Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 686584
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, per la qual s’aprova les llistes definitives de persones admeses condicionalment i de persones excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, de les proves selectives per a l’ingrés pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 7 de març de 2023 es va publicar (BOIB número 29) la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El dia 21 de març de 2023 va finalitzar el termini per esmenar el defecte o adjuntar el document que fos preceptiu.

Fonaments de dret

1. L'article 6.3 c) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB número 165, de 20 de desembre de 2022).

Per tot l'anterior dict la següent,

Resolució

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, en els termes que estableix l'annex 1.

L'admissió de les persones incloses en aquesta llista queda condicionada al compliment dels requisits establerts en la convocatòria per poder participar en el torn de promoció interna, els quals podran ser comprovats en qualsevol moment per l'Escola Balear d'Administració Pública o, si escau, hauran de ser acreditats documentalment per les persones aspirants a les que s'hagi requerit a aquest efecte.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb indicació de les causes d'exclusió, en els termes que estableix l'annex 2.

3. Fixar la data i els llocs per a la realització de l'exercici de tots els cossos, escales i/o especialitats del torn de promoció interna:

-25 de novembre de 2023.

-Lloc:

Mallorca: Universitat de les Illes Balears (ctra. de Valldemossa km 7,5. 07122 Palma (Illes Balears).

Menorca: Institut d'Educació Secundària Joan Ramis i Ramis (Av. de Vives Llull, 15, 07703 Maó, Illes Balears).

Eivissa: seu Universitat de les Illes Balears (Carrer del Calvari, 1 07800 Eivissa.

-Els horaris es publicaran en el web <http://oposicions.caib.es>.

4. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el web <http://oposicions.caib.es>, i a la Seu Electrònica.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 2 de novembre de 2023)

La consellera de Presidència i Administracions Públiques Antònia Maria Estarellas Torrens

 

ANNEX 1 LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES

TORN PROMOCIÓ DE PERSONES ADMESES

TORN PROMOCIÓ INTERNA

COSSOS GENERAL

 

Cos Superior Mallorca promoció interna vertical

 

NOM

DNI

 

ADROVER SUÑER, GUILLEM

***9208*

 

ALEMANY ROSSELLO, JUANA MARIA

***0544*

 

ALOMAR SITJAR, TERESA

***2880*

 

BENNASAR PERELLO, M. GLORIA

***2792*

 

BENNASSER POQUET, MARTINA

***0704*

 

BIBILONI SAEZ, CATALINA

***0921*

 

BONNIN CASTELL, RAFAEL

***4576*

 

BURGOS PONS, ANTONIA

***1295*

 

CARRERAS BARRUECO, ANA

***4752*

 

FULLANA CANALS, ROSA

***8965*

 

ISERN TORAL, MERCEDES

***2541*

 

MARROIG POU, MARIA ANTONIA

***1991*

 

MARTINEZ MARIN, LORENA

***5064*

 

MESQUIDA SAMPOL, MARIA MAGDALENA

***2119*

 

MORANTA SASTRE, ANA MARIA

***4439*

 

NIGORRA PEINADO, SONIA

***6998*

 

PAREJA HAGENAERS, CRISTINA

***2794*

 

PASCUAL GINARD, MARIA DEL PILAR

***3186*

 

PERELLO COSTA, ANTONI

***2072*

 

PEREZ PEREZ, AFRICA

***6553*

 

PIQUERAS FERNANDEZ, Mª ISABEL

***6923*

 

POU MOLINA, YOLANDA

***8165*

 

QUETGLAS TERRASA, MARGARITA

***2359*

 

RAMIS PERICAS, ARNAU

***9202*

 

REYNES TORRENS, M.MAGDALENA

***3243*

 

RODRÍGUEZ FRAU, FRANCISCA

***7413*

 

ROJO EYARALAR, MARIA ISABEL

***2145*

 

ROTGER DAVIU, JOANA MARIA

***7246*

 

RUIZ MASACHS, ANA

***1530*

 

SALAS GARIJO, PALOMA

***4576*

 

SEGUI TORRES, MARIA DEL CARMEN

***8977*

 

TORRANDELL FIOL, JAIME

***0390*

 

URBANO VERDERA, BERNARDO

***7751*

 

 

 

 

Cos superior Mallorca promoció interna vertical reserva de persones amb discapacitat

 

 

NOM

DNI

 

M. R., B.

***8676*

 

 

 

 

Cos superior Mallorca promoció interna creuada

 

 

NOM

DNI

 

ALEMANY GORNES, MARIA ANTONIA

***3682*

 

ALZAMORA BAUZA, FRANCESC JOSEP

***1183*

 

BLANCH VICENS, DANIEL

***9711*

 

CONTELL CALABUIG, MARIA DEL CARMEN

***3281*

 

DE WULF VIVES, SONIA

***7539*

 

FORNES HORRACH, CATERINA

***1177*

 

GARCIA CLIMENT, MARIA DEL CARMEN

***1981*

 

GARCIA SANCHEZ, ISABEL MARIA

***8048*

 

GISPERT ESCORIHUELA, ELISA

***8973*

 

GONZALEZ JURADO, SILVIA

***1119*

 

GRAU CASAJUST, ANNA

***2284*

 

GUAYTA GARRIDO, CAROLINA

***3925*

 

HERAS PALOU, ISABEL

***6986*

 

JIMENEZ CHICA, FRANCISCA

***1376*

 

JIMENEZ CORTES, MARIA DEL PILAR

***0997*

 

JUAN GARCIA, MARIA NEUS

***0753*

 

LLAMBIAS RIBOT, SERGIO

***7065*

 

MOLINA COSTA, LAURA

***0095*

 

MUNAR FLORIT, MARGARITA

***3870*

 

MUNAR PASTOR, NEUS

***1951*

 

ORDOÑEZ NIEVAS, RAMON

***7455*

 

PERONA SPITS, FRANCISCA ANA

***5508*

 

PIZA OLIVER, JOAN

***3552*

 

QUETGLAS QUETGLAS, GUILLEM

***3217*

 

RAMON MARI, MARIA ANTONIA

***1221*

 

RIBAS GONZALEZ, SANTIAGO

***9643*

 

ROCA BIBILONI, MARGALIDA

***9382*

 

SÁEZ AMER, MARÍA ASUNCIÓN

***7043*

 

SUAU RADO, ANA

***8024*

 

 

 

 

Cos de gestió Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

AGUILO PONS, FRANCISCA

***0781*

 

ALBERTI BAUZA, CARMEN

***5917*

 

ALBERTI CAMPRUBI, MARIA EULALIA

***8162*

 

ANDREU SALOM, ANTONIO

***2387*

 

BARREIRO NOVOA, DANIEL AGUSTIN

***4443*

 

BAUZA LLODRA, ISABEL

***4820*

 

BENNASAR BIBILONI, JUAN

***0275*

 

BENNASAR BIBILONI, MARGARITA

***3838*

 

BENNASSAR CARRIO, JUAN FRANCISCO

***9627*

 

BENNASSAR MARI, JOAN ANTONI

***7681*

 

BESTARD CONTI, M. TERESA

***6553*

 

BOFILL SURRIBAS, SANTIAGO

***0140*

 

BONET GALMES, ANDRES

***0313*

 

BONET SALOM, FRANCESCA

***2408*

 

CABOT CASTAÑER, MARIA

***9885*

 

CAMPS MORLA, ANNA

***0245*

 

CANOVAS ROMERO, LUCIA

***8795*

 

CAÑETE HINOJOSA, BEATRIZ

***8718*

 

CAPELLA CASTRO, MARIA EUGENIA

***5693*

 

CARDELL SANCHEZ, TERESA

***3878*

 

CARRERAS RODRIGO, MARTA

***0132*

 

CASTRO VAZQUEZ, MARIA FLORA

***7855*

 

CHACOPINO LLADO, PERE ALBERT

***5318*

 

CIRERA GONZALEZ, CRISTINA

***3694*

 

COLORADO BARCELO, CRISTINA

***0763*

 

COMAS FERRAGUT, ALBERT

***7564*

 

CONDE MORAGUES, GABRIEL MARCOS

***8005*

 

CORREOSO MOLINA, MARIA ROSARIO

***6927*

 

CRESPI BUSQUETS, MARGARITA

***0527*

 

CUARTERO GARI, PILAR

***6440*

 

CUBERO ALMENDROS, MARIA JOSE

***7572*

 

DE MATTOS FERNÁNDEZ, CARLOS

***8097*

 

DEL MORAL FERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR

***4003*

 

ESCORCIA SANCHEZ, BEATRIZ

***9701*

 

FABRA ROCA, EDUARD

***5396*

 

FERNANDEZ LOPEZ, ALEJANDRO

***0054*

 

FERNANDEZ SAINZ DE BARANDA, MARIA

***6871*

 

FERRER AMER, PERE

***7238*

 

FRAILE ARROYO, Mª DEL ROCIO

***6546*

 

FRAU COVAS, ANTONIA

***1801*

 

GALLARDO JOVER, MARIA ISABEL

***0185*

 

GALLEGO GRACIA, MARGARITA

***1599*

 

GALMES VAQUER, JOSE MIGUEL

***8895*

 

GARAU POU, CATALINA

***0544*

 

GARCIA CARPINTERO HERNANDEZ, MARIA DOLORES

***1385*

 

GARCIA HERNANDEZ, MARIA LOURDES

***4870*

 

GARCIA LOZANO, RAQUEL

***0250*

 

GARCIA MARTINEZ, MIGUELINA A.

***2650*

 

GARCIA SALOM, JUAN DIEGO

***7512*

 

GARCIA VEGA, MARIA ELENA

***1212*

 

GELABERT GENOVART, FRANCESC

***3273*

 

GONZALEZ GORRIAS, Mª LUISA

***2785*

 

GONZALEZ LOPEZ, RAFAEL

***6560*

 

GONZALEZ POL, ANA MARIA

***3747*

 

GUASCH FERRER, MARIA LINA

***5706*

 

GUÉGUEN HERRY, GAËL PASCALE

***1752*

 

GUERRERO MARTIN, CARMEN

***7546*

 

GUILLEN ALONSO, MARIA CECILIA

***3415*

 

HERNANDEZ LOZANO, FRANCISCO

***4121*

 

HORRACH CAPO, FRANCISCA

***1372*

 

IBARRONDO VIDAL, Mª DEL MAR

***4747*

 

JAUME MESTRE, MARIA ARACELI

***5471*

 

JAUME VANRELL, MARIA FRANCISCA

***0210*

 

JIMENEZ MARTIN, MARIA JOAQUINA

***3255*

 

LLADO ARCAS, MIGUEL ANGEL

***2179*

 

LOPEZ MORENO, JULIA

***8425*

 

LORENTE FERRA, MARCOS

***4564*

 

MANERA SEGUI, BIEL

***9013*

 

MARIN PORTUGUES, JOAQUIN

***5666*

 

MARTINEZ CAÑELLAS, ANA MARIA

***6207*

 

MARTORELL PUJOL, MAGDALENA

***4927*

 

MASCARO STEINWEDNER, ELISABETH

***4788*

 

MAYOL PASTOR, JUAN ALFONSO

***0352*

 

MIR NIGORRA, MARIA

***0485*

 

MIR SOCÍAS, FRANCISCA

***6108*

 

MOLINA ALVAREZ, YOLANDA

***2767*

 

MOLINO GRECH, EVA

***8030*

 

MONTIJANO CAMACHO, VICTOR

***8152*

 

MORELL POU, LUIS FRANCISCO

***5723*

 

MORENO LORENTE, M. VICTORIA

***6802*

 

MORENO NADAL, JAVIER

***9921*

 

MOREY COMPANY, JERONIMA

***3414*

 

MOROTE PONS, RAMON

***7305*

 

MUNAR MUNTANER, YOLANDA

***6009*

 

MUÑIZ RODRIGUEZ, YOLANDA

***1037*

 

NADAL GIL, BARBARA TERESA

***2908*

 

NAVASCUES BONNIN, Mª TERESA

***4785*

 

NOGUERA SEGUI, MIGUEL

***5500*

 

OLIVER LOPEZ, PAULA

***0655*

 

OLIVER LOPEZ-GUARCH, CRISTINA

***2517*

 

OLIVER PIÑANA, YOLANDA

***3120*

 

PALMER COLL, MARGARITA

***3227*

 

PAZOS ARCINIEGA, ANGELA

***2643*

 

PERELLO GUARDIOLA, FRANCISCA

***4662*

 

PEREZ MARTINEZ, MANUELA

***6766*

 

PLOMER JIMÉNEZ, MARIA ELENA

***3120*

 

POMAR LOPEZ, PEDRO

***5747*

 

PORTELLS MIRALLES, ISABEL

***3498*

 

PUIGDELLIVOL ALOU, Mª PILAR

***1586*

 

PUJOL PERUYERO, VIRGINIA

***8812*

 

RAMOS BLANCO, MARIA DEL PILAR

***1087*

 

RIBAS CONRADO, IÑIGO LUIS

***2312*

 

RODRIGUEZ GARCIA, TERESA

***2233*

 

ROMERO COLL, ALICIA

***2068*

 

ROS HOMAR, LORENZO

***1811*

 

ROSSELLO RAMIS, JOAN

***7544*

 

RUBERT CORONEL, LEANDRO MIGUEL

***9235*

 

RUBI AMENGUAL, MATIAS

***8045*

 

RUBIO RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR

***3094*

 

SALOM FULLANA, AINA MARIA

***2137*

 

SAMPOL LLABRES, CATALINA

***6929*

 

