Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA PATRIMONI MUNDIAL

Núm. 646013
Resolució de concessió de les subvencions relatives a la convocatòria de subvencions per al manteniment de la Serra de Tramuntana per a l’any 2023 (SV 3/2023)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Referència Base de Dades Nacional de Subvencions: 698127

El vicepresident del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, en data 13 d'octubre de 2023, ha dictat la següent resolució:

<<Antecedents

1. La vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, va resoldre en data 24 de maig de 2023, entre d'altres, aprovar la convocatòria de subvencions per al manteniment de l'activitat agrària i marítima de la Serra de Tramuntana per a l'any 2023 (SV 3/2023).

2. La indicada convocatòria de subvencions es va publicar al BOIB núm. 70, de dia 27 de maig de 2023.

3. Durant el període d'un mes per presentar sol·licituds, des del dia 28 de maig de 2023 fins el 27 de juny de 2023, es varen presentar 7 sol·licituds per part de les següents entitats:

ECOESTELLENCS SOCIETAT COOPERATIVA (NIF xx3701xxx)

DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA OLIVA DE MALLORCA (NIF xx7006xxx)

COOPERATIVA PAGESA DE POLENÇA (NIF xx7077xxx)

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA DE ANDRATX (NIF xx7075xxx)

COFRADIA DE PESCADORES SAN PEDRO DE SOLLER (NIF xx7068xxx)

CONREAM LA SERRA (NIF xx4867xxx)

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA SAN BARTOLOME (NIF xx7013xxx)

4. Les sol·licituds s'han revisat pel centre gestor i el personal del Servei de Gestió de Paratges Culturals del Departament de Presidència. Servei que té encomanada la funció de gestionar el Consorci Serra de Tramuntana. Arran d'aquesta revisió, en dates 13 i 15 de setembre de 2023, el sr Pere Mas Roig, tècnic de valoracions agrícoles d'aquest Servei, ha emès informes tècnics favorables, amb una sèrie de condicionants, a totes les sol·licituds presentades.

5. Revisada la documentació administrativa i tècnica presentada, en data 10 d'octubre de 2023, el cap de servei jurídic del Servei de Gestió de Paratges Culturals del Departament de Presidència, en les seves funcions d'instructor de l'expedient, va emetre l'informe sobre el compliment dels requisits de la convocatòria per part de les entitats beneficiàries i ha emès informe jurídic favorable sobre els aspectes jurídics de la proposta de resolució de concessió de les subvencions que ens ocupa.

6. En data 11 d'octubre de 2023 la Intervenció Delegada ha fiscalitzat de conformitat aquest expedient.

Fonaments de dret.

1. El procediment de concessió de les subvencions regulades per la present convocatòria pública s'ha dut a terme, mitjançant règim de concurrència no competitiva, d'acord amb l'article 17,2 de l'Ordenança General de Subvencions, per ordre d'entrada en el registre del Consorci Serra de Tramuntana, en els termes de la base cinquena de la convocatòria. D'aquesta manera seran subvencionades fins exhaurir el total del crèdit assignat per a la convocatòria totes aquelles sol·licituds completes que compleixin els requisits que s'hi estableixen, i, per tant, no és necessària la comparació entre les sol·licituds.

Al cas que ens ocupa, atenent l'ordre de prioritat d'entrada per registre de les sol·licituds presentades, s'ha previst el crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses que es deriven de la línia de subvencions per al manteniment de l'activitat agrària i marítima dirigides a Cooperatives Agràries, Confraries de pescadors i Consells Reguladors de Denominacions d'Origen Protegida de la Serra de Tramuntana i queda crèdit inicial suficient per poder dur a terme la concessió de totes les subvencions sol·licitades en aquesta convocatòria.

2. Per determinar l'import que es proposa concedir a cada beneficiari s'ha valorat la seva sol·licitud, la documentació aportada i la comprovació de la realitat física en la que es pretén actuar, d'acord amb les regles previstes a la base dotzena i els límits regulats a les bases segona i tercera de la convocatòria.

3. La base dotzena estableix les funcions de l'instructor de l'expedient, que “ ha de dur a terme totes les actuacions o els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels requisits de la convocatòria, a més d'exercir les facultats previstes en l'article 24 i concordants de la LGS, i les que s'esmenten en l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca. L'òrgan instructor pot requerir a les entitats sol·licitants els informes o els aclariments que consideri convenients”. Sent el Consorci Serra de Tramuntana el centre gestor responsable del seguiment de les subvencions.

4. La base segona regula la condició de beneficiari d'aquestes subvencions i estableix, entre d'altres, que no poden ser beneficiaris els que, en el moment que l'òrgan instructor de la convocatòria ha de fer la proposta de resolució de concessió, no estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i amb les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.

En el sentit indicat, s'ha constatat en el moment de la concessió que els sol·licitants no incompleixen amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i amb les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.

5. La base dotzena de la convocatòria, en el seu apartat primer determina que la instrucció de l'expedient correspon a la TAG del servei jurídic del Servei de Gestió de Paratges Culturals del Departament de Territori i que l'indicat òrgan instructor és el competent per dictar la proposta de resolució de la convocatòria.

6. La proposta de resolució s'ajusta al que estableix la base dotzena de la convocatòria, en el sentit que ha d'incloure la relació de persones beneficiàries, amb indicació del seu CIF, el concepte, el pressupost, la quantia sol·licitada i l'import concedit, no hi hagut sol·licituds desestimades o excloses.

7. Als diferents informes tècnics de valoració de les actuacions a realitzar s'han constatat una sèrie de condicionants, que si bé no s'han de tractar ara com a tals, sinó com a prescripcions o observacions a la concessió de les subvencions, pel que així es reflexa a la proposta de resolució de concessió.

8. La base quarta de la convocatòria disposa que per fer front a aquesta convocatòria, es destina la quantitat total de cinc-cents mil euros (500.000,00 €). L'import màxim subvencionable per a cada projecte sol·licitat dependrà del tipus de beneficiari:

 • Per Cooperatives l'import màxim subvencionable que, depenent del número d'associats, el màxim subvencionable serà:
  • Més de 300 socis i/o associats: fins un màxim de 170.000,00 €.
  • Entre 100 i 299 socis i/o associats, fins un màxim de 120.000,00 €.
  • Entre 50 i 99 socis i/o associats, fins un màxim de 70.000,00 €.
  • Menys de 50 socis i/o associats, fins un màxim de 20.000,00 €.
 • Per confraries de pescadors, fins a 20.000,00 €
 • Per Consells Reguladors de Denominacions d'Origen Protegida, fins a 50.000,00 €.
 • Per Associacions de productors agroecològics, fins a 20.000,00 €.

9. L'òrgan competent per a la resolució de la present convocatòria és la vicepresidència del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, tal com s'estableix a la base dotzena de la convocatòria.

Per tot el que s'ha exposa, resolc:

Proposta de resolució

1. Concedir a les entitats que es detallen a l'Annex 1 adjunt, la quantitat total de tres-cents cinquanta-dos mil set-cents vuitanta-un euros amb noranta-quatre cèntims (352.781,94 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00.33615.47900 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l'any 2023 (A 220230000325), i disposar-ne la despesa a favor seu. A l'annex 1 consta l'import que es concedeix i l'operació comptable D provisional que va associada a cada expedient.

2. Anular la diferència de crèdit del document comptable A 220230000325 de la partida pressupostària 00.33615.47900 del pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana per a l'any 2023, per un import de cent quaranta-set mil dos-cents divuit euros amb sis cèntims (147.218,06 €) – (A/ 920230000562).

3. Requerir als beneficiaris que justifiquin la subvenció rebuda al termini més aviat possible una vegada executat el projecte subvencionat d'acord amb la base tretzena de la convocatòria, la data màxima de presentació de la documentació justificativa és el dia 31 d'octubre de 2023.

4. Remetre aquesta resolució a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i publicar-la al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Consorci de la Serra de Tramuntana (www.serradetramuntana.net).

5. Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es pot interposar, el recurs potestatiu de reposició davant la presidència del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Contra la desestimació expressa del recurs potestatiu de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs potestatiu de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualssevol altres recursos que s'estimi oportú i pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.>>

 

Palma, 13 d'octubre de 2023

El cap de servei jurídic del Servei de Gestió de Paratges Culturals Pere Josep Rosiñol Andreu

Documents adjunts