Torna

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección V. Anuncios

Subsección segunda. Otros anuncios oficiales

AYUNTAMIENTO DE ES MERCADAL

Núm. 191799
Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

El Consistori en sessió ordinària celebrada el passat dia 30 de març de 2022, va acordar aprovar inicialment la modificació de l'ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Aquest expedient queda exposat al públic per un termini de 30 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOIB per a al·legacions. Si no es presenten al·legacions l'acord serà elevat a definitiu sense necessitat de nova aprovació.

 

Signat as Mercadal en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document (1 de abril de 2022)

El alcalde Francesc Ametller Pons