SANCHEZ CORRAL, PATRICIA

***4678*

 

SANCHEZ RODRIGUEZ, RAMON

***9544*

 

SÁNCHEZ SANTIAGO, GENEROSO

***5167*

 

SASTRE ROSSELLO, CATALINA

***5947*

 

SERRA AMORÓS, ANDREU

***2785*

 

SOBRINO ROIG, TATIANA

***4109*

 

TARRAGÓ GINARD, MARTA

***4517*

 

TOLEDO POU, LAURA

***6183*

 

TORRENS TRIAS, CARLOS

***1566*

 

VIDAL BORRAS, ANTONIA

***0920*

 

VIDAL ORDINAS, BARTOMEU

***1745*

 

VIDAÑA FERNANDEZ, ANTONIO

***2813*

 

VILARET GONZALEZ, CATALINA

***3126*

 

VILLALOBOS ROIG, M.ANGELES

***7101*

 

VILLALONGA DALMAU, MARGARITA

***3107*

 

VIVO GALVEZ, JOAQUIN

***3798*

 

ZAMBRANA PAREJA, MARIA JOSEFA

***4405*

 

 

 

 

Cos gestió Mallorca promoció interna vertical reserva de persones amb discapacitat

 

 

NOM

DNI

 

G. G., A.

***8464*

 

 

 

 

     

Cos administratiu Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

ADROVER NADAL, ISABEL

***1916*

 

ALBA FERNANDEZ, OLIVIA

***0335*

 

ALCOVER MORENO, IMMACULADA

***9454*

 

ALEGRIA IBAÑEZ, ALICIA

***4586*

 

ALEMANY FAR, JOAN

***1572*

 

ALEMANY MARMOL, BEATRIZ

***5637*

 

ALZAMORA MOYA, DAMIAN

***3407*

 

AMENGUAL SALAS, JUAN

***1596*

 

AROCA ROIG, FRANCISCO JAVIER

***9425*

 

AVALOS MAGAN, SANDRA

***0919*

 

AYUSO OLIVER, GEMMA

***8040*

 

BAQUERO PEREZ, JUANA MARIA

***6256*

 

BARCELO ANTICH, VICENTA

***6377*

 

BAUZA BENNASAR, CIARA

***6074*

 

BERNAD BARCELÓ, AINA MARIA

***2078*

 

BESTARD TERRASSA, AINA Mª

***8378*

 

BIBILONI DEYA, CATALINA ROSA

***0292*

 

BIBILONI ESTARELLAS, PERE

***4879*

 

BIBILONI SANCHEZ, ANTONIA

***1404*

 

BISBAL CARBONELL, MARIA ANTONIA

***9596*

 

BLANCO RAMIREZ, SAMANTHA

***0338*

 

BOHOYO DIAZ, ARMANDO

***8997*

 

BONNIN CASTELL, JOSE

***4577*

 

BOSCH CAMPS, JAUME

***0492*

 

BOSCH RIUTORT, ROSA

***3796*

 

BOTELLA CALAFAT, Mª DEL PILAR

***6884*

 

BOVER GARCIAS, DAMIAN

***3502*

 

BUENO LIMON, SUSANA

***1161*

 

BUJOSA ROLDAN, ALICIA

***8861*

 

BUSQUETS CIFRE, MIQUEL

***3686*

 

CABOT SEGURA, Mª MAGDALENA

***6242*

 

CABRER LLOP, MIQUEL JAUME

***1179*

 

CAMPOS JIMENEZ, EVA MARIA

***3684*

 

CAMPS GAYA, MARGARITA

***3339*

 

CANALS GOMILA, PERE

***4302*

 

CANO REQUENA, MARIA FERNANDA

***3267*

 

CAÑELLAS MARTORELL, MARIA

***2351*

 

CAÑETE MARTORELL, JOSE ANTONIO

***3151*

 

CARRERAS LEÓN, AZAHARA

***4735*

 

CARVAJAL NARANJO, FRANCISCO

***8969*

 

CASADO BENEITO, MONTSERRAT

***7603*

 

CASAÑAS VILAMALA, ROSA MARIA

***6956*

 

CASSANYES GARCIA, CLARA

***4498*

 

CASTAÑEDA AMOROS, Mª ANGELS

***9831*

 

CERDÀ MONSERRAT, MARIA ANTÒNIA

***1576*

 

CIFRE DIAZ-OYUELOS, ANA

***0344*

 

CIFRE GUAL, FRANCESCA M.

***2850*

 

COLL PONS, MARGARITA

***3671*

 

COLL TORRES, LEONOR DE LA SAGRADA FAMILIA

***3668*

 

COMPANY ALCOVER, JUAN ANTONIO

***1870*

 

CONTESTI ESTEVE, ANA

***3827*

 

CORRAL GARCIA, CARLOS

***5018*

 

CUESTA PACHECO, CARLOS

***3912*

 

DALIA MARTORELL, MARIA DEL CARME

***4793*

 

DAVIU PASTOR, MAGDALENA

***2654*

 

DE JUAN VERD, JOSEP

***0968*

 

DE LA ROSA VELA, PATRICIA

***8950*

 

DÍAZ SERRA, MIGUEL ÁNGEL

***2691*

 

DURAN VADELL, IRENE

***6585*

 

ESPINOSA GARCIA, Mª CARMEN

***8423*

 

ESTRADAS ESTARAS, CATERINA

***0361*

 

FAJEDA LARA, ANTONIA

***5098*

 

FELANI GUARDIOLA, MARIA ROSA

***3367*

 

FENTES CACERES, DANIEL

***5730*

 

FERNANDEZ AZNAR, ROSA MARIA

***0618*

 

FERNANDEZ RIGO, MARIA DEL PILAR

***3994*

 

FERNANDEZ RIVERA, SUSANA

***0196*

 

FERNANDEZ VILLAMUELAS, MARTA

***6852*

 

FERRER AGUILO, JOSE JUAN

***2511*

 

FERRER PERELLO, Mª LOURDES

***0657*

 

FIOL DOLS, JUANA

***3664*

 

FIOL LLAMAS, OSCAR

***9479*

 

FIOL NADAL, FAUSTO

***2744*

 

FLORIT SANTANDREU, ANTONIA MARIA

***5246*

 

FORNAS SANTANDREU, ANTONIO

***1366*

 

FORNÉS ALÒS, MARGALIDA

***3357*

 

FORTEZA FONT, CRISTINA

***0189*

 

FRANCISCO MARTINEZ, MARIA DEL ROSARIO

***0164*

 

FRONTERA BEL, MERCEDES

***4483*

 

FRONTERA RAMIS, MIGUEL ANGEL

***9678*

 

FUENTES DE LA CALLE, GERONIMA

***4608*

 

FUSTER GIL, SANDRA CAROLINA

***5966*

 

GABALDON ARAQUE, FRANCISCA

***4135*

 

GALMÉS MATAMALAS, ANTONI

***1763*

 

