Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 752731
Resolució de la directora gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 27 de novembre de 2023 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de feina de supervisor/a d’infermeria del servei d’urgències de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

És necessari cobrir el lloc de feina de supervisor/a d'infermeria del servei d'urgències de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

Fonaments de dret

1. Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

2. Resolució de 16 de novembre de 2001 de la Direcció General de l'INSALUD sobre provisió de llocs de supervisió d'àrea funcional o d'unitat.

3. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 2 de febrer de 2017 sobre ocupació de comandaments intermedis de l'àrea de gestió, llocs de cap de servei o de secció assistencials o supervisions.

4. Resolució de la consellera de Salut de 13 de gener de 2016 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari als òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 10/2016, de 21 de gener).

5. Decret Llei 5/2023, de 28 d'agost, de mesures urgents en l'àmbit educatiu i al sanitari (BOIB nº 120/2023, de 29 d'agost).

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Acordar la convocatòria pública d'un lloc de feina de supervisor/a d'infermeria del servei d'urgències de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, que es regeix per les bases que figuren en l'annex d'aquesta resolució.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els taulers d'anuncis de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant de l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 27 de novembre de 2023

La directora gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer Soledad Gallardo Bonet Per delegació del director general del Servei de Salut (BOIB núm. 112, de 12/08/2023)

ANNEX I Bases de la convocatòria

1. Lloc de feina convocat

El lloc de feina que s'ha de cobrir és el de supervisor/a d'infermeria del servei d'urgències de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

2. Requisits per optar al lloc de feina

2.1. Tenir la condició de personal estatutari fix sanitari del subgrup A2 (personal sanitari).

2.2. Estar en possessió del corresponent títol oficial que habiliti per a l'exercici professional.

2.3. Estar en les situacions de servei actiu en centres i institucions sanitàries dels serveis de salut o en centres i serveis sanitaris de l'Administració General de l'Estat.

2.4. No haver estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari en qualsevol Servei de Salut o Administració Pública en els sis anys anteriors a la convocatòria ni trobar-se inhabilitat amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques, ni en el seu cas, per a la corresponent professió.

Aquest requisits hauran de complir-se l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-se fins a la presa de possessió.  

3. Règim jurídic del lloc de feina

És l'establert per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i per la resta de disposicions aplicables.

4. Funcions

Tindran les responsabilitats previstes en l'article 26 del Reial decret 521/1987, de 15 d'abril, del correcte funcionament de la unitat i de l'activitat del personal a ells adscrits, així com la custodia i utilització adequada dels recursos materials que tinguin assignats.

5. Presentació de sol·licituds

Adreçada al servei de recursos humans, la sol·licitud per participar en el procés selectiu s'ha de presentar en el termini de 20 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i s'ha de formalitzar en el Registre de l'Hospital Universitari Son Llàtzer o per alguna de les vies previstes per la normativa reguladora del procediment administratiu.

6. Documentació

Amb la sol·licitud, els aspirants hauran d'aportar els següents documents:

- Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el seu cas, NIE.

- Currículum professional. Els requisits i el mèrits inclosos al currículum s'han d'acreditar amb la presentació del document original i una fotocòpia, o bé, una fotocòpia compulsada.  

- Projecte Tècnic de Gestió i Organització de l'àrea assistencial, on s'incloguin els punts següents:

