Torna

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

AYUNTAMIENTO DE FELANITX

Núm. 283316
Extracto de las bases de subvenciones destinadas a las asociaciones municipales que realizaran actividades que fomentan la participación ciudadana para el año 2022

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/625859)

1.- Objecte

L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament de Felanitx en règim de concurrència competitiva destinades a finançar els projectes que tinguin com a objectiu la realització d'activitats en matèria de participació ciutadana.

Les subvencions regulades per aquestes normes són un procediment de col·laboració entre l'Ajuntament i les entitats per la realització d'activitats d'utilitat pública o interès social, tenen caràcter voluntari i eventual, i estan obertes a la participació de totes les entitats de Felanitx que compleixin els requisits establerts a la base 4ª.

2.- Finalitat de les subvencions

D'acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat:

Promoure activitats de caire social com poden ser cursos, tallers, projectes, esdeveniments que realitzin les associacions del terme municipal de Felanitx amb la voluntat de promoure la participació ciutadana i dinamitzar la vida social del municipi. L'objectiu ha de ser millorar la qualitat de vida, les relacions humanes i potenciar el desenvolupament de les persones i dels diferents nuclis de població del terme municipal.

3.- Període d'execució

Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes o activitats desenvolupades durant el període  d'1 de setembre de l'exercici anterior a la convocatòria al 31 d'agost de l'any de la convocatòria.

4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d'acreditar-los

1. Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

- Entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Felanitx.

2. No podran obtenir la condició de beneficiàries les entitats que no es trobin al corrent de les seves obligacions de justificació de subvencions d'exercicis anteriors amb l'Ajuntament de Felanitx.

La concurrència d'aquesta circumstància es comprovarà directament per l'Ajuntament de Felanitx en la fase d'instrucció del procediment de concessió.

5.- Documentació a aportar

Per a poder participar en la convocatòria oberta s'haurà de presentar la següent documentació, segons models normalitzats annexos:

- ANNEX 1: instància fent constar la demanda d'acollir-se a la convocatòria oberta  i declaració responsable en la qual es posi de manifest:

1)  Concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord l'article 13 Llei 38/2003 General de Subvencions.

2)  Compromís de l'acompliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció.

3)  Compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social. D'acord amb allò establert per l'article 28 de la Llei 39/2015, els documents acreditatius de l'acompliment d'aquestes obligacions seran consultats o obtinguts directament per l'Ajuntament de Felanitx en qualsevol moment del procediment, sempre i quan l'entitat no s'oposi expressament o aporti directament el document en el moment de presentar la sol·licitud.

4)  Subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur.

5)  Inscripció en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Felanitx i acreditació de la seva vigència i representació

D'acord amb els termes previstos a la normativa de règim jurídic de les administracions públiques, els interessats no hauran d'aportar aquells documents que ja es trobin en poder d'aquest Ajuntament. En aquest sentit, per a les entitats inscrites en el Registre d'Entitats Municipal els documents identificatius i de representació de l'entitat es substitueixen per una declaració jurada de vigència de la documentació que consta al referit registre, en cas contrari, amb la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

1)  Fotocòpia del DNI del/de la representant legal

2)  Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

3)  Escriptura de constitució i Estatuts.

4)  Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.

-   ANNEX 2: Memòria descriptiva del projecte/activitat pel que es demana la subvenció.

-   ANNEX 3: Pressupost d'ingressos i despeses previst pel projecte/activitat pel que es demana la subvenció.

- Certificat de titularitat del compte bancari

-  Altra documentació específica exigida a la convocatòria

6.- Termini i forma de presentació de les sol·licituds

Les entitats sol·licitants podran presentar les peticions en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'anunci de l'extracte de la corresponent convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen, però no pressuposa la concessió automàtica de la subvenció, la qual es resoldrà una vegada estudiada la proposta d'activitat i valorada en funció dels criteris generals d'aquestes normes.

  

(Firmado electrónicamente, 11 de mayo de 2022

El alcalde

Jaume Montserrat Vaquer)