Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 103715
Resolució del conseller d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears de modificació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2024 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm. 12, de 25 de gener de 224, s'ha publicat la Resolució del conseller d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears de 16  de gener de 2024 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres.

L'annex 1 d'aquesta Resolució es refereix als Centres públics d'educació infantil (EI), d'educació primària (CP), d'educació infantil i primària (CEIP), d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música (CEIPIEEM) i d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària (CEIPIESO), i l'annex 7 està referit als Equips específics.

2. Una vegada fetes públiques les plantilles orgàniques, d'acord amb el criteri quart de l'annex de la Resolució del director general de Personal Docent d'11 d'octubre de 2023 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2024-2025 (BOIB núm. 142, de 19 d'octubre de 2023), i una vegada revisades pels equips directius dels centres educatius s'han observat les següents circumstàncies:

  • Places de plantilla orgànica lligades a especialitats que han perdut la seva atribució docent en els centres on es troben adscrites aquestes places.

D'acord amb el criteri tercer de l'annex de la Resolució del director general de Personal Docent d'11 d'octubre de 2023 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2024-2025 (BOIB núm. 142, de 19 d'octubre de 2023), les places que perden la seva atribució docent poden ser amortitzades o reconvertides en altres especialitats.

3. El 6 de febrer de 2024 es tracta en Mesa Sectorial d'Educació la proposta de modificació de la Resolució de 16 de gener de 2024 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres.

4. El 13 de febrer de 2024 el cap de departament de Personal Docent emet informe favorable sobre la modificació de les plantilles orgàniques aprovades per la resolució de dia 16 de gener de 2024 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres.

5. El 15 de febrer de 2024, el director general de Personal Docent i Centres Concertats va proposar la modificació de la Resolució de dia 16 de gener de 2024 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica d'educació 2/2006, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per a la qual es modifica la Llei orgànica d'educació (LOMLOE).

2. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

3. La Resolució del director general de Personal Docent d'11 d'octubre de 2023 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2024-202 (BOIB núm. 142, de 19 d'octubre).

4. La Resolució del director general de Personal Docent de 20 d'octubre de 2023 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació (BOIB núm. 148, de 31 d'octubre.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Modificar els annexos 1 i 7 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears de 16 de gener de 2024 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de Mestres de la manera següent:

Annex 1. Centres públics d'educació infantil (EI), d'educació primària (CP), d'educació infantil i primària (CEIP),d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música (CEIPIEEM) i d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària (CEIPIESO)

Centre: SANTA EULÀRIA - CEIP SANT CIRIAC (07005192)

On diu:

Funció: 0597PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (PRIMÀRIA)

Itinerància                 Plantilla          Ocupades

No itinerant                           2             2

Ha de dir:

Funció: 0597PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (PRIMÀRIA)

Itinerància                 Plantilla          Ocupades

No itinerant                           3             2

On diu:

Funció: 0597050 PT A AULES UECO

Itinerància                 Plantilla          Ocupades

No itinerant                           1             0

Ha dir:

Funció: 0597050 PT A AULES UECO

Itinerància                 Plantilla          Ocupades

No itinerant                           0             0

Annex 7 . Equips específics

Centre: EIVISSA - EAC EIVISSA FORMENTERA (07500385)

On diu:

Funció: 0597PS PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (PRIMER CICLE D'ESO)

Itinerància                 Plantilla          Ocupades

No itinerant                           1             0

Ha de dir:

Funció: 0597PS PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (PRIMER CICLE D'ESO)

Itinerància                 Plantilla          Ocupades

No itinerant                           0             0

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (19 de febrer de 2024)

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany