Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 120354
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions públiques per la qual s’aproven les llistes d’aspirants que han superat el procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per als cossos facultatius superiors i s’ofereixen els llocs de feina

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 16 de setembre de 2022 (BOIB núm. 122, de 17 de setembre), es varen aprovar les bases generals que han de regir el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Mitjançant la Resolució de 25 de novembre de 2022 es van aprovar les les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, del procés esmentat (BOIB núm. 155 de 29 de novembre de 2022).

3. Mitjançant la Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat de 29 de novembre de 2022 es van aprovar les llistes provisionals de mèrits al·legats del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. En data 11 de febrer de 2023 es va publicar en el BOIB núm. 19 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la Resolució de data 16 de setembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. En data 20 de febrer de 2023, es va publicar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es va ordenar la publicació de llistes informatives de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. En data 25 de novembre de 2023 es va publicar en el BOIB núm. 161 la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de modificació de la Resolució de 17 de setembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. En data 30 de novembre de 2023 es va fer pública la llista provisional de valoració de mèrits dels cossos facultatius superiors, amb indicació de les puntuacions que han obtingut les persones aspirants i es va atorgar un termini de set dies hàbils per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional de mèrits.

8. Una vegada conclòs el termini atorgat i resoltes les al·legacions, el tribunal, en sessió de data 9 de febrer de 2024, ha acordat elevar a la consellera de Presidència i Administracions Públiques la proposta d'aspirants que han superat el procés selectiu del concurs de mèrits dels cossos facultatius superiors per tal que en dicti la resolució d'aprovació.

9. En la mateixa Resolució s'ha d'oferir a totes les persones seleccionades en la llista de llocs de treball corresponent a les places convocades perquè sol·licitin destinació i se'ls ha requerir perquè en el termini de set dies hàbils presentin la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

Per tot això, dict la següent,

Resolució

1. Aprovar la llista de persones aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits dels cossos facultatius superiors de l'Administració especial de la CAIB, en els termes que s'estableix l'annex 1.

2. Publicar, en l'annex 2, els llocs de treball que s'ofereixen dels cossos facultatius superiors de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als efectes que les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits sol·licitin destinació.

3. Requerir a les persones aspirants que figuren en l'annex 1 per tal que en el termini de set dies hàbils presentin la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

L'acreditació dels requisits s'ha de realitzar d'acord amb l'establert en la base 12 de l'annex 2 de la convocatòria esmentada.

Si no es presenta la documentació dins el termini fixat , llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, si escau, apreciats per l'Administració mitjançant una resolució motivada o, si en el moment d'examinar la documentació es dedueix que hi manca algun dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser nomenada personal funcionari de carrera i les seves actuacions quedaran anul·lades, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

4. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) i en la Seu electrònica www.caib.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 23 de febrer de 2024)

La consellera de Presidència i Administracions Públiques Antònia Maria Estarellas Torrens

 

ANNEX 1 LLISTA DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT EL CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS

COS FACULTATIU SUPERIOR ARQUITECTURA MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***6123*

MAYANS SUREDA, JAIME ONOFRE

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR ENGINYERIA DE CAMINS MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***2804*

SUSILLA GEORGIOU, DAVID

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR ENGINYERIA INDUSTRIAL MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***6975*

MARQUES MORELL, ASUNCION

***2952*

SANCHEZ FONT, FRANCISCO

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR ENGINYERIA AGRÒNOMA MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***6708*

MIRO RAYNAUD, ADRIAN

***3123*

GARCIA LOPEZ, JUAN DE DIOS

***3418*

TROBAT SBERT, JERÒNIA

***3489*

GELABERT VIDAL, FELIP

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR INFORMÀTICA MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***6508*

ABIA DIAZ, BEATRIZ

***3627*

ANTICH SASTRE, SALVADOR

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR RECERCA I DESENVOLUPAMENT MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***4510*

LUNA PROHENS, JOANA MARIA

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR ESTADÍSTICA MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***9062*

MATEU SBERT, JOSEP

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR BIOLOGIA MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***0690*

