Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 785545
Resolució del conseller d’Educació i Universitats de dia 13 de desembre de 2023, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, modificat per la Llei 15/2019, de 29 de març, estableix la composició del Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB).

La redacció donada per l'apartat 7, de l'article únic de la Llei 15/2019, de 29 de març, estableix una nova redacció de l'article 9.1 i determina els membres que integren el CEIB, i l'article 9.3 disposa que els vocals del CEIB han de ser nomenats, per resolució del conseller d'Educació i Universitat, d'acord amb les propostes formulades pels grups corresponents en els termes que reglamentàriament es determinin.

L'article 10.2 g) del Text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, disposa que un dels motius pels quals han de cessar en els càrrecs els vocals és la pèrdua de la condició de representant de l'organisme que els hagi proposat i l'article 10.2 a) disposa que un dels motius pels quals han de cessar en els càrrecs els vocals és la renúncia.

El Consell Escolar de les Illes Balears ha rebut una renúncia i vàries peticions de cessament i nomenament de nous representants, corresponents a les  següents entitats, que afecten a la seva composició:

  • Unió Obrera Balear (UOB)
  • Renúncia de la vocal suplent del Consell Escolar d'Eivissa
  • Federació d'Entitats locals de les Illes Balears (FELIB)
  • Consell Insular de Formentera
  • Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears (CPDIB)

D'acord amb aquestes peticions, de renúncia, cessament i nomenament de nous representants, la presidenta del CEIB ha formulat una proposta de nomenament i cessament mitjançant escrit d'11 de desembre de 2023, d'acord amb el que disposa l'article 17 o) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, publicat al BOIB 175, de dia 23 de desembre, mitjançant Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de desembre de 2021.

Per tot això, d'acord amb el que estableix l'article 10.4 de l'esmentat Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dicto la següent

Resolució

Primer

Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que tot seguit s'indiquen i agrair la seva col·laboració:

Grup a: Representants del professorat

En representació de UOB

 

Titular: Sra. Antònia Soler Rubí

Suplent: Sr. Albert Bonnín Madiko

 

Grup i: Consells escolars insulars

En representació del Consell Escolar d'Eivissa

 

Suplent: Sra. Catiana Fuster Contell

 

Grup j: Administració local

En representació de la FELIB

 

Titular: Sra. Maria del Carmen Boned Verdera

Suplent: Sra. Elena López Bonet

 

Grup k: Consells insulars

En representació del Consell Insular de Formentera

           

Titular: Sra. Susana Labrador Manchado

Suplent: Sra. Raquel Guasch Ferrer

Segon

Nomenar com a nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que tot seguit s'indiquen:

Grup a: Representants del professorat

En representació de UOB

           

Titular: Sr. Albert Bonnín Madiko

Suplent: Sra. Yasmina Marín Mas

 

Grup j: Administració local

En representació de la FELIB

           

Titular: Sra. Catiana Fuster Contell

           

Suplent: Sra. Sara Barbado Sánchez de Molina

 

Grup k: Consells insulars

En representació del Consell Insular de Formentera

           

Titular: Sr. Oscar Portas Juan

           

Suplent: Sra. Verónica Castelló Pérez

 

Grup n: Col·legis professionals

En representació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears

           

Titular: Sr. Antoni Salvà Salvà

             Suplent: Sra. Mónica Martín Sánchez

Tercer

D'acord amb l'article 10 del Decret legislatiu 112/2001, els consellers són nomenats per un període de quatre anys, sense perjudici de les previsions sobre renovació de la meitat de cada un dels grups que disposa l'apartat 1 de l'article 10 i dels canvis que es puguin produir a la composició del Consell per les causes previstes a l'apartat 2 del mateix article 10.

Quart

Es disposa que aquesta resolució tingui efecte el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (14 de desembre de 2023)

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany