Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 653527
Resolució del director general de Personal Docent d’11 d’octubre de 2023 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2024-2025

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

El títol I de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, defineix l'estructura del sistema educatiu de les Illes Balears. Els capítols I i II del títol IV de la Llei 1/2022, fan referència respectivament als llocs de treball docents amb funcions específiques i a l'ingrés i la provisió del personal docent no universitari al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que, entre d'altres, és competència de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives la planificació i la coordinació, el règim orgànic i el funcionament dels centres docents; i que és competència de la Direcció General de Personal Docent, entre d'altres, l'ordenació i la gestió del personal docent, així com la provisió de places.

L'apartat n) del punt 1 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 31 d'agost de 2023 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en el director general de Personal Docent (BOIB núm. 124, de 7 de setembre), li delega la competència per fixar els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears.

Anualment, les convocatòries de concurs de trasllats per als funcionaris dels cossos docents previstos en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableixen l'obligació de publicar places vacants. Aquesta previsió es concreta en la publicació anual de les plantilles orgàniques i les places vacants dels centres i, perquè això sigui possible, anualment s'han de fixar els criteris específics per establir aquestes plantilles.

La Resolució de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears, va executar 2583 places docents. La Resolució de 16 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari i de mestres a les Illes Balears, va executar 265 places docents. I la Resolució d'1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari i de mestres, va executar 564 places docents.

Aquests processos selectius tenen com a objectiu l'estabilitat de les plantilles docents i l'assoliment del 8% com a màxim de la taxa de cobertura temporal abans del 31 de desembre de 2024.

L'Acord sobre mesures sociolaborals i de millores educatives de dia 27 de febrer de 2023, ratificat per Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023, estableix en el seu punt cinquè la millora progressiva de les plantilles dels centres educatius així com la consolidació de les places creades des de 2016.

És per això que cal fixar els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2024-2025.

Fonaments de dret

1. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

2. Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

3. Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.

4. El Text refós de la Llei de Estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

5. El Text refós de la Llei de Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

6. Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

7. Reial Decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat laboral.

8. Reial Decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional.

9. Decret 4/2023 de 13 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d'educació primària, els col·legis d'educació infantil i primària, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d'educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

10. L'Acord sobre mesures sociolaborals i de millores educatives de dia 27 de febrer de 2023, ratificat per Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 (BOIB núm. 39, de 28 de març de 2023).

11. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juny de 2023 per la qual es convoca, per al curs 2023-2024, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari, per als funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis i per als funcionaris docents en pràctiques  a centres públics d'ensenyament no universitari, i s'aproven les instruccions que l'han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d'adjudicació de substitucions (BOIB núm. 82, de 17 de juny de 2023).

12. La Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 31 d'agost de 2023 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general de Personal Docent (BOIB núm. 124, de 7 de setembre).

Per tot això i d'acord amb la Mesa Sectorial d'Educació, dict la següent

Resolució

1. Fixar els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2024-2025, que es publica com a annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució i els criteris específics en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 25.5 y 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver- se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (16 d'octubre de 2023)

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borras

 

 

ANNEX Criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2024-2025

1. Criteri general

1.1. Tots els centres han de consolidar com a mínim el 92% de la mitjana de les quotes dels tres darrers cursos escolars, comptadors des del curs 2021-2022.

1.2. Tots els centres han de consolidar el 100% de les places tipificades com a vacants en la quota del curs 2023-2024, d'acord amb la nomenclatura expressada en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juny de 2023.

1.3. No es poden consolidar places d'especialitats o funcions que no tinguin atribució docent en els ensenyaments que imparteix el centre.

2. Criteris específics segons tipologies de centre

2.1. Per a qualsevol tipus de centre, es consoliden totes les places a jornada completa que hagin estat ocupades de forma temporal i de manera contínua en els tres cursos escolars 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023, sempre que aquestes places tinguin continuïtat en el curs 2023-2024.

2.2. No obstant, es poden consolidar altres places no consolidades prèviament per altres criteris, tenint en compte els mínims establerts en els criteris de plantilles tipus que s'especifiquen a  continuació.

2.2.1. Centres d'educació infantil (EI), dels centres d'educació infantil i primària (CEIP) i dels d'educació primària (CP).

Als efectes d'aquest punt, per unitat s'entén un grup consolidat durant tres cursos escolars amb una ràtio mitjana de 20 alumnes.

a) Centres amb línies incompletes

 • Un mestre per unitat d'infantil i un mestre per unitat de primària.
 • La dotació d'especialistes es farà d'acord amb les necessitats del centre.

b) Centres d'una línia (3 unitats d'EI + 6 unitats d'EP)

 • 4 places d'educació infantil.
 • 6 places d'educació primària.
 • 1 plaça de llengua estrangera: anglès.
 • 1 plaça d'educació física.
 • 1 plaça de música.
 • 2 places de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge.

