Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 103741
Resolució del conseller d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears de modificació i correcció d’errors materials advertits en la Resolució del conseller d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2024 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm. 12, de 25 de gener de 2024, s'ha publicat la Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 16 de gener de 2024 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

L'annex 1 d'aquesta Resolució es refereix als Instituts d'Educació Secundària i Centres Integrats de Formació Professional, l'annex 3 està referit als Centres d'Arts Plàstiques i Disseny, l'annex 5 està referit als Centres d'Educació de Persones Adultes, i l'annex 6 està referit als Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica i Equips d'Atenció Primerenca.

2. En la Resolució esmentada s'han advertit diverses errades materials que s'han de corregir.

3. El 5 de febrer de 2024 el Departament d'Inspecció Educativa ha emès un informe sobre requisits de places d'especialistes Navegació i Instal·lacions marines (0590109) i Màquines, Serveis i Producció (0590210).

4. El 6 de febrer de 2024 es tracta en Mesa Sectorial d'Educació la proposta de modificació de la Resolució de 16 de gener de 2024 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

5. El 13 de febrer de 2024 el cap de departament de Personal Docent emet informe favorable sobre la correcció i modificació de les plantilles orgàniques aprovades per la Resolució de dia 16 de gener de 2024 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

6. El 15 de febrer de 2024, el director general de Personal Docent i Centres Concertats proposa la modificació i correcció d'errors materials advertits en la Resolució de dia 16 de gener de 2024 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.

7. L'article 19.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fets o aritmètics que hi hagi en els seus actes. En el mateix sentit, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

D'acord amb l'anterior, pertoca corregir determinades errades advertides en la  Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 16 de gener de 2024 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny:

a) S'ha advertit una errada en el punt quart on es relacionen els annexos de les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels diferents cossos, omitint relacionar l'annex 11. Amb la finalitat d'esmenar l'errada abans esmentada, resulta necessari incorporar al punt quart, «Annex 11. Centres d'Educació Infantil, Primària i ESO (CEIPIESO)», encara que sí es va incorporar la relació de la plantilla orgànica d'aquests centres.

b) En l'annex 1. Instituts d'Educació Secundària i Centres Integrats de Formació Professional s'ha detectat una errada al centre IES Sant Marçal a la funció 0590019 - Tecnologia on la Plantilla diu 3 i ha de ser 4.

c) En l'annex 1. Instituts d'Educació Secundària i Centres Integrats de Formació Professional s'ha detectat una errada al centre IES Capdepera a la funció 0598009- Serveis de Restauració on la Plantilla diu 1 i ha de ser 2.

d) En l'annex 1. Instituts d'Educació Secundària i Centres Integrats de Formació Professional s'ha detectat una errada al centre IES Arxiduc Lluís Salvador a la funció 0590011- Anglès on la Plantilla diu 7 i ha de ser 6.

8. Segons l'acord pres amb les organitzacions sindicals en la Mesa Sectorial núm. 365, celebrada el 20 d'octubre de 2023 i el 23 d'octubre de 2023, també s'ha de modificar la relació de les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, tenint en compte les places resultants de les jubilacions de funcionaris de carrera docents a data 31 d'agost de 2024 que ja hagin estat confirmades i tramitades, la qual cosa implica la modificació dels annexos corresponents de la Resolució del conseller d'Educació i Universitats de data 16 de gener de 2024.

9. Finalment, d'acord amb l'informe de 5 de febrer de 2024 del Departament d'Inspecció Educativa, ateses les peculiaritats dels ensenyaments de formació professional de la família professional Marítimo-pesquera i per tal de donar resposta al reconeixement o aprovació d'acord amb l'article 100 del Reial Decret 269/2022, de 12 d'abril, pel qual es regulen els títols professionals i de competència de la Marina Mercant, es fa necessària la incorporació del requisit de la Titulació Professional de la Marina Mercant, incloses les excepcions d'acord amb l'article 32 del Reial Decret 269/2022, de 12 d'abril, en les places docents de les especialitats 0590109-Navegació i Instal·lacions marines i 0590210-Màquines, Serveis i Producció de les diferents titulacions de formació professional de la família professional Marítimo-pesquera en els centres detallats en l'informe de 5 de febrer de 2024 del Departament d'Inspecció Educativa.

