Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 74709
Resolució de la directora general de Planificació i Gestió Educatives 5 de febrer de 2024 per la qual s’estableix el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels directors dels centres docents públics no universitaris que finalitzen el període d’exercici del càrrec el 30 de juny de 2024 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou període

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 30 de juny de 2024 finalitza el període d'exercici del càrrec dels directors dels centres docents públics de les Illes Balears que varen ser nomenats en data 1 de juliol de 2020 per un període de quatre anys mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de juliol de 2020 per la qual es nomenen directors de centres docents públics d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 20 de desembre de 2019 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020) i mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de juliol de 2020 per la qual es nomenen directors de centres docents públics d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 21 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020).

2. Així mateix, també finalitza el període d'exercici del càrrec dels directors dels centres docents públics de les Illes Balears que varen ser nomenats de manera extraordinària l'1 de juliol de 2022 per dos cursos i l'1 de juliol de 2023 per un curs.

3. La Llei 1/2022 d'Educació de les Illes Balears estableix a l'article 132 que l'avaluació de la funció directiva s'ha de basar en l'avaluació tant de la tasca com del projecte dels equips directius i hi han de participar el claustre, el consell escolar i la Inspecció Educativa. Afegeix que l'avaluació s'ha de dur a terme sobre els principals àmbits d'actuació reflectits en el projecte de direcció i s'han de tenir en compte els resultats de les avaluacions internes, les autoavaluacions i les avaluacions externes del centre.

4. L'article 33 del Decret 4/2023 de 13 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d'educació primària, els col·legis d'educació infantil i primària, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d'educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, determina que l'Administració educativa, a través del DIE, ha d'avaluar el director al final del seu mandat.

5. Mitjançant l'Ordre 5/2024 del conseller d'Educació i Universitats (BOIB núm. 17 de 3 de febrer)  s'han aprovat les bases per a la selecció, el nomenament, l'avaluació, la renovació i el cessament dels directors de centres públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta ordre recull també, a l'article 18, que els directors s'han d'avaluar al final del seu mandat, sigui aquest ordinari o extraordinari.

6. Aquesta avaluació ha de ser sobre la seva capacitat de lideratge pedagògic i de gestió i sobre els principals àmbits d'actuació reflectits en el projecte de direcció, i es tindran en compte els resultats de les avaluacions internes, les autoavaluacions i les avaluacions externes del centre. En l'avaluació han de participar-hi el claustre, el consell escolar i el DIE i s'ha de garantir la participació efectiva de tots els membres de la comunitat educativa.

7. De conformitat amb el que preveu l'apartat 2 de l'article 136 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), els directors poden optar per continuar en l'exercici del càrrec, oït el consell escolar, si al final de cada període la tasca que han desenvolupat és avaluada positivament. Aquest apartat també determina que les administracions educatives podran fixar un límit màxim per a la renovació dels mandats.

8. Així mateix, l'article 37 del Decret 4/2023 delimita que els directors poden optar per continuar en l'exercici del càrrec fins a completar un total de dos períodes consecutius, prèvia avaluació positiva de la tasca desenvolupada al final del primer període. Transcorreguts els dos períodes, si el director vol continuar en el càrrec, ha de participar novament en el procediment de selecció.

9. Això no obstant, s'ha de tenir en compte que l'Ordre 5/2024 inclou una disposició transitòria única, sobre la durada del mandat dels òrgans de govern, que estableix que els directors i els altres membres de l'equip directiu dels centres públics nomenats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre continuaran exercint les seves funcions pel període, incloent-hi les pròrrogues, que resultés de l'aplicació de la normativa vigent en el moment de nomenar-los.

10. L'article 136.2 de la LOE determina que els criteris i els procediments d'avaluació del director han de ser públics.

11. L'annex 2 de l'Ordre 5/2024 assenyala els criteris que s'han de tenir en compte en l'avaluació dels directors, en relació amb les funcions del director que s'estableixen al Decret 4/2023, les quals inclouen els criteris de l'article 7 del Decret 81/2004, de 17 de setembre, que regula la consolidació personal parcial del complement retributiu específic per a l'exercici del càrrec de director als centres docents públics de les Illes Balears.

12. L'article 33 del Decret 4/2023, de 13 de febrer, estableix que l'avaluació de la funció directiva és indispensable per a la renovació en l'exercici del càrrec i per al reconeixement personal i professional i que l'avaluació negativa suposa la no renovació del càrrec.

13. La Conselleria d'Educació i Universitats, segons l'article 18.2 de l'Ordre 5/2024, mitjançant una resolució de la Directora General de Planificació i Gestió Educatives, ha de convocar el procés d'avaluació de la tasca desenvolupada pels directors de centres docents i el procés per a optar a continuar en el càrrec per un nou període.

14. D'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, és necessari establir el procediment d'avaluació dels directors dels centres docents públics que finalitzen el període d'exercici del seu càrrec el 30 de juny de 2024. Així mateix, s'ha d'establir el procediment que han de seguir els directors que poden optar a continuar en el càrrec durant un nou període de quatre cursos escolars.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol, i suplement en català núm. 7 de 1985).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, LOE (BOE núm. 106, de 4 de maig, i suplement en català núm. 11, de 16 de maig), segons la redacció donada per la Llei orgànica 3/2020 de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, LOMLOE (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38 de 17 de març).

4. El Decret 28/2023, de 15 de maig, pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears (BOIB núm. 66 de 18 de maig).

5. El Decret 4/2023, de 13 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d'educació primària, els col·legis d'educació infantil i primària, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària, i els instituts d'educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21 de 16 de febrer).

