Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 808168
Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 27 de desembre de 2023, a proposta de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, per la qual es concedeixen ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 27 de desembre de 2023, la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El conseller d'Educació i Universitats va convocar ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil corresponents als exercicis 2020-2024, mitjançant la Resolució de 27 de novembre de 2020 (BOIB núm. 204, de 5 de desembre).

2. El 22 de juny de 2021 es publica al BOIB núm. 82 la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2021 per la qual s'amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil.

3. El 7 de desembre es publica al BOIB núm. 168 la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

4. El 28 de març de 2023 el conseller d'Educació i Universitats va convocar, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d'educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 40, de 30 de març de 2023).

5. El 29 d'agost de 2023 es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 21 d'agost de 2023 per la qual s'amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 al 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d'educació infantil, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

6. Aquesta convocatòria correspon al programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

7. La Direcció General de Primera Infància i Atenció a la Diversitat, a través de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància com a òrgan instructor del procediment, va examinar les sol·licituds i va fer els requeriments de documentació pertinents als sol·licitants.

8. La Comissió Avaluadora es va reunir dia 22 de setembre de 2023 per examinar, valorar i informar sobre les sol·licituds, així com per valorar la proposta provisional de resolució de concessió, segons consta en l'acta de sessió estesa el mateix dia.

9. El 25 de setembre de 2023, la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat va emetre la proposta provisional de resolució de concessió dels ajuts esmentats.

10. Durant el termini establert, l'Ajuntament de Lloseta va presentar al·legacions a la proposta. Una vegada comprovada la documentació, es va acceptar la reclamació.

11. L'Ajuntament de Palma va presentar una renúncia tant als ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil corresponent als exercicis 2020-2024, com als ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024 concedits per aquesta Conselleria relatius a la creació de l'escola infantil Foners de Palma.

12. D'acord amb l'apartat A.2) del punt quart de l'annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, els beneficiaris dels ajuts complementaris als ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024 rebran 3.600 € per cada plaça de 1r cicle d'educació infantil creada (la suma dels ajuts concedits a la convocatòria d'ajuts de creació 2020-2024 i la present convocatòria complementària té com a límit del cost efectiu per a la creació de places i, en el cas de la consolidació de places, fins al 75 % dels costs de la consolidació fins a 12.600 €) i, segons el punt primer del mateix annex 2, les entitats a les quals se'ls concedeix la modificació dels terminis d'execució i justificació poden ajornar l'autorització del centre fins a l'1 de setembre de 2025.

13. En aquesta Resolució es convoquen 5.810.400,00 € per als ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d'educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024. Per tant, tal com s'estableix al punt 3 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 21 d'agost de 2023 per la qual s'amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 al 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d'educació infantil, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, els doblers sobrants (en aquest cas, 1.707.589,13 €) han de servir per completar la convocatòria d'ajuts per a la creació de noves places de primer cicle d'educació infantil dels exercicis 2023-2025.

14. El punt 3 de l'apartat catorzè de la convocatòria estableix que aquesta resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

4. La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 204, de 6 de desembre de 2020).

5. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 168, de 7 de desembre).

6. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d'educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 40, de 30 de març de 2023).

7. La Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 21 d'agost de 2023 per la qual s'amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 al 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 119, de 29 d'agost de 2023).

Proposta de resolució

Propòs al conseller d'Educació i Universitats que dicti una resolució en els termes següents:

1. Acceptar l'al·legació de l'Ajuntament de Lloseta.

2. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Palma per al centre Foners.

3. Concedir els ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d'educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024 i la modificació dels terminis d'execució i justificació que figuren en l'annex 1.

4. Condicionar la concessió dels ajuts a què fan referència l'apartat anterior al compliment efectiu de les obligacions assumides per les entitats beneficiàries, d'acord amb les regles de la convocatòria i la normativa reguladora de les ajudes i subvencions públiques.

5. Publicar la resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, (signat electrònicament: 28 de desembre de 2023)

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany

La directora general proposant Neus Riera Estarellas

 

ANNEX 1 Ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024 i modificació dels terminis d'execució i justificació

SOL·LICITANT

ILLA

CIF

Centres

Places de creació o consolidació

Quantia ajut complementari

Modificació de terminis

Ajuntament d'Alcúdia

Mallorca

P0700300G

Nou centre

74

266.400,00 €

Ajuntament de Capdepera

Mallorca

P0701400D

EI Eriçons

36

129.600,00 €

No

Ajuntament d'Eivissa

Eivissa

PO702600H

EI Can Cantó

67

241.200,00 €

Ajuntament de Lloseta

Mallorca

P0702900B

a determinar

67

241.200,00 €

Ajuntament de Manacor

Mallorca

P0703300D

Porto Cristo

74

266.400,00 €

Ajuntament de Manacor

Mallorca

P0703300D

S'Illot

30

108.000,00 €

Ajuntament de Maria de la Salut

Mallorca

P0703500I

Maria de la Salut

37

133.200,00 €

No

Ajuntament de Marratxí

Mallorca

P0703600G

A determinar

134

482.400,00 €

Ajuntament de Muro

Mallorca

P0703900A

Muro

74

266.400,00 €

Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (Ajuntament de Palma)

Mallorca

P5704002D

EI Eixample

49

176.400,00 €

Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (Ajuntament de Palma)

Mallorca

P5704002D

EI Son Dameto

92

331.200,00 €

Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (Ajuntament de Palma)

Mallorca

P5704002D

EI Son Gibert

92

331.200,00 €

Ajuntament de Pollença

Mallorca

P0704200E

A determinar

74

266.400,00 €

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Eivissa

P0704600F

EI Sant Rafel

67

241.200,00 €

Ajuntament de Sant Joan de Labritja

Eivissa

P0705000H

EI BENIRRAS

18

64.800,00 €

No

Ajuntament de Santa Margalida

Mallorca

P0705500G

EI Can Picafort II

37

133.200,00 €

Ajuntament de Santa Margalida

Mallorca

P0705500G

EI Santa Margalida

51

183.600,00 €

Ajuntament de Santa Margalida

Mallorca

P0705500G

EI Can Picafort I

37

133.200,00 €

Ajuntament de Santanyí

Mallorca

P0705700C

Es Llombards

27

0,00 €

 

ANNEX 2 Denegació de sol·licituds

Motiu 1: Renúncia

SOL·LICITANT

ILLA

CIF

Centres

Motiu denegació

Patronat Municipal d'Escoles d'Infants (Ajuntament de Palma)

Mallorca

P5704002D

EI Foners

1