 • Introducció.
 • Descripció de l'estructura física del Servei.
 • Dades assistencials referents al darrer any.
 • Recursos humans de la Unitat: descripció de l'equip que conforma la Unitat, nombre d'efectius d'ambdues categories, distribució dels efectius segons les àrees de treball i descripció del lloc segons les àrees i els rols professionals (s'han d'incloure els documents com a annexos).
 • Cartera de serveis d'infermeria de la Unitat.
 • Anàlisi interna de la Unitat des de la perspectiva de la gestió infermera, s'han d'especificar els punts forts i els punts febles que s'han detectat. S'han d'incloure també les propostes o les accions de millora que s'han de dur a terme en funció de l'anàlisi realitzada.
 • Anàlisi de la situació de la Unitat amb relació al procés d'atenció d'infermeria actual (valoració, diagnòstics d'infermeria, plans de cures, documentació i seguiment de les cures i de les activitats d'infermeria a la història clínica digital, valoració d'objectius, realització d'informes de continuïtat de l'assistència, etc.) i proposar les accions de millora que s'han d'implementar en funció dels punts forts i dels punts febles detectats.
 • Elaboració d'una proposta del mapa de competències que han de tenir els professionals d'infermeria i els tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAI) de la Unitat segons les àrees i els rols professionals.
 • Elaboració d'una proposta del pla formatiu per als infermers i per als TCAI de la Unitat en funció de l'anàlisi realitzada i del mapa de competències descrit.
 • Enumeració dels protocols específics d'ús comú de la Unitat (incloure documents com a annexos) i elaboració de noves propostes.
 • Conclusions.

7.  Criteris de valoració

7.1. L'òrgan convocant designa com a Comissió de valoració per a resoldre la convocatòria a:

- Hospital Universitari Son Llàtzer: Directora d'infermeria

- Hospital Universitari Son Llàtzer: Subdirectora d'infermeria

- Hospital Universitari Son Llàtzer: Subdirectora d'infermeria

- Hospital Universitari Son Llàtzer: Supervisor/a d'infermeria

7.2 La valoració de les sol·licituds, que farà la Comissió de Valoració, comprendrà els següents aspectes:

- Currículum professional

- Projecte Tècnic de Gestió i Organització de l'àrea assistencial

També es valorarà els següents aspectes:

- Capacitat organitzativa i de planificació.

- Capacitat de lideratge i direcció d'equips.

- Capacitat d'adaptació a entorns professionals i organitzatius canviants.

- Capacitat docent i formadora.

- Capacitat negociadora i habilitats de comunicació.

- Actitud orientada a l'usuari.

7.3 La Comissió de Valoració comunicarà als aspirants el lloc, data i hora de la realització de la defensa i exposició oral tan del currículum professional com del Projecte Tècnic de Gestió i Organització de l'àrea assistencial.

7.4 La Comissió de Valoració podrà demanar els informes que consideri necessaris en relació amb el currículum professional presentat, així com, d'efectuar quantes preguntes estimi adients en relació amb el projecte de gestió de la unitat.

8. Nomenament

La persona designada obtindrà un nomenament per ocupar el lloc de feina convocat. La situació de qui resulti nomenat serà la següent:

− Si té la condició de personal estatutari fix de l'Hospital, continuarà ocupant la plaça de la seva categoria.

− Si té la condició de personal estatutari fix en un altre centre del Servei de Salut de les Illes Balears, ocuparà únicament el lloc convocat i quedarà en la situació de reserva respecte de la seva plaça estatutària fixa.

− Si té la condició de personal estatutari fix en un altre servei de salut o en una altra administració sanitària, ocuparà únicament el lloc convocat i quedarà respecte de la seva plaça o lloc d'origen en la situació administrativa que sigui procedent i que es declari en l'administració d'origen.

 

ANNEX II Model de sol·licitud

Dades del candidat

Primer cognom:  

Segon cognom:

Nom:  

Núm. Doc. Identitat:  

Dades a l'efecte de rebre notificacions

Nom de la via:

Núm.:         Pis:         Porta:         Localitat:

Codi postal:             Municipi:     

Telèfon:

Correu electrònic:  

EXPOSO:  

1. Que el ……… de ………………… de 2023 es va publicar en el BOIB núm………. la Resolució del director general del Servei de Salut la convocatòria de una plaça de ……………………………………………………….…………………. de la plantilla orgànica autoritzada del Hospital Universitari Son Llàtzer.  

2. Que compleixo els requisits exigits en la convocatòria.

Per tot això SOL·LICITO:

Ser admès/admesa en la convocatòria, per això adjunt aquesta sol·licitud amb la documentació exigida.

Palma, ………… de ………………………. de 2023

[rúbrica]