Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 686401
Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 26 d’octubre de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria per formar part d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Un dels objectius prioritaris de la Conselleria d'Educació i Universitats és potenciar l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües estrangeres en el sistema educatiu de les Illes Balears amb la finalitat de millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels estudiants.

2. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears estableix, als seus antecedents, que l'objectiu del model lingüístic és garantir que els alumnes, sigui quina sigui la seva llengua habitual en iniciar l'ensenyament, puguin utilitzar normalment i correctament el català i el castellà i assegurar els coneixements d'almenys una llengua estrangera al final del període d'escolaritat obligatòria i, alhora, donar compliment als objectius propis del procés de normalització lingüística establerts per mandat estatutari. Així, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia, es garanteix que en finalitzar l'educació bàsica tot l'alumnat haurà d'assolir el domini ple i equivalent de les dues llengües oficials i l'adquisició de competències lingüístiques en una llengua estrangera.

3. L'article 123.3 j) de la Llei 1/2022 determina que el currículum educatiu s'ha d'orientar vers l'aprenentatge d'almenys una llengua estrangera com a mitjà per a la formació de ciutadans encara més competents lingüísticament en un món cada vegada més interrelacionat. Així mateix, l'article 135.1 b) d'aquesta llei contempla, com a principi del model lingüístic escolar de les Illes Balears, l'adquisició de la competència lingüística mitjana en, almenys, una llengua estrangera al final de l'ensenyament obligatori.

4. La participació d'auxiliars de conversa nadius a les aules es considera molt necessària com a punt de referència per al desenvolupament d'una llengua viva. A més de constituir una pràctica internacionalment reconeguda per millorar la competència comunicativa en llengua estrangera dels alumnes, els auxiliars de conversa contribueixen a un apropament més natural als aspectes geogràfics, socials, culturals, econòmics i d'actualitat dels països de referència, que suposen un increment de la motivació per aprendre llengües estrangeres i alhora aporten elements de contrast per comprendre millor la nostra pròpia cultura.

5. És per això que la Conselleria d'Educació i Universitats participa des de fa uns quants anys en el Programa d'Auxiliars de Conversa, dins el marc de col·laboració amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional. Gràcies a aquest Programa per al foment de l'aprenentatge de les llengües estrangeres, la gran majoria de centres educatius de les Illes Balears han acollit al llarg dels anys auxiliars de conversa nadius amb resultats molt positius i beneficiosos tant per als alumnes com per als docents.

6. A través del Programa d'Auxiliars de Conversa, el Ministeri d'Educació i Formació Professional convoca, per a cada curs escolar, places per a auxiliars de conversa estrangers i selecciona els candidats titulars procedents de diferents països mitjançant comissions mixtes bilaterals formades per representants del Ministeri d'Educació i Formació Professional i per representants de les autoritats educatives del país corresponent; mentre que la Conselleria d'Educació i Universitats s'encarrega d'assignar aquests auxiliars als centres docents de les Illes Balears, així com del pagament d'un ajut màxim de 875€ en concepte d'allotjament i manutenció per a cada auxiliar, des de l'1 d'octubre fins al 31 de maig, ambdós inclosos, i de la subscripció d'una pòlissa d'assegurança que garanteixi la cobertura sanitària i repatriació dels auxiliars.

7. El Ministeri d'Educació i Formació Professional també s'encarrega de gestionar una llista única de reserva de candidats substituts. No obstant això, una vegada s'esgota aquesta llista, les places no cobertes i/o les renúncies que es produeixen dels candidats titulars ja no es poden cobrir, deixant els centres educatius als què inicialment se'ls havia assignat un auxiliar de conversa sense la possibilitat de comptar amb aquest recurs pedagògic.

8. Per al curs escolar 2023-2024, el Ministeri d'Educació i Formació Professional, mitjançant la Resolució de 7 de febrer de 2023 de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional (BOE núm. 34, de 9 de febrer de 2023), ha convocat places per a auxiliars de conversa estrangers. En aquesta convocatòria s'estableixen els requisits de participació i els criteris de valoració de mèrits per a la selecció.