6. El Decret 81/2004, de 17 de setembre (BOIB núm. 134, de 25 de setembre), modificat pel Decret 136/2007, de 31 d'octubre (BOIB núm. 167, de 8 de novembre), que regula la consolidació personal parcial del complement retributiu específic per a l'exercici del càrrec de director als centres docents públics de les Illes Balears.

7. L'Ordre 5/2024 del conseller d'Educació i Universitats per la qual s'aproven les bases per a la selecció, el nomenament, l'avaluació, la renovació i el cessament dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears (BOIB núm. 17, de 3 de febrer).

8. La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de novembre de 2017 per la qual s'estableixen els criteris per determinar la tipologia dels centres docents públics no universitaris i l'assignació d'equips directius (BOIB núm.152, de 14 de desembre).

9. El Decret 1/2024, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, i pel Decret 17/2023, de 23 d'agost (BOIB núm. 3, de 5 de gener).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Establir el procediment que s'ha de seguir per a avaluar els directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears que acaben el seu mandat el 30 de juny de 2024, el qual es descriu a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Establir el procediment que s'ha de seguir per renovar els directors que acaben el seu mandat el 30 de juny de 2024 i poden optar a continuar en el càrrec per un nou període, el qual es descriu a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Aplicar, en el marc del procés de renovació, el que preveu la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de novembre de 2017 per la qual s'estableixen els criteris per determinar la tipologia dels centres docents públics no universitaris i l'assignació d'equips directius.

4. Fer pública la relació dels centres en què s'ha d'avaluar el director perquè acaba el seu mandat, que apareix a l'annex 2.

5. Fer pública la relació dels centres en què el director finalitza el seu mandat i pot optar a continuar en l'exercici del càrrec per un nou període, que apareixen a l'annex 3.

6. Establir els criteris d'avaluació de la funció directiva que s'han d'aplicar, que es descriuen a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

7. Aprovar el model d'autoavaluació de la funció directiva, que apareix a l'annex 5.

8. Aprovar els models de certificats del claustre i el consell escolar sobre el resultat de l'avaluació del director i, si s'escau, la valoració sobre la coherència de l'actualització del projecte de direcció respecte del projecte educatiu de centre (PEC), que apareixen  a l'annex 6.

9. Ordenar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i determinar que entri en vigor l'endemà d'haver-s'hi publicat.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (6 de  febrer de 2024)

La directora general de Planificació i Gestió Educatives Catalina M. Ginart Serrano

 

ANNEX 1 Bases que han de regir els procediments

1. Objecte

Aquesta Resolució té per objecte fixar el procediment d'avaluació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears que acaben el seu mandat el 30 de juny de 2024 i el procediment que han de seguir per renovar els directors que poden optar a continuar en el càrrec per un nou període.

En el procediment d'avaluació es tendran en compte, per una banda, els directors  nomenats d'acord amb l'article 136.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) i, per l'altra, els nomenats amb caràcter extraordinari, d'acord amb l'article 137 d'aquesta mateixa Llei.

S'entén com a mandat el període pel qual és nomenat un director. Aquest període va des de l'1 de juliol de l'any en què s'inicia, al 30 de juny de l'any en què es conclou. Qualsevol nomenament que comenci després de la data d'inici o que conclogui abans de la data d'acabament, no es considerarà un període complet.

El nomenament per un nou període d'exercici del càrrec de director està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior.

2. Procediment d'avaluació

1. El Departament d'Inspecció Educativa ha d'avaluar la funció directiva dels directors que finalitzen el seu mandat el 30 de juny de 2024, que figuren a l'Annex 2 d'aquesta Resolució, i ha d'elaborar un informe de valoració.

2. El cap del Departament d'Inspecció Educativa ha de designar els inspectors responsables de l'avaluació de cada director i ho ha de notificar als interessats. L'avaluació l'han de dur a terme, sempre que sigui possible, dos inspectors actuant de forma conjunta, un dels quals ha de ser, preferentment, l'inspector de referència del centre.

3. L'avaluació s'ha de realitzar d'acord amb el model elaborat pel Departament d'Inspecció Educativa, que ha de recollir els aspectes que apareixen a l'annex 4 d'aquesta Resolució, i el resultat de l'aplicació dels instruments d'avaluació dissenyats pel DIE per a aquest procés, els quals poden contenir entrevistes, anàlisi documentals, qüestionaris, etc.

4. Els directors que han de ser avaluats han d'emplenar, abans del 29 de febrer, el formulari específic del GESTIB per a la memòria d'autoavaluació de la seva tasca i dels resultats obtinguts durant el mandat, d'acord amb el contingut del model d'autoavaluació de l'annex 5

5. La Direcció General de Planificació i Gestió Educatives trametrà a l'inspector de referència i al secretari del centre, la memòria d'autoavaluació, perquè la difongui entre els membres del claustre i del consell escolar.

6. A l'inici del procés, l'inspector del centre informarà del procediment d'avaluació del director als membres del consell escolar i dels altres òrgans de govern i/o coordinació que es consideri convenient i els aclarirà els dubtes que els puguin sorgir sobre el contingut dels àmbits que s'han de tenir en compte en aquesta avaluació.

7. Un cop lliurat el formulari d'autoavaluació, els inspectors responsables de l'avaluació s'han de reunir amb el director avaluat per revisar-lo.

8. El claustre de professors de cada centre, en sessió extraordinària, la qual no pot presidir el director avaluat ni cap membre de l'equip directiu, ha de valorar la tasca desenvolupada pel director. Aquest claustre l'ha de convocar el director del centre i l'ha de presidir el professor amb més antiguitat al centre; en cas d'igual antiguitat, el de més edat. El secretari ha de ser el professor de menys edat del claustre, el qual és l'encarregat de trametre al Departament d'Inspecció Educativa el certificat del claustre amb el resultat de la valoració (positiva o negativa). A més a més, s'ha de tenir en consideració la memòria d'autoavaluació del director.