En el cas dels centres en què es produeixin vacants en plantilla de l'especialitat d'educació primària, podran optar entre 6 places d'educació primària o 5 places d'educació primària + 1 plaça addicional d'especialista (educació física, música o llengua estrangera: anglès).

Total: 15 mestres en plantilla

c) Centres de dues línies (6 unitats d'EI + 12 unitats d'EP)

 • 8 places d'educació infantil.
 • 13  places d'educació primària.
 • 2 places de llengua estrangera: anglès.
 • 2 places d'educació física.
 • 1 plaça de música.
 • 3 places de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge.
 • 1 plaça d'orientador itinerant.

En el cas dels centres en què es produeixin vacants en plantilla de l'especialitat d'educació primària, podran optar entre 13 places d'educació primària o 12 places d'educació primària + 1 plaça addicional d'especialista (educació física, música o llengua estrangera: anglès).

Total: 30 mestres en plantilla

d) Centres de tres línies (9 unitats d'EI + 18 unitats d'EP)

 • 12 places d'educació infantil.
 • 18 places d'educació primària.
 • 4 places de llengua estrangera: anglès.
 • 3 places d'educació física.
 • 2 places de música.
 • 4 places de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge.
 • 1 plaça d'orientador.

Total: 44 mestres en plantilla

En els centres d'infantil i primària, com a norma general, la creació de noves places  serà conseqüència de l'augment consolidat  del nombre d'unitats. Així mateixes consolidaran progressivament noves places d'audició i llenguatge (AL) i mestre de suport (PT) en els centres on aquestes places hagin estat habilitades durant els tres darrers cursos i en els quals, per la zona en la qual s'ubiquen, es mantinguin per als pròxims cursos  les previsions d'escolarització d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

2.2.2.  Centres integrats d'educació infantil i primària i ensenyament secundari obligatori (CEIPIESO).

 • El nombre de places del cos de mestres ha d'estar d'acord amb la plantilla tipus d'un centre de primària.
 • 1 plaça d'orientador.
 • 1 plaça del cos de mestres de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge.
 • 1 plaça de suport a l'àrea de llengua i ciències socials.
 • 1 plaça de suport a l'àrea de ciències i tecnologia.
 • La resta de places de plantilla del cos de secundària que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en el punt 2.2.4 d'aquest annex.

2.2.3.  Centres integrats d'educació infantil i primària i ensenyaments elemental de música (CEIPIEEM).

 • El nombre de places del cos de mestres ha d'estar d'acord amb la plantilla tipus d'un centre de primària.
 • El nombre de places del cos de professors de música i arts escèniques que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en el punt 2.2.4 d'aquest annex.

2.2.4. Instituts d'educació secundària (IES)

a) Les plantilles s'han d'elaborar d'acord amb els següents criteris:

 • Nombre d'unitats: als efectes d'aquest punt, per unitat s'entén un grup consolidat durant 3 cursos escolars amb una ràtio mitjana de 25 alumnes
 • Períodes lectius: s'inclouran els períodes assignats a les matèries de cada departament així com 3 períodes per coordinadors d'àmbits o departaments didàctics o de família professional.
 • Períodes lectius per a desdoblaments: 2 períodes per unitat.
 • Consolidació de la plantilla: la primera plaça d'una especialitat es crearà a partir de 8 períodes de docència directa. A partir de la segona, es consolidarà la darrera plaça a partir de 16 períodes lectius, sempre que estiguin totes les anteriors a 16 períodes lectius. No obstant això, qualsevol especialitat es podrà consolidar per la corresponent plaça de suport a l'àrea de llengua i ciències socials o per una plaça de suport a l'àrea de ciències i tecnologia.
 • Places d'àmbit: si el centre disposa de programes de diversificació curricular (PDC) i/o cicles formatius de grau bàsic (FPB), la dotació bàsica serà d'1 plaça de suport a l'àrea de llengua i ciències socials i d'1 plaça de suport a l'àrea de ciències i tecnologia.
 • Plaça d'informàtica: es dotarà d'una plaça de l'especialitat d'informàtica als centres amb 3 unitats de 4t d'ESO i 3 unitats de batxillerat.

b) La plantilla bàsica dels departaments d'orientació educativa és la següent:

 • 1 plaça d'orientació i una plaça de mestre de suport (PT).
 • Dotació extra:
  • 1 plaça d'orientació o de qualsevol altra especialitat  de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge (PTSC, AL, PT) si el centre té més de 20 unitats d'ESO i de formació professional de grau bàsic, o més de 36 unitats en total des de fa tres cursos escolars.
  • 1 plaça més de suport educatiu (PT o AL) si el centre  té més de 20 unitats d'ESO i de formació professional de grau bàsic des de fa tres cursos escolars.