GARAU MESQUIDA, AINA MARIA

***2877*

 

GARCIA ALFONSO, ANA

***2908*

 

GARCIA DEL ARCO, Mª DEL CARMEN

***2516*

 

GARCIA FRAU, XAVIER

***5654*

 

GARCIA MARTINEZ, ENCARNACION

***2075*

 

GARCIA PONS, CRISTINA

***9016*

 

GARCIA PONS, FRANCESC

***2406*

 

GARCIA PONS, SUSANA

***6905*

 

GARRIDO VERD, OLIVIA

***2070*

 

GAZQUEZ ARQUES, MILAGROS

***5472*

 

GINARD BALLESTER, COLOMA MARIA

***0868*

 

GINARD PUIGSERVER, ANTONIA

***2752*

 

GIRON GOMEZ, CRISTOBAL

***8473*

 

GISBERT BOUR, SONIA

***8327*

 

GOMEZ CUADROS, ANGELA

***0988*

 

GOMEZ IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER

***9139*

 

GOMILA GARCIAS, CATALINA LORETO

***3959*

 

GONZALEZ BALLESTEROS, ISABEL SANDRA

***2061*

 

GONZALEZ LOBATO, MARIA ELENA

***6085*

 

GOST PIZA, JAIME NADAL

***6584*

 

GRAU FUSTER, DAVID

***4879*

 

GUARDIOLA GARCIA, YOLANDA

***0096*

 

GUARINO RIERA, INES CONSIGLIA

***5106*

 

GUERRERO COMPANY, ELENA

***9951*

 

HERVIAS PASTOR, SANDRA

***0431*

 

HORRACH LOPEZ DE CALLE, CATALINA BLANCA

***7924*

 

HORRACH MARTORELL, Mª MAGDALENA

***6205*

 

INOCENCIO OXINALDI, MARIA DEL PILAR

***4013*

 

JAUME PONS, CATALINA PILAR

***7744*

 

JAUME REUS, CATALINA

***5665*

 

JIMENEZ ALVAREZ, CRISTINA

***1939*

 

JIMENEZ CABALLERO, MARIA BELEN

***3998*

 

JIMENEZ PARRILLA, FABIOLA

***2875*

 

JIMENEZ TRIBALDO, RAMONA

***0953*

 

JULIÁ MAS, MARTA

***3428*

 

KELLNER FORNES, MARIA CRISTINA

***1398*

 

LATORRE SOCIAS, AMABLE JOAN

***1122*

 

LEDESMA VIDAL, MARIA DEL CARMEN

***9950*

 

LLABRES BIBILONI, MARGARITA

***6493*

 

LLADO MANTIÑAN, ELENA GABRIELA

***3801*

 

LLANERAS MATEU, LUCAS

***8772*

 

LLINAS PARETS, COLOMA

***4202*

 

LLITERES BERNAD, JOAN

***3782*

 

LLOMPART PALOU, JAUME

***0683*

 

LLOMPART PONS, JUAN RAMON

***2985*

 

LLORCA SUREDA, FERNANDO JOSÉ

***2955*

 

LOPEZ GALLARDO, FRANCISCO JAVIER

***6891*

 

LOPEZ JIMENEZ, ANA MARIA

***1652*

 

LÓPEZ JIMÉNEZ, MARÍA DEL CARMEN

***8986*

 

LOPEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL

***8080*

 

LUNA GALLARDO, MARIA DE LOS ANGELES

***0537*

 

LUQUE HERNANDEZ, YOLANDA

***2652*

 

MACARRILLA MORENO, MARIA MONTSERRAT

***1479*

 

MACAZAGA ROCA, AINARA

***2303*

 

MAÑAS FONT, SILVIA

***6741*

 

MARI ENRIQUEZ, MARIA DEL CARMEN

***3742*

 

MARIN PORTUGUES, ISABEL

***1079*

 

MARQUES REJAS, MARIA VICTORIA

***4054*

 

MARQUES ROLDAN, RAUL

***6886*

 

MARQUEZ POL, AURELIO

***7803*

 

MARTÍN GÁLVEZ, MARÍA TERESA

***2123*

 

MARTINEZ BUENDIA, MARIA DE LOS DOLORES

***0456*

 

MARTINEZ DELGADO, IRENE

***8115*

 

MARTINEZ GARRIDO, SATURNINA

***3660*

 

MARTINEZ TESOURO, MARIA FERNANDA

***9502*

 

MARTINEZ TESOURO, MARIANA GISELA

***9502*

 

MARTORELL MASCARÓ, ESTEBAN JUAN

***7551*

 

MAS FERRER, JOANA AINA

***5788*

 

MAS RIERA, MARIA

***3723*

 

MAS VANRELL, ANTONI

***7959*

 

MASCARO VALLEJO, MARIA ANTONIA

***4397*

 

MATEU VILLALONGA, FRANCISCA MARIA

***0288*

 

MAYOL AMENGUAL, FLORENTINA

***0537*

 

MAYOL FIOL, JOAN

***8761*

 

MEDINA DELGADO, MARTIRIO

***3525*

 

MERINO SEGUI, CATALINA

***5094*

 

MESQUIDA BRUNET, ANDRES

***3739*

 

MESTRE CALVO, JOSEP MIQUEL

***7842*

 

MESTRE MUT, MIQUEL LLUIS

***1307*

 

MIR BARCELÓ, ESPERANZA

***9357*

 

MIR FELIU, MARIA ANTONIA

***1108*

 

MIR POMAR, MARIA ISABEL

***0351*

 

MIR RIPOLL, MARGALIDA

***4634*

 

MOLINA ARAGON, MARIA ANGELES

***6792*

 

MOLL DIAZ, PEDRO

***0227*

 

MONSERRAT COVAS, CATALINA

***1795*

 

MONSERRAT ROCA, MARIA ANTONIA

***1784*

 

MONSERRAT SANSO, JOSE

***6090*

 

MORA ORVAY, DANIEL

***7875*

 

MORADAS MERCADE, HUGO

***2817*

 

MORAGUES POL, MARIA DEL PILAR

***2292*

 

MORANT SANTAMARIA, FELIPE

***3736*

 

MORANTA ROMAGUERA, LUIS

***4709*

 

MORANTA SAENZ, AGUSTINA

***2910*

 

MORENO DIAZ, SOLEDAD

***8364*

 

MORENO ESPINOSA, JUAN ANTONIO

***5153*

 

MORENO SANCHEZ, MARIA VICTORIA

***9748*

 

MORRO FRAGA, CATALINA

***5539*

 

MOSCARDO COVO, MARIA JOSE

***2993*

 

MULET FERNANDEZ, JAVIER

***3921*

 

MUÑOZ JUAREZ, MONICA

***9337*

 

NAJERA MARTINEZ, MARIA MAGDALENA

***2915*

 

NAVARRO RIERA, SANDRA

***5142*

 

OBON ROMAN, CARLOTTA M.

