ambiental de los residuos; especialmente la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclaje de los residuos de las fracciones no sujetas a responsabilidad ampliada del productor, con la fracción orgánica como preferente, tanto en cuanto a la recogida como al tratamiento, con especial atención a fomentar su calidad.

Asimismo, el Fondo se puede destinar a financiar estudios de residuos y campañas de sensibilización, de divulgación y de educación ambiental, dentro del marco previsto por el artículo 33.1 de la Ley 8/2019.

2. Son beneficiarios del Fondo, en el ámbito de los residuos municipales, los entes locales titulares del servicio de gestión de residuos domésticos o municipales o, si se tercia, los que ejercen la gestión del servicio, de acuerdo con la legislación de régimen local, con independencia de la modalidad de gestión del servicio, que lleven a cabo inversiones destinadas a la gestión de residuos municipales.

También pueden ser beneficiarias las entidades concesionarias del servicio de tratamiento de residuos, siempre que estas lo acepten expresamente y así lo apruebe la correspondiente comisión insular.

También pueden ser beneficiarias las personas o entidades sujetos pasivos del canon que lleven a cabo actuaciones de las indicadas en el apartado 1 de este artículo.

3. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 3/2020, el retorno equitativo de los ingresos se hará en atención a la recaudación efectiva y atendiendo a un adecuado equilibrio territorial entre islas, quedando excluidas las personas o entidades beneficiarias de las islas donde los contribuyentes del canon se beneficien de la exención a la que hace referencia el artículo 45.2.c) de la Ley mencionada.

En atención a los principios anteriores, la Dirección General de Residuos y Educación Ambiental decidirá sobre la distribución.

Artículo 17

Comisiones insulares

1. En cada isla se constituirá una comisión insular encargada de la aplicación de los recursos del Fondo provenientes del canon, en el marco de la Ley 8/2019, de los diferentes planes directores sectoriales insulares de prevención y gestión de residuos no peligrosos, de los programas municipales de prevención y gestión municipales y del resto de normativa aplicable.

2. La persona titular de la presidencia de las comisiones insulares es el director general de Residuos y Educación Ambiental de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, quien, asimismo, designará a la persona que ocupará la secretaría, que tendrá voz pero no voto.

3. La composición de las comisiones, además de las personas que ocupan la presidencia y la secretaría, es la siguiente:

a) La Comisión Insular de Mallorca estará formada por dos vocales de la Dirección General de Residuos y Educación Ambiental designados por el director general, el presidente de la Federación de Entidades Locales de las Illes Balears, el titular del Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo Insular de Mallorca y el titular del máximo órgano unipersonal de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado de Palma.

b) La Comisión Insular de Menorca estará formada por un vocal de la Dirección General de Residuos y Educación Ambiental designado por el director general, un representante del Consejo Insular de Menorca designado por el titular del departamento que ostente las competencias en materia de medio ambiente y un representante del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca designado por la Presidencia de este organismo y ratificado por la Junta de Gobierno.

c) La Comisión Insular de Ibiza estará formada por un vocal de la Dirección General designado por el director general, el titular del departamento competente en materia de residuos del Consejo Insular de Ibiza y el presidente de la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Públicos Insulares de Ibiza.

d) La Comisión Insular de Formentera estará formada por un vocal de la Dirección General de Residuos y Educación Ambiental designado por el director general, consejero de Medio Ambiente y Servicios de Inspección del Consejo Insular de Formentera y un vocal en representación del Consejo Insular designado por este consejero.

4. Para la válida constitución de las comisiones insulares es necesaria la mayoría absoluta de sus miembros o de las personas en quienes deleguen.

5. Los acuerdos de las comisiones insulares se adoptan por mayoría de los asistentes.

En caso de empate, el voto de calidad del presidente de la comisión dirime la votación.

6. Las comisiones insulares tienen que fijar o revisar, con carácter anual, los criterios de distribución de los recursos derivados del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos y también, antes del 30 de septiembre de cada año, la aplicación correspondiente.

Artículo 18

Residuos peligrosos

Las actuaciones previstas en el Plan Director Sectorial de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de las Illes Balears que se deban financiar con recursos del Fondo de Prevención y Gestión de Residuos se deben decidir por la Dirección General de Residuos y Educación Ambiental de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, previa consulta a las comisiones insulares previstas en el artículo 17.

Disposición adicional única

Denominaciones

Todas las denominaciones de órganos, cargos, profesiones y funciones que aparecen en este decreto en género masculino se deben entender referidas al masculino o al femenino según el sexo del titular o de la persona de quien se trate.

Disposición transitoria primera

Ejercicio fiscal correspondiente al año 2022

El ejercicio fiscal correspondiente al año 2022 es el comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022.

