Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 25221
Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa de 12 de gener de 2024 per la qual es convoquen les proves lliures corresponents a l’any 2024 perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears i s’aproven les bases perquè es dugui a terme

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.  L'article 68.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, en la redacció que li dona la Llei orgànica 3/2020 de 29 de desembre estableix que correspon a les administracions educatives, dins l'àmbit de les seves competències, organitzar periòdicament proves perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

2. El Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Secundària Obligatòria inclou una disposició addicional tercera destinada a regular el que fa referència a l'educació de persones adultes. El punt 8 d'aquesta disposició addicional preveu que les administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, organitzin periòdicament proves perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Aquestes proves s'han d'organitzar basant-se en els tres àmbits de coneixement que figuren al punt dos de la disposició addicional esmentada i les administracions educatives han de determinar si hi ha parts de les proves que es poden considerar superades per les persones que concorrin a aquestes, en funció de l'historial acadèmic previ que aportin. Així mateix, l'esmentat Reial decret indica en la seva disposició transitòria primera que les proves, que fins a final del curs 2023 – 2024 realitzin les Administracions educatives per a l'obtenció directa del títol de graduat en educació secundària obligatòria, s'organitzaran basant-se en la configuració curricular desenvolupada a partir del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, el qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria.

3. L'article 7 de l'Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura de 30 de març de 2009 per la qual es regulen les proves lliures perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears, regula la constitució, composició i nomenament dels tribunals necessaris per avaluar les persones inscrites.

4.  De conformitat amb el que disposa el Decret 1/2024, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, que modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, i pel Decret 17/2023, de 23 d'agost, la direcció general competent en matèria de proves lliures de l'ensenyament secundari obligatori és la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Convocar les proves lliures corresponents a l'any 2024 perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears.

2. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, que s'inclouen com a annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar els models de sol·licitud i de revisió de notes, que s'inclouen, respectivament, com a annexos 2 i 3 d'aquesta Resolució.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5. Establir que aquesta Resolució entri en vigor el dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s'estableix en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 12 de gener de 2024

La directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa Maria Isabel Salas Sánchez

 

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primera Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquestes bases concreten els aspectes necessaris per desenvolupar la convocatòria ordinària de les proves lliures perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria que s'ha de dur a terme en centres d'educació de persones adultes de les Illes Balears.

2. Les proves s'han d'efectuar de conformitat amb el que s'estableix en l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 30 de març de 2009 per la qual es regulen les proves lliures perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears (BOIB núm. 58, de 21 d'abril), excepte pel que fa al contingut de les proves atès que aquest s'ha d'ajustar al que es preveu a la disposició transitòria primera del Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'Educació Secundària Obligatòria.

Segona Centres on es duen a terme les proves lliures

Els centres d'educació de persones adultes on es realitzaran les proves esmentades són els que se citen a continuació:

 • CEPA La Balanguera (c. de Joan Capó, s/n. Palma. Tel. 971 73 02 65)
 • CEPA Ciutadella (c. de Mallorca, 67. Ciutadella. Tel. 971 38 61 24)
 • CEPA Pitiüses (c. de Canàries, 12. Eivissa. Tel. 971 30 53 68)

Tercera Requisits per a la inscripció

Es poden inscriure per a la realització d'aquestes proves les persones que tenguin divuit anys, com a mínim, o que els compleixin durant l'any 2024, i que no estiguin matriculades en cap estudi que condueixi a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Quarta Formalització de la sol·licitud d'inscripció

1. La inscripció s'ha de presentar de forma telemàtica, segons les instruccions que es publicaran en la pàgina web del Servei d'Ordenació Educativa. A la pàgina web esmentada també hi figuren les instruccions per al procediment excepcional de presentació presencial de la sol·licitud d'inscripció. La inscripció a les proves d'aquesta convocatòria no està sotmesa al pagament de cap taxa

2. Les persones que s'inscriuen per fer les proves han de declarar que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria ni cap títol equivalent a efectes acadèmics i que no estan matriculades en ensenyaments oficials d'educació secundària per a persones adultes (ESPA) ni en un cicle formatiu de formació professional bàsica. Aquesta declaració responsable està inclosa en el model de sol·licitud d'inscripció a les proves lliures de l'ESO.

3. Les persones amb discapacitat que necessitin una adaptació de les condicions d'accés a les proves ho han de fer constar en la sol·licitud d'inscripció.

4. Les persones que es trobin en algun dels supòsits prevists en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitats de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març) i vulguin demanar l'exempció de l'avaluació del camp de coneixement de Llengua i Catalana i Literatura de la prova de l'àmbit de comunicació ho han de fer constar a la sol·licitud d'inscripció.

5. Les persones que puguin ser eximides de fer algun àmbit de les proves, d'acord amb la taula 3 de l'annex 2 del Decret 85/2019, de 8 de novembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes ho han de fer constar a la sol·licitud d'inscripció.

6. La sol·licitud d'inscripció ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

 1. Les persones que demanen l'adaptació de les condicions d'accés a les proves han de presentar el certificat oficial que acrediti el grau de discapacitat reconeguda, expedit per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials.
 2. Les persones que demanen l'exempció de l'avaluació del camp de coneixement de Llengua Catalana i Literatura de la prova de l'àmbit de comunicació han de presentar la resolució d'atorgament de l'exempció. Si no disposen d'aquesta resolució en el moment de formalitzar la matrícula, l'hauran de presentar en el moment de la realització de la prova de l'àmbit de comunicació perquè sigui efectiva; en el cas contrari, s'hauran d'examinar.

7. En el cas que s'hagi d'obtenir informació complementària es podrà sol·licitar a l'aspirant que aporti documentació addicional.

Cinquena Termini d'inscripció

La inscripció per fer les proves lliures de la convocatòria ordinària s'ha de formalitzar entre el 5 de febrer i el 5 de març de 2024, ambdós inclosos.

Sisena Publicació de les llistes d'aspirants admesos i exclosos

1. Una vegada hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i dins els deu dies hàbils següents, s'emetrà la resolució de la directora general per la qual es fa pública la llista provisional de totes les persones que s'hi han inscrit. El Servei d'Ordenació Educativa publicarà aquesta llista provisional a la seva web i al tauler d'anuncis dels centres on s'ha de realitzar la prova.

2. En la relació provisional s'hi ha de fer constar:

 1.  Si estan admeses o excloses. En aquest darrer cas, se n'ha d'especificar el motiu.
 2.  Els àmbits dels quals els aspirants han manifestat la voluntat d'examinar-se.
 3.  Els àmbits superats anteriorment, si s'escau.
 4. L'exempció de l'avaluació del camp de coneixement de Llengua Catalana i Literatura o la sol·licitud d'aquesta exempció, si s'escau.
 5.  Si té dret a alguna adaptació de la prova.

3. Les persones sol·licitants disposen d'un termini màxim de tres dies hàbils, comptadors des del dia hàbil següent al de la publicació de les llistes provisionals, per presentar una reclamació o esmenar les deficiències detectades.

4. En un termini màxim de tres dies hàbils comptadors a partir de la finalització del període de reclamació s'emetrà la resolució  de la directora general per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos.  El Servei d'Ordenació Educativa publicarà a la seva web i al tauler d'anuncis dels centres on es realitzaran les proves la relació definitiva d'admesos i exclosos.

5. Contra aquesta Resolució els interessats podran presentar recurs d'alçada, en el termini d'un mes davant el conseller d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears.

Setena Estructura de la prova

1. La prova s'organitza al voltant dels tres àmbits de coneixement següents:

 1.  Àmbit de comunicació: té com a referent curricular els aspectes bàsics del currículum corresponent a les matèries de Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Llengua Estrangera (anglès).
 2.  Àmbit social: té com a referent curricular els aspectes bàsics del currículum corresponents a les matèries de Geografia i Història i d'Educació en Valors Cívics i Ètics.
 3.  Àmbit científic i tecnològic: té com a referent curricular els aspectes bàsics del currículum corresponent a les matèries de Física i Química, Biologia i Geologia, Matemàtiques i Tecnologia.

2. Les persones inscrites per fer la prova lliure s'han d'examinar de tres proves, cada una basada en un dels àmbits de coneixement descrits en l'apartat anterior.

3. La prova escrita de cada àmbit dura un màxim de dues hores. L'àmbit de comunicació inclou, a més, una prova oral.

Vuitena Data i horari

1. El dia de la realització de les proves escrites és el 17 d'abril de 2024.

2. Les proves s'han de dur a terme en sessions de matí i d'horabaixa. La distribució horària ha de ser la següent:

De 9.30 a 11.30 h: prova de l'àmbit científic i tecnològic.

De 12.00 a 13.00 h: prova de l'àmbit social.

De 16.00 a 18.00 h: prova escrita de l'àmbit de comunicació.

Els aspirants no poden fer servir diccionaris ni cap altre material de suport durant la prova, excepte calculadores no programables.

3. Es podran presentar a la prova oral de l'àmbit de comunicació (anglès, català i castellà), els aspirants que compleixin el requisit que s'estableix a l'apartat 5 de la base desena d'aquesta Resolució. Aquesta prova se celebrarà el 24 d'abril de 2024 a Mallorca de manera presencial i el 25 d'abril a Eivissa, Formentera  i Menorca per videoconferència.

4. El Servei d'Ordenació Educativa publicarà a la seva web, i la direcció de cada centre on s'han realitzat les proves publicarà al seu tauler d'anuncis, la relació definitiva de persones admeses a la prova oral.

