Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 51795
Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 25 de gener de 2024 per la qual es fa pública l’adjudicació de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

1. La base 7 de la Resolució del director general de Personal Docent d'1 de desembre de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria del procediment per proveir, a l'illa de Menorca i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals, estableix que el director general de Personal Docent ha de dictar una resolució amb l'adjudicació en comissió de serveis i la data de la presa de possessió.

2. El Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, determinen la competència del director general de Personal Docent en aquesta matèria, modificat pel Decret 1/204, de 4 de gener.

3. El punt 1.c) de la Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 31 d'agost de 2023 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en el director general de Personal Docent (BOIB núm. 124, de 7 de setembre), delega en el director general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els procediments per ocupar en comissió de serveis llocs de feina docent.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar i fer pública en l'annex d'aquesta Resolució l'adjudicació definitiva de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals.

2. Adjudicar als aspirants seleccionats, en comissió de serveis, les places corresponents de la Inspecció Educativa amb efectes econòmics i administratius des de la data de presa de possessió de cadascuna.

3. Informar que el cessament es produirà d'acord amb el que estableix la base 9 de l'annex 1 de la Resolució del director general de Personal Docent de 1 de desembre de 2023.

4. Fer pública aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Personal Docent i Centres Concertats en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Palma, (signat electrònicament: 25 de gener de 2024)

El director general de Personal Docent i Centres Concertats Ismael Alonso Sánchez Por delegació del conseller d'Educació i Universitats (BOIB núm. 124, de 07/09/2023)

 

ANNEX

Llista definitiva d'adjudicacions de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals, amb indicació de la seu territorial adjudicada i la data de presa de possessió

Llocs de feina

Seu territorial

Nom i llinatges

Presa de possessió

1

Menorca

Caterina Moll Benejam

1 de febrer de 2024