Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 692115
Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 30 d'octubre de 2023 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per motius de transport a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2023 (BOIB núm.72, d'1 de juny), es varen convocar ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024.

2. En aquests moments, amb el límit de crèdit autoritzat els ajuts s'han de fer efectius amb càrrec a la partida pressupostària 13601 421k 03 48021 00 (2.000.000 euros) per a l'any 2023 i a la 13601 421k03 48021 00 (6.000.000,00 euros) per a l'any 2024.

3. Els serveis tècnics del Servei de Comunitat Educativa han examinat les propostes i les puntuacions concedides pels consells escolars.

4. La Comissió Avaluadora es va reunir el dia 17 d'octubre de 2023 per estudiar i valorar les sol·licituds de subvenció i va aprovar la relació de sol·licituds concedides i denegades.

5. El dia 19 d'octubre de 2023, la secretària general de la Conselleria d'Educació i Universitats va dictar una proposta de resolució, la qual es va publicar a la pàgina web de la Conselleria d'Educació i Universitats i als taulers d'anuncis dels centres, a l'efecte que els sol·licitants comunicassin l'acceptació de l'ajut, tal com estableix el paràgraf 11 del punt catorzè de les bases de la convocatòria (BOIB núm. 72, d'1 de juny). En qualsevol cas, l'acceptació, tal com consta en la proposta de resolució, s'entén produïda automàticament si en el termini de tres dies hàbils des de la publicació de la proposta de resolució no es fa constar el contrari.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'1 de juliol de 2009).

4. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2023 (BOIB núm. 72, d'1 de juny), per la qual es van convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la concessió d'ajuts individualitzats de menjador escolar per motius de transport corresponents a la convocatòria del curs 2023-2024 a favor dels alumnes de centres docents no universitaris que es detallen en l'annex 1 amb càrrec a la partida pressupostària 13601 421k03 48021 00 (2.000.000 euros) per a l'any 2023 i a la partida 13601 421k03 48021 00 (6.000.000,00 euros) per a l'any 2024.

2. Denegar la concessió d'ajuts de menjador escolar per motius de transport corresponents a la convocatòria del curs 2023-2024 als alumnes sol·licitants que s'enumeren en l'annex 2 per no complir algun dels requisits de la convocatòria, els quals es detallen en l'annex abans esmentat.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de signatura electrònica (6 de novembre de 2023)

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany

Documents adjunts