9. Per altra banda, la Conselleria d'Educació i Universitats, una vegada comprovada la disponibilitat pressupostària, va sol·licitar al Ministeri, per al curs escolar 2023-2024, la selecció de 230 auxiliars de conversa per tal d'atendre, en la mesura del possible, les necessitats dels centres educatius de les Illes Balears.

10. La resolució per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s'han de destinar als ajuts per dotar d'auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024 publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 124 de 7 de setembre de 2023 preveu, en el darrer paràgraf dels antecedents, que, per tal de cobrir les baixes que es puguin produir en cas de renúncia dels auxiliars de conversa seleccionats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i una vegada s'hagi exhaurit la llista de reserva única de candidats substituts que gestiona el Ministeri, seran assignats com a auxiliars de conversa als centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears aquells candidats seleccionats mitjançant convocatòria pública per formar part de la borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres que la Conselleria d'Educació i Universitats constitueixi a tal efecte, si s'escau.

11. Atès que la llista única de candidats disponibles del Ministeri d' Educació i Formació Professional per ocupar llocs d'auxiliar de conversa de llengües estrangeres (anglès, francès i alemany) s'ha exhaurit, es fa necessari constituir una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres mitjançant convocatòria pública.

Fonaments de dret

1. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2. Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

3. Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

4. Ordre ECI/1305/2005, de 20 d'abril, sobre la selecció i el finançament dels auxiliars de conversa (BOE núm. 113, de 12 de maig).

5. Resolució de 7 de febrer de 2023, de la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen places per a auxiliars de conversa estrangers per al curs acadèmic 2023-2024 (BOE núm. 34, de 9 de febrer de 2023).

6. Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 20 de febrer de 2023 per la qual es convoca els centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d'Auxiliars de Conversa 2023-2024.

7. Carta del Ministeri d'Educació i Formació Professional a la Conselleria d'Educació i Universitats de la Comunitat de les Illes Balears de data 21 de juliol de 2023, en la qual s'estableixen les bases de col·laboració.

8. Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 31 d'agost de 2023 per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s'han de destinar als ajuts per dotar d'auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024, d'acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitats i el Ministeri d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 124 de 7 de setembre de 2023).

Per tot això, a proposta de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives i fent ús de les facultats que m'atribueix la llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent:

Resolució

1. Aprovar la convocatòria per formar part d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

2. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria per formar part de la borsa, així com els criteris de gestió, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar el model de sol·licitud, que figura com a annex 2 d'aquesta Resolució.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 26 d'octubre de 2023

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany

 

ANNEX 1 Bases reguladores de la convocatòria per formar part de la borsa d'auxiliars de conversa

Primer Objecte

1. Aquesta Resolució té per objecte constituir una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres (d'anglès, alemany i francès) a les Illes Balears, per al curs escolar 2023-2024, per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars de conversa titulars.

2. Els auxiliars de conversa que es consideren titulars, a efectes d'aquesta Resolució, són aquells seleccionats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional dins del marc del Programa d'Auxiliars de Conversa, subvencionats directament per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i assignats a centres educatius de les Illes Balears.

3. Els auxiliars seleccionats a través d'aquesta convocatòria passen a formar part, per idioma, d'una llista única ordenada segons la puntuació obtinguda i seran assignats als centres educatius en el cas que l'auxiliar de conversa titular hagi renunciat. En el cas que s'exhaureixi la borsa dels auxiliars seleccionats en aquesta convocatòria, es podrà aprovar una altra convocatòria pública per completar la borsa existent d'aspirants a auxiliars de conversa.

Segon Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regeix pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005) i per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

Tercer Dotació i crèdit pressupostari

La dotació i el crèdit pressupostari és el que estableix la Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 31 d'agost de 2023 per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s'han de destinar als ajuts per dotar d'auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2023-2024, d'acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Universitats i el Ministeri d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 124 de 7 de setembre de 2023)

Quart Principis i criteris de concessió dels ajuts

1. El procediment de selecció dels beneficiaris s'ha de dur a terme per concurs, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació que estableix l'article 6.1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

2. Les sol·licituds admeses es valoraran d'acord amb els criteris establerts al punt onzè d'aquesta Resolució i s'establirà un ordre de prelació entre les persones sol·licitants que siguin admeses.

Cinquè Compatibilitat amb altres ajuts

Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. L'import de les subvencions en cap cas pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat subvencionada, segons el que disposen l'article 19.3 de la Llei de subvencions i l'article 20 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

Sisè Beneficiaris i requisits de les persones sol·licitants

Les persones sol·licitants que puguin obtenir la condició de beneficiàries, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 9 del Decret legislatiu 2/2005, han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat o la residència permanent en un dels països amb els quals el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha subscrit convenis bilaterals de cooperació educativa, cultural, científica i tècnica o memoràndums d'educació. Aquests països són els següents: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Brasil, Bulgària (anglès), el Canadà (francès o anglès), la Xina (anglès), Dinamarca, els Estats Units, les Filipines, Finlàndia (anglès), França, Hongria, Irlanda, l'Índia (anglès), Itàlia, Luxemburg (anglès), Malta, el Marroc (francès), Noruega (anglès), Nova Zelanda, els Països Baixos (anglès), Països d'Oceania (Fiji, les Illes Salomó, Tonga i Vanuatu), Polònia, Portugal, el Regne Unit, la República Xeca, Singapur, Suècia (anglès), Suïssa (alemany o francès), Tunísia (francès) i qualsevol altre país que pugui subscriure un d'aquests convenis o memoràndums durant la vigència d'aquesta convocatòria.

b) Haver estat alumne universitari del darrer curs o del penúltim durant el curs 2022-2023, o haver obtingut una titulació d'educació superior, o acreditar una experiència docent o formació en l'ensenyament de llengües estrangeres.

c) Ser major d'edat i menor de 60 anys a data 1 de gener de 2024.

d) No patir cap malaltia que impossibiliti l'exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.

Setè Forma, lloc i termini de presentació de les sol·licituds

1. Les persones interessades a formar part de la borsa d'auxiliars de conversa han de presentar la sol·licitud emplenada i signada degudament d'acord amb el model que figura a l'annex 2.

2. La sol·licitud, juntament amb la documentació ressenyada a l'apartat 5 d'aquest mateix punt, es podrà presentar de forma electrònica mitjantçant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta administració.

3. Les persones interessades també podran presentar les sol·licituds de forma presencial al Registre de la Conselleria d'Educació i Universitats, als registres de les delegacions territorials d'Educació d'Eivissa i Formentera i de Menorca o de qualsevol altre lloc previst a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i adreçar-la a:

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives

Conselleria d'Educació i Universitats

Carrer del Ter, 16, 4t pis,

Palma, 07009

4. Si les persones interessades decideixen enviar les sol·licituds per correu postal, la documentació corresponent s'ha de presentar en un sobre obert per tal que l'ofici destinat a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca es dati i s'hi faci figurar el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que regula la prestació dels serveis postals. En cas que l'oficina de Correus corresponent no dati la sol·licitud, s'entendrà com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria o a les dependències esmentades.

5.A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del passaport o de la targeta de residència.

b) Fotocòpia compulsada de la titulació d'educació superior al·legada, o certificat d'estar matriculat al darrer o penúltim curs d'estudis de nivell universitari, o certificat que acrediti una experiència docent o formació en l'ensenyament de llengües estrangeres.

c) Certificat mèdic amb data de 2023 que acrediti que la persona interessada no pateix cap malaltia que impossibiliti l'exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.

d) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en relació amb els criteris de valoració recollits al punt onzè.

6. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

7. Si un cop analitzades les sol·licituds i la documentació presentades s'observa que hi ha defectes formals o falta alguns dels documents exigits, es requerirà la persona sol·licitant perquè en el termini de tres dies hàbils esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així, s'entendrà que desisteix de la petició i l'expedient quedarà arxivat sense cap altre tràmit, amb la notificació prèvia de la resolució d'arxivament que dicti l'òrgan instructor del procediment.

Vuitè Característiques, condicions i quantia de l'ajut

1. Els auxiliars de conversa substituts que la Conselleria d'Educació i Universitats posi a disposició dels centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics han d'exercir la funció d'auxiliars lingüístics i ambaixadors culturals dirigits pel docent titular de la llengua estrangera corresponent.

2. El període de l'estada de l'auxiliar de conversa és el comprès entre l'1 d'octubre de 2023 i el 31 de maig de 2024, i el temps de durada de la seva activitat per cada curs acadèmic depèn del període que motivi la necessitat i, en tot cas, finalitzarà el 31 de maig de 2024.

3. L'horari de l'auxiliar és de quinze hores setmanals, catorze de les quals han de ser d'atenció directa als alumnes i una de coordinació amb l'equip docent. El període lectiu s'ha de concentrar, tant com sigui possible, en quatre dies consecutius com a màxim. En cas que l'auxiliar estigui destinat a dos centres, l'horari setmanal s'ha de repartir entre tots dos.

4. L'assignació mensual és de 875€ mensuals en concepte d'allotjament i manutenció, o la part proporcional al període del mes durant el qual es dugui a terme l'activitat.

5. La condició de beneficiari no dona lloc, sota cap concepte, a una relació laboral ni administrativa amb la Conselleria d'Educació i Universitats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Novè Instrucció del procediment

1. L'òrgan instructor és el director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives el qual durà a terme les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar resolució, en el marc de l'article 16 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

2. En concret, correspon a l'òrgan instructor:

a) Determinar les persones admeses a la convocatòria.

b) Resoldre els dubtes d'interpretació que puguin sorgir en relació amb les bases reguladores de la subvenció i la convocatòria.

c) Sol·licitar l'informe de la Comissió Avaluadora.

d) Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de resolució.

e) Requerir els documents complementaris que es considerin necessaris per tenir coneixement de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l'efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats als ajuts.

f) Formular la proposta de resolució.

Desè Comissió avaluadora

1. La comissió avaluadora és l'òrgan col·legiat al qual correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre'n l'informe que ha de servir de base per a l'elaboració de la proposta de resolució que ha de formular el director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives

2. La comissió avaluadora té la composició següent:

a) Presidència: la cap del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives o persona en qui delegui.

b) Secretaria: un assessor tècnic del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives

c) Vocalies:

  • La cap del Servei d'Ensenyaments de Règim Especial de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives o persona en qui delegui.
  • Un inspector, nomenat pel cap del Departament d'Inspecció Educativa.
  • Un funcionari del Departament de Gestió Econòmica de la Conselleria d'Educació i Universitats.

3. La comissió avaluadora ha d'exercir les funcions següents:

a) Avaluar i qualificar les sol·licituds, d'acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta Resolució.

b) Una vegada revisades totes les sol·licituds i la documentació annexa, emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar de la proposta de resolució.

4. La comissió pot demanar que l'òrgan instructor requereixi els documents complementaris necessaris per a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l'efecte de garantir el compliment de l'objecte de la convocatòria i la correcta aplicació dels recursos pressupostaris destinats a les ajudes.

Onzè Criteris de valoració de les sol·licituds i selecció de les persones beneficiàries

Els criteris de valoració que s'han de tenir en compte per establir l'ordre de prelació entre els candidats admesos són els següents:

a) Estudis relacionats amb l'àrea d'educació, humanitats o ciències (fins a un màxim de 3 punts)

  1. Per cada títol de diplomatura, llicenciatura, grau, cicle formatiu de grau superior o equivalent: 2 punts.
  2. Per cada títol de postgrau, màster o equivalent: 1 punt.

b) Titulació que acrediti la capacitació per ensenyar llengües estrangeres (fins a un màxim de 2 punts).

S'ha d'atorgar 1 punt per certificat que acrediti la capacitació per ensenyar llengües estrangeres (TEFL, CELTA, DaF, DaZ, CEFLE). S'han d'acreditar mitjançant la presentació del certificat corresponent.

c) Activitats de formació en l'àmbit de l'ensenyament de llengües (fins a un màxim de 2 punts).

Cursos de formació relacionats amb la docència d'una llengua. S'han d'atorgar 0,10 punts per cada 10 hores de formació. S'han d'acreditar mitjançant la presentació del certificat corresponent.

d) Participació en el Programa d'Auxiliars de Conversa (fins a un màxim de 3 punts).