***9630*

 

OBRADOR OLIVER, MARIA

***2003*

 

OLIVARES CASTILLO, JAVIER ENRIQUE

***0839*

 

OLIVER FERNANDEZ, MARIA BELEN

***0933*

 

OLIVER JUAN, FRANCISCA

***4081*

 

OLIVER MONROIG, MARIA ALEJANDRA

***0411*

 

OLIVER SANSO, JAIME

***4006*

 

ORTIZ VALERO, YOLANDA

***8177*

 

PALAU RAFALES, MONTSERRAT TERESA

***9716*

 

PALMER PONS, MARTA

***5441*

 

PALOU BRUNET, JUANA MARIA

***4169*

 

PASCUAL GARCIA, ANTONIO

***2947*

 

PASCUAL ORTIZ, GLORIA

***6477*

 

PASCUAL SOCIAS, MARGARITA

***7708*

 

PASCUAL VERD, SANTIAGO VICENTE

***8093*

 

PASTOR PASTOR, GREGORIO PABLO

***9574*

 

PASTOR POL, JOAN

***2977*

 

PAYERAS POL, JUANA

***1040*

 

PERERA VICH, BELEN

***3326*

 

PEREZ FREIRE, MARIA DE LOURDES

***7031*

 

PERICAS FRANCO, JAVIER

***6794*

 

PICORNELL NAVARRO, MGTA.LOURDES

***4549*

 

PICORNELL YANES, ANTONI

***3818*

 

PIERAS SUREDA, ISABEL MARIA

***3171*

 

PIERRE VIVAS, M MAGDALENA

***2266*

 

PIZA JAUME, MIQUEL

***7204*

 

PLANAS NADAL, JOSE

***3221*

 

POL MORAGUES, JUANA MARTA

***6293*

 

POMAR BONNIN, MARIA CRISTINA

***6037*

 

PONS CHICA, ANTONIA

***4655*

 

PRATS MERCHAN, MARCOS

***7231*

 

PROHENS MOLINA, MARIA

***2651*

 

PROVENZAL CIFRE, ALEXANDRA

***4804*

 

PROVENZAL CIFRE, BARTOLOME

***5922*

 

QUETGLAS BRUNET, MARIA

***7734*

 

QUETGLAS CERDA, CATALINA MARIA

***7539*

 

QUINTANA ABRAHAM, CARLOS

***8989*

 

RAMIS DE AYREFLOR CONRADO, GABRIEL

***8379*

 

RAMIS TRUJILLO, FRANCESC MANUEL

***4221*

 

RAMON MORRO, Mª DEL PILAR

***0957*

 

RIBAS GINARD, MARIA CECILIA

***0588*

 

RIBERA VAÑO, JOAN

***9234*

 

RIBOT BINIMELIS, JOANA

***1190*

 

RIERA TORRES, CATALINA

***4382*

 

RIGO BIBILONI, M.ANGELES

***7121*

 

RIGO CARRATALA, MARIA TERESA

***5094*

 

RIPOLL SERVERA, TOMEU

***2364*

 

RIUTORD PERELLO, DOLORES

***2154*

 

ROCA CARRERA, ANTONIA

***2673*

 

RODENAS DONAIRE, PEDRO

***1585*

 

RODRIGUEZ , ROXANA ALEJANDRA

****4931

 

RODRIGUEZ BAOS, CRISTINA

***0944*

 

RODRIGUEZ GOMEZ, MANUEL

***1211*

 

ROJAS JIMENEZ, JUAN

***2504*

 

ROMAN POZO, JUAN CARLOS

***3406*

 

ROMERO GERVILLA, MONICA

***2205*

 

ROSSELLO CAÑELLAS, CLAUDIA

***6441*

 

ROSSELLO SIQUIER, MARGARITA

***9978*

 

RUBIO ESTEVEZ, Mª DEL CARMEN

***9504*

 

RUBIO MAS, JULIA C.

***9558*

 

RUIZ BERGANTIÑOS, CRISTINA REMEDIOS

***7987*

 

RUIZ RIVERA, MARIA ISABEL

***4239*

 

SALAMANCA RIPOLL, MARGARITA

***2451*

 

SALAMANCA ZAMBRANO, JOSE RAMON

***7822*

 

SALOM COLOMAR, EVA MARIA

***6963*

 

SALVA AMENGUAL, RAMONA

***1868*

 

SALVA GOMEZ, M. ROSARIO

***8426*

 

SALVA MARQUET, PERE

***7695*

 

SAMPOL BIBILONI, JOSE LUIS

***7650*

 

SAMPOL LORENTE, MARGARITA

***9797*

 

SANCHEZ PEREZ, ALVARO

***6674*

 

SÁNCHEZ PORRAS, MARÍA JOSÉ

***2836*

 

SANCHEZ SALVA, AGUSTINA

***2429*

 

SANCHEZ TORO, FRANCISCA

***4825*

 

SANJUAN DIOSDADO, AMPARO

***5532*

 

SANS AGUILAR, CATALINA

***1024*

 

SANS CUNILL, CARLOS

***5259*

 

SANTAELLA ESPARRELL, Mª DOLORES

***0855*

 

SANZ FERREIRA, EVA COVADONGA

***7081*

 

SANZ VILLANUEVA, FRANCISCA

***4083*

 

SANZ VILLANUEVA, YOLANDA

***4083*

 

SASTRE ALBA, JOANA

***3649*

 

SASTRE PERELLO, BUENAVENTURA

***0456*

 

SEGUI GONZALEZ, IRENE

***7661*

 

SEGURA AMER, BIENVENIDA

***1639*

 

SEIJO NOGUERA, CARLOS

***3592*

 

SIMO SASTRE, MARIA TERESA

***8851*

 

SIMONET LLITERAS, MARGARITA

***4940*

 

SITJAR MUÑOZ, MARIA MAGDALENA

***3327*

 

SITJAR OLIVER, APOLONIA

***2564*

 

SOCIAS LLABRES, MARIA ANTONIA

***3557*

 

SOCIAS SEGURA, JUAN GERMAN

***6622*

 

SOLER SERRA, MIQUEL

***0932*

 

SORIANO MAS, MIQUELA MARIA

***1332*

 

SOTO URIBE, JOSE LUIS

***6488*

 

TABERNER VADELL, CATALINA

***8445*

 

TALTAVULL SANTOLARIA, SILVIA

***9403*

 

TEJEDOR RUBIO, MONICA

***6863*

 

TENORIO MESEGUER, ELENA

***5639*

 

TERUEL VERA, ALICIA

***9492*

 

TOMAS ROIG, FRANCISCA

***3315*

 

TORRES HOMAR, FRANCISCO

***5103*

 

TORRES RAMIS, ANTONIA

***9264*

 

TORRES RIGO, MAGDALENA

***1535*

 

TRUEBA RIERA, BERNARDO

***8447*

 

URIBE MORELL, MARIA SOLEDAD

***1396*

 

VADELL OLIVARES, M SILVIA

***5761*

 

VALCANERAS SALVA, ANTONIA

***6558*

 

VALLESPIR MALET, BÁRBARA

***2688*

 

VECINO SINTES, MARIA REYES

***0800*

 

VELASCO MARTINEZ, MANUEL

***2950*

 

VENY MOLL, ONOFRE

***0261*

 

VERDERA BAUZA, FRANCESC ESTEVE

***4217*

 

VERDERA RIERA, CATALINA

***9779*

 

VICENS BUADES, ESTHER

***2412*

 

VICENS TOMAS, MARGARITA

***0544*

 

VIDAL PIZA, PEDRO JOSE

***7223*

 

VIDAÑA FERNANDEZ, ANTONIO

***2813*

 

VIVO SASTRE, JOAQUIN

***3839*

 

ZAFRA LYDIC, CARLOS

***0648*

 

 

 

 

Cos administratiu Mallorca promoció int vertical reserva persones amb discapacitat

 

 

NOM

DNI

 

G. N., J. M.

***0253*

 

H. P.I, R.

***7298*

 

J. A., C.

***0869*

 

L. C., G.

***3849*

 

M. C., Y.

***4753*

 

M. M., M.D. M.

***6617*

 

P. M., M. C.

***8960*

 

P. C., R.

***4385*

 

S. S., A.

***1362*

 

S. N., G.

***7630*

 

V. F., M. C.

***8151*

 

V. T., J.

***3420*

 

 

 

 

Cos administratiu Menorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

CAPO ROTGER, LARA

***4358*

 

CLOQUELLS TUDURI, MARIA JESUS

***9782*

 

DOMINGUEZ AGUADO, JOSE ANTONIO

***9708*

 

ENCINAS QUESADA, ANA MARIA

***1856*

 

FERNANDEZ ORFILA, SANTIAGO

***9852*

 

MARIN SEGUI, MARIA TERESA

***0168*

 

SINTES CARRERAS, CATERINA ROSA

***9696*

 

VILLALONGA PONS, M. ANGELES

***3497*

 

VIZOSO SINTES, PATRICIA

***0195*

 

 

 

 

Cos administratiu Eivissa promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

CASTILLO BENITO, HERMINIA

***5384*

 

JIMENEZ MECINA, MARIA JESUS

***5081*

 

MARTORELL PONS, CECILIA

***1558*

 

RODRIGUEZ GARCIA, ANA

***5528*

 

ROLDAN ORTIZ, MARINA

***5115*

 

ROYO ESTEVEZ, YOLANDA

***5890*

 

SÁNCHEZ BORREGUERO, EULALIA

***8355*

 

TORRES MARÍ, VICENTE

***5630*

 

TORRES PRATS, ANA

***5196*

 

 

 

 

 

 

 

Cos auxiliar Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

AYALA GINARD, AFRICA

***9526*

 

CALDAS PRATS, MARIA ESTER

***2622*

 

CIRER CAVALLER, ANTONIO

***3400*

 

CLAR RUIBAL, ELENA

***2305*

 

COLOM PLANAS, GUILLERMO EMILIO

***2700*

 

GARAU RAMIREZ, AMELIA

***2028*

 

GARCIA RUIZ, TERESA

***5906*

 

GARCIA SANCHEZ, ROSA

***0124*

 

GELABERT VALLESPIR, MARIA MARTINA

***4656*

 

JIMENEZ SOLANES, ENRIQUE

***2053*

 

LLINAS SASTRE, JUANA MARIA

***5637*

 

LLORET GARCIA, M. ANGELES

***5881*

 

LOPEZ PONS, ROSA MARIA

***1732*

 

MARCH MORAGUES, SILVIA

***0557*

 

MARTIAÑEZ LLITERES, ANTONI

***3624*

 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, VICENTE

***4265*

 

MENA GARAU, MARIA FRANCISCA

***0417*

 

ORTIZ MONCADAS, EUGENI

***6575*

 

PACHO SOLANO, ANTONIA

***9050*

 

PEREGRIN CONTRERAS, SARA ISABEL

***6935*

 

ROIG TERUEL, JOSEFINA CARMEN

***3592*

 

RUBIO GARCIA, MARIA ELENA

***8716*

 

SANNICOLAS RESINA, MATILDE

***0639*

 

TAURA SERRA, PAU

***1764*

 

VERGER VICENS, ESPERANZA

***0961*

 

VICENS SALVA, LORENA

***6023*

 

 

 

 

Cos auxiliar Mallorca promoció interna vertical reserva de persones amb discapacitat

 

 

NOM

DNI

 

C. V., I. M.

***0465*

 

 

 

 

Cos auxiliar Menorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

MINUCHIN VILAFRANCA, CARLOS

***3410*

 

PONS MACHADO, OCTAVIO

***9818*

 

 

 

 

Cos auxiliar Eivissa promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

HOLGADO CÁRDENAS, JOSEFA

***4472*

 

JIMENEZ MECINA, Mª ANGELES

***5850*

 

PINA LOPEZ, MARIA LUISA

***6407*

 

 

 

 

Cos subaltern Mallorca promoció interna creuada

 

 

NOM

DNI

 

VANRELL DOMÍNGUEZ, ROBERT

***1954*

 

 

 

 

Cos subaltern Mallorca promoció interna creuada reserva de persones amb discapacitat

 

 

 

 

 

Cos subaltern Eivissa promoció interna creuada

 

 

NOM

DNI

 

 

 

 

COSSOS FACULTATIUS

 

 

 

 

 

CFS Arquitectura Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

EDO GUASCH, IRENE

***5713*

 

 

 

 

CFS Enginyer industrial Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

BLANCH VICENS, DANIEL

***9711*

 

PEÑALVER BONET, JUAN

***6693*

 

 

 

 

CFS Enginyer agrònom Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

 

 

 

CFS Enginyer de forest Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

BARCELO TORTELLA, ARTUR PAU

***3438*

 

CLOSA SALINAS, ALEJANDRA

***4180*

 

NÚÑEZ VÁZQUEZ, LUÍS

***6992*

 

SORIANO TALENS, MIGUEL

***7198*

 

 

 

 

CFS Informàtica Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

BELTRAN MOLLA, MARIA

***7732*

 

BLANCH VICENS, VICTOR

***9711*

 

GENOVARD ABAD, MAGDALENA

***0924*

 

HELLIN GARCIA, DIEGO

***3809*

 

JAPON ESPEJO, BEATRIZ

***3436*

 

JIMENEZ CORTES, MARIA DEL PILAR

***0997*

 

MAS FIOL, MIQUEL

***1922*

 

REYES GONZALEZ, FRANCISCO

***4985*

 

 

 

 

CFS Biologia Mallorca promoció interna vertical

 

 

QUETGLAS QUETGLAS, GUILLEM

***3217*

 

 

 

 

CFS Tècnic en ocupació i mercat de treball Mallorca promoció interna vertical

 

 

ALEMANY GORNES, MARIA ANTONIA

***3682*

 

CALAFAT RIPOLL, ANTONI

***5766*

 

COLL BESTARD, ESPERANZA

***2768*

 

FONT LLINAS, CATALINA

***1703*

 

GARCIA CLIMENT, MARIA DEL CARMEN

***1981*

 

GRAU CASAJUST, ANNA

***2284*

 

HERAS PALOU, ISABEL

***6986*

 

MADROÑAL OLIVER, CARME

***5295*

 

PUJOL SALOM, MARGARITA

***4475*

 

 

 

 

CFS Arxius, biblioteques i museus Menorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

ALZAMORA BAUZA, FRANCESC JOSEP

***1183*

 

CONTELL CALABUIG, MARIA DEL CARMEN

***3281*

 

ORDOÑEZ NIEVAS, RAMON

***7455*

 

 

 

 

CFS Higiene industrial Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

BLANCH VICENS, DANIEL

***9711*

 

COMPANY OLIVER, DANIEL

***7414*

 

FORNES HORRACH, CATERINA

***1177*

 

GONZALEZ JURADO, SILVIA

***1119*

 

LLAMBIAS RIBOT, SERGIO

***7065*

 

MARTINEZ VAQUERO, SORAYA

***2353*

 

ROCA BIBILONI, MARGALIDA

***9382*

 

SUAREZ MUNTANER, MARIA ROSA

***3538*

 

 

 

 

CFS Seguretat en el treball Mallorca promoció interna vertical

 

 

BLANCH VICENS, DANIEL

***9711*

 

COMPANY OLIVER, DANIEL

***7414*

 

FORNES HORRACH, CATERINA

***1177*

 

GISPERT ESCORIHUELA, ELISA

***8973*

 

GONZALEZ JURADO, SILVIA

***1119*

 

LLAMBIAS RIBOT, SERGIO

***7065*

 

MARTINEZ VAQUERO, SORAYA

***2353*

 

PEÑALVER BONET, JUAN

***6693*

 

ROCA BIBILONI, MARGALIDA

***9382*

 

SUAREZ MUNTANER, MARIA ROSA

***3538*

 

 

 

 

CFS Prevenció riscs laborals Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

BLANCH VICENS, DANIEL

***9711*

 

COMPANY OLIVER, DANIEL

***7414*

 

FORNES HORRACH, CATERINA

***1177*

 

GISPERT ESCORIHUELA, ELISA

***8973*

 

GONZALEZ JURADO, SILVIA

***1119*

 

JUAN GARCIA, MARIA NEUS

***0753*

 

LLAMBIAS RIBOT, SERGIO

***7065*

 

MARTINEZ VAQUERO, SORAYA

***2353*

 

PEÑALVER BONET, JUAN

***6693*

 

REUS RECHE, RAIMUNDO

***7277*

 

ROCA BIBILONI, MARGALIDA

***9382*

 

SUAREZ MUNTANER, MARIA ROSA

***3538*

 

VAQUER CEBRIAN, ARANZAZU CAROL

***1121*

 

 

 

 

CFS Prevenció riscs laborals Menorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

MORENO LARA, ALBERTO

***3936*

 

 

 

 

CFS Prevenció riscs laborals Eivissa promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

ARCE LOZANO, JUAN IGNACIO

***6564*

 

CASTILLO SOLER, MONICA

***7263*

 

 

 

 

CFT Informàtica Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

 

BORRAS CASTILLO, ANTONIO

***4954*

 

PEREZ FUSTER, ANGEL

***6728*

 

 

 

 

CFT Tècnic en ocupació i mercat de treball Mallorca promoció interna creuada

 

 

NOM

DNI

 

DEL MORAL FERNÁNDEZ, MARÍA DEL MAR

***4003*

 

MAYOL PASTOR, JUAN ALFONSO

***0352*

 

MONTIJANO CAMACHO, VICTOR

***8152*

 

SANCHEZ CORRAL, PATRICIA

***4678*

 

 

 

 

CFT Tècnic ocupació i mercat treball Mallorca prom int creuada reserva discapacitat

 

 

NOM

DNI

 

 

 

 

CFT Tècnic en ocupació i mercat de treball Menorca promoció interna creuada

 

 

NOM

DNI

 

 

 

 

CFT Tècnic en ocupació i mercat de treball Eivissa promoció interna creuada

 

 

NOM

DNI

 

 

 

 

CAF Ajudant facultatiu Mallorca promoció interna vertical

 

 

GELABERT SAMPOL, JORDI PAU

***6897*

 

 

ANNEX 2 LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES EXCLOSES

TORN PROMOCIÓ INTERNA

COSSOS GENERALS

 

 

 

Cos superior Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

RODENAS DONAIRE, PEDRO

***1585*

PRESENTA LA RENÚNCIA A CONTINUAR EN EL PROCÉS SELECTIU

VIDAL DE LA CUESTA, MIREIA

***4141*

NO COMPLEIX ELS REQUISITS PER A L'ACCÉS A LA PROMOCIÓ INTERNA

 

 

 

Cos superior Mallorca promoció interna vertical reserva de persones amb discapacitat

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

Cos superior Mallorca promoció interna creuada

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

Cos de gestió Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

HORRACH MARTORELL, Mª MAGDALENA

***6205*

NO COMPLEIX ELS REQUISITS PER A L'ACCÉS A LA PROMOCIÓ INTERNA

MESQUIDA BAUZA, ANTONI

***1105*

DESISTEIX DE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

 

 

 

Cos gestió Mallorca promoció interna vertical reserva de persones amb discapacitat

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

Cos administratiu Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

FEMENIA ROMILLO, MAGDALENA

***6125*

NIVELL DE LLENGUA CATALANA AL·LEGAT INFERIOR AL REQUERIT

GABALDÀ ALTÉS, EDGAR

***8194*

PRESENTA LA RENÚNCIA A CONTINUAR EN EL PROCÉS SELECTIU

RUIZ VIVES, FRANCISCO JAVIER

***0994*

NO COMPLEIX ELS REQUISITS PER A L'ACCÉS A LA PROMOCIÓ INTERNA

TORO CANONIGA, MARIA JAQUELINE

***6668*

NO AL·LEGA LA TITULACIÓ REQUERIDA

 

 

 

Cos administratiu Mallorca promoció int vertical reserva persones amb discapacitat

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

Cos administratiu Menorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

VIVO SASTRE, JOAQUIN

***3839*

PRESENTA LA RENÚNCIA A CONTINUAR EN EL PROCÉS SELECTIU

 

 

 

Cos administratiu Eivissa promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

