Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 679622
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives per la qual s’estableix el procediment administratiu per al curs 2023-2024 per tramitar l’abonament de la paga extraordinària d’antiguitat establert a l’Acord de la Mesa d’Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l’Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l’Ensenyament Privat Concertat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

El 17 de març de 2023 la Conselleria d'Educació i Formació Professional, les organitzacions sindicals, les cooperatives d'ensenyament i les entitats patronals que formen part de la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears varen signar l'Acord de la Mesa d'Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l'Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l'Ensenyament Privat Concertat i ratificat per mitjà d'un acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 (BOIB núm. 39, de 28 de març).

El pacte quart d'aquest Acord estableix la paga extraordinària d'antiguitat. També fixa un calendari de previsió d'abonament d'aquest complement.

Així mateix, el punt 4.7 de l'Acord estableix que les sol·licituds de finançament de la paga extraordinària d'antiguitat s'han de regular mitjançant una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres en la qual s'ha d'establir el procediment administratiu per tramitar la paga extraordinària d'antiguitat.

Fonaments de dret

1.L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears, modificat el 19 de maig de 2016 i ratificat per mitjà d'un acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 (BOIB núm. 67, de 28 de maig).

2.Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa d'Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l'Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l'Ensenyament Privat Concertat (BOIB núm. 39, de 28 de març).

3.El Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB, núm. 102, de 20 de juliol).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar el procediment administratiu per tramitar l'abonament de la paga extraordinària d'antiguitat que figura en el pacte quart de l'Acord de la Mesa d'Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l'Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l'Ensenyament Privat Concertat, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució per al curs 2023-2024.

2.Aprovar el model de sol·licitud d'abonament de paga extraordinària d'antiguitat que figura com a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3.Aprovar el model de comunicació que els beneficiaris han d'emplenar i dirigir al darrer centre concertat on ha impartit docència i que figura com a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

4.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la plana lloc web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 30 d'octubre de 2023)

El director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives Ismael Alonso Sánchez

 

ANNEX 1 Procediment administratiu per tramitar l'abonament de la paga extraordinària d'antiguitat del professorat vinculat a l'Acord de la Mesa d'Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l'Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l'Ensenyament Privat Concertat per al curs 2023-2024

1.Objecte

L'objecte d'aquest procediment administratiu és tramitar l'abonament, segons les disponibilitats econòmiques que compleixin els principis d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i en les condicions previstes en els apartats 2 a 5 d'aquest annex, de la paga extraordinària d'antiguitat prevista en els convenis col·lectius següents:

— VI Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes total o parcialment amb fons públics (article 62 bis).

— VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes total o parcialment amb fons públics (article 67).

— XIV Conveni col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat (article 122).

— XV Conveni col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat (article 113).

2.Beneficiaris

Podran percebre la paga extraordinària d'antiguitat els col·lectius següents:

a)El personal docent afectat pel VI i VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament privat sostingudes total o parcialment amb fons públics; el personal docent afectat pel XI i XII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal d'assistència a centres d'educació infantil; el personal cooperativista de les cooperatives de treball associat i el personal docent religiós autònom, inclosos en la nòmina de pagament delegat o mòdul íntegre de pagament directe, segons pertoqui, que acrediti haver assolit 25 anys d'antiguitat en centres de la mateixa empresa o titularitat durant la vigència dels VI i VII convenis col·lectius d'empreses de l'ensenyament privat sostingudes total o parcialment amb fons públics, sempre que compleixi els requisits que s'especifiquen en l'apartat 4 d'aquesta Resolució.

b)El personal docent afectat pel XIV i XV Convenis col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat, així com, si n'hi ha, el personal docent cooperativista i el personal docent religiós autònom d'aquests centres, inclòs en la nòmina de pagament delegat o pagament directe, segons pertoqui, que acrediti haver assolit 25 anys d'antiguitat en centres de la mateixa empresa o titularitat durant la vigència dels XIV i XV convenis col·lectius generals de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat, sempre que compleixi els requisits que s'especifiquen en l'apartat 4 d'aquesta Resolució.

3.Calendari previst de 2023 a 2027

4.Requisits per al pagament de la paga extraordinaria d'antiguitat

Percebrà la paga extraordinària d'antiguitat el personal docent indicat en l'apartat 2, sempre que, en el moment de complir el requisit d'antiguitat, compleixi els dos requisits següents:

a)Estar en règim de pagament delegat o de pagament directe, en excedència forçosa sempre que hi hagi accedit des d'un nivell concertat, o en d'altres situacions en què l'antiguitat computi.

b)Haver romàs en pagament delegat o directe un mínim de tres anys.

Per determinar l'obligació de l'Administració d'abonar la paga extraordinària d'antiguitat cal examinar individualment l'expedient i el compliment dels requisits.

5.Criteris per determinar l'import de la paga extraordinària d'antiguitat

Per calcular l'import de la paga extraordinària d'antiguitat s'han de tenir en compte els criteris següents:

a)S'abonaran un màxim de 5 mensualitats, independentment dels quinquennis complerts pel professor en el moment de l'abonament. En cap cas s'abonaran interessos de demora.

b)No obstant l'anterior, s'aplicaran les taules salarials vigents en el moment de l'abonament.

c)Per calcular les mensualitats que ha d'abonar l'Administració, es consideraran:

c.1.Els nivells educatius en què hagi treballat l'any que acompleix el requisit de l'antiguitat.

c.2. La mitjana de les hores realitzades en la jornada de l'any que acompleix el requisit d'antiguitat i els dos anteriors en pagament delegat o en el mòdul íntegre de pagament directe.

En el cas que el professor acompleixi el requisit d'antiguitat quan està en situació de jubilació parcial, s'ha de calcular la mitjana de les hores realitzades en la jornada tenint en compte la jornada que ha fet el professor durant els darrers tres cursos escolars abans de la jubilació parcial.

d) Els conceptes que s'han de computar en cada una de les mensualitats són les retribucions següents: sou, triennis, complement retributiu de les Illes Balears, complement de llicenciat, complement de diplomat i complement de batxillerat i residència (insularitat).

e) En el cas que el professor desenvolupi la jornada en diferents nivells educatius, els imports de les retribucions a les quals es refereix el punt d) anterior seran el resultat d'aplicar la proporció entre la mitjana d'hores —resultat d'aplicar el que disposa el punt c.2. anterior- i les hores impartides a cada un dels nivells.

f) De conformitat amb els principis de compensació i absorció establerts en l'article 26.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, el concepte de complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat no es pot acumular a l'import de la paga de 25 anys d'antiguitat. Per aquest motiu, de l'import de la paga d'antiguitat que resulti de l'aplicació dels punts anteriors s'han de deduir totes les quantitats percebudes pel professor en concepte del segon, tercer, quart i cinquè sexennis en l'àmbit de l'ensenyament concertat fins al moment en què es jubili.

En aquest sentit, si les quantitats percebudes en concepte de sexennis són  inferiors a la quantitat que resulti a pagar en concepte de paga extraordinària d'antiguitat, s'ha d'abonar la diferència per aquest darrer concepte.

Només es pot percebre una única paga d'antiguitat al llarg de la vida del treballador, la qual es incompatible amb d'altres premis de jubilació, fidelitat i permanència passats, presents o futurs.

6.Moment de l'abonament

La paga extraordinària d'antiguitat s'abonarà en els casos següents:

a)En el moment de la jubilació del professor.

b)En el moment en què sigui definitiva la condició d'incapacitat permanent.

c)Com a conseqüència de la defunció del professor. En aquest cas, els hereus han de ser els que tramitin la sol·licitud de la paga extraordinària d'antiguitat.

A l'hora de fer l'abonament, s'ha de pagar segons l'ordre de prelació següent:

1.Per ordre d'antiguitat de publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)  dels convenis col·lectius corresponents.

2.Per ordre descendent d'edat.

En cas que s'hagin de fer pagaments en el mes de desembre, si les disponibilitats pressupostàries ho exigeixen, es pot abonar la paga de manera fraccionada; és a dir, un pagament en el mes de desembre i un pagament en el mes de gener de l'any següent, sense que això generi interessos de demora per a l'Administració.

7.Sol·licituds

Al tràmit de sol·licitud de la paga extraordinària d'antiguitat, el docent ha de registrar:

a)El model Annex 2 d'aquesta Resolució, degudament emplenat i signat, que es troba a la plana web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/5922780

b)Informe de vida laboral, expedit per la Seguretat Social, vigent en la data de sol·licitud que inclogui els períodes de treball realitzats en centres privats concertats

c)Declaració de veracitat de dades bancàries.

Aquesta sol·licitud només s'ha de presentar una vegada el docent ja es troba en situació de jubilació total o assimilat.

A més, el docent haurà de presentar al centre concertat en el qual prestava serveis, el model Annex 3 d'aquesta Resolució que es troba en la plana web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives, degudament emplenat i signat.

En el cas de defunció els hereus han de ser els que tramitin la sol·licitud de la paga extraordinària d'antiguitat adjuntant l'acreditació de la condició de hereu corresponent.

8.Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB fins al 29 de febrer de 2024.

Els centres concertats hauran de presentar, durant la primera quinzena del mes de març de 2024, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives, una relació del professorat que li ha presentat l'Annex 3

9.Llistes provisionals

Una vegada la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives hagi revisat les sol·licituds presentades i hagi comprovat el compliment dels requisits establerts, el director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives dictarà una resolució per la qual es publica la llista provisional de sol·licituds de paga extraordinària d'antiguitat estimades, desestimades o desistides amb indicació del motiu de desistiment o desestimació.

Aquesta Resolució s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/5922780 i ha de fixar un termini de deu dies hàbils perquè els interessats puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

10.Llistes definitives

Una vegada la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives hagi valorat les al·legacions presentades pels sol·licitants, el director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives ha de dictar la Resolució per la qual es publica la llista definitiva de sol·licituds de paga extraordinària d'antiguitat estimades, desestimades o desistides amb indicació del motiu de desistiment o desestimació.

Aquestes Resolucions s'han de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/5922780.

Documents adjunts