SANCHEZ LLADO, ELENA

***7845*

LLOP SUREDA, JUAN

***8628*

MAS FERRER, RAFEL ENRIC

***3589*

TORRECILLA SUREDA, SILVIA

***4901*

BORDOY AMENGUAL, MARIA

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR CIÈNCIES AMBIENTALS MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***1188*

CASTELLÓ ROGER, MARTA

 

 

COS SUPERIOR FACULTATIU QUÍMICA MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***6637*

BADENAS JOVANI, JOSEP FERRAN

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR GEOLOGIA MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***4577*

OLIVER MUNAR, MATEU

***5576*

FERNANDEZ MOLERO, ANA MARIA

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR CIÈNCIES DE LA MAR MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***4027*

GONZALEZ LOPEZ, CLARA

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***9576*

MUNAR OLIVER, JUANA MARIA

 

 

 

​​​​​​​COS FACULTATIU SUPERIOR PSICOLOGIA MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***7121*

RIBAS LUZON, MARGARITA

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR GEOGRAFIA MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***0782*

LILLO COLOMAR, FRANCESC

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR TÈCNIC EN OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***8998*

HERNANDEZ LIETOR, MARIA CORTES

***5896*

SERRA SOLER, JOANA ISABEL

***4348*

LEAL MAYOL, ELENA

 

 

COS SUPERIOR FACULTATIU FARMÀCIA MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***2077*

PUIGROS NICOLAU, PERE

***0266*

GOMILA ENSEÑAT, ANA MARIA

***2111*

ROSSELLÓ ROVIRA, M.ANTONIA

***4247*

LOPEZ BURGOS, CRISTINA

***7065*

LLAMBIAS RIBOT, SERGIO

***2729*

GRIMALT MERCADAL, MARIA DEL CARME

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR VETERINÀRIA MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***3870*

ALORDA GAYA, PAU

***2173*

FRAU GREENFIELD, EMMA SARA

***2383*

TOBARUELA ARBONA, MERCE

***9935*

VILA MERINO, NOEMI

***6932*

GAMUNDI LEYES, NEUS

***5155*

SIMONET ALBENDEA, CAROLINA

***1233*

CASTILLO LÓPEZ, VANESA

***6442*

NÚÑEZ LOSADA, RICARDO

 

 

COS SUPERIOR FACULTATIU MEDICINA MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***9541*

CAFFARO ROVIRA, MERCEDES

***5521*

BALAGUER PEREZ, ANA MARGARITA

***1936*

GAYA JANER, MARGARITA

 

 

COS FACULTATIU INSPECCIÓ MÈDICA MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***8026*

ENSEÑAT SANCHEZ, CASILDO ROBERTO

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR RISCS LABORALS ESPECIALITAT HIGIENE INDUSTRIAL

DNI

LLINATGES, NOM

***1810*

SERVERA MARTINEZ, JAUME

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR PILOT DE MARINA MERCANT MALLORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***9423*

FERRER FRAU, JAIME

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR TÈCNIC EN OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL MENORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***3389*

CAMPS PONS, ANTONIO

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR VETERINÀRIA MENORCA

DNI

LLINATGES, NOM

***9559*

MASSIP GRAUPERA, LIDIA

***4083*

OBRADOR GAYA, JOAN

***5914*

CASTAÑER ABAD, MARIA ANTONIA

 

 

COS SUPERIOR FACULTATIU VETERINÀRIA EIVISSA

DNI

LLINATGES, NOM

***6856*

GIL OCHOA, MARIA DEL CARMEN

***8738*

CASAS COTS, GEMMA

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR MEDICINA EIVISSA

DNI

LLINATGES, NOM

***8409*

CASQUEIRO BARREIRO, AURORA

***4020*

RIERA MARI, MARIA NIEVES

 

 

COS FACULTATIU SUPERIOR INSPECCIÓ MÈDICA EIVISSA

DNI

LLINATGES, NOM

***1593*

BAUZA MESTRE, MARGARITA

 

 

COS SUPERIOR FACULTATIU VETERINÀRIA FORMENTERA

DNI

LLINATGES, NOM

***9536*

BLASCO CIVERIO, EMILIO

 

 

Documents adjunts