Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 152645
Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’estableix la quantia dels mòduls per als ajuts a la xarxa d'escoles infantils públiques de primer cicle de les Illes Balears i per als ajuts a la xarxa complementària de la xarxa d'escoles infantils públiques de primer cicle de les Illes Balears per a l’any 2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 7.2 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, disposa que «l'objectiu de la regulació del primer cicle d'educació infantil és universalitzar aquest cicle, fer-lo gratuït progressivament i garantir una educació equitativa i de qualitat».

2. El punt 5 del mateix article 7 de la Llei 1/2022 estableix el següent:

La xarxa d'escoles infantils públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de tenir per objecte, entre d'altres, la creació de noves places, el sosteniment dels centres, la prevenció de dificultats i la detecció, el diagnòstic i la inclusió dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu.

3. L'article 4.1 del Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de setembre, estableix el següent:

Mitjançant Resolució, el conseller d'Educació, Universitat i Recerca convocarà els ajuts corresponents per a la creació i la consolidació de places de primer cicle d'educació infantil; per al sosteniment de centres de primer cicle d'educació infantil; per a l'oferta d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys, tenguin o no fills escolaritzats; per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca, i per a les ajudes a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social.

4. L'article 8.1 del Decret esmentat estableix que, mitjançant una Resolució, el conseller d'Educació i Formació Professional ha d'aprovar dins el primer trimestre de cada any, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, la quantia dels mòduls de finançament sobre la base dels quals s'han de convocar els ajuts corresponents.

5. La disposició addicional segona del Decret esmentat estableix que la Conselleria d'Educació i Formació Professional pot establir convenis de col·laboració amb entitats privades, prioritàriament amb entitats privades sense finalitat de lucre, i amb cooperatives de treball associat per a la consolidació de places, per a la gratuïtat del primer cicle d'educació infantil, per al sosteniment de centres educatius autoritzats de titularitat privada de primer cicle d'educació infantil i per al desenvolupament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys, així com per a l'assessorament i les funcions pròpies dels serveis educatius d'atenció primerenca.

6. El punt 3 d'aquesta disposició addicional segona estableix que aquests centres constituiran una xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques (d'ara endavant xarxa complementària) per tal de garantir el dret a l'educació dels infants.

7. La mateixa disposició addicional segona estableix que, a partir dels criteris de l'ordre de bases reguladores que s'ha d'establir per al repartiment dels ajuts a cada centre, aquests no podran ser superiors als que es deriven de l'article 8 del Decret.

Per tot això, dict la següent

Resolució 

1. Destinar un import màxim de 494.880,00 € a la convocatòria d'ajuts corresponent a l'any 2024 per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca i per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies.

2. Finançar aquesta convocatòria amb càrrec a les partides 13601 421K04 46000 del pressupost de l'any 2024, condicionada a l'existència de crèdit suficient i adequat.

3. Aprovar els mòduls sobre la base dels quals s'han de convocar els ajuts a la xarxa d'escoletes públiques corresponents a l'exercici 2024:

a. Per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies de les Illes Balears, tant si els infants estan escolaritzats com si no ho estan: fins a 180 € per cada sessió feta d'una activitat, en els termes que s'indiquin en la convocatòria corresponent.

b. Per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca a les Illes Balears: fins a 1.500 € de la despesa que es pot justificar (per contractació de personal i/o per despesa de material) per infant de necessitats educatives especials escolaritzat, i fins a 10.000 € per les despeses de contractació de personal per a infants de necessitats educatives especials greument afectats que tenguin necessitat de suport específic i tenguin l'informe preceptiu de l'EAP corresponent en els termes que s'indiquin en la convocatòria a tal efecte.

c. Aquests ajuts es distribueixen de tal manera que, en cas de produir-se un    romanent en les partides d'algun dels dos mòduls, aquest podrà emprar-se per completar les sol·licituds de l'altre en cas que sigui necessari.

4. Destinar un import màxim de 256.000,00 € a la convocatòria d'ajuts per a la xarxa complementària de la xarxa d'escoles infantils públiques de primer cicle de les Illes Balears per a 2024 i finançar-la amb càrrec a la partida 13601 421K04 47000 00 del pressupost de l'any 2024, condicionada a l'existència de crèdit suficient i adequat.

5. Aprovar el mòdul sobre la base del qual s'han de convocar els ajuts per a la xarxa complementària de la xarxa d'escoles infantils públiques de primer cicle de les Illes Balears corresponents a l'exercici 2024:

a. Per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca a les Illes Balears: fins a 1.500 € de la despesa que es pot justificar (per contractació de personal i/o per despesa de material) per infant de necessitats educatives especials escolaritzat, i fins a 10.000 € per les despeses de contractació de personal per a infants de necessitats educatives especials greument afectats que tenguin necessitat de suport específic i tenguin l'informe preceptiu de l'EAP corresponent en els termes que s'indiquin en la convocatòria a tal efecte.

6. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de signatura electrònica (11 de març de 2024)

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany