Torna

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección I. Disposiciones generales

CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 28278
Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio de 2022

  • Contenido, oficial y auténtico, de la disposición: Documento pdf  Versión PDF

Texto

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Consell Insular de Formentera para 2022, y comprensivo éste del presupuesto general de este Consell, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica su resumen por capítulos:

I) Resumen del referenciado presupuesto para el ejercicio de 2022:

 

I N G R E S O S

 

Capítulo

Descripción

Importe

A ) OPERACIONES CORRIENTES

 

1.

Impuestos directos

7.696.000,00 €

2.

Impuestos indirectos

550.000,00 €

3.

Tasas y otros ingresos

6.601.500,00 €

4.

Transferencias corrientes

14.538.000,00 €

5.

Ingresos patrimoniales

10.000,00 €

B ) OPERACIONES DE CAPITAL

 

6.

Enajenación de inversiones reales

0,00 €

7.

Transferencias de capital

4.440.000,00 €

8.

Activos financieros

0,00 €

9.

Pasivos financieros

 

TOTAL INGRESOS

33.835.500,00 €

 

 

 

 

G A S T O S

 

A ) OPERACIONES CORRIENTES

 

1.

Gastos de personal

14.998.500,00 €

2.

Gastos en bienes corrientes y servicios

10.768.800,00 €

3.

Gastos financieros

75.000,00 €

4.

Transferencias corrientes

2.025.200,00 €

B ) OPERACIONES DE CAPITAL

 

6.

Inversiones reales

5.700.000,00 €

7.

Transferencias de capital

250.000,00 €

9.

Pasivos financieros

0,00 €

TOTAL GASTOS

33.835.500,00 €

II) Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta entidad, aprobada junto con el mencionado presupuesto para el ejercicio de 2022:

 

 

grup

places

a)

personal funcionario

 

 

 

1) habilitació nacional

 

 

 

Secretari/a General

A1

1

 

Interventor/a

A1

1

 

Tresorer/a

A1

1

 

2) escala administració general

 

 

 

Cap d'àrea d'urbanisme i ordenació del territori

A1

1

 

Cap d'àrea de serveis socials

A1

1

 

Cap d'àrea de serveis jurídics

A1

1

 

Cap d'àrea d'infraestructures

A2

1

 

Cap de Pesca i Caça

C1

1

 

Cap de Servei d'Atenció Ciutadana

C1

1

 

Cap de servei d'inspecció

C1

1

 

Coordinador OVAC

C1

1

 

Cap de secretaria

C1

1

 

Cap de servei d'economia

C1

1

 

Cap de servei d'urbanisme i Ordenació del territori

C1

1

 

Supervisor/a de recaptació

C1

1

 

Administratiu

C1

9

 

Administratiu d'escorxador i canera

C1

1

 

Supervisor/a de cadastre

C1

1

 

Inspector/a de Pesca

C1

1

 

Supervisor de territori

C1

1

 

Auxiliar Administratiu

C2

40

 

Auxiliar OAC

C2

8

 

Auxiliar informador/Administratiu Esports

C2

2

 

Auxiliar de Biblioteca

C2

1

 

Auxiliar informàtic/a  telecentre biblioteca

C2

1

 

Auxiliar informador/a far La Mola

C2

1

 

Bidell

E

1

 

3) escala administración especial

 

 

 

Lletrat/Lletrada

A1

6

 

Arquitecte/a

A1

2

 

Tècnic/a de medi ambient

A1

2

 

Técnica Administració General

A1

2

 

Veterinari

A1

1

 

Psicòleg/Psicòloga

A1

3

 

Tècnic/a de patrimoni

A1

2

 

Psicòleg / Tècnic RRLL

A1

1

 

Tècnic/a d'immigració

A1

1

 

Tècnic/a de discapacitats

A1

1

 

Tècnic/a de normalització lingüística

A1

2

 

Cap d'Àrea de Noves Tecnologies

A2

1

 

Coordinador Centre de Dia / Residència

A2

1

 

Cap Àrea Activitats

A2

1

 

Cap Àrea Mobilitat

A2

1

 

Enginyer/a tècnic/a. Director/a d'ITV

A2

1

 

Tècnic/a d'immigració

A2

2

 

Enginyer/a tècnic/a

A2

1

 

Arquitecte/a tècnic territori

A2

2

 

Tècnic/a d'esports

A2

1

 

Tècnic/a en Relacions Laborals

A2

4

 

Arquitecte/a tècnic serveis insulars

A2

2

 

Enginyer/a Tècnic Agrícola

A2

1

 

Tècnic Mobilitat

A2

1

 

Tècnic/a de cultura

A2

2

 

Tècnic/a de comerç i mercats

A2

1

 

Tècnic/a de Turisme

A2

2

 

Tècnic/a d'inserció laboral

A2

1

 

Tècnic/a d'Observatori

A2

1

 

Tècnic/a  de biblioteca

A2

1

 

Tècnic/a d'arxiu imatge i so

A2

1

 

Tècnic/a d'arxiu

A2

1

 

Treballador/a social

A2

5

 

Tècnic/a de protecció de menors

A2

4

 

Tècnic/a polivalent (Oficina Vivienda)

A2

1

 

Tècnic d'igualtat

A2

1

 

Tècnic d'Ocupació i Desenvolupament Local

A2

2

 

Educador/a Social

A2

1

 

Tècnic/a de Joventut

A2

1

 

Tècnic/a de prevenció comunitària

A2

1

 

Terapeuta Ocupacional

A2

1

 

Coordinador CENF

B

1

 

Delineant

B

1

 

Coordinador Estany des Peix

C1

1

 

Coordinador/a de centre poliesportiu

C1

1

 

Cap de Policia-instructor

C1

1

 

Oficial de policia en 2a activitat sense destí

C1

1

 

Oficial de Policia

C1

2

 

Oficial de Policia en 2a activitat amb destí

C1

1

 

Policia Local

C1

17

 

Mecànic/a supervisor d'ITV

C1

1

 

Policia Local 2a activitat sense destí

C1

1

 

Agent del servei d'inspecció L

C1

2

 

Tècnic/a auxiliar d'esports

C1

1

 

Inspector d'ITV

C1

2

 

Mariner/a de pont habilitat/da

C2

6

 

Treballadors/es Familiars L

C2

14

 

Auxiliars sociosanitaris

C2

11

 

Vigilant Estany des Peix

E

2

 

Zelador/a d'instal·lacions

E

1

b)

personal laboral

 

 

 

Director/a de centre "Escoletes"

A2

1

 

Director/a de centre "Escola de Música i Dansa"

A2

1

 

Tècnic/a informàtic/a

A2

1

 

Mestre/a d'educació infantil

A2

2

 

Cap d'estudis de l'Escola de Música i Dansa

A2

1

 

Infermer/a

A2

2

 

Fisioterapeuta

A2

1

 

Secretari/a acadèmic de l'Escola de Música i Dansa

A2

1

 

Professor/a de música i Dansa

A2

9

 

Professor/a d'ensenyament

A2

1

 

Tècnic/a informàtic/a

B

2

 

Educador/a infantil

C1

21

 

Director/a de centre de Temps Lliure Casal de Joves

C1

2

 

Professor/a de música i Dansa aux

C1

1

 

coordinador platges

C1

1

 

Cap de bombers

C1

1

 

Bomber

C1

9

 

Caporal

C1

2

 

Cap de brigada

C2

1

 

Tècnic de so

C2

1

 

Auxiliar informàtic/a

C2

2

 

Auxiliar informador/Administratiu Esports

C2

3

 

Auxiliar de Biblioteca

C2

2

 

Coordinador Zona Blava

C2

1

 

Auxiliar Administratiu - aux. informador/a

C2

1

 

Professor/a de música i Dansa taller

C2

1

 

Oficial polivalent disponibilitat

C2

1

 

Cuiner/a

C2

3

 

Operari/a de grua

C2

2

 

Oficial polivalent

C2

2

 

Operari-oficial segona

C2

2

 

Conductor/a de centre de dia

C2

1

 

Operari/a

C2

6

 

Auxiliar d'educació infantil

C2

2

 

Monitor/a de lleure

C2

5

 

Monitor/a esportiu

C2

11

 

Monitor/a esportiu/vela

C2

2

 

Operari -oficial segona

C2

1

 

Operari -paleta

C2

1

 

Operari/a polivalent d'ITV

E

1

 

Operari/a

E

1

 

Notificador/a

E

2

 

Encarregat/da d'escorxador

E

1

 

Operari cementiri amb disponibilitat

E

2

 

Governant/Governanta

E

2

 

Ajudant/Ajudanta de cuina

E

2

 

Operari polivalent

E

17

 

Operari/a de cinema

E

3

 

Operari/a polivalent

E

3

 

Operari canera

E

2

 

Operari escorxador

E

1

 

Netejador/a

E

26

 

zelador  instal·lació cultural

E

3

c)

personal eventual i electes

 

 

 

President /a

 

1

 

Vice President /a

 

3

 

Conseller /a

 

6

 

Conseller /a 26,66% jornada

 

1

 

cap portaveu grup oposició 90% jornada

 

1

 

Director de Residencia/Centre Dia

 

1

 

Gerent Promoció Turística

 

1

 

Responsable Comunicació

 

2

 

Secretaria Presidenta

 

1

d)

personal temporal

 

 

 

Monitor/a d'Escola d'Estiu

C2

30

 

Operari/a

C2

18

 

Socorrista / Patró d'estiu 4 mesos

C2

15

 

Socorrista / Patró d'estiu 6 mesos

C2

6

 

Monitor/a esportiu

C2

6

 

Supervisor/a de seguretat a les platges

C2

4

 

Netejador/a

E

4

 

Director/a de centre de Temps Lliure, Escola d'Estiu

C1

3

 

Auxiliar Administratiu - aux. informador/a

C2

3

 

Agent del servei d'inspecció L

C1

2

 

Auxiliar Administratiu

C2

2

 

Zelador/a de territori

C2

2

 

zelador  instal·lació cultural

E

2

 

Tècnic/a de normalització lingüística

A1

1

 

Professor/a pintura

C2

1

 

Cuiner/a

C2

1

 

Monitor/a esportiu/vela

C2

1

Esta aprobación puede ser impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.

 

Formentera, 20 de enero de 2022

La presidenta Ana Juan Torres