Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 666273
Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça vacant de la categoria infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 03/2023)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

És necessari cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, posició 25005776.

Fonaments de dret

1. Art. 35 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Pacte de la Mesa Sectorial de Sanitat de 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, corregit pel de 2 de març de 2012.

3. Disposició final segona del Decret llei 5/2023, de 28 d'agost, de mesures urgents en l'àmbit educatiu i en el sanitari, la qual modifica la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 d'agost de 2023 per la qual es delega la convocatòria i resolució de la promoció interna temporal de l'article 35 de la Llei 55/2003.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Acordar la convocatòria pública per a  la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça de personal estatutari sanitari de la categoria infermer/a (grup A, subgrup A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 03/2023) d'acord amb les especificacions següents: 

a) Centre de treball: Hospital Mateu Orfila.

b) Funcions: les pròpies de la categoria.

c) Retribucions i situació administrativa: Durant el temps en el qual les persones seleccionades realitzin funcions en promoció interna temporal es mantindran en servei actiu en la seva categoria d'origen i percebran les retribucions corresponents a les funcions efectivament exercides, a excepció dels triennis, que seran els dels seu nomenament original. 

d) Finalització de la promoció interna temporal: Es produirà la terminació de la promoció interna temporal quan la plaça sigui ocupada per personal fix per mitjà d'un procediment establert legalment o reglamentàriament, o quan la plaça sigui amortitzada. 

2. Els requisits per a participar en la present convocatòria són els que segueixen: 

a) Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.

b) Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de classificació o d'un d'inferior.

c) Estar en la situació de servei actiu.

d) Tenir el títol de Grau o Diplomatura en Infermeria o d'Ajudant Tècnic Sanitari (ATS). En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, ha d'acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques que siguin incompatibles amb les funcions inherents a la categoria que es convoca. 

3. Els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria s'han de complir en el terme final del termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada.

4. Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint (20) dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

- Sol·licitud de participació en la convocatòria d'acord amb el model que consta en l'annex II d'aquesta resolució.

- Documentació original o còpia autèntica que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats. Pel que fa al requisit del punt 2.e) d'aquesta resolució, s'ha de presentar una declaració jurada o promesa en tal sentit.

- Currículum vitae

5. La documentació referida en el punt anterior es pot presentar en el registre de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, ubicat a l'Hospital Mateu Orfila, Ronda de Malbúger, número 1, de Maó (07703) o en qualsevol dels llocs referits en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. El sistema selectiu serà el de concurs, d'acord amb el barem de mèrits especificat en l'annex I adjunt a aquesta resolució. 

7. La Comissió de Selecció estarà formada per: 

 • Presidenta: Bárbara Duque González
 • Vocal: Isabel Aragón López
 • Secretari: Antonio Ligero García

Quant a l'abstenció i la recusació dels membres de la Comissió de Selecció s'ha d'estar en allò establert en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del Sector públic i en els articles 22 i 23 de la Llei 3/2003, de 26 de març. 

Les funcions de la Comissió de Selecció són les que segueixen: 

a) Verificar que les persones aspirants han presentat la sol·licitud dins el termini referit en el punt 4 anterior i que compleixen els requisits exigits en la convocatòria.

b) Valorar els mèrits al·legats i aportats junt amb la sol·licitud per cada una de les persones aspirants participants en la convocatòria d'acord amb el barem de mèrits de l'annex I adjunt.

c) Confeccionar i publicar les llistes provisionals i definitives d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per participar en la convocatòria amb les puntuacions obtingudes per les persones aspirants admeses d'acord amb el barem de mèrits de l'annex 1 adjunt, així com l'ordre de prelació provisional i definitiva.

d) Resoldre les reclamacions o esmenes que es presentin contra les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per a participar en la convocatòria, així com contra les llistes provisionals de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants admeses d'acord amb el barem de mèrits de l'annex I adjunt.

e) Elevar al director gerent la proposta de resolució de la convocatòria amb l'ordre de prelació definitiu.

f) Resoldre les dubtes que sorgeixin en l'aplicació del barem de mèrits de l'annex I adjunt. 

8. El desenvolupament del procés selectiu serà el següent: 

a) Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció verificarà que les persones aspirants han presentat la sol·licitud dins el termini referit en el punt 4 anterior i que compleixen els requisits exigits en la convocatòria, confeccionarà i publicarà en la intranet de l'Àrea de Salut de Menorca i en el taulell d'anuncis de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per participar en la convocatòria amb les puntuacions obtingudes per las persones aspirants admeses d'acord amb el barem de mèrits d'annex 1 adjunt, així com l'ordre de prelació provisional.

Les persones interessades disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquestes llistes, per presentar reclamacions –que no tindran caràcter de recurs- o per esmenar els defectes apreciats. 

b) Transcorregut el termini dels 3 dies hàbils referit en el paràgraf anterior, i una vegada resoltes, si n'hi ha, les reclamacions o esmenes que es presentin per la Comissió de Selecció, aquesta confeccionarà i publicarà en la intranet de l'Àrea de Salut de Menorca i en el taulell d'anuncis de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per a participar en la convocatòria i de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants admeses, així com l'ordre de prelació definitiu de la convocatòria. 

c) La Comissió de Selecció ha d'elevar al director gerent de l'Àrea de Salut de Menorca la proposta de resolució de la convocatòria amb l'ordre de prelació definitiu, per tal de què aquest òrgan resolgui la present convocatòria mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

d) En el supòsit que no s'haguessin presentat persones aspirants que complissin el requisits per a participar en la present convocatòria, la resolució que resolgui la convocatòria declararà deserta la mateixa, cas en el qual no es podrà fer extensiva la convocatòria a la resta de gerències del Servei de Salut de les Illes Balears. 

9. Publicar la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Interposició de recursos 

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

(Signat electrònicament: 19 d'octubre de 2023)

El director de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca Bernardo M. Pax Bosch Per delegació (BOIB 112/2023)

 

ANNEX I Barem de mèrits de la convocatòria PIT MEN 03/2023  (Infermer/a Hospital Mateu Orfila)

1. Experiència professional (25 punts) 

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants tinguin reconeguts fins a la data final del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu, d'acord amb el barem següent: 

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional, o com infermera dels extints serveis normals o especials d'urgència: 0,14 punts.

b) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària fent-hi les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta: 0,14 punts. 

c) Per cada mes de servei prestat ocupant un lloc directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut (només es valoren els serveis prestats si hom té el títol requerit per accedir a la categoria): 0,14 punts. 

d) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent a la qual s'opta per a la qual s'exigeixi tenir el títol de diplomat en infermeria: 0,105 punts. 

e) Per cada mes de servei prestat a centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria o en places amb el mateix contingut funcional: 0,105 punts. 

f) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent a la categoria a la qual s'opta: 0,07 punts. 

1.2. Per computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb nomenament específic per a l'atenció continuada, es reconeix un mes complet de serveis prestats calculant-lo segons les regles següents: 

- Un mes o la part que hi correspongui proporcionalment per cada cent cinquanta hores (o fracció) realitzades.

- Si dins un mes natural s'han fet més de cent cinquanta hores, només es pot valorar un mes de servei prestat, de tal manera que l'excés d'hores efectuades durant aquell no es pot aplicar per computar serveis prestats establerts per la regla anterior. 

1.3. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents: 

- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l'integren és de 25 punts. 

- El còmput de serveis prestats es calcula aplicant la fórmula següent: se sumen tots els dies de serveis prestats a cada un dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365. El quocient resultant es multiplica per 12, es menyspreen els decimals del resultat obtingut i s'hi aplica el valor assignat al mes complet en el subapartat corresponent. 

- Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que l'integren. 

 

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement (15 punts) 

La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats de formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement és de 15 punts, d'acord amb els barems següents: 

2.1. Formació especialitzada: per cada títol o diploma d'especialista en infermeria en les especialitats previstes pel Reial decret 639/2014, de 25 de juliol: 2 punts.

2.2. Formació continuada

2.2.1.Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta, d'acord amb els criteris següents: 

a) Activitats formatives en ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2004 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents): 

- Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - tant l'estatal com qualsevol de les autonòmiques- o pels consells generals de col·legis oficials que, en virtut d'un conveni, tinguin encomanada la funció d'acreditació. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits. 

- Han d'haver estat impartides per alguna universitat, cosa que ha de constar en el certificat corresponent. 

b) Activitats formatives en ciències de la salut anteriors a l'1 de gener de 2004 i la resta de les activitats formatives, independentment de la data (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents): 

- Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - tant l'estatal com qualsevol de les autonòmiques- o pels consells generals de col·legis oficials que, en virtut d'un conveni, tinguin encomanada la funció d'acreditació. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar-hi de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits. 

- Han d'haver estat organitzades o impartides per alguna administració pública (d'acord amb l'article 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) o per alguna universitat, cosa que ha de constar en el certificat corresponent. En el cas que l'activitat hagi estat organitzada per una entitat de dret públic conformement amb l'article 2.2 la Llei 39/2015, la persona aspirant ha d'acreditar aquesta condició. 

- Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, cosa que ha de constar en el certificat corresponent. 

- Activitats dutes a terme en virtut dels acords de formació continuada a les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords. 

2.2.2. A l'efecte del que disposen els apartats anteriors, es puntualitzen els aspectes següents: 

a) Les activitats formatives en ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, recerca, pràctica clínica, gestió sanitària i qualitat, i docència. 

b) Quant a la resta de les activitats formatives, es tracta de les relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals; sistemes d'informació, informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i programes informàtics aplicats a la recerca en ciències de la salut; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orientació psicològica; i qualsevol altra que segons el Tribunal estigui relacionada amb les funcions de la categoria la qual s'opta. 

2.2.3. Els diplomes o els certificats es valoren a raó de 0,05 punts per crèdit. En el cas que en el diploma o en el certificat figuri el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un crèdit per cada deu hores. En el supòsit que figurin simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats. En el cas que no s'especifiquin hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. 

2.3. Formació postgraduada

Es valoren a raó de 0,05 punts per cada crèdit els títols de màsters oficials universitaris i els títols universitaris propis de postgrau (expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta.

2.4. Docència

-Per cada crèdit o per cada deu hores com a docent en qualsevol de les activitats formatives a les quals es refereixen els apartats 2.1, 2.2 i 2.3: 0,1 punts. 

-Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de professor titular, associat o catedràtic en ciències de la salut: 0,5 punts. 

-Per la tutorització de pràctiques clíniques en institucions sanitàries públiques d'alumnat de les escoles universitàries d'infermeria o que facin qualsevol de les especialitats previstes en el Reial decret 639/2014, de 25 de juliol: 0,015 punts per cada deu hores. 

2.5. Activitats científiques i de difusió del coneixement

2.5.1. Publicacions científiques 

a) Llibres de caràcter científic, relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta i que continguin ISBN i dipòsit legal: 

- Per cada llibre complet: primer autor = 1 punt; la resta d'autors = 0,5 punts. 

- Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: primer autor = 0,3 punts; la resta d'autors = 0,15 punts (màxim tres capítols per llibre). 

- En el cas que el criteri seguit per citar els autors sigui l'ordre alfabètic, tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor. 

b) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta: 

- Per cada publicació en una revista de tiratge internacional: primer autor = 0,10 punts; la resta d'autors = 0,05 punts. 

- Per cada publicació en una revista de tiratge estatal: primer autor = 0,05 punts; la resta d'autors = 0,025 punts. 

- En el cas que el criteri seguit per citar els autors sigui l'ordre alfabètic, tots els autors es valoren amb la puntuació corresponent a un primer autor. 

c) Ponències i comunicacions 

- Per cada ponència presentada en congressos o reunions científiques relacionada directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta: 

 • Congrés o reunió científica d'àmbit internacional: 0,10 punts.
 • Congrés o reunió científica d'àmbit estatal o autonòmic: 0,05 punts. 

- Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions científiques i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta: 

 • Congrés o reunió científica d'àmbit internacional: 0,05 punts.
 • Congrés o reunió científica d'àmbit estatal o autonòmic: 0,025 punts

d) Recerca 

- Per premis de recerca atorgats per societats científiques, organismes oficials o entitats sense ànim de lucre registrades degudament i entre les finalitats de les quals estigui la recerca, sempre que els premis estiguin relacionats amb el programa de matèries que regeix les proves selectives: 

 • Per cada premi d'àmbit internacional: 1 punt.
 • Per cada premi d'àmbit estatal: 0,50 punts.
 • Per cada premi d'àmbit autonòmic: 0,25 punts. 

- Per cada participació en projectes de recerca finançats per organismes públics: 

 • Com a investigador principal: 0,50 punts.
 • Com a investigador col·laborador: 0,25 punts. 

3. Coneixements orals i escrits de català (5 punts) 

Es valoren els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública i els expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears relacionats amb els nivells de coneixements que s'indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5 punts: 

a) Certificat de nivell A1: 0,5 punts

b) Certificat de nivell A2: 1 punt

c) Certificat de nivell B1: 2 punts

d) Certificat de nivell B2: 3 punts 

e) Certificat de nivell C1: 4 punts

f) Certificat de nivell C2: 5 punts 

Es valora només un certificat. En el cas que hi hagi dubtes sobre la validesa d'algun certificat o sobre la puntuació que cal atorgar-hi, es pot sol·licitar un informe a la Direcció de Política Lingüística de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears.

 

ANNEX II Sol·licitud per participar en la convocatòria PIT MEN 03/2023 (Infermer/a. Hospital Mateu Orfila)

Nom i llinatges:

DNI/NIE/passaport:

Categoria d'origen:

Lloc de treball:

Telèfon:

E-mail:

EXPÒS: 

1. Que he tingut coneixement de la publicació de la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça de la categoria infermer/a de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 03/2023)

2. Que complesc els requisits exigits per a participar-hi i estic interessat/da en fer-ho. 

SOL·LICITO: 

Ser admès/admesa i prendre part en la convocatòria PIT MEN 03/2023.

[Data i signatura]