Per haver participat en el programa d'auxiliars de conversa s'ha d'atorgar 1 punt per curs escolar. S'ha d'acreditar mitjançant la presentació de la carta o cartes de nomenament corresponents.

e) Experiència en l'ensenyament de llengües estrangeres (fins a un màxim de 2 punts).

Per certificat o contracte laboral que acrediti les hores de docència d'una de les llengües estrangeres objecte d'aquesta convocatòria. S'han d'atorgar 0,20 punts per cada 10 hores de docència. S'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'un certificat de l'empresa on s'hagi treballat o el contracte laboral.

f) Participació en activitats de voluntariat, animació, ensenyaments artístics, música, dansa i art dramàtic (fins a un màxim d'1 punt).

Per haver participat en activitats de voluntariat, animació, ensenyaments artístics, música, dansa i art dramàtic. S'han d'atorgar 0,10 punts per cada 10 hores de participació en l'activitat. S'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'un certificat del centre o institució on s'hagi desenvolupat l'activitat.

g) Coneixement d'espanyol o català (fins a un màxim d'1,50 punts per llengua cooficial).

Per certificat que acrediti el coneixement dels idiomes espanyol o català

 

Nivell

Català

Espanyol

A1

0,25

0,25

A2

0,50

0,50

B1

0,75

0,75

B2

1,00

1,00

C1

1,25

1,25

C2

1,50

1,50

 

Per a una mateixa llengua es valora el nivell superior dels acreditats, d'acord amb els criteris que figuren a la taula anterior.

h) Coneixement d'altres idiomes diferents a l' idioma per al qual es presenta (fins a un màxim de 3 punts).

Per certificat que acrediti el coneixement d'una llengua estrangera:

 

Nivell

Llengua estrangera

A1

0,25

A2

0,50

B1

0,75

B2

1,00

C1

1,25

C2

1,50

 

Per a una mateixa llengua es valora el nivell superior dels acreditats, d'acord amb els criteris que figuren a la taula anterior.

En cas d'empat en la valoració, per ordenar les sol·licituds s'ha de tenir en compte la puntuació més alta obtinguda en la suma de les qualificacions dels punts (a, b, c i d) a dalt indicats. Si persisteix l'empat, per ordenar les sol·licituds s'ha de seguir el criteri d'ordre d'entrada de les sol·licituds al registre oficial.

Dotzè Tramitació del procediment

1. Un cop conclòs el termini de presentació de sol·licituds, la comissió avaluadora es reunirà per revisar les sol·licituds presentades, valorar-les d'acord amb els criteris de valoració establerts al punt anterior i elaborar la llista provisional d'aspirants admesos, ordenats de major a menor puntuació i, si escau, la llista d'exclosos, amb indicació de les causes d'exclusió.

2. El director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives, a la vista de l'expedient i de l'informe de la Comissió Avaluadora, formularà la proposta de resolució provisional. Aquesta ha de contenir la relació provisional d'aspirants admesos, ordenats de major a menor puntuació, i si escau, la llista d'exclosos, amb indicació de les causes d'exclusió, i es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives.

Tretzè Al·legacions

1. Les persones interessades poden presentar les al·legacions que estimin oportunes dins del termini de deu dies comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la llista provisional a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives.

2. Les persones interessades podran presentar les reclamacions de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta administració.

3. Així mateix, les persones interessades també podran presentar les reclamacions de forma presencial a qualsevol dels registres que figuren a l'apartat 1 del punt setè d'aquesta convocatòria o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. En el supòsit que s'hi presentin al·legacions, la comissió avaluadora les ha de revisar i, si n'és el cas, ha d'elaborar un nou informe que ha de servir de base a la proposta de resolució definitiva en què es faci referència a l'anàlisi d'aquestes al·legacions.

Catorzè Proposta de resolució definitiva

1. Un cop examinades les al·legacions presentades pels interessats, si s'escau, el director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives formularà la proposta de resolució definitiva, que ha de contenir la relació definitiva de persones seleccionades, ordenades de major a menor puntuació, proposades per a la concessió de l'ajut. La concessió de l'ajut quedarà sempre condicionada al fet que es produeixin renúncies dels auxiliars de conversa titulars. També ha de contenir la llista de les persones excloses, amb l'expressió dels motius d'exclusió.