Novena Tribunals

1. La Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa ha de nomenar els membres del tribunal. El tribunal estarà format per un president i quatre vocals. El vocal de menor edat ha d'actuar com a secretari. Es podran designar els assessors que es considerin necessaris per al bon funcionament de la prova.

2. Les tasques de correcció de proves per part del tribunal s'han de dur a terme fora de l'horari habitual de treball, per tal de generar dret a rebre una compensació econòmica.

Desena Criteris d'avaluació i qualificació

1. En les proves s'han de valorar les capacitats i les competències bàsiques expressades en els objectius generals propis de la formació bàsica de persones adultes.

2. La qualificació final de cadascun dels àmbits s'ha d'expressar qualitativament: insuficient, suficient, bé, notable o excel·lent. També s'indicarà la nota numèrica corresponent, només a efectes d'accés a la Formació Professional de Grau Mitjà.

3. Per als alumnes que no s'hagin presentat hi ha de figurar «NP». Els àmbits de coneixement exempts s'han de fer constar amb una X. Els àmbits de coneixement convalidats s'han de fer constar amb una C.

4. Cada part de la prova de cada àmbit es puntua d'1 a 10. S'ha de fer la mitjana aritmètica de totes les parts de la prova, sempre que s'hagi obtingut una qualificació mínima de 4 a cadascuna de les parts que componen l'àmbit. D'aquesta manera, s'obté una qualificació numèrica de l'àmbit.

5. La correspondència entre la qualificació numèrica obtinguda amb la qualitativa que s'ha de fer constar és la següent:

 • Insuficient (I): Nota inferior a 5.
 • Suficient (S): Nota igual o superior a 5 i inferior a 6.
 • Bé (B): Nota igual o superior a 6 i inferior a 7.
 • Notable (N): Nota igual o superior a 7 i inferior a 9.
 • Excel·lent (E): Nota igual o superior a 9.

6. Pel que fa a la prova de l'àmbit de comunicació, la part escrita representa el 80 % de la qualificació i la part oral el 20 % restant. Només es podran presentar a la prova oral aquells aspirants que hagin obtingut a la part escrita una qualificació mínima de dos (2) sobre vuit (8) a cadascuna de les tres matèries de l'àmbit.

7. Els aspirants que tenguin aprovats o convalidats els tres àmbits de coneixement han de ser proposats per a l'expedició del Títol de graduat en educació secundària obligatòria. A petició de l'interessat, el secretari del centre on aquest ha realitzat les proves, li ha d'expedir una certificació acadèmica oficial signada pel director del centre que ho acrediti.

8. En el cas que un aspirant només superi o convalidi un o dos àmbits, el secretari del centre on aquest ha realitzat les proves, i a petició de l'interessat, li ha d'expedir una certificació acadèmica oficial, signada pel director del centre, que ho acrediti. Aquestes qualificacions seran vàlides per a convocatòries posteriors o per cursar l'educació secundària per a persones adultes en qualsevol dels centres autoritzats per la Conselleria d'Educació i Universitats.

Onzena Reclamacions

1. Els participants poden presentar una reclamació si consideren incorrecta l'aplicació dels criteris d'avaluació i de qualificació. Les reclamacions adreçades al tribunal s'han de presentar per correu electrònic al Servei d'Ordenació Educativa (ordenacio@dgplacen.caib.es) dins els tres dies hàbils posteriors a la publicació de les qualificacions, i s'han d'argumentar les raons que motiven la reclamació. A aquest efecte, s'ha d'emprar el model que figura en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

2. El tribunal, en els dos dies hàbils següents a la recepció de les reclamacions, ha de fer una sessió d'avaluació extraordinària per resoldre les reclamacions presentades. En cas necessari, es pot comptar amb assessors especialistes que no formin part del tribunal. La decisió presa pel tribunal s'ha de comunicar a la persona interessada en un termini màxim de tres dies hàbils. Si les decisions modifiquen les qualificacions, aquestes modificacions s'han de traslladar a l'acta definitiva, que s'ha de publicar dins el mateix termini al tauler d'anuncis dels centres on s'ha fet la prova.

3. Contra les resolucions dels tribunals es pot interposar un recurs d'alçada davant la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa en el termini d'un mes comptador des de la comunicació de la resolució d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dotzena Coordinació i informació

1. El Servei d'Ordenació Educativa de la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa coordina totes les accions relacionades amb l'organització i la celebració de la prova objecte d'aquesta convocatòria, així com la informació que es proporcioni als usuaris de tot el que se'n derivi. La informació relativa a aquesta prova es pot trobar en la pàgina web d'aquest servei.

2. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa de la Conselleria d'Educació i Universitats de les Illes Balears i pel CEPA en el qual es realitzin les proves.

3. La finalitat del tractament d'aquestes dades és gestionar el procediment per a la realització d'aquesta prova.

4. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

5. Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

6. La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

Documents adjunts