9. Els consells escolars de cada centre, en sessió extraordinària, la qual no pot presidir el director avaluat ni cap membre de l'equip directiu amb dret a vot, han de valorar la tasca desenvolupada pel director. Aquest consell escolar l'ha de convocar el director del centre i l'ha de presidir el professor que en formi part amb més antiguitat al centre; en cas d'igual antiguitat, el de més edat. Aquest professor és l'encarregat de trametre al Departament d'Inspecció Educativa el certificat del consell escolar amb el resultat de la valoració (positiva o negativa). A més a més, s'ha de tenir en consideració la memòria d'autoavaluació del director.

10. S'ha de tenir en compte que en el cas que les valoracions del claustre i/o del consell escolar siguin negatives, s'han de motivar convenientment.

11.  L'assistència del director i dels altres membres de l'equip directiu a aquestes sessions extraordinàries del claustre i del consell escolar és voluntària.

12. L'informe de valoració de la funció directiva de la inspecció educativa ha de recollir:

a) Els resultats de la valoració del desenvolupament de la tasca directiva al llarg de tot el període d'exercici del càrrec de director, d'acord amb el que s'estableix al punt  2.3 d'aquest annex 1.

b) L'anàlisi de la memòria d'autoavaluació del director avaluat.

c) Els resultats de la valoració del claustre sobre la tasca desenvolupada pel director.

d) Els resultats de la valoració del consell escolar sobre la tasca desenvolupada pel director.

e) Les propostes de millora per al funcionament del centre que hagin sorgit al llarg del procés d'avaluació.

13. Un cop elaborat l'informe, s'ha de donar audiència prèvia al director, per fer-li arribar les conclusions de l'avaluació.

14. S'obrirà un període de tres dies,  comptadors des del l'endemà de la reunió, perquè el director pugui presentar al·legacions a l'informe davant els  inspectors responsables de l'avaluació.

15. Finalment, el Departament d'Inspecció Educativa ha de trametre l'informe de valoració amb la qualificació global de l'avaluació (positiva o negativa) a la directora general de Planificació i Gestió Educatives.

3. Comunicació de l'opció de continuar en el càrrec

Els directors dels centres docents públics que figuren en l'annex 3 disposen d'un termini de 5 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, per comunicar l'opció de continuar exercint el càrrec per un nou període de quatre anys.

La comunicació de l'opció de continuar exercint el càrrec per un nou període de quatre anys es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics a través del tràmit telemàtic habilitat per a aquest efecte que es troba a la web de la Direcció General de Planificació i Gestió Educatives i en la Seu electrònica de la CAIB.

Per poder emplenar i tramitar la comunicació es requerirà l'autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant mitjançant un dels següents sistemes:

- Sistema d'identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve

- DNI electrònic o certificat digital reconegut

La comunicació s'ha d'emplenar seguint les instruccions de l'aplicació.

La tramitació telemàtica només es completa quan, utilitzant l'assistent de tramitació, s'envia la comunicació, amb la qual cosa s'obté un número de registre.

En el cas d'haver-ne tramitat més d'una sol·licitud, només es considerarà vàlida la darrera que s'hagi registrat telemàticament.

4. Proposta d'actualització del projecte de direcció

1. Els directors que hagin optat per continuar en el càrrec han d'elaborar la proposta d'actualització del seu projecte de direcció amb una mida màxima de 5 Mb i l'han d'incorporar al GESTIB, a l'apartat «Centre» «Documents institucionals» «Projecte de direcció» amb el títol «Actualització del projecte de direcció per al període 2024-2028» entre el 15 i el 29 de febrer. Un cop l'hagi incorporada, ho ha de comunicar a l'inspector de referència.

En el cas d'haver incorporat al GESTIB més d'una proposta d'actualització, sense eliminar-ne l'anterior, es considerarà vàlida la darrera que s'hi hagi incorporat.

2. D'acord amb el que estableix l'article 17 de l'Ordre 5/2024 del conseller d'Educació i Universitats, la proposta d'actualització del projecte de direcció, que servirà de referent per a l'avaluació del període de mandat següent, ha d'incloure almenys una valoració relativa a la consecució dels objectius plantejats en el projecte anterior, propostes de millora i, si s'escau, el plantejament de nous objectius per al període següent que, d'acord amb el PEC, determinaran, després d'haver-lo aprovat el claustre i el consell escolar, les línies estratègiques d'actuació i de consecució dels objectius del centre docent. El projecte de direcció concebut en aquests termes serà vigent durant el nou període de mandat.

3. Finalment, si l'avaluació i la proposta de continuïtat de la inspecció educativa és positiva, el director, vist l'informe d'avaluació, ha de donar forma definitiva al seu projecte de direcció, incloure-hi propostes de millora, donar-lo a conèixer al claustre i al consell escolar i incorporar-lo al GESTIB a l'apartat «Centre» «Documents institucionals» «Projecte de direcció».

4. El projecte de direcció, un cop aprovat pel claustre i el consell escolar, esdevindrà el pla estratègic del centre per als propers quatre anys del mandat, i serà vinculant per a tots els membres de la comunitat educativa.

5. Procediment de renovació

1. A més d'avaluar la funció directiva, el Departament d'Inspecció Educativa ha d'avaluar també l'actualització del projecte de direcció dels directors que finalitzen el mandat el 30 de juny de 2024 i poden optar a renovar el càrrec per un nou període, els quals figuren a l'Annex 3.

2. Els directors que optin per renovar el càrrec per un nou període, juntament amb la  memòria d'autoavaluació de la seva tasca i dels resultats obtinguts durant el mandat, han de presentar la proposta d'actualització del projecte de direcció, d'acord amb el que s'estableix al punt 4 d'aquest annex.

3. Per dur a terme l'avaluació d'aquests directors, s'ha de seguir el procediment que es determina al punt 2 d'aquestes bases i, a més a més, s'ha de valorar la proposta d'actualització del projecte de direcció.

4. A l'inici del procés, l'inspector del centre informarà del procediment de renovació del director als membres del consell escolar i dels altres òrgans de govern i/o coordinació que es consideri convenient i els aclarirà els dubtes que els puguin sorgir sobre aquest procediment i sobre la coherència de l'actualització del projecte de direcció respecte del PEC.

5. La Direcció General de Planificació i Gestió Educatives, trametrà a l'inspector de referència i al secretari del centre, juntament amb la memòria d'autoavaluació, d'acord amb l'annex 5, l'actualització del projecte de direcció, perquè els difongui entre els membres del claustre de professorat i del consell escolar.

6. Un cop lliurats el formulari d'autoavaluació i la proposta d'actualització del projecte de direcció, els inspectors responsables de l'avaluació s'han de reunir amb el director avaluat per a revisar-los.

7. En les sessions extraordinàries del claustre i del consell escolar esmentades als punts 2.8 i 2.9, a més de valorar la tasca desenvolupada pel director, en el cas dels directors que opten per continuar un nou període, s'ha de valorar també l'actualització del projecte de direcció. D'una banda, el certificats han d'incloure el resultat de la tasca desenvolupada (positiu o negatiu), i per l'altra, la valoració sobre la coherència de l'actualització del projecte de direcció respecte del PEC.

8. S'ha de tenir en compte que si la valoració sobre la coherència de l'actualització del projecte de direcció respecte del PEC és negativa, s'ha de motivar convenientment.

9. L'informe de valoració de la funció directiva de la inspecció educativa que s'esmenta a l'apartat 2.11 també ha d'incloure, en aquest cas, la valoració de l'actualització del projecte de direcció.

10. Un cop elaborat l'informe, s'ha de donar audiència prèvia al director, per tal de fer-li arribar les conclusions de l'avaluació.

11. S'obrirà un període de tres dies,  comptadors des del l'endemà de la reunió, perquè el director pugui presentar al·legacions a l'informe davant els  inspectors responsables de l'avaluació.

12. Finalment, el Departament d'Inspecció Educativa ha trametre l'informe de valoració amb la qualificació global de l'avaluació (positiva o negativa) a la directora general de Planificació i Gestió Educatives.

13. L'avaluació positiva suposa la renovació en l'exercici del càrrec i la negativa la no renovació.

6. Nomenament per un nou període

La directora general de Planificació i Gestió  Educatives ha de proposar al director general de Personal Docent i Centres Concertats el nomenament dels directors que hagin obtingut de la inspecció educativa una avaluació positiva de la tasca desenvolupada i de l'actualització del projecte de direcció.

Correspon al director general de Personal Docent i Centres Concertats dictar la resolució de nomenament, amb efectes des de l'1 de juliol de 2024 i per un període de quatre anys, dels directors que hagin obtingut una qualificació global positiva en l'avaluació. Contra aquesta Resolució, que posa fi al procediment, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats.

El director general de Personal Docent i Centres Concertats i la directora general de Planificació i Gestió  Educatives han de resoldre totes les qüestions que siguin necessàries de forma pertinent per dur a bon terme el que es preveu en aquesta Resolució.

Respecte de la competència per tramitar el procediment, d'acord amb el Decret 1/2024, de 4 de gener (BOIB  núm. 3, de 5 de gener), corresponen a la Direcció General de Planificació i Gestió  Educatives les competències en matèria de planificació educativa, coordinació, règim orgànic i funcionament dels centres docents.

 

ANNEX 2 Relació de centres en què s'ha d'avaluar el director perquè acaba el seu mandat 

Col·legis d'educació infantil i primària (CEIP)