Fonaments de dret

1. Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La Llei orgànica d'educació 2/2006, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per a la qual es modifica la Llei orgànica d'educació (LOMLOE).

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

5. Reial Decret 269/2022, de 12 d'abril, pel qual es regulen els títols professionals i de competència de la Marina Mercant.

6. La Resolució del director general de Personal Docent d'11 d'octubre de 2023 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2024-202 (BOIB núm. 142, de 19 d'octubre).

7. La Resolució del director general de Personal Docent de 20 d'octubre de 2023 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació (BOIB núm. 148, de 31 d'octubre).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar l'error material detectat en la Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 16 de gener de 2024 i afegir en el punt quart, «Annex 11. Centres d'Educació Infantil, Primària i ESO (CEIPIESO)».

2. Rectificar l'error material detectat en la plantilla orgànica de l'annex 1. Instituts d'Educació Secundària i Centres Integrats de Formació Professional, centre IES Sant Marçal, de la manera següent:

On diu:

Funció: 0590019 TECNOLOGIA

          Plantilla     Ocupades

              3             4

Ha de dir:

Funció: 0590019 TECNOLOGIA

          Plantilla     Ocupades

              4             4

3. Rectificar l'error material detectat en la plantilla orgànica de l'annex 1. Instituts d'Educació Secundària i Centres Integrats de Formació Professional, centre IES Capdepera, de la manera següent:

On diu:

Funció: 0598009 SERVEIS DE RESTAURACIÓ

          Plantilla     Ocupades

              1             1

Ha de dir:

Funció: 0598009 SERVEIS DE RESTAURACIÓ

          Plantilla     Ocupades

              2             1

4. Rectificar l'error material detectat en la plantilla orgànica de l'annex 1. Instituts d'Educació Secundària i Centres Integrats de Formació Professional, centre IES Arxiduc Lluís Salvador , de la manera següent:

On diu:

Funció: 0590011 ANGLÈS

          Plantilla     Ocupades

              7             7

Ha de dir:

Funció: 0590011 ANGLÈS

          Plantilla     Ocupades

              6            7

5. Modificar la relació de les places ocupades dels annexos 1, 3, 5 i 6, tenint en compte les places resultants de les jubilacions de funcionaris de carrera docents a data 31 d'agost de 2024, de la manera següent:

 

ANNEX 1. Instituts d'Educació Secundària i Centres Integrats de Formació Professional

On diu:

Centre: EIVISSA -  IES ISIDOR MACABICH (07001401)

Funció: 0590111   ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES

 

Plantilla     Ocupades

   1             1

Ha de dir:

Funció: 0590111   ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES

 

Plantilla     Ocupades

    1             0

On diu:

Centre: ALAIOR -  IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA (07007607)

Funció: 0590058   SUPORT  A L' ÀREA DE LLENGUA I CIÈNCIES SOCIALS

 

          Plantilla     Ocupades

              2             2

Ha de dir:

Funció: 0590058   SUPORT  A L' ÀREA DE LLENGUA I CIÈNCIES SOCIALS

          Plantilla     Ocupades

              2             1

On diu:

Centre: SANTA EULÀRIA -  IES XARC (07007759)

Funció: 0590011   ANGLÈS

 

          Plantilla     Ocupades

              6             2

Ha de dir:

Funció: 0590011   ANGLÈS

          Plantilla     Ocupades

              6             1

On diu:

Centre: PALMA -  IES JOSEP MARIA LLOMPART (07007796)

Funció: 0590016 MÚSICA

 

          Plantilla     Ocupades

              2             2

Ha de dir:

Funció: 0590016 MÚSICA

 

          Plantilla     Ocupades

              2             1

On diu:

Centre: PORT D'ALCÚDIA -  IES ALCÚDIA (07007851)

Funció: 0590011   ANGLÈS

 

          Plantilla     Ocupades

              8             5

Ha de dir:

Funció: 0590011   ANGLÉS

 

          Plantilla     Ocupades

              8             4

On diu:

Centre: SANTA PONSA -  IES CALVIÀ (07007899)

Funció: 0590009   DIBUIX

 

          Plantilla     Ocupades

              5             3

Ha de dir:

Funció: 0590009   DIBUIX

 

          Plantilla     Ocupades

              5             2

On diu:

Centre: FELANITX -  IES FELANITX (07007905)

Funció: 0590011   ANGLÈS

 

          Plantilla     Ocupades

              8             8

Ha de dir:

Funció: 0590011   ANGLÈS

 

          Plantilla     Ocupades

              8             7

On diu:

Centre: MURO -  IES ALBUHAIRA (07008004)

Funció: 0590005   GEOGRAFIA I HISTÒRIA

 

          Plantilla     Ocupades

              3             3

Ha de dir:

Funció: 0590005   GEOGRAFIA I HISTÒRIA

 

          Plantilla     Ocupades

              3             2

On diu:

Centre: POBLA (SA) -  IES CAN PEU BLANC (07008107)

Funció: 0590009   DIBUIX

 

          Plantilla     Ocupades

              3             2

Ha de dir:

Funció: 0590009   DIBUIX

 

          Plantilla     Ocupades

              3             1

On diu:

Centre: PALMA -  IES ARXIDUC LLUIS SALVADOR (07007930)

Funció: 0590803   CULTURA CLÀSSICA

 

          Plantilla     Ocupades

              1             1

Ha de dir:

Funció: 0590803   CULTURA CLÀSSICA

 

          Plantilla     Ocupades

              1             0

On diu: 

Centre: CABANETA (SA) -  IES SANT MARÇAL (07014879)

Funció: 0590008   BIOLOGIA I GEOLOGIA

 

          Plantilla     Ocupades

              4             4

Ha de dir:

Funció: 0590008   BIOLOGIA I GEOLOGIA

 

          Plantilla     Ocupades

              4             3

On diu:

Funció: 0590011   ANGLÈS

 

          Plantilla     Ocupades

              9             9

Ha de dir:

Funció: 0590011   ANGLÈS

 

          Plantilla     Ocupades

              9             8

On diu:

Centre: PALMA -  IES POLITÈCNIC (07003869)

Funció: 0590205   INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS

 

          Plantilla     Ocupades

              4             3

Ha de dir:           

Funció: 0590205   INSTAL.LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS

 

Plantilla     Ocupades

              4             2

On diu:

Centre: SINEU -  IES SINEU (07008481)

Funció: 0590014   LLENGUA I LITERATURA CATALANES (ILLES BALEARS)

 

          Plantilla     Ocupades

              8             8

 

Ha de dir:

Funció: 0590014   LLENGUA I LITERATURA CATALANES (ILLES BALEARS)

 

          Plantilla     Ocupades

              8             7

On diu:

Funció: 0590107   INFORMÀTICA

 

          Plantilla     Ocupades

              5             5

Ha de dir:

Funció: 0590107   INFORMÀTICA

 

          Plantilla     Ocupades

              5             4

On diu: 

Centre: ESPORLES -  IES JOSEP FONT I TRIAS (07013164)

Funció: 0590006   MATEMÀTIQUES

 

          Plantilla     Ocupades

              4             3

Ha de dir:

Funció: 0590006   MATEMÀTIQUES

 

          Plantilla     Ocupades

              4             2

On diu:

Centre: PALMA -  IES SON CLADERA (07015859)

Funció: 0590011   ANGLÈS

 

          Plantilla     Ocupades

              6             4

Ha de dir:

Funció: 0590011   ANGLÈS

 

Plantilla     Ocupades

              6             3

On diu:

Centre: PLA DE NA TESA -  CIFP  SON LLEBRE (07014703)

