Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 725163
Resolució del director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat de 14 de novembre de 2023 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com a persones assessores i avaluadores per al procediment d’acreditació de competències adquirides a través de l’experiència laboral o altres vies no formals i informals

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fonaments de dret

1. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022), determina que l'IQPIB ha de regular el procediment per avaluar, reconèixer i acreditar les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o altres vies no formals i informals de formació.

2. El Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional (BOE núm. 174, de 22 de juliol), en els articles 180 i 181, especifica que les administracions competents seran les encarregades de planificar i gestionar la formació de les persones assessores i avaluadores i garantir la seva formació i actualització per tal que puguin actuar com a tals en el procediment d'acreditació de les competències professionals.

3. La Conselleria d'Educació i Universitats té previst publicar diverses convocatòries de procediments d'acreditació de competències adquirides a través de l'experiència laboral o altres vies no formals i informals de manera permanent, per la qual cosa és necessari comptar amb un nombre suficient de persones habilitades com a personal assessor i avaluador.

4. La convocatòria d'aquest curs està finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i en el marc del Component 20 «Pla Estratègic d'Impuls de la Formació Professional» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les bases que regeixen la convocatòria d'un curs de formació específica per a l'habilitació com a persones assessores i avaluadores per al procediment d'acreditació de competències adquirides a través de l'experiència laboral o altres vies no formals i informals. Aquestes bases figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

2. Disposar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i establir que començarà a tenir efectes l'endemà de publicar-se.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 14 de novembre de 2023

El director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat Rafel Maura Reus

 

ANNEX Bases de la convocatòria

Primer Objecte i àmbit d'aplicació

1. L'objecte d'aquesta Resolució és convocar, en l'àmbit de les Illes Balears, un curs de formació específica per habilitar persones assessores i avaluadores d'algunes famílies professionals incloses en el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competències Professionals, les quals figuren en el punt tercer d'aquestes bases.

2. Les persones que superin el curs quedaran habilitades per poder exercir, indistintament, les funcions d'assessorament i d'avaluació en els procediments d'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o altres vies no formals i informals de les competències professionals de les quals s'hagin habilitat.

Segon Requisits de participació

1. Les persones que poden participar en el curs són les que formen part del col·lectiu de professionals experts que tenguin una experiència laboral d'almenys quatre anys relacionada amb les famílies professionals convocades.

2. És indispensable disposar dels coneixements necessaris com a usuari de l'entorn de formació a distància, d'una adreça de correu electrònic vàlida, d'un equip informàtic equipat amb càmera i micròfon, i de connexió a Internet de banda ampla.

Tercer Famílies professionals i places convocades

1. Les famílies professionals convocades són les següents:

 • Activitats Físiques i Esportives (AFD)
 • Administració i Gestió (ADG)
 • Agrària (AGA)
 • Arts Gràfiques (ARG)
 • Arts i Artesanies (ART)
 • Comerç i Màrqueting (COM)
 • Edificació i Obra Civil (EOC)
 • Electricitat i Electrònica (ELE)
 • Energia i Aigua (ENA)
 • Fabricació Mecànica (FME)
 • Hoteleria i Turisme (HOT)
 • Imatge Personal (IMP)
 • Imatge i So (IMS)
 • Indústries Alimentàries (INA)
 • Informàtica i Comunicacions (IFC)
 • Instal·lació i Manteniment (IMA)
 • Fusta, Moble i Suro (MAM)
 • Maritimopesquera (MAP)
 • Química (QUI)
 • Sanitat (SAN)
 • Seguretat i Medi Ambient (SEA)
 • Serveis Socioculturals i a la Comunitat (SSC)
 • Tèxtil, Confecció i Pell (TCP)
 • Transport i Manteniment de Vehicles (TMV)
 • Vidre i Ceràmica (VIC)

2. El nombre de places convocades és de 75, les quals seran adjudicades en funció dels criteris de selecció establerts al punt quart d'aquestes bases.

