Torna

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

CONSEJO DE GOBIERNO

Núm. 135339
Corrección de erratas de la versión catalana del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021 por el cual se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2021-2023 (Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 175 de 23 de diciembre de 2021)

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

El Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 175 de 23 de diciembre de 2021, ha publicado el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021 por el cual se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2021-2023

Durante la preparación de las publicaciones de los acuerdos y decretos adoptados por el Consejo de Gobierno de día 20 de diciembre de 2021 que se envían al Boletín Oficial de las Illes Balears, se cometió una errata en el apartado IV.1.20 de la página 51635 i en el apartado IV.3.2 de la página 51640.

Por todo lo anterior y, de acuerdo con el artículo 19.2 y 19.4 del Decreto 68/2012, de 27 de julio, por el que se regula el Boletín Oficial de las Illes Balears, dicto la siguiente:

Resolución

Corregir la errata advertida en la versión catalana del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2021 por el cual se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2021-2023 de la manera siguiente:

- Página 51635 del Boletín Oficial de las Illes Balears. Apartado IV.1.20 del Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2021-2023:

Donde dice:

IV.1.20

Direcció general: Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per finançar projectes destinats a executar:

Convocatòria: anual

Cost: 240.000€

Indicadors:

Nombre d'entitats LGTBI que es presenten a la convocatòria segons anys d'experiència en la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+.

Nombre de projectes presentats segons tipologia d'acció subvencionable.

Àmbits d'estudi escollits per als projectes d'investigació relacionats amb l'LGTBI-fòbia en relació amb els àmbits sensibles que preveu la Llei 8/2016.

Resultats obtinguts en els projectes directament relacionats amb algun dels objectius del II Pla Estratègic de polítiques públiques LGTBI i en matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere del Govern de les Illes Balears 2021-2024.

Grau d'incidència dels projectes en la prevenció i/o eliminació de l'LGTBI-fòbia.

Percentatge de subvenció atorgat segons l'import total sol·licitat.

Nombre i tipologia de projectes subvencionats segons àmbit territorial d'incidència (autonòmic, insular, local).

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

Debe decir:

IV.1.20

Direcció general: Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat

Font de finançament: capítol IV

Descripció: ajuts per finançar projectes destinats a executar:

 

a) Estratègies, instruments i materials que facilitin la incorporació de mesures de responsabilitat social de les empreses en polítiques LGTBI.

b) Activitats formatives en diversitat sexual i de gènere adreçades a professionals de qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia

c) Accions de recerca i estudis relacionats amb les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i les conseqüències de l'LGTBI-fòbia com una manifestació més de les violències masclistes

Objectius i efectes:

  • Oferir a les empreses de les Illes Balears instruments perquè puguin desenvolupar accions de responsabilitat social en polítiques LGTBI a l'efecte d'evitar situacions de rebuig i de discriminació de les persones per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere

  • Millorar la capacitació professional en matèria de diversitat sexual i de gènere del personal que actua en àmbits sensibles a l'efecte de proporcionar-li eines per millorar el bon tracte en la intervenció que s'ofereix des dels serveis d'atenció de les Illes Balears a les persones i famílies LGTBIQ+

  • Promoure el coneixement de les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i de les conseqüències de l'LGTBI-fòbia, a l'efecte de disposar de dades sobre aquesta matèria que ajudin a elaborar polítiques públiques antidiscriminatòries en clau LGTBI arreu del territori de les Illes Balears

Convocatòria: anual

Cost: 240.000€

Indicadors:

Nombre d'entitats LGTBI que es presenten a la convocatòria segons anys d'experiència en la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+.

Nombre de projectes presentats segons tipologia d'acció subvencionable.

Àmbits d'estudi escollits per als projectes d'investigació relacionats amb l'LGTBI-fòbia en relació amb els àmbits sensibles que preveu la Llei 8/2016.

Resultats obtinguts en els projectes directament relacionats amb algun dels objectius del II Pla Estratègic de polítiques públiques LGTBI i en matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere del Govern de les Illes Balears 2021-2024.

Grau d'incidència dels projectes en la prevenció i/o eliminació de l'LGTBI-fòbia.

Percentatge de subvenció atorgat segons l'import total sol·licitat.

Nombre i tipologia de projectes subvencionats segons àmbit territorial d'incidència (autonòmic, insular, local).

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

- Página 51640 del Boletín Oficial de las Illes Balears. Apartado IV.3.2 del Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2021-2023:

Donde dice:

IV.3.2

Direcció general: Direcció general de Cooperació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions per executar projectes de cooperants

Objectius i efectes: organitzar viatges i estades de cooperants (tant de les Illes Balears com dels països socis) amb la finalitat de contribuir a millorar les intervencions de cooperació al desenvolupament. Es preveu diferents modalitats:

a. Estratègies, instruments i materials que facilitin la incorporació de mesures de responsabilitat social de les empreses en polítiques LGTBI.

b. Activitats formatives en diversitat sexual i de gènere adreçades a professionals de qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia

c. Accions de recerca i estudis relacionats amb les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i les conseqüències de l'LGTBI-fòbia com una manifestació més de les violències masclistes

1. Oferir a les empreses de les Illes Balears instruments perquè puguin desenvolupar accions de responsabilitat social en polítiques LGTBI a l'efecte d'evitar situacions de rebuig i de discriminació de les persones per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere

2. Millorar la capacitació professional en matèria de diversitat sexual i de gènere del personal que actua en àmbits sensibles a l'efecte de proporcionar-li eines per millorar el bon tracte en la intervenció que s'ofereix des dels serveis d'atenció de les Illes Balears a les persones i famílies LGTBIQ+

3. Promoure el coneixement de les causes, les característiques i les dificultats d'identificació dels problemes i de les conseqüències de l'LGTBI-fòbia, a l'efecte de disposar de dades sobre aquesta matèria que ajudin a elaborar polítiques públiques antidiscriminatòries en clau LGTBI arreu del territori de les Illes Balears

1. Professionals de països en desenvolupament a les Illes Balears.

2. Professionals de les Balears que participen en projectes de cooperació o d'acció humanitària a països en desenvolupament

3. Participació de joves d'entre 18 i 30 anys de les Illes Balears com a voluntaris en projectes de cooperació

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 125.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat

Debe decir:

IV.3.2

Direcció general: Direcció general de Cooperació

Fonts de finançament: capítol IV

Descripció: subvencions per executar projectes de cooperants

Objectius i efectes: organitzar viatges i estades de cooperants (tant de les Illes Balears com dels països socis) amb la finalitat de contribuir a millorar les intervencions de cooperació al desenvolupament. Es preveu diferents modalitats:

  • Professionals de països en desenvolupament a les Illes Balears.

  • Professionals de les Balears que participen en projectes de cooperació o d'acció humanitària a països en desenvolupament

  • Participació de joves d'entre 18 i 30 anys de les Illes Balears com a voluntaris en projectes de cooperació

Convocatòria: anual (2022 i 2023)

Cost: 125.000,00€

Indicadors: nombre de projectes sol·licitats i subvencionats

Incidència sobre el mercat: sense incidència sobre el mercat.

 

Palma, 11 de marzo de 2022

El secretario general Benito Prósper Gutiérrez