2. La proposta de resolució definitiva es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives.

Quinzè Constitució de la borsa d'auxiliars de conversa substituts

1. Una vegada que l'òrgan instructor hagi formulat la proposta de resolució definitiva, el conseller d'Educació i Universitats ha de resoldre motivadament en el termini de sis mesos comptadors a partir de la finalització del termini per presentar les sol·licituds. En el cas que la convocatòria no es resolgui en el termini establert anteriorment, s'entendran desestimades totes les sol·licituds.

2. A la resolució que posi fi al procediment hi ha de figurar la relació definitiva de les persones seleccionades, ordenades de major a menor puntuació, perquè, en el cas que es produeixin renúncies dels auxiliars de conversa titulars, sempre que s'hagin exhaurit els candidats substituts disponibles a la llista de reserva única que gestiona el Ministeri d'Educació i Formació Professional, puguin ser beneficiàries de l'ajut d'auxiliar de conversa de llengües estrangeres.

3. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives.

4. En cap cas la condició de seleccionat vincula a la Conselleria d'Educació i Universitats mentre no es faci el nomenament, es dicti la corresponent resolució de concessió de l'ajut i es produeixi la incorporació efectiva de la persona al centre educatiu assignat.

5. Un cop resolt el procediment, i en funció de les necessitats que puguin sorgir, s'oferiran a les persones integrants de la borsa les vacants que es produeixin, que s'adjudicaran seguint l'ordre de prioritat establert a la llista d'aspirants seleccionats.

Setzè Nomenament com a auxiliar de conversa i resolució de concessió de l'ajut

1. En el cas que l'auxiliar de conversa titular renunciï i sempre que s'hagin exhaurit els candidats substituts disponibles a la llista de reserva única que gestiona el Ministeri d'Educació i Formació Professional, circumstància de la qual es deixarà constància a l'expedient administratiu, es cridarà les persones integrants de la borsa seguint l'ordre de prioritat establert per tal de fer-ne el nomenament com a auxiliar de conversa i l'assignació consegüent al centre educatiu corresponent.

2. La persona interessada ha de manifestar la seva conformitat amb el nomenament com a auxiliar de conversa i l'assignació al centre o centres corresponent en el termini de tres dies hàbils mitjançant un escrit dirigit al Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals. Si no ho fa, s'entén que renuncia al nomenament.

3. Una vegada fet el nomenament, l'auxiliar de conversa ha de presentar al Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals, abans de la incorporació al centre, el certificat que acrediti no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per tràfic d'éssers humans (article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència).

4. El conseller d'Educació i Universitats dictarà la corresponent resolució de concessió de l'ajut, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives, a partir de la proposta de resolució definitiva.

5.La resolució de concessió ha de ser expressa i motivada, ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de l'ajut concedit, i hi ha de figurar la informació sobre els recursos administratius pertinents. Contra aquesta resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes, d'acord amb el que disposa l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Dissetè Pagament de l'ajut

1. El pagament de l'ajut atorgat a l'auxiliar de conversa substitut s'ha de fer mitjançant el centre educatiu al qual se l'assigni.

2. Els centres educatius públics que acullin auxiliars de conversa han de signar una carta de conformitat en la qual es concretaran els termes d'actuació en relació al pagament de l'ajut.

3. La Conselleria d'Educació i Universitats ha de transferir a cada centre educatiu públic l'import global dels ajuts que corresponen a l'auxiliar de conversa assignat al centre.

4. El centre educatiu ha de lliurar, mensualment, l'ajut concedit a la persona beneficiària un cop comprovat i certificat que l'auxiliar de conversa compleix amb les seves obligacions amb el centre. El centre ha de guardar constància, per escrit, del lliurament.

5. El centre educatiu ha de trametre al Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives, durant la primera quinzena del mes següent al mes abonat, l'original o còpia compulsada del rebut de pagament duit a terme, en el qual s'ha d'especificar també el compliment de l'activitat subvencionada.