Funció: 0590225   SERVEIS A LA COMUNITAT

 

          Plantilla     Ocupades

              8             8

 

​​​​​​​Ha de dir:

Funció: 0590225   SERVEIS A LA COMUNITAT

 

          Plantilla     Ocupades

              8             7

On diu:

Centre: INCA -  CIFP PAU CASESNOVES (07015860)

Funció: 0590222   PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

          Plantilla     Ocupades

              7             6

Ha de dir:

Funció: 0590222   PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

          Plantilla     Ocupades

              7             5

On diu:

Centre: LLUCMAJOR -  PERE DE SON GALL (07016542)

Funció: 0590206   INSTAL.LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

 

          Plantilla     Ocupades

              6             4

Ha de dir:

Funció: 0590206   INSTAL.LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

 

          Plantilla     Ocupades

              6             3

 

ANNEX 3 . Centres d'Arts Plàstiques i Disseny

On diu:

Centre: MAÓ-  ESCOLA D'ART DE MENORCA (07007188)

Funció: 0595525   VOLUM

 

          Plantilla     Ocupades

              1             1

Ha de dir:

Funció: 0595525   VOLUM

 

          Plantilla     Ocupades

              1             0

 

​​​​​​​ANNEX 5. Centres d'Educació de Persones Adultes

On diu:

Centre: ALCÚDIA -  CEPA ALCÚDIA (07008247)

Funció: 0590011   ANGLÈS

 

          Plantilla     Ocupades

              2              1

Ha de dir:

 Funció: 0590011   ANGLÈS

 

          Plantilla     Ocupades

              2              0

 

ANNEX 6. Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica i Equips d'Atenció Primerenca

On diu:

Centre: EIVISSA -  EAP EIVISSA (07700179)

Funció: 0590225   SERVEIS A LA COMUNITAT

 

          Plantilla     Ocupades

              1             1

Ha de dir:

Funció: 0590225   SERVEIS A LA COMUNITAT

 

          Plantilla     Ocupades

      1           0

6. Modificar les places vacants de les especialitats de l'annex 1. Instituts d'Educació Secundària i Centres Integrats de Formació Professional, dels centres que es relacionen a continuació, en el sentit d'incorporar els requisits exigits d'acord amb la normativa d'aplicació en aquests ensenyaments:

On diu:

Centre: PALMA - CIFP NAUTICOPESQUERA (07013620)

Funció: 0590109 NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES

 

Plantilla Ocupades

10           6

 

Funció: 0590210 MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ

 

Plantilla Ocupades

3             0

Ha de dir:

Funció: 0590109 NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES

 

Plantilla Ocupades Requisits

10           6                 Títol professional de la Marina Mercant

 

Funció: 0590210 MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ

 

Plantilla Ocupades Requisits

3             0                 Títol professional de la Marina Mercant

 

​​​​​​​On diu:

Centre: MAÓ - CIFP CENTRE DE LA MAR (07015720)

Funció: 0590109 NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES

 

Plantilla Ocupades

1             0

 

Funció: 0590210 MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ

 

Plantilla Ocupades

1             0

Ha de dir:

Funció: 0590109 NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES

 

Plantilla Ocupades Requisits

1             0                 Títol professional de la Marina Mercant

 

Funció: 0590210 MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ

 

Plantilla Ocupades Requisits

1             0                 Títol professional de la Marina Mercant

On diu:

Centre: SANTA EULÀRIA - CIFP CAN MARINES (07014922)

Funció: 0590109 NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES

 

Plantilla Ocupades

5             1

 

Funció: 0590210 MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ

 

Plantilla Ocupades

1             0

Ha de dir:

Funció: 0590109 NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES

 

Plantilla Ocupades Requisits

5             1                 Títol professional de la Marina Mercant

 

Funció: 0590210 MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ

 

Plantilla Ocupades Requisits

1             0                 Títol professional de la Marina Mercant

7. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Palma, a datació de la signatura electrònica (19 de febrer de 2024)

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany