Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 650699
Resolució del director general de Personal Docent de 27 de setembre de 2023 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de professors especialistes per cobrir vacants i substitucions d’especialitats de règim especial a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per a donar una resposta adequada a les necessitats formatives davant els accelerats processos de canvi que s'estaven produint, la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, i en el marc de l'especial atenció a la figura del professorat va establir la figura del professor especialista en l'article 33.2.

En desenvolupament d'aquest article, el Reial decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes, va establir un marc normatiu general, amb especial èmfasi que el professor especialista provingui d'un àmbit professional aliè al de l'ensenyament, per contribuir a què la formació dels alumnes s'adapti als canvis constants en els processos productius i artístics, tenint en compte que la finalitat darrera dels ensenyaments de formació professional i dels artístics és la de formar professionals qualificats per al mon laboral. Quant al règim de contractació d'aquest personal, la sentència de la Secció Primera de la Sala Social del Tribunal Suprem, de 26 de març de 2014, ja va deixar clar que havia de ser laboral i no administratiu, malgrat les previsions del Reial decret esmentat.

Posteriorment, la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la Formació Professional estableix, a la seva disposició addicional segona, que d'acord amb les necessitats derivades de la planificació de l'oferta formativa, la formació professional podrà ser impartida per professionals qualificats, quan no existeixi professorat el perfil del qual es correspongui amb la formació associada a les qualificacions professionals, en les condicions i règim que determinin les corresponents Administracions competents.

La figura del professors especialista s'ha mantingut en els articles 96 a 98 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), que preveuen que les Administracions educatives, per impartir ensenyaments artístics, d'idiomes i esportius, puguin incorporar excepcionalment, com a professors especialistes, professionals, no necessàriament titulats, que exerceixen la seva activitat en l'àmbit laboral, atenent la seva qualificació i les necessitats del sistema educatiu. 

El recurs del sistema educatiu als professors especialistes ha estat recurrent i necessari, en particular quan resulta especialment difícil trobar professorat titulat, com succeeix en determinats especialitats dels ensenyaments de règim especial. Ara, per al curs 2023-2024, continua sent imprescindible la contractació, en règim laboral, de professors especialistes.

Històricament, la Direcció General de Personal Docent aprovava convocatòries puntuals per cobrir places concretes amb professors especialistes. No obstant això, aquest sistema es va demostrar lent i ineficient, i es va optar per substituir-lo per la constitució de borses d'aspirants per a les diferents especialitats que permetien una gestió àgil, tant per a la cobertura de vacants com davant l'eventual necessitat de substituir a un d'aquests professors. Aquest canvi de sistema es va operar amb  la Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de novembre de 2020 per la qual s'aproven les bases generals del procediment de selecció de professors especialistes per cobrir vacants i substitucions a centres públics i es el que serveix de base per aquesta resolució.

Així mateix s'ha de tenir en compte que els professors especialistes que varen ser seleccionats en les diferents convocatòries de cursos escolars anteriors i que varen ser contractats per impartir especialitats d'ensenyaments de règim especial, poden continuar, ara, sent contractats com a professors especialistes d'ensenyaments de règim especial, per la qual cosa es tenen en compte a l'hora d'elaborar la llista inicial que preveu aquesta resolució, necessària per iniciar el curs escolar 2023-2024, sense perjudici de les convocatòries que, amb posterioritat, s'aprovin.

Per a seleccionar aquest personal , s'han de respectar els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que regeix l'accés a la funció pública. 

És competent per dictar aquesta Resolució el director general de Personal Docent d'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 31 d'agost de 2023 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general de Personal Docent (BOIB núm. 124, de 7 de setembre), que delega la competència per convocar i resoldre els procediments per seleccionar professors especialistes. 

Fonaments de dret

1. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

2. Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

3. El Text refós de la Llei de Estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

4. El Text refós de la Llei de Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

5. Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

6. Reial decret 1560/1995, de 21 de setembre, pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes

7. Reial Decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat laboral.

8. Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

9. El Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent.

10. L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

11. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de, 8 de març de 2018, per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, s'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol).

12. Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de novembre de 2020 per la qual s'aproven les bases generals del procediment de selecció de professors especialistes per cobrir vacants i substitucions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 7 de novembre de 2020).

13. La Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 17 d'abril de 2023 per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 52, de 25 d'abril de 2023).

14. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juny de 2023 per la qual es convoca, per al curs 2023-2024, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari, per als funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis i per als funcionaris docents en pràctiques  a centres públics d'ensenyament no universitari, i s'aproven les instruccions que l'han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d'adjudicació de substitucions (BOIB núm. 82, de 17 de juny de 2023).

15. La Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 31 d'agost de 2023 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director general de Personal Docent (BOIB núm. 124, de 7 de setembre).

Per tot això, en virtut de les facultats que tinc conferides, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les bases generals del procediment de selecció de professors especialistes per cobrir vacants i substitucions d'ensenyaments de règim especial a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació y Universitats del Govern de les Illes Balears, que s'especifiquen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Determinar la relació de les especialitats que poden ser objecte de convocatòries de selecció de professors especialistes, que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar el barem per valorar els mèrits, que figura com a annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Aprovar les llistes inicials d'aspirants a professor especialista admesos, que figuren com a annex 4 d'aquesta Resolució.

5. Publicar aquesta Resolució i els annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es>.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver- se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (11 d'octubre de 2023)

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borras

 

ANNEX 1 BASES GENERALS

I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera Àmbit d'aplicació

El contingut d'aquesta Resolució serà d'aplicació a partir del curs 2023-2024 a totes les convocatòries que s'aprovin per seleccionar aspirants a professors docents especialistes a les Illes Balears.

Segona Objecte

1. En funció de les necessitats del sistema educatiu, per impartir els ensenyaments artístics, els ensenyaments d'idiomes o els ensenyaments esportius en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats es podran contractar, com a professors especialistes, professionals, no necessàriament titulats, que estiguin desenvolupant la seva activitat en l'àmbit laboral corresponent, atenent a la seva qualificació professional.

2. La contractació únicament es podrà fer quan, una vegada esgotades les vies ordinàries per garantir la docència, encara restin sense cobrir necessitats de formació en els ensenyaments de règim especial.

3. Aquests professionals podran impartir, amb caràcter excepcional i quan no hi hagi funcionaris que puguin impartir-les, especialitats d'idiomes i matèries optatives de l'educació secundària obligatòria o del batxillerat relacionades amb el seu àmbit.

Tercera Requisits generals

Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir els requisits i les condicions generals següents:

a) Ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol altre estat on, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, s'hi apliqui la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

També poden aspirar a participar-hi els cònjuges i els descendents dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, així com els descendents dels cònjuges. En el cas dels descendents, han de ser menors de 21 anys o, si són majors, han de viure sota la dependència dels progenitors.

Igualment poden aspirar a participar-hi, d'acord amb el Reial decret 240/2007, les parelles dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que mantinguin una unió anàloga a la conjugal que estigui inscrita en un registre públic establert a aquest efecte en un estat membre de la Unió Europea, així com els descendents de la parella que siguin menors de 21 anys o que siguin majors d'aquesta edat però visquin sota la seva dependència.

b) Tenir 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions docents.

d) No haver estat separat, mitjançant un procediment disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial, per resolució judicial, per a ocupació de càrrecs públics, ni haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en una situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

e) Acreditar l'experiència professional no docent, fixada com a requisit per a cada una de les especialitats a la qual s'opta.

f) No ser funcionari docent de la mateixa especialitat docent al qual es pretén accedir com a professor especialista.

Quarta Comissió de Valoració

1. La Comissió de Valoració és l'òrgan col·legiat encarregat d'examinar les sol·licituds presentades, aplicar el barem de mèrits previst en l'annex 3 i emetre l'informe que ha de servir de base per aprovar les llistes provisionals d'aspirants.

2. La Comissió de Valoració està integrada per les persones següents:

 • El cap del Servei de Secundària, que n'és el president, o persona en qui delegui
 • La cap de la Secció XIV, vocal, o persona en qui delegui
 • La cap del Negociat VIII, vocal, o persona en qui delegui
 • Un funcionari del Servei de Secundària, que hi actua com a secretari

Es podrà designar, com assessors, el cap del Departament de Formació Professional o persona en qui delegui, el cap del Departament de Planificació, Ordenació i Centres o persona en qui delegui o el Cap del Departament d'Inspecció Educativa o persona en qui delegui.

3. Si és necessari, el director general de Personal Docent ha de designar els membres suplents de la Comissió de Valoració.

4. Perquè la Comissió de Valoració es pugui constituir vàlidament, es requereix com a mínim la presència del president, del secretari i d'un vocal, o de qui els substitueixi.

Cinquena Publicitat de les actuacions

Tant la Resolució com aquests annexos, així com totes les actuacions que se'n derivin, es poden consultar a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

II. CONFECCIÓ DE LES LLISTES D'ASPIRANTS

Sisena Selecció de professors especialistes

1. Els professors especialistes es seleccionen mitjançant convocatòries públiques amb la finalitat de conformar una llista definitiva per a cada especialitat.

2. No obstant això, en l'annex 4 d'aquesta Resolució, queden conformades les llistes inicials, per especialitats, d'aspirants a professors especialistes de la següent manera:

a) En primer lloc, els aspirants admesos com a professors especialistes en les llistes inicials de l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de novembre de 2020, en l'ordre que hi figuren.

b) En segon lloc, els aspirants admesos com a professors especialistes en les corresponents convocatòries a partir del curs 2020-2021, ordenats per la puntuació obtinguda per aplicació del barem recollit en l'annex 3 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de novembre de 2020. Als aspirants admesos en més d'una d'aquestes convocatòries només se'ls ha tingut en compte la seva primera participació.

3. No s'han inclòs en aquestes llistes als aspirants que a 1 de setembre de 2023 són funcionaris docents. Tampoc no s'han inclòs aquells que renunciaren a la plaça oferta o adjudicada, o aquells que no van poder ser contractats d'acord amb el que disposen les bases dotzena i tretzena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de novembre de 2020.

4. Les llistes inicials tenen caràcter transitori i són vigents per a cada especialitat mentre hi romanguin aspirants a professors especialistes.

5. Les llistes inicials es completaran amb els aspirants seleccionats en les convocatòries corresponents, conformant les llistes definitives.

6. En  qualsevol moment, un aspirant admès pot sol·licitar ser-hi exclòs de la llista definitiva.

Setena Convocatòries

1. Quan sigui necessari cobrir places d'una especialitat, ja siguin vacants o substitucions, el director general de Personal Docent aprovarà una convocatòria pública.

a. Les que s'inclouen en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

b. Les que, sense estar-hi incloses, corresponguin a estudis de nova implantació a les Illes Balears, sempre que el currículum d'aquests estudis permeti expressament que siguin impartides per professors especialistes. Aquestes especialitats s'inclouran d'ofici a l'annex 2.

c. Especialitats que corresponguin a estudis per als quals les places docents requereixen els perfils significatius que es preveuen per a cada curs escolar en la corresponent resolució d'adjudicació de destinacions provisionals.

2. Els aspirants que han participat en una convocatòria i figuren admesos en les llistes definitives d'una especialitat no han de tornar a participar en convocatòries posteriors de la mateixa especialitat, excepte que vulgui actualitzar els seus mèrits.

En el cas que participi un aspirant que formi part de la llista inicial, només es tindrà en compte la seva darrera participació, deixant sense efectes les seves participacions anteriors.

III. ADJUDICACIÓ DE PLACES

Vuitena Ordre en l'adjudicació de places

1. Les places de cada especialitat s'oferiran, per a ser adjudicades, a mesura que sorgeixi la necessitat de cobertura als centres docents.

2. Les places s'adjudicaran als aspirants admesos en la llista definitiva en l'ordre següent:

 • En primer lloc, als aspirants de la llista inicial, en l'ordre establert en l'apartat 2 de la base sisena.
 • En segon lloc, la resta d'aspirants de la llista definitiva, per aplicació del barem per valorar els mèrits previst en l'annex 3 d'aquesta resolució, ordenant els aspirants de major a menor puntuació, independentment de la data de publicació de la convocatòria en la que participin.

3. En cas d'empat entre dos o més aspirants, s'han d'aplicar els criteris de desempat següents:

a. Millor puntuació en els apartats del barem de mèrits d'acord amb l'ordre en què figuren en l'annex 3.

b. El major temps d'experiència laboral no docent acreditada.

c. El major temps d'experiència laboral docent acreditada.

Novena. Procediment d'adjudicació de places

1. L'adjudicació es farà mitjançant comunicació telefònica i/o correu electrònic, tenint en compte els mitjans que l'aspirant hagi indicat a l'efecte de notificació i comunicació en la seva sol·licitud de participació. L'aspirant haurà de comunicar l'acceptació o no de la plaça en un termini màxim de 24 hores.

2. A l'efecte de l'adjudicació de places a professors especialistes, s'ha de tenir en compte allò que s'estableix en la base catorzena d'aquest annex.

3. L'adjudicació es perfecciona amb la firma del contracte.

Desena Adjudicació de places als aspirants exclosos

1. De forma excepcional, i per tal de garantir l'atenció a l'alumnat, en el supòsit que no hi hagi aspirants admesos en alguna especialitat es podrà contractar a aquells aspirants exclosos de la darrera convocatòria de l'especialitat que, malgrat que no acreditin el període d'experiència professional requerit per a cada especialitat, estiguin en una d'aquestes situacions:

 • hagin acreditat una experiència professional no docent relacionada amb l'especialitat a la qual s'opta de, com a mínim, 365 dies.
 • hagin obtingut una puntuació de, com a mínim, 3 punts en l'apartat 2.a del barem de valoració de mèrits.
 • hagin obtingut una puntuació de, com a mínim, 2 punts en l'apartat 2.c del barem de valoració de mèrits.
 • hagin obtingut una puntuació de, com a mínim, 2 punts en l'apartat 5 del barem de valoració de mèrits.

2. A l'efecte d'adjudicar-los una plaça, aquests aspirants seran ordenats per la puntuació total obtinguda per l'aplicació del barem de valoració de mèrits de l'annex 3 d'aquesta resolució, adjudicant la plaça a l'aspirant amb major puntuació i amb aplicació, si s'escau, dels criteris de desempat previstos en la base vuitena.

Onzena Renúncia a la plaça oferta

1. Els professors especialistes poden renunciar una única vegada al llarg del curs a la plaça oferta sense al·legar cap motiu.

2. En el cas que un professor especialista que ja hagi renunciat una vegada no accepti una nova plaça oferta, serà exclòs de la llista corresponent.

3. En el cas que un professor especialista no respongui a l'oferiment d'una plaça en el termini establert segons la base novena, no accepti la plaça oferta, renunciï o no s'incorpori a la plaça adjudicada, serà exclòs de la llista corresponent.

IV. RÈGIM DE CONTRACTACIÓ

Dotzena Contractació

1. La contractació de professors especialistes estarà sotmesa al règim laboral.

2. El contracte es formalitzarà per escrit i, en tot cas, ha de tenir el contingut mínim que exigeixi la normativa laboral en funció del tipus de contracte.

3. No es podran contractar aquells aspirants que acumulin un temps treballat com a professor expert del sector productiu o com a professor especialista de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que superi els límits establerts en l'article 15.5 del Text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, incloent-hi el període de durada objecte de la contractació prevista.

