Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

Núm. 87064
Resolució de la directora general d’Indústria i Polígons Industrials, a proposta del cap del Servei de la UDIT, ITV i Registre Industrial, per la qual s’estableixen les tarifes que han de percebre en l’any 2024 els laboratoris autoritzats i el laboratori oficial de les Illes Balears per a l’anàlisi i la contrastació d’objectes fabricats amb metalls preciosos

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 5 de febrer de 2024, el cap del Servei de la UDIT, ITV i Registre Industrial ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. Les tarifes vigents en l'any 2023 que varen percebre els laboratoris autoritzats i el laboratori oficial de les Illes Balears per a l'anàlisi i la contrastació d'objectes fabricats amb metalls preciosos varen ser les aprovades mitjançant la Resolució del director general de Política Industrial publicada en el BOIB número 62, de data 3 de maig de 2023, fascicle 132, Secció III, pàg 26247, amb correcció d'errades publicada en data 13 de juny de 2023, fascicle 125, Secció III, pàg. 34837.

2. L'article 8 del Decret 86/2009, d'1 de juliol, que desplega el Reglament de la Llei d'objectes fabricats amb metalls preciosos, estableix que és necessari actualitzar anualment aquestes tarifes.

3. L'article 40 de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024, estableix que les quotes fixes de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang legal s'han de mantenir en la mateixa quantia vigent per a l'any 2023.

Consideracions jurídiques

1. La Llei 17/1985, d'1 de juliol, sobre objectes fabricats amb metalls preciosos.

2. El Reial decret 197/1988, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'objectes fabricats amb metalls preciosos.

3. El Decret 86/2009, de 27 de novembre, que desplega el Reglament de la Llei d'objectes fabricats amb metalls preciosos.

4. La Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2024.

5. Es proposa, per tant, no incrementar les tarifes a percebre pels laboratoris en les seves tasques d'anàlisi i contrastació en relació amb les de l'any 2023.

Proposta de Resolució

Propòs a la directora general d'Indústria i Polígons Industrials que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar les tarifes que consten en l'Annex I com a tarifes a percebre pels laboratoris autoritzats i el laboratori oficial de les Illes Balears per a l'anàlisi i la contrastació d'objectes fabricats amb metalls preciosos.

2. Incloure en la resolució la llista de laboratoris autoritzats per a l'anàlisi i la contrastació d'objectes fabricats amb metalls preciosos, així com el laboratori oficial de les Illes Balears, per tal de complir l'article 21 del Decret 86/2009, segons l'annex II d'aquesta proposta.

3. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

ANNEX I

Tarifes que han d'aplicar els laboratoris autoritzats per a l'anàlisi i la contrastació d'objectes fabricats amb metalls preciosos, corresponents a l'any 2024

Les tarifes es componen de tres termes: un de fix, destinat a compensar el cost de l'anàlisi, un de variable, que depèn del pes del metall que es pretén contrastar, i un altre de manipulació, que s'aplica en funció del nombre de peces del lot.

Or

Terme fix:

30 €/anàlisi

 

Terme variable:

0,17 €/g

 

Terme manipulació:

0,04 €/peça

Plata

Terme fix:

12 €/anàlisi

 

Terme variable:

0,07 €/g

 

Terme manipulació:

0,04 €/peça

Platí

Terme fix:

60,26 €/anàlisi

 

Terme variable:

0,17 €/g

 

Terme manipulació:

0,02 €/peça

Tarifes que ha d'aplicar el laboratori oficial per a l'anàlisi i la contrastació d'objectes fabricats amb metalls preciosos de la comunitat autònoma de les Illes Balears, corresponents a l'any 2024  

Serveis d'assistència a laboratoris i empreses

Cost unitari en euros

Avaluació inicial del laboratori

751,13

Informe d'avaluació del sistema de gestió de la qualitat dels laboratoris

751,13

Assaig intercomparatiu dels aliatges utilitzats en la fabricació dels objectes de metalls preciosos (per a cadascun dels metalls)

268,26

Assessorament a laboratoris

32,19 €/hora

Assessorament a productors o importadors

32,19 €/hora

Serveis d'assistència a la intervenció

Cost unitari en euros/mostra

Anàlisi de plata

25,93

Anàlisi d'or

69,94

Anàlisi de platí

103,34

 

ANNEX II

Laboratoris autoritzats per a l'anàlisi i la contrastació d'objectes fabricats amb metalls preciosos

1. GREMI DE JOIERS I RELLOTGERS DE LES BALEARS (Quimiotest)

Codi del laboratori B-3

Gran via Asima, 29

07009 Palma

971432229

 

2. INSTITUT TECNOLÒGIC DE LA BIJUTERIA

Codi del laboratori B-2

C/ Artrutx, 3 –POIMA-

07714 Maó

971361802

 

Laboratori oficial de les Illes Balears per a l'anàlisi i la contrastació d'objectes fabricats amb metalls preciosos

 

INSTITUT TECNOLÒGIC DE LA BIJUTERIA

C/ Artrutx, 3 –POIMA-

07714 Maó

971361802

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Empresa, Ocupació i Energia en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (5 de febrer de 2024)

La directora general d'Indústria i Polígons Industrials Ingrid Liliana de la Fuente Loof Per delegació del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia (BOIB núm. 103, de 22/07/2023)

El cap de servei proposant Facundo Abramo Carrá