Disposición transitoria segunda

Censo de sustitutos del contribuyente en el ejercicio de 2022

A los efectos de su aplicación durante el ejercicio fiscal de 2022, en un plazo no superior a un mes desde la publicación del presente decreto, la Consejería de Medio Ambiente y Territorio comunicará a la Agencia Tributaria de las Illes Balears el listado de empresas que constan como operadoras de los vertederos o de las instalaciones de incineración en el Registro de Producción y Gestión de residuos de las Illes Balears, incluyendo los datos previstos en el artículo 11.2 de este decreto.

Disposición transitoria tercera

Constitución de las comisiones insulares

Las comisiones insulares celebrarán la primera sesión constitutiva en el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de este decreto.

Disposición transitoria cuarta

Obligaciones de los entes locales

1. Antes del 1 de junio de 2022, los entes locales de las Illes Balears presentarán ante la Dirección General de Residuos y Educación Ambiental la ordenanza fiscal de residuos o el instrumento jurídico correspondiente que justifique que se aplica el pago por generación a que hace referencia el artículo 9 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, en el supuesto de que la hayan implementado, y una declaración responsable en la cual consten el grado de implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica, el modelo que se usa y el porcentaje de implantación atendiendo a la población real alcanzada. Todo esto, de acuerdo con el modelo que facilite la Dirección General de Residuos y Educación Ambiental.

2. Antes del 1 de diciembre de cada año y hasta que no se dé la completa y plena incorporación de todos los municipios de las Illes Balears en el sistema de recogida selectiva de la fracción orgánica y el pago por generación, los entes locales informarán a la Dirección General de Residuos y Educación Ambiental, adjuntando la misma documentación a que hace referencia el apartado 1 anterior, sobre los cambios que se hayan efectuado en el desarrollo de la recogida selectiva de la fracción orgánica y el pago por generación, sin perjuicio que la Dirección General pueda, en cualquier momento, requerir información adicional.

3. Ante la no presentación de las justificaciones previstas en los apartados 1 y 2 de esta disposición transitoria, se entenderá que el ente local no cumple los requisitos necesarios a efectos de la aplicación de los apartados 1 y 3 del artículo 49 de la Ley 3/2020, de 20 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2021, y se aplicará la previsión de los apartados 2 o 4 del citado artículo 49, según corresponda.

4. La Dirección General de Residuos y Educación Ambiental comunicará cada año, antes del 31 de diciembre, a los operadores de aquellas instalaciones de depósito en vertedero y de incineración de residuos registradas en el censo de sustitutos previsto en el artículo 11, el tipo de gravamen de los contemplados en el artículo 49 de la Ley 3/2020 que resulte aplicable a los entes locales en función del cumplimiento de los requisitos necesarios de recogida selectiva implantada y de pago por generación.

Disposición transitoria quinta

Información de las plantas de tratamiento mecánico-biológico, compostaje y biometanización

En un plazo no superior a quince días desde la publicación del presente decreto, los operadores de las instalaciones de tratamiento mecánico-biológico de la fracción resto de los residuos municipales, instalaciones de compostaje e instalaciones de biometanización inscritos en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de las Illes Balears comunicarán a la Dirección General de Residuos y Educación Ambiental el porcentaje de eficiencia, en atención al porcentaje de rechazo que acaba destinado a vertedero o a incineración frente al residuo de entrada en la instalación, que corresponde aplicar en el ejercicio 2022 de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de este decreto.

 

Disposición final primera

Modificaciones del Decreto 14/2019, de 15 de marzo, de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears

1. Los apartados 2 y 3 del artículo 1 del Decreto 14/2019, de 15 de marzo, de notificación y comunicación electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, quedan modificados de la siguiente manera:

2. El acceso a la sede electrónica de la ATIB se puede hacer de manera directa en la dirección web https://sede.atib.es o a través del portal de la ATIB https://www.atib.es, y también a través de las aplicaciones móviles habilitadas al efecto.

3. Asimismo, una vez esté disponible la conexión con la carpeta ciudadana de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (https://www.caib.es/carpeta), el acceso a las notificaciones electrónicas que haga la ATIB se puede hacer a través de esta carpeta y también de la carpeta ciudadana creada por la Administración del Estado en la sede electrónica de su punto de acceso general electrónico (https://administracion.gob.es).

2. El apartado 2 del artículo 2 del citado Decreto 14/2019 queda modificado de la siguiente manera:

2. A los efectos de este decreto se entiende por:

a) Notificación: documento que recoge un acto o una actuación en el seno de un procedimiento administrativo que se ha de trasladar necesariamente al destinatario con las garantías y las formalidades debidas para que produzca efectos jurídicos.

b) Comunicación: documento que recoge las actuaciones que, por su contenido o finalidad, no requieren el cumplimiento estricto de las formalidades que caracterizan a las notificaciones porque no determinan la eficacia de la actuación objeto de comunicación.

A este efecto, tienen la consideración de comunicación:

1º. Los avisos de pago en el caso de tributos de cobro periódico por recibo que son objeto de notificación colectiva.

2º. Los avisos relativos a la información de deudas pendientes y al embargo de bienes.

3º. Cualquier otro aviso o documento distinto de una notificación mediante el que se pone en conocimiento de la persona o entidad interesada la existencia de un acto o una actuación de la ATIB.

3. Los apartados 2 y 3 del artículo 3 del citado Decreto 14/2019 quedan modificados de la siguiente manera:

2. La solicitud la ha de hacer la persona o entidad interesada o quien las represente debidamente acreditado. Esta solicitud puede presentarse, en el caso de comunicaciones electrónicas, de manera presencial mediante los modelos normalizados que se pondrán a disposición de las personas y entidades interesadas en las oficinas de la ATIB, y también, tanto en el caso de comunicaciones como, necesariamente, en el caso de notificaciones electrónicas, mediante los módulos habilitados al efecto en la sede electrónica de la ATIB.

En el caso de solicitud telemática, para poder acceder a la sede electrónica al efecto de hacer la solicitud, la persona o entidad interesada accederá con DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve (https://clave.gob.es), o, en su caso, mediante su código de contribuyente.

Una vez introducidos los datos que se establecen en el formulario de solicitud telemática (el cual incluirá al menos los datos correspondientes al nombre y apellidos o razón o denominación social, NIF, dirección física, teléfono y dirección de correo electrónico), se enviará un correo electrónico de confirmación del registro a la dirección indicada en la solicitud. En este mensaje se informará sobre las consecuencias de la confirmación, y también de las excepciones relativas al consentimiento del interesado para el tratamiento de los datos suministrados, de acuerdo con lo que establece la normativa reguladora de protección de datos de carácter personal.

3. En el caso de que también se quieran recibir comunicaciones mediante un mensaje de texto (en adelante, SMS) en el teléfono móvil que se haya indicado en la solicitud, al mismo tiempo que se tramita el correo electrónico de confirmación citado anteriormente, se enviará un SMS con un código de verificación que se ha de validar accediendo al módulo habilitado al efecto en la sede electrónica de la ATIB.

 

4. El artículo 4 del citado Decreto 14/2019 queda modificado de la siguiente manera:

Artículo 4

Personas y entidades obligadas a recibir por medios electrónicos notificaciones y comunicaciones

1. Están obligadas a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y las notificaciones administrativas que en el ejercicio de sus funciones genere la ATIB las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica del artículo 35.4 de la Ley general tributaria y las personas físicas que ejerzan una actividad profesional para la que se requiera la colegiación obligatoria, incluidos en todo caso los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, y también las personas que, en su caso, les representen.

2. Con independencia de la persona o entidad destinataria, el acceso a los avisos de pago correspondientes a tributos de cobro periódico por recibo cuya gestión recaudatoria corresponda a la ATIB se hará preferentemente de forma electrónica.

A este efecto, se habilitará en la sede electrónica de la ATIB un módulo que permita a la persona o entidad interesada acceder a los avisos de pago y también a la información de sus deudas a través de un código (código de contribuyente) o mediante DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve.

5. El artículo 5 del citado Decreto 14/2019 queda modificado de la siguiente manera:

Artículo 5

Realización y efectos de la notificación electrónica

1. A las personas o entidades adheridas u obligadas a recibir notificaciones electrónicas, se les enviará, a la dirección de correo electrónico facilitada una comunicación o un aviso informativo relativo a la existencia de un acto o una actuación objeto de notificación electrónica, y también el enlace a la sede electrónica de la ATIB para acceder a su contenido.

La ausencia de práctica de este aviso informativo no impedirá que la notificación se considere plenamente válida.

2. El aviso informativo a que se refiere el apartado anterior contendrá los datos básicos que permitan la identificación de la notificación, entre los que figurarán, en todo caso, las siguientes:

a) Identificación de la persona o entidad destinataria.

b) Identificación del órgano o unidad emisora.

c) Breve descripción del asunto.

d) Número de referencia o del expediente administrativo.

3. Asimismo, dicho aviso especificará que, si en el transcurso de diez días naturales a partir de la fecha de recepción no se ha accedido al contenido del acto objeto de la notificación que se pretende llevar a cabo, se entenderá que la notificación se ha rechazado, lo cual tendrá los efectos previstos en la normativa aplicable, salvo que, de oficio o a instancia de la persona o entidad interesada, se compruebe la imposibilidad técnica o material para acceder.

6. Se suprime el apartado 4 del artículo 5 del citado Decreto 14/2019, de manera que los actuales apartados 5, 6, 7 y 8 pasan a ser los apartados 4, 5, 6 y 7.

Disposición final segunda

Entrada en vigor

Este decreto, una vez publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, entrará en vigor a partir del día 1 de julio de 2022, sin perjuicio de las previsiones establecidas por las disposiciones transitorias segunda, cuarta y quinta.

  

Palma, 23 de mayo de 2022

 

La presidenta

Francesca Lluch Armengol i Socias

 

La consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores

Rosario Sánchez Grau

 

El consejero de Medio Ambiente y Territorio 

Miquel Mir Gual

Documentos adjuntos