4. Quan un aspirant ocupi una plaça com a personal docent en centres públics d'ensenyament no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adjudicada mitjançant qualsevol dels procediments d'adjudicació de places docents, no se li adjudicarà cap altra plaça en tant continuï ocupant la que se li va adjudicar prèviament.

5. És incompatible la contractació com a professor especialista amb la situació de servei actiu com a funcionari o amb la condició de personal laboral en actiu en qualsevol Administració Pública.

Tretzena Durada del contracte

1. El contracte dels professors especialistes serà de durada determinada, per circumstàncies de la producció o per substitució, a temps complet o parcial segons les necessitats educatives.

2. La durada dels contractes s'ha d'ajustar al que estableix l'article 15 del Text refós de l'Estatut dels treballadors.

3. La data de finalització serà la indicada en el contracte que, en cap cas, no podrà ser superior al 31 de juliol del corresponent curs escolar.

En el cas del contracte de substitució, la data de finalització dels contractes d'interinitat, serà quan s'incorpori la persona que ocupava la plaça, quan aquesta cessi o finalitzi el seu contracte. Si el contracte de substitució es celebra per a la cobertura temporal d'un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció per a la seva cobertura definitiva, el contracte finalitza, com a màxim, als tres mesos, sense possibilitat de pròrroga amb el mateix objecte.

Catorzena Continuïtat del contracte en supòsits excepcionals

1. Tenint en compte allò que estableixen les bases dotzena i tretzena i sempre que el director del centre no hagi informat desfavorablement la continuïtat del professor especialista amb el vist-i-plau del Departament d'Inspecció Educativa:

a. Els contractes dels professors especialistes podran prorrogar-se en els termes establerts en l'article 15 del Text refós de l'Estatut dels treballadors.

b. En el cas que un professor especialista estigui ocupant una plaça a mitja jornada a un centre i sorgeixi la necessitat de cobrir una vacant sobrevinguda o substitució de la seva especialitat a mitja jornada al mateix centre, se li podrà oferir la nova plaça a aquest professor especialista.

c. En el cas que un professor especialista cessi en una plaça i, en un termini no superior a 3 mesos, torni a sorgir la necessitat de cobrir aquesta plaça al llarg del curs o en el curs següent, se li podrà oferir la plaça al darrer professor especialista que la va ocupar.

2. Les situacions anteriors es reflectiran, si s'escauen, en els corresponents contractes.

 