6. Pel que fa a les quantitats no lliurades dins el termini indicat amb anterioritat, s'ha de seguir el que disposa l'article 8.2.c) del Decret 110/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 13 d'agost de 2002).

Divuitè Entitats col·laboradores

1. La Conselleria d'Educació i Universitats ha de signar un conveni de col·laboració amb cadascun dels centres educatius concertats als quals se'ls assignin auxiliars de conversa per tal que actuïn com a entitats col·laboradores, d'acord amb el que es preveu a l'article 27 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de subvencions.

2. El conveni de col·laboració ha de permetre la gestió de determinats aspectes del procés de lliurament dels ajuts, d'acord amb el que es preveu als articles 26 a 28 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de subvencions.

3. Les entitats col·laboradores han de complir els requisits prevists a l'article 26 del Decret legislatiu 2/2005 i han de demostrar les condicions de solvència adequades per dur a terme l'activitat.

Dinovè Procediment de pagament de l'ajut mitjançant entitats col·laboradores

1. La Conselleria d'Educació i Universitats ha de transferir a cada entitat col·laboradora (centre educatiu concertat) l'import global dels ajuts que corresponen a l'auxiliar de conversa assignat al centre.

2. L'entitat col·laboradora ha de lliurar, mensualment, l'ajut concedit a la persona beneficiària un cop comprovat i certificat que l'auxiliar de conversa compleix amb les seves obligacions amb el centre. El centre ha de guardar constància, per escrit, del lliurament.

3. L'entitat col·laboradora ha de trametre al Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives, durant la primera quinzena del mes següent al mes abonat, l'original o una còpia compulsada del rebut de pagament duit a terme, en el qual s'ha d'especificar també el compliment de l'activitat subvencionada.

4. Les quantitats no lliurades dins el termini indicat amb anterioritat s'han de retornar d'acord amb el procediment que s'estableixi.

Vintè Obligacions de les persones beneficiàries

1. Les persones que resultin beneficiàries d'acord amb el que s'estableix en aquesta convocatòria no han d'estar sotmeses a cap de les prohibicions per ser beneficiàries de subvencions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovada pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

2. Així mateix resten sotmeses a les obligacions que estableixen l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005 i l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, i en concret, a l'obligació de sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financer que duguin a terme els òrgans competents i aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

Vint-i-unè Control de la subvenció

1. Les persones beneficiàries queden sotmeses a les mesures de fiscalització, control i deures de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públics.

2. Els òrgans de l'Administració educativa exerciran un control rigorós que asseguri la correcta inversió dels recursos pressupostaris destinats a aquests ajuts.

3. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la revocació de l'ajut concedit.

4. Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajudes, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova i, en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

Vint-i-dosè Revocació dels ajuts concedits

1. D'acord amb el que disposa l'article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, la persona beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció.

2. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

 

Vint-i-tresè Reintegrament del ajuts concedits

1. Pertoca el reintegrament, total o parcial, de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament, d'acord amb el que estableixen els articles 44 i 45 del Decret legislatiu 2/2005.

2. Per tant, dona lloc al reintegrament de les quantitats rebudes haver obtingut l'ajut falsejant les condicions requerides o amagant les que ho haguessin impedit, i qualsevol altre supòsit que doni lloc a l'anul·lació de la resolució de concessió.

3. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Vint-i-quatrè Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits establerts en aquesta Resolució dona lloc a l'aplicació del règim d'infraccions i sancions que estableix el títol V del Decret legislatiu 2/2005 i el que conté la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que les despleguen.

Vint-i-cinquè Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el tractament que es donarà a les dades personals que els interessats consignin en les sol·licituds serà el següent:

a) Finalitat del tractament i base jurídica: gestió de les sol·licituds d'acord amb el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, i els articles 6.1.b) i c) del Reglament general de protecció de dades.

b) Responsable del tractament: la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives.

c) Destinataris de les dades: els centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, la Conselleria d'Educació i Universitats, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, als efectes de complir les obligacions financeres, tributàries i de la Seguretat Social.

d) Termini de conservació de les dades: les dades s'han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de dades. És d'aplicació el que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques s'han de conservar d'acord amb el que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

e) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau) en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

f) Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es). 

Documents adjunts