Així mateixes consolidaran progressivament noves places d'audició i llenguatge (AL) i mestre de suport (PT) en els centres on aquestes places hagin estat habilitades durant els tres darrers cursos i en els quals, per la zona en la qual s'ubiquen, es mantinguin pels pròxims cursos les previsions d'escolarització d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

c) La plantilla bàsica dels cicles formatius de formació professional s'elaborarà en funció de les necessitats dels cicles consolidats al llarg dels darrers 3 cursos, sempre que no siguin de temporalització especial. A més a més, cal tenir en compte:

 • En el curs escolar d'implantació d'un cicle formatiu nou, es dotarà d'una plaça de l'especialitat corresponent.
 • Als centres que tenen entre 2 i 5 unitats (ambdós inclosos) de la mateixa família professional: 1 professor del cos de secundària o 1 professor del cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional (en funció de la càrrega horària de cada cos). En aquest cas, el recompte d'unitats inclourà les unitats de formació professional de grau bàsic.
 • Als centres que tenen 6 o més unitats de  la mateixa família professional: per a les primeres 4 unitats, s'aplicarà allò que s'estableix per als centres que tenen entre 2 i 5 unitats en aquest mateix punt 2.2.4.c; a partir de 4 unitats, per cada 2 unitats de més, es consolidaran 2 professors d'entre el cos de secundària o el cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional (en funció de la càrrega horària de cada cos).
 • Es consolidarà 1 professor de formació i orientació laboral (FOL) per cada 6 unitats de formació professional. En aquest cas, el recompte d'unitats inclourà les unitats de formació professional de grau bàsic.

2.2.5. Centres integrats de formació professional (CIFP)

 • Per donar compliment a la previsió establerta a l'article 13.2 del Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l'àmbit de la Comunitat de les Illes Balears, es consolidarà una plaça d'orientació o una plaça de formació i orientació laboral.
 • 1 plaça d'orientació si imparteixen ensenyaments de formació professional de grau bàsic.
 • La resta de places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en el punt 2.2.4 d'aquest annex.

2.2.6. Centres de persones adultes (CEPA)

La plantilla bàsica dels centres de persones adultes serà:

 • 1 plaça d'educació primària.
 • 2 places totals d'entre les especialitats de llengua castellana i literatura, llengua i literatura catalanes, geografia i història i la funció de suport a l'àrea de llengua i ciències socials
 • 2 places totals d'entre les especialitats de matemàtiques, biologia i geologia i la funció de suport a l'àrea de ciències i tecnologia
 • 1 plaça d'anglès
 • La resta de places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en el punt 2.2.4 d'aquest annex.

2.2.7. Equips d'orientació educativa i psicopedagògica (EOEP), equips d'atenció primerenca (EAP) i centres d'educació especial (CEE).

a) Equips d'orientació educativa i psicopedagògica (EOEP)

 • 2 places de serveis a la comunitat.
 • La resta de places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en els punts 2.2.1 i 2.2.4 d'aquest annex, segons correspongui.

b) Equips d'atenció primerenca (EAP)

 • 1 plaça de mestre de suport.
 • 1 plaça d'orientador.
 • La resta de places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en els punts 2.2.1 i 2.2.4 d'aquest annex, segons correspongui.

2.2.8. Centres amb ensenyaments de règim especial (EOI, EA, CMD).

Les places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en el punt 2.2.4 d'aquest annex.

2.2.9. Centres d'educació infantil de 0-3 anys.

Les places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en el punt 2.2.1 d'aquest annex, segons correspongui.

2.2.10. Equips específics i centres d'especial dificultat

a) Equips d'avaluació de les dificultats de socialització i comunicació (EADISOC)

 • 1 plaça de mestre de suport.
 • 1 plaça d'orientador.
 • La resta de places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en els punts 2.2.1 i 2.2.4 d'aquest annex, segons correspongui.

b) Equips d'alteració del comportament (EAC)

 • 1 plaça de mestre de suport.
 • 1 plaça d'orientador.
 • La resta de places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en els punts 2.2.1 i 2.2.4 d'aquest annex, segons correspongui.

c) Equips d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials associades a discapacitat sensorial visual (EADIVI)

 • 1 plaça de mestre de suport.
 • La resta de places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en els punts 2.2.1 i 2.2.4 d'aquest annex, segons correspongui.