Codi

Nom

Tipologia

Localitat

Municipi

Illa

07002907

CEIP Alexandre Rosselló

D

Palma

Palma

Mallorca

07002439

CEIP Blanquerna

C

Es Pont d'Inca

Marratxí

Mallorca

07012858

CEIP Bocchoris

D

Port de Pollença

Pollença

Mallorca

07012883

CEIP Calonge

E

Calonge

Santanyí

Mallorca

07004758

CEIP Can Bril

D

Sencelles

Sencelles

Mallorca

07002610

CEIP Can Pastilla

D

Can Pastilla

Palma

Mallorca

07013127

CEIP Cas Capiscol

D

Palma

Palma

Mallorca

07004503

CEIP Climent Serra i Servera

C

Porreres

Porreres

Mallorca

07005261

CEIP Eleonor Bosch

C

Santa Margalida

Santa Margalida

Mallorca

07001174

CEIP El Pilar

E

El Pilar de la Mola

Formentera

Formentera

07006691

CEIP Es Pont

D

Palma

Palma

Mallorca

07005453

CEIP Es Putxet

D

Selva

Selva

Mallorca

07004138

CEIP Es Secar de la Real

E

Es Secar de la Real

Palma

Mallorca

07006561

CEIP Es Torrentet

E

Biniamar

Selva

Mallorca

07003304

CEIP Escola Graduada

C

Palma

Palma

Mallorca

07004011

CEIP Felip Bauçà

C

Palma

Palma

Mallorca

07007243

CEIP Gaspar Sabater

D

Palmanyola

Bunyola

Mallorca

07004345

CEIP Guillem Frontera Pascual

D

Ariany

Ariany

Mallorca

07001514

CEIP Llevant

D

Inca

Inca

Mallorca

07000561

CEIP Llorenç Riber

D

Campanet

Campanet

Mallorca

07000777

CEIP Mare de Déu del Toro

C

Ciutadella

Ciutadella

Menorca

07015021

CEIP Maria Lluïsa Serra

D

Maó

Maó

Menorca

07012974

CEIP Margalida Florit

C

Ciutadella

Ciutadella

Menorca

07002919

CEIP Miquel Costa i Llobera

C

Palma

Palma

Mallorca

07002865

CEIP Miquel Porcel

D

Palma

Palma

Mallorca

07000911

CEIP Nadal Campaner Arrom

E

Costitx

Costitx

Mallorca

07000108

CEIP Porta des Moll

C

Alcúdia

Alcúdia

Mallorca

07004621

CEIP Puig de na Fàtima

D

Puigpunyent

Puigpunyent

Mallorca

07015653

CEIP Puig de Sant Martí

D

Port d'Alcúdia

Alcúdia

Mallorca

07007310

CEIP Punta de n'Amer

C

Sa Coma

Sant Llorenç des Cardassar

Mallorca

07005921

CEIP Reina Sofia

D

S'Horta

Felanitx

Mallorca

07006354

CEIP S'Auba

C

Cala Ratjada

Capdepera

Mallorca

07014156

CEIP Sa Garriga

D

Sant Lluís

Sant Lluís

Menorca

07013565

CEIP Sant Antoni de Portmany

C

Sant Antoni de Portmany

Sant Antoni de Portmany

Eivissa

07001186

CEIP Sant Ferran de ses Roques

C

Sant Ferran de ses Roques

Sant Francesc

Formentera

07006706

CEIP Sant Mateu de Baix

E

Sant Mateu d'Albarca

Sant Antoni de Portmany

Eivissa

07013221

CEIP Ses Cases Noves

D

Es Pont d'Inca

Marratxí

Mallorca

07000509

CEIP Ses Quarterades

D

Calvià

Calvià

Mallorca

07015537

CEIP Ses Planes

C

Sant Josep de Sa Talaia

Sant Josep de Sa Talaia

Eivissa

07005490

CEIP Ses Salines

D

Ses Salines

Ses Salines

Mallorca

07006861

CEIP Son Anglada

D

Sa Vileta

Palma

Mallorca

07002968

CEIP Son Canals

D

Palma

Palma

Mallorca

07013401

CEIP Son Pisà

B

Palma

Palma

Mallorca

07001861

CEIP Tramuntana

E

Maó

Maó

Maó

07013206

CEIP Venda d'Arabí

C

Santa Eulària des Riu

Santa Eulària des Riu

Eivissa

07000546

CEIP Xaloc

D

Peguera

Calvià

Mallorca

Centres d'Educació Infantil (EI)

Codi

Nom

Tipologia

Localitat

Municipi

Illa

07002002

EI Sant Climent

E

Sant Climent

Maó

Menorca

Centres d'educació de persones adultes (CEPA)

Codi

Nom

Tipologia

Localitat

Municipi

Illa

07007681

CEPA Llevant

C

Manacor

Manacor

Mallorca

07007115

CEPA Pitiüses

C

Eivissa

Eivissa

Eivissa

07013905

CEPA Sa Pobla

C

Sa Pobla

Sa Pobla

Mallorca

 

Escoles oficials d'idiomes (EOI)

Codi

Nom

Tipologia

Localitat

Municipi

Illa

07015264

EOI Ciutadella

D

Ciutadella

Ciutadella

Menorca

07008478

EOI Maó

D

Maó

Maó

Menorca

Conservatoris professionals de música i dansa (CMD)

Codi

Nom

Tipologia

Localitat

Municipi

Illa

07008648

CMD d'Eivissa i Formentera Catalina Bufí

C

Eivissa

Eivissa

Eivissa

Instituts d'ensenyament secundari (IES)

Codi

Nom

Tipologia

Localitat

Municipi

Illa

07008004

IES Albuhaira

B

Muro

Muro

Mallorca

07007929

IES Algarb

A

Sant Jordi de Ses Salines

Sant Josep de Sa Talaia

Eivissa

07008338

IES Baltasar Porcel

C

Andratx

Andratx

Mallorca

07001551

IES Berenguer d'Anoia

A

Inca

Inca

Mallorca

07007954

IES Cap de Llevant

A

Maó

Maó

Menorca

07008341

IES Capdepera

B

Capdepera

Capdepera

Mallorca

07015719

Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears

A

Palma

Palma

Mallorca

07007905

IES Felanitx

A

Felanitx

Felanitx

Mallorca

07006470

IES Guillem Cifre de Colonya

B

Pollença

Pollença

Mallorca

07003882

IES Joan Alcover

C

Palma

Palma

Mallorca

07001964

IES Joan Ramis i Ramis

A

Maó

Maó

Menorca

07007607

IES Josep Miquel Guàrdia

B

Alaior

Alaior

Menorca

07013590

IES Port d'Alcúdia

C

Port d'Alcúdia

Alcúdia

Mallorca

07006299

IES Sa Blanca Dona

A

Eivissa

Eivissa

Eivissa

07014909

IES Santa Maria

C

Santa Maria del Camí

Santa Maria del Camí

Mallorca

07008481

IES Sineu

A

Sineu

Sineu

Mallorca

07003845

IES Son Pacs

A

Son Sardina

Palma

Mallorca

 

ANNEX 3 Relació de centres en què el director acaba el seu mandat i pot optar a continuar en el càrrec per un nou període.

Col·legis d'educació infantil i primària (CEIP)

Codi

Nom

Tipologia

Localitat

Municipi

Illa

Director/a

07002907

CEIP Alexandre Rosselló

D

Palma

Palma

Mallorca

Maria Sancho Arbós

07002439

CEIP Blanquerna

C

Es Pont d'Inca

Marratxí

Mallorca

Juan Miguel Serra Sastre

07012858

CEIP Bocchoris

D

Port de Pollença

Pollença

Mallorca

Úrsula Perelló Cerdà

07004758

CEIP Can Bril

D

Sencelles

Sencelles

Mallorca

Catalina Isern Fiol

07004503

CEIP Climent Serra i Servera

C

Porreres

Porreres

Mallorca

Maria Antonia Rigo Gallard

07001174

CEIP El Pilar

E

El Pilar de la Mola

Formentera

Formentera

Maria Nieves Marí Riera

07005453

CEIP Es Putxet

D

Selva

Selva

Mallorca

Isabel Maria Siquier Morell

07004138

CEIP Es Secar de la Real

E

Es Secar de la Real

Palma

Mallorca

Catalina Sánchez Arqués

07003304

CEIP Escola Graduada

C

Palma

Palma

Mallorca

Bartolomé Alejandro Picornell Vallespir

07004011

CEIP Felip Bauçà

C

Palma

Palma

Mallorca

Elías Allés Pons

07007243

CEIP Gaspar Sabater

D

Palmanyola

Bunyola

Mallorca

Gabriel Àngel Arrom Tomàs

07001514

CEIP Llevant

D

Inca

Inca

Mallorca

Margalida Rosselló Alemany

07000777

CEIP Mare de Déu del Toro

C

Ciutadella

Ciutadella

Menorca

Antònia Carbonell Llabrés

07012974

CEIP Margalida Florit

C

Ciutadella

Ciutadella

Menorca

Roser Mascaró Talaya

07002865

CEIP Miquel Porcel

D

Palma

Palma

Mallorca

Maria Antònia Santandreu Lladó

07000911

CEIP Nadal Campaner Arrom

E

Costitx

Costitx

Mallorca

Sonia Sans Mayol

07007310

CEIP Punta de n'Amer

C

Sa Coma

Sant Llorenç des Cardassar

Mallorca

Jaime Vidal Rodríguez

07006354

CEIP S'Auba

C

Cala Ratjada

Capdepera

Mallorca

Juan Jofre Llabrés

07013565

CEIP Sant Antoni de Portmany

C

Sant Antoni de Portmany

Sant Antoni de Portmany

Eivissa

Maria Neus Riera Boned

07006706

CEIP Sant Mateu de Baix

E

Sant Mateu d'Albarca

Sant Antoni de Portmany

Eivissa

Esther María Serra Planells

07013221

CEIP Ses Cases Noves

D

Es Pont d'Inca

Marratxí

Mallorca

Catalina Nolla Capellà

07000509

CEIP Ses Quarterades

D

Calvià

Calvià

Mallorca

Joaquin Pérez Sànchez

07006861

CEIP Son Anglada

D

Sa Vileta

Palma

Mallorca

María de los Ángeles Portilla Rueda

07002968

CEIP Son Canals

D

Palma

Palma

Mallorca

Andrés Peñuela Foronda

07013401

CEIP Son Pisà

B

Palma

Palma

Mallorca

Eduardo Arroyo Méndez

07001861

CEIP Tramuntana

E

Maó

Maó

Maó

Lluc Pons Febrer

07013206

CEIP Venda d'Arabí

C

Santa Eulària des Riu

Santa Eulària des Riu

Eivissa

Eva María Olmedo Marí

07000546

CEIP Xaloc

D

Peguera

Calvià

Mallorca

Vicente Marí Martínez

Centres d'educació de persones adultes (CEPA)

Codi

Nom

Tipologia

Localitat

Municipi

Illa

Director/a

07007681

CEPA Llevant

C

Manacor

Manacor

Mallorca

Salvador Andrés Tarraga Gordiola

Conservatoris professionals de música i dansa (CMD)

Codi

Nom

Tipologia

Localitat

Municipi

Illa

Director/a

07008648

CMD d'Eivissa i Formentera Catalina Bufí

C

Eivissa

Eivissa

Eivissa

Ivan Sanz Ramada

Instituts d'ensenyament secundari (IES)

Codi

Nom

Tipologia

Localitat

Municipi

Illa

Director/a

07008338

IES Baltasar Porcel

C

Andratx

Andratx

Mallorca

Antonina Pujol Bosch

07001551

IES Berenguer d'Anoia

A

Inca

Inca

Mallorca

Maria Magdalena Coll Juan

07007954

IES Cap de Llevant

A

Maó

Maó

Menorca

Jaume Bonet Florit

07008341

IES Capdepera

B

Capdepera

Capdepera

Mallorca

Jerónima Morey Matamalas

07015719

Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears

A

Palma

Palma

Mallorca

Antonio Alejandro Vilaret Noguera

07007905

IES Felanitx

A

Felanitx

Felanitx

Mallorca

Maria Barceló Vidal

07006470

IES Guillem Cifre de Colonya

B

Pollença

Pollença

Mallorca

Bartomeu Vilanova Suau

07013590

IES Port d'Alcúdia

C

Port d'Alcúdia

Alcúdia

Mallorca

Cristina Moyà Company

07006299

IES Sa Blanca Dona

A

Eivissa

Eivissa

Eivissa

Andrés Delgado Ramis

07014909

IES Santa Maria

C

Santa Maria del Camí

Santa Maria del Camí

Mallorca

Pilar Molias Navarro

07008481

IES Sineu

A

Sineu

Sineu

Mallorca

Rafel Crespí Pol

07003845

IES Son Pacs

A

Son Sardina

Palma

Mallorca

Pere Morell Quadreny

 

ANNEX 4 Criteris d'avaluació de la funció directiva

En l'avaluació dels directors, s'han de valorar els àmbits següents, relacionats amb les funcions del director establertes al Decret 4/2023 de 13 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d'educació primària, els col·legis d'educació infantil i primària, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d'educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

1. Representació:

* Representació del centre i exercici de la representació de l'Administració educativa al centre.

* Transmissió dels plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa a l'Administració.

* Rendició de comptes de les gestions realitzades als òrgans corresponents.

* Aplicació al centre dels objectius i les prioritats de l'Administració.

* Lliurament de la informació requerida en els terminis corresponents.

2. Direcció:

* Garantia del compliment de les lleis i altres disposicions vigents.

* Direcció de tot el personal adscrit al centre.

* Orientació, direcció i supervisió de les activitats i serveis del centre per a la consecució dels objectius establerts al projecte educatiu.

3. Lideratge pedagògic:

* Coordinació de l'elaboració de la proposta del projecte educatiu del centre i la programació general anual, així com les modificacions i adaptacions corresponents, juntament amb la resta de l'equip directiu i d'acord amb les directrius i propostes del consell escolar, el claustre i les associacions d'alumnes i de famílies d'alumnes.

* Exercici de la direcció pedagògica, promoció de la innovació educativa de forma col·laborativa amb el claustre i coordinada amb tota la comunitat educativa, i impuls dels plans per a la consecució dels objectius del projecte educatiu.

* Treball per aprovar el desplegament i la concreció del currículum amb coherència amb el projecte educatiu.

* Compliment del projecte educatiu.

* Promoció de la participació del professorat en activitats de formació permanent.

* Participació en activitats de formació permanent i d'actualització.

* Coherència dels perfils dels docents definits en els procediments de provisió de personal docent per comissions de servei amb el projecte educatiu.

* Impuls de l'avaluació del projecte educatiu.

4. Organització i gestió:

* Direcció i impuls en l'elaboració, aprovació i aplicació de les normes d'organització, funcionament i convivència del centre.

* Distribució de tasques de gestió i coordinació docent de manera adequada d'acord amb la normativa vigent i els criteris aprovats.

* Control de l'horari de permanència del professorat i gestió d'absències, permisos i llicències.

* Ús, gestió i manteniment de les instal·lacions del centre.

* Gestió i custòdia de la documentació acadèmica i administrativa del centre.

* Execució i seguiment del pressupost aprovat.

5. Relacions amb la comunitat educativa i l'entorn:

* Gestió de la convivència al centre i de la resolució de conflictes.

* Foment i coordinació de la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.

* Coordinació amb els centres educatius de la zona i amb altres serveis socioeducatius, empreses i altres institucions de l'entorn.

* Foment de l'ús social de les instal·lacions del centre fora de l'horari lectiu.

* Garantia del dret de reunió dels membres de la comunitat educativa.

6. Avaluació del centre:

*I mpuls de les avaluacions internes del centre.

* Col·laboració en les avaluacions externes i en l'avaluació del professorat.

* Participació en els processos d'observació i d'avaluació formativa de la pràctica docent.

* Participació en l'avaluació dels funcionaris interins i en pràctiques.

* Coordinació de l'elaboració de la memòria anual com a instrument d'avaluació interna del centre i dels plans de millora.

 

ANNEX 5 Model d'autoavaluació de la funció directiva

Valorau els àmbits següents, relacionats amb el desenvolupament de les vostres funcions com a director/a del centre durant el període que finalitzau.

A la columna valor marcau d'1 a 4 com valorau cada ítem d'acord amb l'escala següent:

1. Poc o gens satisfactori

2. Regularment satisfactori

3. Bastant satisfactori

4. Molt o totalment satisfactori

Als espais d'observacions heu de concretar, completar o justificar les valoracions que feis en cada àmbit.  Els directors que optau per renovar-hi podeu reflectir també les vostres propostes de millora, si s'escau.

1. ÀMBIT DE REPRESENTACIÓ

VALOR

1.1 Representació del centre i exercici de la representació de l'Administració educativa al centre.

1

2

3

4

1.2 Transmissió dels plantejaments, les aspiracions i les necessitats de la comunitat educativa a l'Administració.

1

2

3

4

1.3 Rendició de comptes de les gestions realitzades als òrgans corresponents.

1

2

3

4

1.4 Aplicació al centre dels objectius i les prioritats de l'Administració.

1

2

3

4

1.5 Lliurament de la informació requerida en els terminis corresponents.

1

2

3

4

Observacions:

Propostes de millora:

2. ÀMBIT DE DIRECCIÓ

VALOR

2.1 Garantia del compliment de les lleis i altres disposicions vigents.

1

2

3

4

2.2 Direcció de tot el personal adscrit al centre.

1

2

3

4

2.3 Orientació, direcció i supervisió de les activitats i serveis del centre per a la consecució dels objectius establerts al projecte educatiu.

1

2

3

4

Observacions:

Propostes de millora:

3. ÀMBIT DE LIDERATGE PEDAGÒGIC

VALOR

3.1 Coordinació de l'elaboració de la proposta del projecte educatiu del centre i la programació general anual, així com les modificacions i adaptacions corresponents, juntament amb la resta de l'equip directiu i d'acord amb les directrius i propostes del consell escolar, el claustre i les associacions d'alumnes i de famílies d'alumnes.

