Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 714454
Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 6 de novembre de 2023 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes de centres públics d’educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2023 (BOIB núm. 72, d'1 de juny), es van convocar ajuts individualitzats d'alimentació per a alumnes de centres públics d'educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2023-2024.

2. En aquests moments, amb el límit de crèdit autoritzat, els ajuts s'han de fer efectius amb càrrec a la partida pressupostària 13601 421K03 48021 00 (600.000 euros) per a l'any 2023.

3. Els serveis tècnics del Servei de Comunitat Educativa han examinat les propostes i les puntuacions concedides pels consells escolars.

4. La Comissió Avaluadora es va reunir el dia 17 d'octubre de 2023 per estudiar i valorar les sol·licituds de subvenció i ha elevat proposta de relació de sol·licituds concedides (annex 1) i la relació de sol·licituds denegades (annex 2), la qual ha de servir de base per a la proposta de resolució.

5. El dia 26 d'octubre la secretària general de la Conselleria d'Educació i Universitats va dictar una proposta de resolució, que es va publicar el mateix dia a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, tal com estableix el paràgraf 13.10 de les bases de la convocatòria.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'1 de juliol de 2009).

4. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2023 (BOIB núm. 72, d'1 de juny), es van convocar ajuts individualitzats d'alimentació per a alumnes de centres públics d'educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2023-2024.

5. La Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 7 d'agost de 2023 de delegació de competències en diversos òrgans directius d'aquesta Conselleria.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la concessió d'ajuts individualitzats d'alimentació per a alumnes de centres públics d'educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2023-2024 que es relacionen en l'annex 1, amb càrrec a la partida pressupostària 13601 421K03 48021 00 per a l'any 2023.

2. Denegar la concessió d'ajuts d'alimentació per a alumnes de centres públics d'educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2023-2024 que es relacionen en l'annex 2.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (10 de novembre de 2023)

La secretària general Maria Pilar Guasp Bergas Per delegació del conseller d'Educació i Universitats (BOIB núm. 111, de 10/08/2023)

Documents adjunts