3. El director de l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) pot resoldre que s'admeti, excepcionalment, un nombre de persones superior al de les places convocades per tal d'esmenar possibles omissions de les llistes provisionals o atendre altres circumstàncies que així ho justifiquin.

Quart Criteris de selecció

En cas que el nombre d'inscripcions admeses superi el nombre de places convocades, sempre que compleixin amb els requisits establerts en el punt segon d'aquetes bases, s'ha d'aplicar el criteri de baremació següent:

1. Les famílies professionals d'Activitats Físiques i Esportives, Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Fabricació Mecànica, Hosteleria i Turisme, Indústries Alimentàries, Instal·lació i Manteniment i Fusta, i Moble i Suro tendran prioritat sobre la resta de famílies professionals convocades.

2. Es puntuarà amb 0,5 punts per cada any d'experiència laboral a partir del mínim requerit.

3. Es puntuarà amb 1 punt per cada certificat d'acreditació de competències professionals presentat.

Cinquè Sol·licitud d'inscripció

1. El termini per sol·licitar la inscripció al curs és de l'11 de desembre al 22 de desembre de 2023.

2. Les persones interessades a participar han d'emplenar la sol·licitud d'inscripció mitjançant el tràmit establert a aquest 'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es i han adjuntar la documentació acreditativa següent:

 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguin afiliats en què constin l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació (vida laboral).
 • Certificat de l'empresa emès pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o certificat emès per l'empresa que acrediti les funcions i tasques desenvolupades.
 • En el cas de treballadors autònoms, certificat d'alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i una declaració responsable amb indicació de l'activitat laboral amb un resum de les funcions desenvolupades.
 • Certificat d'acreditació de competències professionals (si n'és el cas de voler obtenir puntuació addicional).

Sisè Llista provisional i termini de reclamacions

1. La llista provisional de persones admeses i excloses s'ha de publicar el 16 de gener de 2024 a la pàgina web http://iqpib.caib.es.

2. Les persones no admeses i aquelles que no estiguin d'acord amb la baremació publicada poden presentar una reclamació mitjançant el formulari establert a aquest efecte, que es troba disponible a la mateixa web, del 17 al 22 de gener del 2024, ambdós inclosos.

Setè Llista definitiva

La llista definitiva de persones admeses i excloses, amb la corresponent baremació si s'escau, s'ha de publicar el 26 de gener de 2024 a la pàgina web http://iqpib.caib.es.

Vuitè Característiques del curs

1. El curs té com a finalitat oferir a les persones participants els coneixements i les eines necessàries per tal de poder assessorar i avaluar en els procediments d'acreditació de competències adquirides a través de l'experiència laboral o altres vies no formals i informals que es convoquin segons el que s'estableix en el Real decret 659/2023, de 18 de juliol.

2. El curs es durà a terme del 31 de gener al 29 de febrer de 2024, amb una durada total de quaranta hores de formació telemàtica mitjançant la plataforma educativa Classroom. El curs inclou tres sessions virtuals amb la plataforma de videoconferència Webex.

Novè Habilitació

1. Les persones participants que superin el curs quedaran habilitades per assessorar i avaluar en el procediment d'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o altres vies no formals i informals en la qualificació o qualificacions professionals en la qual hagin estat aptes i s'incorporen com a tals al Registre del Personal Assessor i Avaluador habilitat a les Illes Balears, creat mitjançant el Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l'estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Es considera que s'ha superat el curs quan s'han presentat les activitats en el termini establert i se n'ha obtingut una qualificació d'apte.

3. A més, aquelles persones que resultin habilitades en aquesta convocatòria es comprometen a participar com a assessors i avaluadors en el procediment d'acreditació, i poden ser nomenades d'ofici segons les necessitats que determini l'òrgan gestor.

Desè Disposició addicional única

Per assegurar la imparcialitat en les properes convocatòries de procediments d'acreditació de competències adquirides a través de l'experiència laboral o altres vies no formals i informals, les persones que superin el curs i resultin habilitades com a personal assessor i avaluador no poden participar simultàniament com a candidates per a cap de les qualificacions professionals de les quals siguin designades persones assessores o avaluadores.