1

2

3

4

3.2 Exercici de la direcció pedagògica, promoció de la innovació educativa de forma col·laborativa amb el claustre i coordinada amb tota la comunitat educativa, i impuls dels plans per a la consecució dels objectius del PEC.

1

2

3

4

3.3 Treball per aprovar el desplegament i la concreció del currículum amb coherència amb el projecte educatiu.

1

2

3

4

3.4 Compliment del projecte educatiu.

1

2

3

4

3.5 Promoció de la participació del professorat en activitats de formació permanent.

1

2

3

4

3.6 Participació en activitats de formació permanent i d'actualització.

1

2

3

4

3.7 Coherència dels perfils dels docents definits en els procediments de provisió de personal docent per comissions de servei amb el projecte educatiu.

1

2

3

4

3.8 Impuls de l'avaluació del projecte educatiu.

1

2

3

4

Observacions:

Propostes de millora:

4. ÀMBIT D'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

VALOR

4.1 Direcció i impuls en l'elaboració, aprovació i aplicació de les normes d'organització, funcionament i convivència del centre.

1

2

3

4

4.2 Distribució de tasques de gestió i coordinació docent de manera adequada, d'acord amb la normativa vigent i els criteris aprovats.

1

2

3

4

4.3 Control de l'horari de permanència del professorat i gestió d'absències, permisos i llicències.

1

2

3

4

4.4 Ús, gestió i manteniment de les instal·lacions del centre.

1

2

3

4

4.5 Gestió i custòdia de la documentació acadèmica i administrativa del centre.

1

2

3

4

4.6 Execució i seguiment del pressupost aprovat.

1

2

3

4

Observacions:

Propostes de millora:

5. ÀMBIT DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA I L'ENTORN

VALOR

5.1 Gestió de la convivència al centre i de la resolució de conflictes.

1

2

3

4

5.2 Foment i coordinació de la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.

1

2

3

4

5.3 Coordinació amb els centres educatius de la zona i amb altres serveis socioeducatius, empreses i altres institucions de l'entorn.

1

2

3

4

5.4 Foment de l'ús social de les instal·lacions del centre fora de l'horari lectiu.

1

2

3

4

5.5 Garantia del dret de reunió dels membres de la comunitat educativa.

1

2

3

4

Observacions:

Propostes de millora:

6. ÀMBIT D'AVALUACIÓ DEL CENTRE

VALOR

6.1 Impuls de les avaluacions internes del centre.

1

2

3

4

6.2 Col·laboració en les avaluacions externes i en l'avaluació del professorat.

1

2

3

4

6.3 Participació en els processos d'observació i d'avaluació formativa de la pràctica docent.

1

2

3

4

6.4 Participació en l'avaluació dels funcionaris interins i en pràctiques.

1

2

3

4

6.5 oordinació de l'elaboració de la memòria anual com a instrument d'avaluació interna del centre i dels plans de millora.

1

2

3

4

Observacions:

Propostes de millora:

 

ANNEX 6 ​​​​​​​Models de certificats del claustre i el consell escolar sobre el resultat de l'avaluació del director i, si s'escau, la valoració sobre la coherència de l'actualització del projecte de direcció respecte del PEC[1].

a) Model de certificat del claustre de professorat/del consell escolar sobre el resultat de l'avaluació del director. Per als directors que s'han d'avaluar

En/ Na/ N' ......................................., com a secretari/secretària del claustre de professorat/consell escolar del centre ...................................., amb codi, ................................., situat al municipi de ....................................,

CERTIFIC:

Que el claustre de professorat/consell escolar, en sessió extraordinària celebrada el dia ........ de ........ de 2024, ha valorat la tasca desenvolupada pel director/ per la directora .................................... , amb aquest resultat:

  • POSITIU
  • NEGATIU

La valoració ha estat negativa per aquests motius:

..............., ... de ............... de 2024​​​​​​​

I, perquè consti, expedesc aquest certificat a l'efecte de presentar-lo al Departament d'Inspecció Educativa, tal com estableix l'article 19, als punts 3 i 4 , de l'Ordre 5/2024 del conseller d'Educació i Universitats.

[signatura]​​​​​​​

b) Model de certificat del claustre de professorat/del consell escolar sobre el resultat de l'avaluació del director i la valoració sobre la coherència de l'actualització del projecte de direcció respecte del PEC. Per als directors que s'han d'avaluar i opten a continuar en el càrrec per un nou període.

En/ Na/ N' ......................................., com a secretari/secretària del claustre de professorat/consell escolar del centre ...................................., amb codi, ................................., situat al municipi de ....................................,

CERTIFIC:

Que el claustre de professorat/consell escolar, en sessió extraordinària celebrada el dia ........ de ........ de 2024,

1. Ha valorat la tasca desenvolupada pel director/per la directora .................................... , amb aquest resultat:

  •  POSITIU
  •  NEGATIU

La valoració de la tasca desenvolupada pel director/per la directora ha estat negativa per aquests motius:

2. Ha valorat la coherència de l'actualització del projecte de direcció de ............................. respecte del PEC, amb aquest resultat:

  • POSITIU
  • NEGATIU

Es considera que l'actualització del projecte de direcció no és coherent amb el projecte educatiu de centre per aquests motius:

I, perquè consti, expedesc aquest certificat a l'efecte de presentar-lo al Departament d'Inspecció Educativa, tal com estableix l'article 19, als punts 3 i 4 , de l'Ordre 5/2024 del conseller d'Educació i Universitats.

..............., ... de ............... de 2024

[signatura]

[1] S'ha de tenir en compte que les valoracions negatives, tant de l'avaluació del directors, com de la coherència de l'actualització del projecte de direcció respecte del PEC, s'han de motivar convenientment.