ANNEX 2

ESPECIALITATS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES – 992XX

            99201 ALEMANY

            99202 ÀRAB

            99203 CATALÀ

            99204 XINÈS

            99206 ESPANYOL

            99208 FRANCÈS

            99211 ANGLÈS

            99212 ITALIÀ

            99217 RUS

ESPECIALITATS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES – 994XX

            99402 ARPA

            99403 CANT

            99404 CLARINET

            99405 CLAVECÍ

            99406 CONTRABAIX

            99407 COR

            99408 FAGOT

            99410 FLAUTA TRAVESSERA

            99411 FLAUTA DE BEC

            99412 FONAMENTS DE COMPOSICIÓ

            99414 GUITARRA

            99415 GUITARRA FLAMENCA

            99416 HISTÒRIA DE LA MÚSICA

            99419 OBOÈ

            99420 ORGUE

            99421 ORQUESTRA

            99422 PERCUSSIÓ

            99423 PIANO

            99424 SAXÒFON

            99426 TROMBÓ

            99427 TROMPA

            99428 TROMPETA

            99429 TUBA

            99431 VIOLA

            99433 VIOLÍ

            99434 VIOLONCEL

            99435 DANSA ESPANYOLA

            99436 DANSA CLÀSSICA

            99437 DANSA CONTEMPORÀNIA

            99460 LLENGUATGE MUSICAL

            99464 REPERTORI AMB PIANO PERE A LA DANSA

            99465 CANT FLAMENC

            99467 PAS A DOS (PARTENAIRE)

ESPECIALITATS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY – 995XX

            99501 CERÀMICA

            99504 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D'OBRES PICTÒRIQUES

            99507 DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR

            99508 DIBUIX TÈCNIC

            99509 DISSENY D'INTERIORS

            99510 DISSENY DE MODA

            99511 DISSENY DE PRODUCTE

            99512 DISSENY GRÀFIC

            99515 FOTOGRAFIA

            99516 HISTÒRIA DE L'ART

            99517 JOIERIA I ORFEBRERIA

            99520 MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY

            99521 MITJANS AUDIOVISUALS

            99522 MITJANS INFORMÀTICS

            99523 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ

            99525 VOLUM

ESPECIALITATS D'ARTS PLÀSTIQUES – 996XX     

            99654 RESTAURACIÓ D'ENQUADERNACIONS

            99655 RESTAURACIÓ

            99657 EBENISTERIA ARTÍSTICA

            99658 ESMALTS

            99659 FOTOGRAFIA I PROCESSOS DE REPRODUCCIÓ

            99660 MODELISME I MAQUETISME

            99661 MOTLLES I REPRODUCCIONS

            99662 TÈCNIQUES CERÀMIQUES

            99663 TÈCNIQUES DE GRAVAT I ESTAMPACIÓ

            99664 TÈCNIQUES DE JOIERIA I BIJUTERIA

            99665 TÈCNIQUES DE PATRONATGE I CONFECCIÓ

            99666 TÈCNIQUES DEL METALL

            99667 TÈCNIQUES DE TÈXTILS

 

ANNEX 3 Barem de valoració dels mèrits

Nomes es valoren com a mèrits aquells que no siguin requisits.

1. Experiència laboral professional no docent (puntuació màxima: 10 punts)

a. Per cada any complet d'experiència laboral en llocs de feina relacionats amb l'especialitat a la qual s'opta, a part dels anys d'experiència requerits en la convocatòria: 1 punt.

b. Per cada mes d'experiència laboral en llocs de feina relacionats amb l'especialitat a la qual s'opta, a part dels anys d'experiència requerits en la convocatòria: 0,08 punts.

c. Per cada dia d'experiència laboral en llocs de feina relacionats amb l'especialitat a la qual s'opta, a part del anys d'experiència requerits en la convocatòria: 0,002 punts

2. Mèrits acadèmics (puntuació màxima: 10 punts)

a) Estudis superiors universitaris de primer cicle:

 • Titulació superior específica relacionada amb l'especialitat obtinguda a una institució acadèmica oficial: 3 punts per titulació.
 • Altres títols superiors no relacionats amb l'especialitat obtinguts en una institució acadèmica oficial: 1 punt per titulació.

b) Estudis superiors universitaris de segon i tercer cicle:

 • Doctorat relacionat amb l'especialitat: 4 punts.
 • Màster universitari oficial relacionat amb l'especialitat: 3 punts.

c) Estudis superiors de formació professional:

 • Tècnic superior o equivalent de la família professional relacionada amb l'especialitat: 2 punts per titulació.
 • Curs d'especialització de grau superior de la família professional relacionada amb l'especialitat: 0,5 punts per curs d'especialització.
 • Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional relacionada amb l'especialitat: 0,5 punts per certificat, sempre que no s'acrediti el tècnic superior o equivalent relacionat amb el certificat.

Els títols, diplomes o estudis estrangers han d'estar homologats.

3. Coneixements de català (puntuació màxima: 1,50 punts)

Només es valora el certificat de nivell superior:

 • Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària o equivalent: 1,50 punts.
 • Nivell C2: 1,25 punts.
 • Nivell C1: 1 punt.
 • Nivell B2: 0,75 punts.
 • Nivell B1: 0,5 punts.

4. Titulacions oficials d'idiomes estrangers segons el Marc europeu comú de referència-MECR (puntuació màxima: 1,50 punts)

Només es valora el certificat de nivell superior d'un mateix idioma:

 • Nivell C2: 1,25 punts.
 • Nivell C1: 1 punt.
 • Titulació de cicle superior o nivell avançat: 0,75 punts.
 • Titulació de cicle elemental o nivell intermedi: 0,5 punts.

5. Experiència com a docent (puntuació màxima: 10 punts)

Només es valora l'experiència com a docent relacionada amb la família professional o de l'àmbit de l'especialitat:

a. Experiència a centres públics d'ensenyament reglat no universitari: 2 punts per any complet, 0,16 punts per mes i 0,005 punts per dia.

b. Experiència a centres privats/concertats d'ensenyament reglat no universitari: 1 punt per any complet, 0,08 punts per mes i 0,002 punts per dia.

c. Experiència com a formador impartint certificats de professionalitat a centres públics de les Illes Balears: 0,001 punts per hora impartida.

6. Altres mèrits relacionats amb la plaça a la qual s'opta (puntuació màxima: 2 punts)

a. Per cada hora com a assistent, ponent o coordinador d'activitats de formació reconegudes i relacionades amb la família professional o l'àmbit de la plaça: 0,02 punts.

b. En el cas que en l'apartat anterior no es certifiqui el nombre d'hores de l'activitat: 0,05 punts per cada activitat.             

 

 

