Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 43593
Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 22 de gener de 2024 per la qual s'aprova la convocatòria per a formar part de la llista de professors experts en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), indica que el professor especialista és personal laboral que podia impartir docència en la formació professional i en els ensenyaments de règim especial. No obstant l'anterior, la disposició final primera de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional, va modificar l'article 95 de la LOE eliminant la figura del professor especialista a la formació professional i substituint-la per la figura de l'expert. Aquesta figura apareix per a que, excepcionalment,  es puguin incorporar per a la impartició de mòduls professionals en determinades especialitats, com a experts del sector productiu, atenent la seva qualificació i les necessitats del sistema educatiu, professionals, no necessàriament titulats, per desenvolupar la seva activitat a l'àmbit laboral. Aquesta incorporació es realitzarà en règim laboral, de acord amb la normativa que sigui aplicable.

El Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del sistema de formació professional, dona contingut a la figura del professor expert. Així, en el seu article 170 s'indica que les Administracions competents i, si escau, els centres del Sistema de Formació Professional, poden contractar professionals experts del sector productiu, no necessàriament titulats, per impartir ofertes de formació professional a qualsevol dels centres del Sistema de Formació Professional, en els termes establerts en aquest títol quan es requereixi per cobrir les necessitats de formació a les ofertes de formació professional, una vegada esgotades les vies ordinàries per garantir la docència o quan sigui necessari per garantir el domini de processos específics del sector productiu.

La base setena de la Resolució del director general de Personal Docent de 27 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les bases generals del procediment de selecció de professors experts del sector productiu per cobrir vacants i substitucions d'especialitats de formació professional a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears (BOIB nº 136, de 5 d'octubre de 2023), disposa que quan sigui necessari cobrir places d'una especialitat, ja siguin vacants o substitucions, el Director General de Personal Docent aprovarà una convocatòria pública.

Atès que en el moment actual no es poden cobrir places de determinades especialitats amb funcionaris docents, sorgeix la necessitat de cobrir-les de manera temporal amb professors experts atès el nivell d'especialització que presenten, per la qual cosa és necessari fer una convocatòria pública que respecti els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

És competent per dictar aquesta Resolució el director general de Personal Docent d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Universitats, de 31 d'agost de 2023, de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general de Personal Docent (BOIB núm. 124, de 7 de setembre), que delega la competència per convocar i resoldre els procediments per seleccionar professors experts del sector productiu.

Per tot això, i en virtut de les facultats que tinc conferides, dicto la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria per a formar part de la llista de professors experts que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar les bases específiques d'aquesta convocatòria que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar el model de sol·licitud que figura com a Annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es>.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (22 de gener de 2024)

El director general de Personal Docent i Centres Concertats Ismael Alonso Sánchez

 

 

ANNEX 1 Especialitat

Formació professional

99127 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

 

ANNEX 2 Bases específiques

Primera. Requisits

1.1 Requisits generals

Per a poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir els requisits que figuren en la Base Tercera de l'Annex 1 de la Resolució del director general de Personal Docent de 27 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les bases generals del procediment de selecció de professors experts del sector productiu per cobrir vacants i substitucions d'especialitats de formació professional a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears.

1.2 Requisits específics per a les especialitats de formació professional

Experiència professional no docent mínima de dos anys en l'àmbit de la plaça, amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Segona. Sol·licituds

2.1 El termini per a presentar les sol·licituds i la documentació per a participar en la convocatòria és de 4 dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al BOIB.

2.2 Els aspirants admesos en la llista definitiva inicial d'una especialitat poden participar per a la mateixa especialitat a l'efecte d'actualitzar mèrits. En el cas que participi un aspirant que formi part de la llista inicial, només es tindrà en compte la seva última participació, de forma que figurarà en les llistes de la nova convocatòria, perdent la posició de les llistes inicials.

2.3 Els aspirants han d'emprar el model oficial de sol·licitud que figura com a annex 3. Aquest model de sol·licitud està a la disposició de les persones interessades a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es>.

2.4 Documentació que es deu que adjuntar a la sol·licitud:

 • Currículum amb l'estructura següent:

  • Dades personals
  • Experiència laboral: relació cronològica i descripció dels llocs de treball relacionats amb la plaça al fet que vol accedir.
  • Dades acadèmiques i de formació: relació cronològica i descripció dels estudis realitzats i dels cursos o seminaris al fet que ha assistit o que ha impartit.
  • Coneixements de català.
  • Experiència com a professor interí.
  • Experiència com a professor especialista i/o expert: descripció de l'activitat docent duta a terme.
  • Altres mèrits o activitats d'interès.
 • Acreditació documental: fotocòpies de les circumstàncies indicades en el currículum.

La documentació justificativa expedida a l'estranger s'ha de presentar traduïda al català o castellà per traductors jurats.

Les titulacions estrangeres han d'estar degudament homologades.

 • L'experiència professional es demostrarà mitjançant la presentació conjunta dels dos documents següents:

  • Certificat original de la vida laboral expedit per la Seguretat Social o certificació equivalent on consti l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, o en el seu cas el període de cotització en el règim especial de treballadors autònoms o qualsevol altre mitjà com a prova admesa en dret.
  • Certificat d'empresa o contractes on consti específicament la durada del contracte, l'activitat concreta i el període de temps durant el qual ha realitzat l'activitat. En el cas de treballador per compte propi, certificació d'alta en l'impost d'activitats econòmiques o, en defecte d'això, declaració censal comunicant l'inici de l'activitat (model 036 o 037). En aquesta certificació haurà d'aparèixer l'activitat concreta desenvolupada pel treballador.
 • Per a valorar l'experiència com a docent s'ha d'aportar un certificat del centre on s'especifiquin els anys, mesos i dies treballats i l'especialitat impartida.

 •  Una fotocòpia del DNI, passaport, NIE o targeta de residència en vigor del sol·licitant.

2.5 Una vegada emplenada, la sol·licitud i la documentació s'han de tramitar telemàticament.

L'únic sistema de tramitació i presentació de les sol·licituds, tant d'actualització de requisits i mèrits com de participació en la convocatòria, serà el telemàtic, mitjançant el tràmit habilitat a aquest efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats.

En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud, només es considera vàlida l'última que s'ha registrat telemàticament.

Tercera. Publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses

3.1 La Comissió de Valoració examinarà les sol·licituds presentades aplicant el barem de mèrits previst en l'Annex 3 de la Resolució del director general de Personal Docent de 27 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les bases generals, i emetrà un informe que servirà de base per a aprovar les llistes provisionals.

3.2 El director general de Personal Docent i Centres Concertats ha d'aprovar, mitjançant una resolució, les llistes provisionals de les persones admeses, ordenades per puntuació segons el barem publicat a l'Annex 3 de la Resolució del director general de Personal Docent de 27 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les bases generals, i de les excloses, amb indicació de la causa d'exclusió i, si escau, ordenades per puntuació.

Aquesta resolució s'ha de publicar en la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia que es dicti.

3.3 S'ha d'obrir un termini de dos dies hàbils, comptats a partir de l'endemà d'haver-se publicat la resolució, perquè les persones interessades puguin presentar al·legacions i esmenar la causa d'exclusió presentant els documents que acreditin que complien els requisits en la data en què va acabar el termini per a presentar les sol·licituds.

A aquest efecte s'obrirà un tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats.

3.4 No s'han de tenir en compte els mèrits no al·legats o els al·legats en el currículum però no acreditats documentalment abans de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds.

Quarta. Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses

4.1 La Comissió de Valoració examinarà les al·legacions presentades i emetrà un informe que servirà de base per a aprovar les llistes definitives.

4.2 El Director General de Personal Docent i Centres Concertats ha d'aprovar, mitjançant una resolució, les llistes definitives de les persones admeses i de les excloses, amb indicació de la causa d'exclusió i, si escau, ordenades per puntuació. Mitjançant aquesta resolució el Director General ha d'estimar o desestimar les reclamacions presentades.

Aquestes persones quedaran incloses en la llista definitiva de l'especialitat completant la llista inicial que figura a la Resolució del director general de Personal Docent de 27 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les bases generals del procediment de selecció de professors experts del sector productiu per cobrir vacants i substitucions d'especialitats de formació professional a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears.

4.3 Aquesta resolució s'ha de publicar en la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia que es dicti.

Quinta. Places de cobertura urgent

En cas que hi hagi especialitats convocades, les places de les quals siguin de cobertura més urgent que unes altres, i en funció del volum de sol·licituds presentades, el Director General, en lloc de dictar una resolució que aprovi les llistes provisionals o les definitives per a totes les especialitats convocades, pot aprovar diferents resolucions relatives a una o diverses especialitats, amb el mateix contingut que el que s'especifica en les Bases Tercera i Quarta respectivament.

Sisena. Ordre d'adjudicació de places i règim de contractació

L'ordre d'adjudicació de les places es farà segons les bases vuitena a desena de l'annex 1 de la Resolució del director general de Personal Docent de 27 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les bases generals.

El règimen de contractació és el que figura en les bases dotzena a catorzena de l'annex 1 la Resolució del director general de Personal Docent de 27 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les bases generals.

Setena. Protecció de dades

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), les dades personals que contenguin les sol·licituds a què es refereix el punt anterior seran tractades per l'Administració de la Comunitat Autònoma.​​​​

Documents adjunts