Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

Núm. 646762
Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2024 en l’àmbit de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell de Govern, en data 4 d'agost de 2023, va aprovar el calendari de festes per a l'any 2024 en l'àmbit de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 105, de 15 d'agost).

D'altra banda, l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol (BOE núm. 180, de 29 de juliol), disposa que els plens dels ajuntaments han de proposar un màxim de dues festes locals.

Per tot això, i atès que els ajuntaments de les Illes Balears han comunicat a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia els dies festius d'àmbit municipal per a l'any 2024, dict la següent

RESOLUCIÓ

Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el calendari laboral general i local en l'àmbit de les Illes Balears, per a l'any 2024, annex a aquesta Resolució.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (11 d'octubre de 2023)

La directora general de Treball i Salut Laboral Catalina Teresa Cabrer González Per delegació del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia (BOIB núm. 103/2023)

Documents adjunts