Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 23801
Resolució del conseller d’Educació i Universitats de dia 12 de gener de 2024, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, modificat per la Llei 15/2019, de 29 de març, estableix la composició del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB).

La redacció donada per l'apartat 7, de l'article únic de la Llei 15/2019, de 29 de març, estableix una nova redacció de l'article 9.1 i determina els membres que integren el CEIB, i l'article 9.3 disposa que els vocals del CEIB han de ser nomenats, per resolució del conseller d'Educació i Universitat, d'acord amb les propostes formulades pels grups corresponents en els termes que reglamentàriament es determinin.

L'article 10.2 b) del Text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, disposa que un dels motius pels quals han de cessar en els càrrecs els vocals és la finalització del termini del seu nomenament.

El Consell Escolar de les Illes Balears ha rebut una petició de cessament i nomenament de nous representants, corresponents a les  següents entitats, que afecten a la seva composició:

  • Consell Escolar de Mallorca

D'acord amb aquesta petició, de cessament i nomenament de nous representants, la presidenta del CEIB ha formulat una proposta de nomenament i cessament mitjançant escrit de 10 de gener de 2024, d'acord amb el que disposa l'article 17 o) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, publicat al BOIB 175, de dia 23 de desembre, mitjançant Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de desembre de 2021.

Per tot això, d'acord amb el que estableix l'article 10.4 de l'esmentat Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que tot seguit s'indiquen i agrair la seva col·laboració:

Grup i: Consells escolars insulars

En representació del Consell Escolar de Mallorca

Titular: Sr. Joan Ramon Xamena Vidal

Segon

Nomenar com a nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que tot seguit s'indiquen:

Grup i: Consells escolars insulars

En representació del Consell Escolar de Mallorca

Titular: Sr. Manuel Blanco Martín

Suplent: Sra. Carmen Porsell Frau

Tercer

D'acord amb l'article 10 del Decret legislatiu 112/2001, els consellers són nomenats per un període de quatre anys, sense perjudici de les previsions sobre renovació de la meitat de cada un dels grups que disposa l'apartat 1 de l'article 10 i dels canvis que es puguin produir a la composició del Consell per les causes previstes a l'apartat 2 del mateix article 10.

Quart

Es disposa que aquesta resolució tingui efecte el mateix dia de  la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 12 de gener de 2024

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany