Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 680065
Resolució del director general de Personal Docent de dia 30 d’octubre de 2023 per la qual es fa pública l’adjudicació de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

1. La base 7 de la Resolució del director general de Personal Docent de 5 de setembre de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria del procediment per proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals, estableix que el director general de Personal Docent ha de dictar una resolució provisional en què es declarin seleccionats els aspirants proposats per la Comissió.

2. Dita Resolució per la qual es publica la llista provisional d'aspirants seleccionats proposats per la Comissió de Valoració del procediment per proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals es va fer pública el 26 d'octubre de 2023 a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es) i a la pàgina web del Departament d'Inspecció Educativa (http://die.caib.es), obrint un termini de vint-i-quatre hores a comptar, des de la seva publicació, perquè les persones interessades poguessin formular-hi les reclamacions que consideressin pertinents a través del tràmit telemàtic habilitat a tal efecte.

3. Exhaurit el termini de vint-i-quatre hores posteriors a la publicació de la Resolució de 26 d'octubre de 2023 per la qual es publica la llista provisional d'aspirants seleccionats proposats per la Comissió de Valoració del procediment per proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals, no han existit reclamacions.

4. La base 8 de la Resolució del director general de Personal Docent de 5 de setembre de 2023, per la qual s'aprova la convocatòria del procediment per proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals, estableix que els llocs de feina de la Inspecció Educativa que s'han de cobrir en comissió de serveis s'oferiran, per ordre de puntuació obtinguda, als aspirants que han superat el procés.

5. Aquesta base disposa que el Departament d'Inspecció Educativa ha de trametre al director general de Personal Docent la proposta d'adjudicació. El director general de Personal Docent ha de dictar una resolució amb la llista provisional d'adjudicacions en comissió de serveis i la data de presa de possessió de cadascuna i ha d'atorgar als interessats un termini de 24 hores a comptar des de la publicació perquè presentin reclamacions.

6. Dita Resolució del director general de Personal Docent per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals es va fer pública el 27 d'octubre de 2023 a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es) i a la pàgina web del Departament d'Inspecció Educativa (http://die.caib.es), obrint un termini de vint-i-quatre hores a comptar, des de la seva publicació, perquè les persones interessades poguessin formular-hi les reclamacions que consideressin pertinents a través del tràmit telemàtic habilitat a tal efecte.

7. Exhaurit el termini de vint-i-quatre hores posteriors a la publicació de la Resolució de 27 d'octubre de 2023 per la qual es fa pública l'adjudicació provisional de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals, no han existit reclamacions.

8. El Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, determinen la competència del director general de Personal Docent en aquesta matèria.

9. El punt 1.c) de la Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 31 d'agost de 2023 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en el director general de Personal Docent (BOIB núm. 124, de 7 de setembre), delega en el director general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els procediments per ocupar en comissió de serveis llocs de feina docent.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar i fer pública en l'annex d'aquesta Resolució l'adjudicació definitiva de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals.

2. Adjudicar als aspirants seleccionats, en comissió de serveis, les places corresponents de la Inspecció Educativa amb efectes econòmics i administratius des de la data de presa de possessió de cadascuna.

3. Informar que el cessament es produirà d'acord amb el que estableix la base 9 de l'annex 1 de la Resolució del director general de Personal Docent de 5 de setembre de 2023.

4. Fer pública aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (30 d'octubre de 2023)

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borrás Por delegació del conseller d'Educació i Universitats (BOIB núm. 124, de 07/09/2023)

 

ANNEX Llista definitiva d'adjudicacions de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals, amb indicació de la seu territorial adjudicada i la data de presa de possessió

Llocs de feina

Seu territorial

Nom i llinatges

Presa de possessió

1

Menorca

Joana Maria Frontera Noguera

7 de novembre de 2023

1

Mallorca

Margalida Coll Llompart

7 de novembre de 2023

2

Mallorca

Josep Maria Domínguez Vallès

7 de novembre de 2023

3

Mallorca

Llum Pasqual Bordàs Gómez de la Tia

7 de novembre de 2023

1

Eivissa – Formentera

Ernesto Olariaga Rodríguez

7 de novembre de 2023