CASTELLÓN FERNÁNDEZ, CARMEN

***9989*

NO AL·LEGA LA TITULACIÓ REQUERIDA, NIVELL DE LLENGUA CATALANA AL·LEGAT INFERIOR AL REQUERIT

 

 

 

Cos auxiliar Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

BAUTISTA SÁNCHEZ-CORTÉS, MARIA ESTHER

***3588*

PRESENTA LA RENÚNCIA A CONTINUAR EN EL PROCÉS SELECTIU

ESCRIBANO BESTARD, MÓNICA

***8274*

PRESENTA LA RENÚNCIA A CONTINUAR EN EL PROCÉS SELECTIU

FULLANA GALMES, MARIA

***2453*

PRESENTA SOL·LICITUD A DOS TORNS INCOMPATIBLES

GARCIA MARTINEZ, ROSARIO

***5961*

PRESENTA SOL·LICITUD A DOS TORNS INCOMPATIBLES

GONZALEZ BALLESTEROS, ISABEL SANDRA

***2061*

PRESENTA LA RENÚNCIA A CONTINUAR EN EL PROCÉS SELECTIU

TERRASA BUSQUETS, JAIME FRANCISCO

***1520*

NIVELL DE LLENGUA CATALANA AL·LEGAT INFERIOR AL REQUERIT, NO COMPLEIX ELS REQUISITS PER A L'ACCÉS A LA PROMOCIÓ INTERNA

 

 

 

Cos auxiliar Mallorca promoció interna vertical reserva de persones amb discapacitat

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

G. M., R.

***5961*

PRESENTA SOL·LICITUD A DOS TORNS INCOMPATIBLES

L. C., G.

***3849*

NO AL·LEGA LA TITULACIÓ REQUERIDA, FUNCIONARI DE CARRERA DEL MATEIX COS / ESCALA / ESPECIALITAT

 

 

 

Cos auxiliar Menorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

Cos auxiliar Eivissa promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

CASTELLÓN FERNÁNDEZ, CARMEN

***9989*

NIVELL DE LLENGUA CATALANA AL·LEGAT INFERIOR AL REQUERIT

SCHWARTZ DACIANU, MÓNICA

***1753*

NO COMPLEIX ELS REQUISITS PER A L'ACCÉS A LA PROMOCIÓ INTERNA

TORRES COSTA, JOSÉ

***4464*

NO COMPLEIX ELS REQUISITS PER A L'ACCÉS A LA PROMOCIÓ INTERNA

 

 

 

Cos subaltern Mallorca promoció interna creuada

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

ALCALA JIMENEZ, TRINIDAD

***3823*

FUNCIONARI DE CARRERA DEL MATEIX COS / ESCALA / ESPECIALITAT

BAUTISTA SÁNCHEZ-CORTÉS, MARIA ESTHER

***3588*

PRESENTA LA RENÚNCIA A CONTINUAR EN EL PROCÉS SELECTIU

CALDERON MANZANEDA, MARIA JOSE

***7702*

FUNCIONARI DE CARRERA DEL MATEIX COS / ESCALA / ESPECIALITAT

FULLANA GALMES, MARIA

***2453*

PRESENTA SOL·LICITUD A DOS TORNS INCOMPATIBLES

GARCIA MARTINEZ, ROSARIO

***5961*

PRESENTA SOL·LICITUD A DOS TORNS INCOMPATIBLES

MORENO CASTRO, Mª PILAR

***4521*

PRESENTA SOL·LICITUD A DOS TORNS INCOMPATIBLES

POCOVI JUAN, FRANCISCA MARIA

***3350*

NO COMPLEIX ELS REQUISITS PER A L'ACCÉS A LA PROMOCIÓ INTERNA

TERRASA BUSQUETS, JAIME FRANCISCO

***1520*

NO COMPLEIX ELS REQUISITS PER A L'ACCÉS A LA PROMOCIÓ INTERNA

VALLORI GUAL, MAGDALENA

***2253*

NO COMPLEIX ELS REQUISITS PER A L'ACCÉS A LA PROMOCIÓ INTERNA

 

 

 

Cos subaltern Mallorca promoció interna creuada reserva de persones amb discapacitat

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

B. C., C. V.

***3568*

NO COMPLEIX ELS REQUISITS PER A L'ACCÉS A LA PROMOCIÓ INTERNA, NO COMPLEIX ELS REQUISITS ESPECÍFICS DE DISCAPACITAT

G. M., R.

***5961*

PRESENTA SOL·LICITUD A DOS TORNS INCOMPATIBLES

 

 

 

Cos subaltern Eivissa promoció interna creuada

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

COSSOS FACULTATIUS

 

 

CFS Arquitectura Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

 

​​​​​​​CFS Enginyer industrial Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

FORNES HORRACH, CATERINA

***1177*

NO AL·LEGA LA TITULACIÓ REQUERIDA

 

 

 

CFS Enginyer agrònom Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

LLORET PÉREZ, INÉS

***2689*

NO COMPLEIX ELS REQUISITS PER A L'ACCÉS A LA PROMOCIÓ INTERNA

 

 

 

CFS Enginyer de forest Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

CFS Informàtica Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

CFS Biologia Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

CFS Tècnic en ocupació i mercat de treball Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

DE LA FUENTE MARCOS, ALVARO

***4327*

NO COMPLEIX ELS REQUISITS PER A L'ACCÉS A LA PROMOCIÓ INTERNA

 

 

 

CFS Arxius, biblioteques i museus Menorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

CFS Higiene industrial Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

CFS Seguretat en el treball Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

MORENO LARA, ALBERTO

***3936*

NO AL·LEGA LA TITULACIÓ REQUERIDA

 

 

 

CFS Prevenció riscs laborals Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

DOMINGUEZ MULERO, RAUL

***9136*

NO AL·LEGA LA TITULACIÓ REQUERIDA

MARTINEZ-CEDIEL LOPEZ, MIGUEL ANGEL

***5687*

NO COMPLEIX ELS REQUISITS PER A L'ACCÉS A LA PROMOCIÓ INTERNA

TERRASA ARTEAGA, Mª ARACELI

***1363*

NO AL·LEGA LA TITULACIÓ REQUERIDA

 

 

 

CFS Prevenció riscs laborals Menorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

CFS Prevenció riscs laborals Eivissa promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

CFT Informàtica Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

CFT Tècnic en ocupació i mercat de treball Mallorca promoció interna creuada

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

CFT Tècnic ocupació i mercat treball Mallorca prom int creuada reserva discapacitat

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

CFT Tècnic en ocupació i mercat de treball Menorca promoció interna creuada

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

 

 

 

 

 

 

CFT Tècnic en ocupació i mercat de treball Eivissa promoció interna creuada

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

DE LA FUENTE MARCOS, ALVARO

***4327*

NO COMPLEIX ELS REQUISITS PER A L'ACCÉS A LA PROMOCIÓ INTERNA

 

 

 

CAF Ajudant facultatiu Mallorca promoció interna vertical

 

 

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