Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 41217
Resolució del conseller d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2024 per la qual es publiquen i aproven les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cos d’inspectors d’educació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Llei orgànica d'educació 2/2006, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per a la qual es modifica la Llei orgànica d'educació (LOMLOE), estableix a l'apartat 3 de la disposició addicional sisena que periòdicament, les administracions educatives han de convocar concursos de trasllats, a l'efecte de proveir les places vacants que determinin en els centres docents d'ensenyament que depenen d'aquelles.

2. En el mateix sentit, l'article 87 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, preveu el concurs de trasllats com a sistema de provisió ordinari de places o llocs de feina docents vacants.

3. Mitjançant la Resolució del director general de Personal Docent de 20 d'octubre de 2023 (BOIB núm. 148, de 31 d'octubre) es va fer pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit autonòmic per als funcionaris del cos d'inspectors contemplats en la Llei orgànica d'educació.

4. La base segona de la Resolució esmentada disposa que «Una vegada determinades les vacants, la Direcció General de Personal Docent ha d'ordenar que aquestes es publiquin amb anterioritat a la resolució provisional del concurs de trasllat».

5. En data 10 de gener de 2024 el director general de Personal Docent i Centres Concertats proposa al conseller d'Educació i Universitats que dicti les resolucions corresponents.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica d'educació 2/2006, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per a la qual es modifica la Llei orgànica d'educació (LOMLOE).

2. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

3. La Resolució del director general de Personal Docent de 20 d'octubre de 2023 (BOIB núm. 148, de 31 d'octubre).

Per això,

Resolc

1. Aprovar les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos d'inspectors d'educació que consten com a annex a aquesta Resolució.

2. Informar que tenen la consideració de vacants i són objecte del concurs de trasllat les places lliures de cada seu que figuren a l'annex d'aquesta Resolució i, d'acord amb la base segona de la Resolució del director general de Personal Docent de 20 d'octubre de 2023 (BOIB núm. 148, de 31 d'octubre), les places que resultin del mateix concurs, sempre que la planificació educativa en prevegi la continuïtat.

3. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'aquesta Resolució i de les plantilles orgàniques i la relació de llocs feina vacants del cos d'inspectors d'educació que consten com a annex a aquesta Resolució.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de signatura electrònica (18 de gener de 2024)

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany

 

ANNEX Cossos d'inspectors d'educació

Centre: EIVISSA -  D. T. D'EDUCACIO A EIVISSA-FORMENTERA (07506031)

          Funció: 0510600   INSPECCIÓ EDUCATIVA

          Plantilla     Ocupades

                 4              2

Centre: MAÓ -  D. T. D'EDUCACIO A MENORCA (07506041)

          Funció: 0510600   INSPECCIÓ EDUCATIVA

          Plantilla     Ocupades

                3              2

Centre: PALMA -  DIE MALLORCA (07506021)

          Funció: 0510600   INSPECCIÓ EDUCATIVA

          Plantilla     Ocupades

               28             17