d) Equips de comunicació, llenguatge i aprenentatge (ECLA)

 • 1 plaça de mestre de suport.
 • La resta de places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en els punts 2.2.1 i 2.2.4 d'aquest annex, segons correspongui.

e) Serveis d'atenció educativa domiciliària (SAED)

 • 1 plaça de mestre de primària.
 • La resta de places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en els punts 2.2.1 i 2.2.4 d'aquest annex, segons correspongui.

f) Centres per a l'atenció hospitalària i domiciliària (CAHOSIDOM)

 • 1 plaça de mestre de primària.
 • 1 plaça de mestre de suport.
 • 1 plaça d'orientador.
 • La resta de places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en els punts 2.2.1 i 2.2.4 d'aquest annex, segons correspongui.

g) Centres d'especial dificultat, d'acord amb la relació de centres que s'estableixi en la corresponent convocatòria de concurs de trasllats de funcionaris de carrera

 • 1 plaça de mestre de primària.
 • La resta de places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en els punts 2.2.1 i 2.2.4 d'aquest annex, segons correspongui.

3. Amortització i reconversió de places

3.1. Com a norma general l'amortització de places és conseqüència de:

a) Supressió de centres educatius sempre que no doni lloc a la creació d'un centre nou.

b) Supressió d'ensenyaments extingits al centre que no hagin estat substituïts per altres d'equivalents o anàlegs.

c) Supressió de l'atribució docent en els ensenyaments que ofereix el centre.

d) Disminució del nombre d'hores lectives o d'unitats educatives ateses.

3.2. Les places amortitzades corresponents als apartats a), b) i c) del punt 3.1 d'aquest annex tindran el caràcter de places suprimides. Aquestes places seran eliminades de la plantilla orgànica del centre i si es troben ocupades per un funcionari de carrera, aquest serà considerat funcionari de carrera suprimit als efectes del procés d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoqui per al curs 2024-2025.

3.3. Les places amortitzades corresponents a l'apartat d) del punt 3.1 d'aquest annex tindran el caràcter de places bloquejades si la seva càrrega horària és igual o inferior a 12 hores lectives, o bé, si el centre perd almenys una unitat educativa de 20 alumnes. Aquestes places seran eliminades de la plantilla orgànica del centre i si es troben ocupades per un funcionari de carrera, aquest serà considerat funcionari de carrera desplaçat, als efectes del procés d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoqui per al curs 2024-2025, sempre que no pugui completar l'horari amb hores de docència directa d'altres especialitats afins que es preveuen, per a cada  curs escolar, en la corresponent convocatòria d'adjudicació de destinacions provisionals o amb altres hores lectives.

3.4. Les places que quedin vacants i no siguin amortitzades poden ser reconvertides en altres places tenint en compte els següents aspectes:

a) Les places en plantilla de l'especialitat d'atenció a la diversitat (AD) es convertiran, a mesura que quedin vacants, en places de l'especialitat d'audició i llenguatge (AL) o de mestre de suport (PT) si es mantenen les previsions d'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu en aquests centres. En cas que no es mantinguin les previsions d'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu, els centres d'una línia podran convertir la plaça vacant d'AD en una plaça d'educació primària.

b) En els instituts d'educació secundària, les places d'atenció a la diversitat (AD) que quedin vacants passaran a ser places d'una funció o especialitat de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge, si es mantenen les previsions d'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu en aquests centres.

c) Les places en plantilla de la funció de suport a l'àrea pràctica es convertiran, a mesura que quedin vacants, en places d'especialitats del cos de secundària o cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional.

4. Desenvolupament del procés per establir les plantilles orgàniques

4.1. La direcció general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives juntament amb la direcció general de Personal Docent presentaran a cada un dels centres la proposta de plantilla orgànica, mitjançant el Gestib.

4.2. Els equips directius podran accedir a la proposta de la plantilla i proposar els canvis necessaris, sempre tenint en compte el criteris establerts en aquest annex. Per això es fixarà, abans del 31 de desembre de 2023, un termini de 5 dies hàbils per actualitzar i verificar les plantilles orgàniques. El Departament d'Inspecció Educativa podrà verificar els canvis proposats.

4.3. Finalitzat el termini establert, la direcció general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives juntament amb la direcció general de Personal Docent validaran la proposta definitiva de la plantilla orgànica de cada un dels centres.

4.4. Una vegada determinada la plantilla orgànica la direcció general de Personal Docent ordenarà la seva publicació amb anterioritat a la resolució provisional del concurs de trasllats que reguli la corresponent convocatòria del concurs de trasllats per a funcionaris de carrera de cossos docents.