ANNEX 4 Llistes inicials de professors especialistes d'altres convocatòries

ordre

convocatòria

identificació

llinatges, nom

puntuació

codi especialitat

1

2018-19 3ª Convocatòria

***1334***

Mathis, Andreas Reinold

7,47

99201

2

2018-19 3ª Convocatòria

***2370***

Navarro Garcia, Raquel

4,25

99201

3

2018-19 4ª Convocatòria

***5098***

Woerner Borrás, Claudia

2

99201

4

2019-20 3ª Convocatòria

***9187***

De la Lastra Becker, Ricardo José

8,316

99201

5

2021-22 1ª Convocatòria

***4830***

Weber, Alice

6,005

99201

6

2021-22 1ª Convocatòria

***0544***

Cladera Bohigas, Rafel

4

99201

7

2021-22 1ª Convocatòria

***7487***

Wiegand, Christian

1

99201

1

2019-20 3ª Convocatòria

***8615***

Piernavieja Miguel, María Asunción

8,665

99204

2

2019-20 3ª Convocatòria

***1507***

Buades García, Ángela

6,929

99204

3

2019-20 3ª Convocatòria

***1662***

Xu, Lan

6

99204

4

2019-20 3ª Convocatòria

***2922***

Soler Penades, Alberto

5,75

99204

5

2019-20 3ª Convocatòria

***6144***

Liu, Xialin

3

99204

6

2019-20 3ª Convocatòria

***0897***

Yi, Longxiao

3

99204

1

2019-20 1ª Convocatòria

***1027***

Peressini Schapira, Ainhoa

5,104

99208

2

2021-22 1ª Convocatòria

***5138***

Bayona Vallejos, Carlos Iván

13,107

99208

3

2021-22 1ª Convocatòria

***3878***

Madrid Márquez, José

12

99208

4

2021-22 1ª Convocatòria

***0827***

Herrera, Sandy

9,3

99208

5

2021-22 1ª Convocatòria

***5527***

Baños Romero, David

7,592

99208

6

2021-22 1ª Convocatòria

***6610***

Gavignet, Sebastien

5,814

99208

7

2021-22 1ª Convocatòria

***3687***

Sempere Molla, Antonio

5,03

99208

8

2021-22 1ª Convocatòria

***2280***

Debrix, Anne-Laure

5

99208

9

2021-22 1ª Convocatòria

***3485***

Guerrero Gómez-Pablos, Ana

4,34

99208

10

2021-22 1ª Convocatòria

***7651***

Alsina, Perrine Marie

2,656

99208

11

2021-22 1ª Convocatòria

***1878***

Ruiz Curras, Antinoo

2

99208

12

2021-22 1ª Convocatòria

***6415***

Martins, Sandrine

1

99208

13

2021-22 1ª Convocatòria

***4388***

Renart, Melanie

1

99208

14

2021-22 1ª Convocatòria

***5779***

Stroili Cabaleiro, Violetta

0

99208

1

2018-19 4ª Convocatòria

***2169***

Vallori Márquez, Bartomeu

1

99212

2

2020-21 2ª Convocatòria

***4597***

Ciccariello, Bárbara

11,695

99212

3

2020-21 2ª Convocatòria

***0808***

Sappa, Michela

6

99212

4

2020-21 2ª Convocatòria

***3444***

Iannozzi, Roberta

6

99212

5

2020-21 2ª Convocatòria

***0667***

Arnaboldi, Giacomo

5,5

99212

6

2020-21 2ª Convocatòria

***0009***

Dolfi, Maria Laura

4,75

99212

7

2020-21 2ª Convocatòria

***0504***

Pérez Piñas, Salvador

3,75

99212

8

2020-21 2ª Convocatòria

***8162***

Trolli, Carla

1

99212

9

2020-21 2ª Convocatòria

***8010***

Huertas Gómez, Ismael

1

99212

10

2020-21 2ª Convocatòria

***2590***

Farina, Silvio

0.7500

99212

11

2020-21 2ª Convocatòria

***8344***

Varvara, Mario

0,68

99212

12

2020-21 2ª Convocatòria

***3600***

Grella, Enzo

0

99212

13

2020-21 2ª Convocatòria

***1363***

Battimiello, Oriana

0

99212

14

2020-21 2ª Convocatòria

***5975***

Moreo, Maria Luigia

0

99212

15

2020-21 2ª Convocatòria

***7704***

Amazzoni, Manola

0

99212

16

2020-21 2ª Convocatòria

***4553***

Concolino, Laura

0

99212

17

2020-21 2ª Convocatòria

***8193***

Miele, Miriam

0

99212

18

2020-21 2ª Convocatòria

***6601***

Guinea Serrano, Silvia Maria

0

99212

1

2017-18 3ª Convocatòria

***4700***

Gonzalez Viana, Mónica

7,64

99436

2

2017-18 3ª Convocatòria

***7729***

Crusi Roca Mireia

3,32

99436

1

2019-20 1ª Convocatòria

***2139***

De Abasolo Pallicer, Maite

24,5

99656

2

2019-20 1ª Convocatòria

***7657***

Casañ Pérez, Jorge

19,66

99656

3

2019-20 1ª Convocatòria

***4830***

Moreno Carcelen, Miguel Angel

19

99656

4

2019-20 1ª Convocatòria

***0288***

Capellà Villalonga, Jaume

17,032

99656

5

2019-20 1ª Convocatòria

***4598***

Ribas Palerm, Alberto

17

99656

6

2019-20 1ª Convocatòria

***1565***

Diez Alcalde, Beatriz

17

99656

7

2019-20 1ª Convocatòria

***6097***

Barres Rangel, Cristina

11,51

99656

8

2019-20 1ª Convocatòria

***2232***

Amengual Nicolau, Cristòfol

11

99656

9

2019-20 1ª Convocatòria

***1362***

Juan Martorell, Marta

11

99656

10

2019-20 1ª Convocatòria

***4090***

Pérez Lara, Eloy

10,8

99656

11

2019-20 1ª Convocatòria

***0649***

Camps Durán, Antonio

7,83

99656

12

2019-20 1ª Convocatòria

***1451***

Reynés Llabrés, María Teresa

6,9

99656

13

2019-20 1ª Convocatòria

***5812***

Sánchez Picazo, Estela

4,49

99656

14

2019-20 1ª Convocatòria

***0631***

Roig Cimbernat, Maria Gràcia

3,48

99656